Čj. UKMFF/121607/2019


Směrnice děkana č. 8/2019

Zásady pro odesílání fakultní elektronické pošty


I. Základní ustanovení

  1. S úmyslem zvýšit důvěryhodnost elektronické pošty odesílané fakultní veřejností zavádí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (dále jen MFF UK) podepisování odchozí elektronické pošty odesílajícími servery (pomocí metody DKIM).
  2. Fakultní (elektronickou) poštou se pro účely tohoto nařízení rozumí zprávy odesílané s adresou odesilatele (From:) ve tvaru jméno@mff.cuni.cz nebo jméno@doména.mff.cuni.cz (ve smyslu odst. I. c. Směrnice děkana č. 4/2018, tedy v současnosti karlin, karlov, ms a troja). Pro ostatní (např. katedrální) domény platí tato směrnice pouze jako doporučení.

II. Opatření pro správce poštovních serverů

  1. Poštovní servery ve správě MFF UK užívané oprávněnými uživateli k odesílání fakultní pošty zajistí podepsání odesílané pošty. Na vydání podepisovacího klíče se domluví se správou domény mff.cuni.cz.
  2. Servery, které nemohou fakultní poštu podepisovat, mohou zajistit její podepsání přeposláním přes jiný server, s jehož správcem se na takovém postupu domluví. Správci sítě jednotlivých budov zajistí dostupnost alespoň jednoho takového serveru.
  3. Poštu přijatou od neznámých odesilatelů není dovoleno podepisovat ani přeposílat k podepsání na jiný server.

III. Informace pro uživatele

  1. Pro uživatele, kteří využívají pro odesílání fakultní pošty některý z výše specifikovaných serverů, se tímto opatřením nic nemění. Pokud by výjimečné okolnosti konkrétního serveru změnu konfigurace na straně uživatele vyžadovaly, budou o potřebných krocích konkrétní uživatelé informováni přímo správcem daného serveru.
  2. Uživatelům, kteří využívají pro odesílání fakultní pošty servery třetích stran (např. Gmail, Seznam apod.), doporučujeme pro odesílání zpráv používat servery, které podepsání odcházejících zpráv zajistí. Jinak tito uživatelé berou na vědomí, že u nepodepsané pošty se zvyšuje pravděpodobnost jejího nedoručení nebo jejího označení jako nevyžádané.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D., koordinátor IT
RNDr. Libor Forst, vedoucí SISAL.

Směrnice byla schválena dne 17. dubna 2019,
vydána dne 30. dubna 2019,
účinná je od 1. června 2019.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK