Čj. UKMFF/484533/2023


Opatření děkana č. 14/2023

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce


Čl. 1
Výše poplatků

V souladu s čl. 1 odst. 3 Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy, účinné od 1. 10. 2023, stanovuje děkan výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro studijní programy uskutečňované v anglickém jazyce na Matematicko-fyzikální fakultě takto:

Typ programuVýše poplatku
Bakalářský1500 Kč
Navazující magisterský1500 Kč
Doktorský1500 Kč

Poplatky stanovené v tomto článku se týkají přijímacího řízení pro akademický rok 2024/25 a roky pozdější.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 10. 2023.


Navrhovatel: doc. Mgr. Michal Kulich, PhD., proděkan pro studijní záležitosti

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 8. 3. 2023 a AS MFF UK dne 29. 3. 2023.

Schválil dne 15. 9. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK