Směrnice děkana č. 3/2019

Podoba vysokoškolského diplomu na MFF UK

(k Opatření rektora č. 37/2018, Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky)


Na základě čl. 2 Opatření rektora č. 37/2018 se na diplomu uvádějí údaje platné ke dni vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia nebo její poslední části. Podle čl. 2 odst. 7 písmene a. a čl. 4 odst. 4 písmene a. lze na základě písemné žádosti absolventa uvést též rodné příjmení absolventa.

V souvislosti s výše uvedeným stanovuji:
1. Studenti, kteří budou požadovat uvedení svého rodného příjmení na diplomu, musí podat písemnou žádost příslušné referentce studijního oddělení fakulty.
2. Písemnou žádost odevzdají nejpozději do dne, kdy vykonali poslední část státní zkoušky.
3. Žádost doloží příslušným dokladem, např. rodným listem, oddacím listem, soudním rozhodnutím, občanským průkazem nebo jiným dokladem. Pokud je příslušný doklad uložen ve studijním spisu studenta, k žádosti se již nepřikládá.

V souladu s čl. 2 odst. 4 a čl. 4 odst. 3 Opatření rektora č. 37/2018 se na diplomy absolventů Matematicko-fyzikální fakulty UK budou z předchozích studií uvádět pouze tituly udělené podle zákona o vysokých školách.


Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 6. 2. 2019, projednána v AS fakulty dne 27. 2. 2019,
účinnosti nabývá dnem vydání 1. 3. 2019.

Ke dni účinnosti tohoto opatření se ruší směrnice děkana č. 4/2015.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK