Neplatí od 1. 1. 2024

viz Opatření děkana č. 24/2023

Čj. UKMFF/277873/2023


Opatření děkana č. 7/2023

Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 3/2023 Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK


Čl. 1
Předmět úpravy

1. V důsledku navýšení částky na tvorbu sociálního fondu dochází v Opatření děkana č. 3/2023 k následující změně:

Text čl. 3 se nahrazuje textem:
„1. V souladu s čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy je sociální fond tvořen měsíčním přídělem, účtovaným na vrub daňové účinných střediskových nákladů MFF UK ve výši 2,0 % z celkového objemu mezd, náhrad mezd a odměn (vyjma ostatních osobních nákladů).“


Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. ledna 2024.


Navrhovatel: Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 3. května 2023 a odborovou organizací MFF UK dne 3. května 2023.

Schválil dne 11. 5. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK