Čj. UKMFF/31718/2022


Opatření děkana č. 3/2022

Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 1/2021


Čl. 1
Předmět úpravy

 1. V důsledku zřízení funkce koordinátora pro Partnerský program (Opatření děkana č. 2/2022) dochází v Opatření děkana č. 1/2021, organizační uspořádání děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, k následujícím změnám:

  1. Text v čl. 7, odst. 2, se nahrazuje textem:
   „Proděkanovi pro PRopagaci je z hlediska obsahového a koncepčního podřízeno oddělení č. 729. Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK).“
  2. Za čl. 8 se vkládá nový článek, a sice čl. 8a s názvem „Metodické vedení Oddělení firemní spolupráce“ a s textem:
   „1. Z hlediska obsahového a koncepčního je koordinátorovi pro Partnerský program podřízeno oddělení č. 735. Oddělení firemní spolupráce (OFS), není-li v čl. 12, písm. i) uvedeno jinak.“
  3. V čl. 12, písm. i), se za text „podporu akademických pracovníků a studentů v oblasti ochrany duševního vlastnictví,” vkládá text „a to ve spolupráci s děkanem a sekčními proděkany,“.

Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 1. 2. 2022.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 26. 1. 2022.

Schválil dne 28. 1. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK