Čj. UKMFF/458521/2020


Směrnice děkana č. 20/2020

Poskytování tvůrčího volna


Předmětem této směrnice je v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Opatřením rektora č. 15/2020, stanovení podmínek, za nichž mohou akademičtí pracovníci zaměstnaní na MFF UK čerpat tvůrčí volno.

Čl. 1
Podmínky pro poskytování a čerpání tvůrčího volna

 1. Na základě žádosti lze akademickému pracovníkovi MFF UK poskytnout tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty.
 2. Tvůrčí volno se uděluje zpravidla na období od 1. února do 31. července nebo od 1. srpna do 31. ledna následujícího roku. Pracovní poměr akademického pracovníka k MFF UK musí trvat po celou dobu plánovaného tvůrčího volna.
 3. První tvůrčí volno může být akademickému pracovníkovi poskytnuto nejdříve po jeho pětiletém působení na MFF UK na plný úvazek. Pracovník musí být v takovém případě v pracovním poměru k MFF UK na plný pracovní úvazek po celou dobu sedmiletého období, za které se tvůrčí volno poskytuje.
 4. Před zahájením čerpání tvůrčího volna je akademický pracovník povinen zajistit splnění pedagogických úkolů z předcházejícího období a dalších termínovaných úkolů (např. úkolů vyplývajících z účasti v grantových soutěžích atd.).
 5. Po dobu tvůrčího volna přísluší akademickému pracovníkovi mzda ve výši součtu mzdového tarifu a osobního příplatku tak, jak byly pracovníkovi přiznány před nástupem tvůrčího volna.
 6. V době čerpání tvůrčího volna nelze vyslat akademického pracovníka na pracovní cestu.
 7. V průběhu čerpání tvůrčího volna nemá akademický pracovník nárok na stravenky.

Čl. 2
Podání žádosti a evidence

 1. Žádost s vyjádřením vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana se předkládá děkanovi fakulty na předepsaném formuláři nejpozději 21 dnů před plánovaným zahájením tvůrčího volna. V žádosti žadatel stručně uvede i plánovanou činnost v průběhu tvůrčího volna.
 2. O výsledcích své práce v rámci tvůrčího volna podá akademický pracovník zprávu s vyjádřením vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana děkanovi fakulty do 1 měsíce po skončení poskytnutého tvůrčího volna.
 3. Žádost o udělení tvůrčího volna a zpráva o jeho využití se zakládají do osobního spisu akademického pracovníka.

Čl. 3
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a kontrolou jejího dodržovaní je pověřen Referát interního auditu.
 2. Směrnice děkana č. 1/1999 se zrušuje.
 

Navrhovatelé: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 2. 12. 2020,
vydána dne 3. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK


Příloha:
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna