Čj. UKMFF/369416/2022


Opatření děkana č. 15/2022

Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 1/2022


Čl. 1
Předmět úpravy

1. Poslední věta čl. 1 odst. 1 Opatření děkana č. 1/2022, tedy věta:

„V případě udělení grantu je tato pracovní kapacita specifikována v dodatku k pracovní smlouvě.“

se nahrazuje větou

„V případě udělení grantu je tato pracovní kapacita specifikována v dokumentu „Aktuální znění popisu práce zaměstnance“, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy, případně v dodatku k pracovní smlouvě (vyžadují-li to pravidla grantu).“


Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 30. 6. 2022.


Navrhovatelé:
Mgr. Tomáš Jančák, vedoucí zaměstnaneckého oddělení
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 22. 6. 2022.

Schválil dne 28. 6. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK