Neplatí od 1. 1. 2024

viz Opatření děkana č. 23/2023

Čj. UKMFF/603163/2022


Opatření děkana č. 29/2022

Stanovení tarifních rozmezí a výše osobního ohodnocení


Toto opatření upřesňuje znění Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, schváleného Akademickým senátem UK dne 1. října 2021 (dále jen „VMP“). Platnost žádného z ustanovení VMP, jakož i souvisejících opatření rektora, zejména opatření týkající se odměn, dalších složek mzdy, smluvní mzdy atd., není tímto opatřením nijak omezena.


Čl. 1
Tarifní rozpětí mzdových tříd

  1. V souladu s Přílohou č. 1 VMP a s ohledem na aktuální hodnoty minimální a zaručené mzdy (viz usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2022 č. 1095) jsou s účinností od 1. 1. 2023 do odvolání stanovena tarifní rozpětí mzdových tříd zaměstnanců MFF UK takto:
  1. tarifní rozpětí mzdových tříd pro akademické a vědecké pracovníky
třídadolní hranicehorní hranice
L129 400 Kč44 100 Kč
L231 400 Kč53 380 Kč
VP126 600 Kč42 560 Kč
VP229 400 Kč55 860 Kč
VP334 600 Kč *)79 580 Kč *)
AP129 400 Kč44 100 Kč
AP231 400 Kč56 520 Kč
AP334 600 Kč *)79 580 Kč *)
AP437 600 Kč *)90 240 Kč *)
  1. tarifní rozpětí mzdových tříd pro ostatní pracovníky
třídadolní hranicehorní hranice
117 300 Kč *)20 760 Kč *)
217 900 Kč23 270 Kč
319 700 Kč25 610 Kč
421 800 Kč32 700 Kč
524 100 Kč38 560 Kč
626 600 Kč42 560 Kč
729 400 Kč52 920 Kč
834 600 Kč *)69 200 Kč *)

Poznámka: Ke změně tarifních rozpětí v porovnání s rokem 2022 došlo pouze u částek označených symbolem *).


Čl. 2
Osobní ohodnocení

  1. Závazná obecná pravidla pro stanovení osobního ohodnocení jsou popsána v čl. 8 VMP. V souladu s odst. 3 zmíněného článku navíc stanovuji, že zaměstnanci MFF UK může být přiznáno osobní ohodnocení až do výše 150 % jemu stanoveného mzdového tarifu.
  2. Ve zcela výjimečných případech a pouze v souvislosti s plněním významného grantového nebo projektového úkolu (např. ERC) může být zaměstnanci MFF UK po projednání s děkanem fakulty přiznáno osobní ohodnocení až do výše 200 % jemu stanoveného mzdového tarifu.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 1. 2023.
  2. Dnem účinnosti tohoto opatření se zrušuje Opatření děkana č. 6/2022.


Navrhovatel:
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan fakulty

Opatření bylo projednáno vedením fakulty per rollam 22. 12. 2022.

Schválil dne 29. 12. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK