Čj. UKMFF/622093/2023


Opatření děkana č. 27/2023

Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce


Čl. 1
Formální náležitosti závěrečných prací

Na základě čl. 16 a čl. 24 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě UK, čl. 4 a čl. 7 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy a v souladu s Opatřením děkana č. 26/2023, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, předepisuji následující podobu závěrečných prací:

Listinná verze závěrečné práce je tištěna na bílém papíru formátu A4. Práce je svázána, dizertační práce musí být svázána v pevné vazbě, na jejích deskách se povinně uvádí plný název univerzity a fakulty, označení druhu závěrečné práce (dizertační), jméno a příjmení autora a rok odevzdání, volitelně též název závěrečné práce, vše v jazyce práce.

Listinná i elektronická verze práce musí obsahovat v předepsané podobě níže uvedené náležitosti, v uvedeném pořadí:

a) Titulní list
Titulní list je vypracován v jazyce českém (pro práce v českém a slovenském jazyce) nebo v jazyce anglickém (pro práce v angličtině). Je na něm povinně v dále předepsaném pořadí uvedeno fakultní logo, označení druhu závěrečné práce (bakalářská ap.), jméno a příjmení autora, název závěrečné práce, název katedry či ústavu, kde byla práce zadána, vedoucí práce (s tituly), studijní program, sídlo fakulty (tj. Praha v patřičném jazyce), rok odevzdání.

b) Prohlášení autora
Na samostatném listu – následující prohlášení o samostatném vypracování práce uvedené v jazyce českém (pro práce v českém a slovenském jazyce) nebo v jazyce anglickém (pro ostatní jazyky):

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou (resp. diplomovou, rigorózní, dizertační) práci vypracoval(a) samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V ......... dne ............

I declare that I carried out this bachelor (master, doctoral) thesis on my own, and only with the cited sources, literature and other professional sources. I understand that my work relates to the rights and obligations under the Act No. 121/2000 Sb., the Copyright Act, as amended, in particular the fact that the Charles University has the right to conclude a license agreement on the use of this work as a school work pursuant to Section 60 subsection 1 of the Copyright Act.

In ......... date ............

Za prohlášením může ještě na samostatném listu následovat poděkování.

c) Informační list
Obsahuje v jazyce práce a v anglickém jazyce následující údaje: název práce, autor, jméno katedry či ústavu, kde byla práce zadána, vedoucí práce (s tituly) a jeho pracoviště, abstrakt, klíčová slova.

d) Vlastní text závěrečné práce
Zahrnuje též obsah, soupis bibliografických citací, případně seznam zkratek, tabulek, obrázků, přílohy, rejstřík. Stránky v této části musí být číslovány.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 1. 2024.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Směrnice děkana č. 1/2015 a Směrnice děkana č. 7/2016.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 6. 12. 2023 a AS MFF UK dne 20. 12. 2023.

Schválil dne 21. 12. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK