Čj. UKMFF/291478/2022


Opatření děkana č. 12/2022

Opatření k harmonogramu akademického roku 2022/2023


Čl. 1
Úvodní ustanovení

  1. Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v souladu s Opatřením rektora č. 10/2022 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2022/2023.


Čl. 2
Harmonogram akademického roku 2022/2023

1. Společné termíny a aktivity:

5. – 22. 9. 2022Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
23. 9. – 9 10. 2022Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
29. 9. 2022 – 8. 1. 2023Výuka v zimním semestru
1. 10. 2022Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2022/2023
9. 11. 2022Děkanský sportovní den
22. 11. 2022Den otevřených dveří
23. 12. 2022 – 1. 1. 2023Vánoční prázdniny
9. 1. – 12. 2. 2023Zkouškové období v ZS
30. 1. – 5. 2. 2023Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
6. 2. – 5. 3. 2023Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
13. 2. 2023Zahájení letního semestru akademického roku 2022/2023
13. 2. – 22. 5. 2023Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2023
10. 5. 2023Rektorský den
23. 5. – 30. 6. 2023Zkouškové období v LS
1. 7. – 31. 8. 2023Letní prázdniny
18. – 24. 9. 2023Zkouškové období
30. 9. 2023Konec akademického roku 2022/2023

2. Bakalářské studium

28. 8. – 6. 9. 2022Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)
1. 9. 2022Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia – studenti, kteří již studovali na MFF
6. – 8. 9. 2022Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
13. – 14. 9. 2022 
do 30. 9. 2022Průběžná kontrola studia za ak. r. 2021/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. studia do ak. r. 2022/2023
27. 10. 2022Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia
do 5. 1. 2023Odevzdání bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 9. 1. 2023Odevzdání bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 15. 1. 2023Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
30. 1. – 12. 2. 2023Zimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 28. 2. 2023Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia
do 11. 5. 2023Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 15. 5. 2023Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 4. 6. 2023Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
19. – 30. 6. 2022Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
do 20. 7. 2023Odevzdání bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 21. 7. 2023Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 24. 7. 2023Odevzdání bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
1. – 14. 9. 2023Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2023Průběžná kontrola studia za ak. r. 2022/2023 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. studia do ak. roku 2023/2024

3. Magisterské studium

2. 9. 2022Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia
15. 9. 2022
21. 9. 2022
do 30. 9. 2022Průběžná kontrola studia za ak. r. 2021/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Mgr. studia do ak. r. 2022/2023
27. 10. 2022Imatrikulace studentů 1. ročníku Mgr. studia
do 5. 1. 2023Odevzdání diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 9. 1. 2023Odevzdání diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 15. 1. 2023Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
30. 1. – 12. 2. 2023Zimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 4. 5. 2023Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 9. 5. 2023Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 22. 5. 2023Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
5. – 18. 6. 2023Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
do 20. 7. 2023Odevzdání diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 21. 7. 2023Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
do 24. 7. 2023Odevzdání diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
1. – 14. 9. 2023Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
do 30. 9. 2023Průběžná kontrola studia za ak. r. 2022/2023 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Mgr. studia do ak. roku 2023/2024

4. Doktorské studium

do 30. 9. 2022Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2021/2022, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2022/2023
3. – 7. 10. 2022Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. – 17. 10. 2022Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku
1. 10. – 31. 12. 2022Zpracování ISP školiteli
1. 10. 2022 – 31. 1. 2023Projednání ISP oborovými radami
1. – 2. 3. 2023Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. – 15. 3. 2023Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (se zápisem k 1. a 2.3.)
1. 3. – 31. 5. 2023Zpracování ISP školiteli
1. 3. – 30. 6. 2023Projednání ISP oborovými radami
1. 7. – 30. 9. 2023Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů
1. 7. – 14. 10. 2023Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů
1. 7. – 31. 10. 2023Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami
do 30. 9. 2023Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2022/2023, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2023/2024


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 6. 2022.


Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 13. 4. 2022 a AS MFF UK dne 25. 5. 2022.

Schválil dne 30. května 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK