Čj. UKMFF/422374/2022


Opatření děkana č. 27/2022

Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy


Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „knihovna“) je knihovnou podle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“), a to knihovnou specializovanou dle ustanovení § 13 odst. 1 knihovního zákona, a je jako součást Knihovny Univerzity Karlovy evidována v evidenci knihoven vedené Ministerstvem kultury ČR pod č. j. 3498.
 2. Knihovna je účelovým zařízením a samostatným pracovištěm Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „MFF UK“) ve smyslu čl. 6 odst. 1 Přílohy č. I Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ze dne 14. června 2017, v platném znění (Organizační řád). Knihovna je dílčí knihovnou Knihovny Univerzity Karlovy ve smyslu Přílohy č. 1 Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Knihovní a výpůjční řád UK“).
 3. Tento provozní řád je vydáván na základě zmocnění v čl. 8 odst. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 knihovního zákona.
 4. Činnost knihovny se řídí zejména těmito právními předpisy:
  1. zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
  2. zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
  3. zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
  4. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
  5. zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
  6. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
 5. Knihovna se dělí na oddělení fyzikální, informatické a matematické a oddělení dějin přírodních věd. Knihovna také spravuje půjčovnu skript a učebnic, depozitáře a metodicky řídí knihovny vybraných fakultních pracovišť.


Čl. 2
Služby a činnosti knihovny

 1. Knihovna vykonává pro všechna pracoviště fakulty a svým uživatelům poskytuje zejména následující činnosti a služby:
  1. akvizici fondů, tj. výběr a získávání informačních pramenů v klasické tištěné nebo elektronické podobě v souladu s potřebami vědecké a pedagogické práce,
  2. zpracování fondů, zahrnující centrální evidenci a vyřazování dokumentů dle platných vyhlášek a směrnic,
  3. organizaci, ochranu a revizi fondů dle platných vyhlášek a směrnic,
  4. knihovnicko-informační služby (půjčování dokumentů, zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, meziknihovní výpůjční službu (dále jen “MVS”), poradenství v užívání klasických i elektronických informačních zdrojů),
  5. sběr a zpracování dat o publikační činnosti pracovníků fakulty, který probíhá ve spolupráci s pověřenými pracovníky jednotlivých fakultních pracovišť v návaznosti na požadavky fakulty,
  6. bibliometrické a scientometrické služby, tvorbu personálních identifikátorů a podporu vědecké činnosti na fakultě,
  7. evidenci a zpřístupňování závěrečných a kvalifikačních prací a hodnocení jejich možného plagiátorství,
  8. digitalizaci,
  9. podporu open access a open science,
  10. výchovu uživatelů zaměřenou na získávání vědeckých informací a samostatnou práci s informačními prameny,
  11. prezentaci informací pro uživatele o službách a činnostech knihovny s využitím všech dostupných komunikačních prostředků,
  12. provoz elektronické spisové služby,
  13. podporu e-learningu.


Čl. 3
Uživatelé knihovny

 1. Uživatelem knihovny je každý, kdo v daném okamžiku využívá knihovní prostory.
 2. Uživatel, který chce užívat i jiné služby než pouze prezenční výpůjčky ve volném výběru, je povinen se registrovat v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem UK.
 3. Jednotlivé kategorie uživatelů a podmínky jejich registrace jsou specifikovány v Knihovním a výpůjčním řádu UK.


Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni dodržovat Knihovní a výpůjční řád UK, tento Provozní řád Knihovny MFF UK a řídit se pokyny zaměstnanců knihovny.
 2. Uživatel je povinen při vstupu do knihovny předložit platný průkaz UK, příp. jiný průkaz totožnosti.
 3. Uživatel je povinen odložit svrchní oděv a osobní zavazadla do uzamykatelných úložných skříněk, popř. do jiných prostor vymezených zaměstnanci knihovny.
 4. Úložné skříňky v knihovně je povoleno používat pouze po dobu pobytu v knihovně. Uživatelé nesmějí odnášet klíče od úložných skříněk mimo prostory knihovny.
 5. Uživatelé nesmějí vnášet do knihovny zbraně, hořlavé a jinak nebezpečné látky a vstupovat do knihovny pod vlivem návykových látek včetně alkoholu nebo znečištěni.
 6. Uživatelé nesmějí v prostoru knihovny kouřit, ani vnášet potraviny a nápoje v otevřených nádobách. Vstup zvířat do knihovny není povolen.
 7. Uživatel má právo používat všechny dokumenty ve volném výběru, vybavení knihovny i technická zařízení určená pro uživatele. Před použitím jakéhokoliv zařízení v knihovně se uživatel seznámí s pravidly pro jeho užívání u personálu knihovny.
 8. Uživatel je povinen ohlásit veškeré závady a nedostatky v dokumentech nebo vybavení knihovny, které jsou mu známy.
 9. Uživatelé jsou povinni užívat knihovní fond a vybavení šetrně a chránit ho před poškozením.
 10. Je zakázáno odnášet jakékoli součásti vybavení knihovny a knihovního fondu mimo prostor ohraničený elektronickým bezpečnostním zařízením bez uskutečnění řádné výpůjčky.
 11. Výpočetní a reprografickou techniku umístěnou v knihovně lze používat výlučně k účelu odpovídajícímu funkci knihovny.
 12. Uživatelé využívají elektronické informační zdroje výhradně pro výukové, studijní, vědecké a výzkumné účely a osobní potřebu, jsou povinni dodržovat licenční podmínky k využívání těchto zdrojů a musejí respektovat autorská práva a práva s nimi související.
 13. Tištěné, příp. elektronické kopie dokumentů z fondu knihovny mohou uživatelé vytvářet a používat v souladu s platnými předpisy (zákon č. 121/2000 Sb., o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících).
 14. Uživatelé nesmějí měnit konfiguraci výpočetní a reprografické techniky a nesmějí vyvíjet činnost, která by bránila ostatním uživatelům v běžném užívání počítačů a počítačové sítě v knihovně.
 15. Na výpočetní technice v majetku knihovny je zakázáno používat vnesený software a kopírovat počítačové programy.
 16. Uživatelé jsou povinni zachovávat v knihovně klid, pořádek a čistotu, chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům, jinak mohou být z knihovny vykázáni.
 17. Uživatelé, kteří chtějí využívat služeb knihovny (včetně využívání softwaru, e-knih vázaných na objednávání, rezervace prostřednictvím čtenářského konta apod.), musejí mít vyrovnané všechny závazky vůči knihovně.


Čl. 5
Výpůjčky

 1. Vypůjčení dokumentu
  1. Půjčování dokumentů se řídí Knihovním a výpůjčním řádem UK, v platném znění, tímto Provozním řádem Knihovny MFF UK, ustanoveními o výpůjčce a o náhradě újmy v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
  2. Dokumenty z knihovního fondu se půjčují pouze registrovaným uživatelům po předložení průkazu UK.
  3. Zaevidování výpůjčky a převzetí dokumentu není doprovázeno výpůjčním tiskopisem ani podpisem uživatele. Uživatel potvrdil smluvní podmínky pro půjčování jednorázově pomocí elektronické přihlášky k využívání služeb knihoven UK.
  4. V opodstatněných případech může knihovník požadovat stvrzení výpůjčky podpisem uživatele na výpůjčním tiskopisu (např. při půjčování elektronických zařízení, při výpadku systému).
  5. Uživatel si smí vypůjčit pouze jeden exemplář od každého titulu.
  6. Uživatelům MVS (právnickým osobám) se půjčují dokumenty z knihovního fondu podle právních předpisů o MVS.
 2. Druhy výpůjček
  1. Dokumenty je možné si půjčovat v rámci prezenčního, absenčního a meziknihovního výpůjčního režimu. O zařazení dokumentů do jednotlivých režimů výpůjčky rozhoduje příslušný odpovědný pracovník knihovny.
 3. Režim půjčování
  1. Jednotlivé výpůjční lhůty, možnost prodloužení, maximální počet výpůjček a rezervací jsou dány druhem dokumentu a kategorií čtenáře a jsou specifikovány v Příloze č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK.
  2. Výpůjční doba může být prodloužena, nepožaduje-li vypůjčený dokument jiný uživatel. O prodloužení lze žádat jen před uplynutím výpůjční doby. Ve výjimečných případech může být výpůjční doba zkrácena.
  3. Požadavek na vypůjčení dokumentu lze zadat pouze na dokument se statusem vypůjčeno nebo na dokument z uzavřeného skladu, a to prostřednictvím systému. O vyřízení požadavku je uživatel informován (zpravidla elektronickou poštou), požadavek na výpůjčku dokumentu z uzavřeného skladu je pro žadatele vyřízen v nejbližším možném termínu v závislosti na prostorových a personálních podmínkách. Požadavek na výpůjčku dokumentu se statusem vypůjčeno je realizován až po vrácení daného dokumentu do knihovny.
  4. Dokumenty zapůjčené prostřednictvím MVS podléhají zvláštnímu režimu půjčování a řídí se předpisy MVS. Za zprostředkování výpůjčky je uživatel povinen uhradit náklady, které účtuje organizace vlastnící dokument nebo organizace zprostředkovávající výpůjčku. Výpůjční lhůty u takto vypůjčených dokumentů nelze prodlužovat.
 4. Výpůjčky zaměstnanců fakulty
  1. Zaměstnancům fakulty může být umožněna specifická výpůjčka, která se řídí Přílohou č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK.
  2. Zaměstnanci, kterým je umožněna specifická výpůjčka, jsou povinni zúčastnit se pravidelné revize zapůjčených dokumentů na základě výzvy knihovny.
  3. Při revizi výpůjček každý zaměstnanec fakulty obdrží ke kontrole přehled svých výpůjček. Na jeho základě je povinen předložit všechny své výpůjčky k fyzické kontrole nebo přehled zkontrolovat a svým podpisem stvrdit, že stav výpůjček odpovídá skutečnosti, a to ve lhůtě 30 dnů.
  4. Nesrovnalosti v přehledech výpůjček, ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů i nalezení knihovních dokumentů nezachycených v přehledu je zaměstnanec fakulty povinen neprodleně oznámit.
  5. Knihovna má právo v případě potřeby požadovat fyzické předložení vypůjčených dokumentů.
  6. Pokud zaměstnanec fakulty neuposlechne výzvu knihovny k revizi svých výpůjček, ztrácí nárok na využívání specifické výpůjčky. Knihovna na tuto skutečnost dále upozorní proděkana pro vědeckou činnost a zahraniční styky, který pak následně rozhodne o dalším postupu.
 5. Vrácení dokumentu
  1. Ukončení výpůjčky (vrácení dokumentu) se provádí prostřednictvím systému. Vrácení dokumentu není doprovázeno potvrzením o vrácení ze strany knihovny.
  2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si ho vypůjčil, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Ručí za něj po celou dobu, po kterou ho má vypůjčený. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
  3. Uživatel má možnost v době mimo provozní dobu knihovny vrátit vypůjčený dokument (vyjma elektronických zařízení) do návratového boxu.
 6. Historický fond
  1. Historickým fondem se rozumí veškeré staré tisky, tzn. dokumenty vydané před rokem 1800, dále vybrané novější dokumenty vydané před rokem 1938 a dokumenty archivní povahy. Všechny tyto dokumenty podléhají režimu přísně prezenčního studia. Studium dokumentů z historického fondu knihovny je umožněno pouze řádně registrovaným uživatelům knihovny.
  2. Dokumenty ve špatném fyzickém stavu se nepůjčují.
  3. Dokumenty z historického fondu knihovny jsou uživateli předkládány ke studiu pouze na vyhrazených studijních místech, a to po řádném vyplnění a podepsání výpůjčního lístku pro studium dokumentu z historického fondu knihovny. Tyto dokumenty nesmějí být vynášeny z prostor studijního místa. Po skončení studia je uživatel povinen předložit vypůjčené dokumenty ke kontrole knihovníkovi.
  4. Zaevidováním výpůjčky a podpisem výpůjčního lístku se uživatel zavazuje k dodržení podmínek Knihovního a výpůjčního řádu UK a podmínek speciálního zacházení se zapůjčenými dokumenty.
  5. Uživatel je povinen:
   • při manipulaci s dokumenty a jejich studiu používat ochranné rukavice,
   • při studiu používat pouze obyčejné tužky střední tvrdosti (2H, HB),
   • při zakládání a sledování textu používat pouze záložky z nekyselého papíru, které jsou k dispozici u pracovníka knihovny,
   • dbát pokynů pracovníka knihovny.
  6. Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do půjčených dokumentů, např. zaškrtávat, vpisovat, podtrhávat, popř. používat je jako psací podložky apod. Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V opačném případě nese odpovědnost za všechna poškození, ke kterým došlo v době, kdy měl dokumenty vypůjčeny, a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentů, popř. nahradit škodu jako při jeho ztrátě či zničení.
  7. Kopírování dokumentů může, po projednání s pracovníkem knihovny, provést uživatel sám s použitím fotografického přístroje. S pořízeným snímkem musí uživatel nakládat pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, tj. pro osobní a studijní potřebu. Při fotografování je vyloučeno použití intenzivního světla (blesku). V zájmu ochrany fondu pracovník knihovny stanoví použití příslušných pomůcek (podložek, těžítek aj.).
  8. Poruší-li uživatel některé z výše uvedených uložených povinností, mohou mu být zapůjčené dokumenty odebrány.
  9. Kopii výpůjčního lístku může obdržet uživatel na vyžádání.
  10. Případné výjimky týkající se speciálního režimu studia dokumentů z historického fondu knihovny (např. pro výstavní, publikační a podobné účely) povoluje vedoucí knihovny.
 7. Půjčování elektronických zařízení
  1. Podmínky výpůjčky elektronického zařízení se řídí smlouvou o výpůjčce elektronického zařízení.
  2. Elektronická zařízení nejsou půjčována kategoriím uživatelů dle Přílohy č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK.
  3. Uživatel je povinen si při vypůjčení prohlédnout elektronické zařízení. V případě, že tak neučiní, nese odpovědnost za později zjištěné závady. V případě ztráty, zničení nebo poškození elektronického zařízení je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu až do výše pořizovací ceny elektronického zařízení (viz Příloha č. 1 – Ceník poplatků a placených služeb).
 8. Vymáhání nevrácených výpůjček
  1. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůty. Nevrátí-li po uplynutí výpůjční lhůty vypůjčený dokument, je povinen zaplatit stanovené poplatky z prodlení, včetně poplatků spojených s upomínáním (viz Příloha č. 1 – Ceník poplatků a placených služeb).
  2. Vymáhání nevrácených výpůjček se řídí Knihovním a výpůjčním řádem UK. Knihovna může přistoupit i k vymáhání právní cestou. Náklady na tuto agendu hradí rovněž uživatel.
 9. Ztráty a náhrady
  1. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit knihovně ztrátu, zničení či poškození půjčeného dokumentu.
  2. Způsob náhrady určuje vedoucí oddělení knihovny v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem UK.


Čl. 6
Speciální režim časově neomezeného přístupu uživatelů do matematického oddělení knihovny

 1. V matematickém oddělení knihovny lze umožnit vybraným uživatelům přístup za nepřítomnosti pracovníků knihovny.
 2. O udělení oprávnění k časově neomezenému přístupu do knihovny rozhoduje proděkan pro matematickou sekci.
 3. Pokud není stanoveno jinak, řídí se vybraní uživatelé Knihovním a výpůjčním řádem UK a tímto Provozním řádem Knihovny MFF UK.
 4. Vybraní uživatelé, kteří vstupují do knihovny za nepřítomnosti pracovníků knihovny, nesmějí odnášet jakékoli součásti knihovního fondu a knihovního vybavení mimo prostor ohraničený elektronickým zabezpečovacím zařízením. Dále nejsou oprávněni používat vybavení knihovny v místnostech pracovníků knihovny. Použité knihy a časopisy jsou povinni zanechat na odkládacích stolcích a nezakládat je zpět. Při odchodu z knihovny jsou povinni zkontrolovat, zda jsou řádně zavřená okna, zhasnutá světla a zamčené dveře.
 5. Vybraní uživatelé získají oprávnění k užívání knihovny za nepřítomnosti pracovníků knihovny až po podpisu prohlášení, kde stvrzují, že se seznámili s tímto článkem provozního řádu knihovny, a po schválení vedoucím matematického oddělení knihovny.


Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád knihovny je závazný pro všechny uživatele knihovny. Při jeho nedodržování může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tímto opatřením není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 2. Provozní řád Knihovny MFF UK se zveřejňuje v tištěné podobě v knihovně na dostupném místě a v elektronické podobě na internetových stránkách MFF UK a knihovny.
 3. Výjimky z provozního řádu povoluje vedoucí knihovny.
 4. Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny lze podávat ústně, písemně nebo elektronicky vedoucímu knihovny nebo proděkanovi pro vědeckou činnost a zahraniční styky.
 5. Proti rozhodnutí vedoucího knihovny se lze odvolat k proděkanovi pro vědeckou činnost a zahraniční styky.
 6. Doplňky provozního řádu:
  1. Příloha č. 1 – Ceník poplatků a placených služeb
  2. Příloha č. 2 – Souhlas se speciálním režimem časově neomezeného přístupu uživatelů do matematického oddělení Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
  3. Příloha č. 3 – Vzor smlouvy o výpůjčce elektronického zařízení
  4. Příloha č. 4 – Vzor výpůjčního lístku pro studium dokumentů z historického fondu
 7. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dne 1. 12. 2022. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje:
 8. Kontrolu dodržování tohoto opatření provádí vedoucí knihovny.


Navrhovatelé:
Mgr. Jiří Kuča, vedoucí knihovny
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 16. 11. 2022.

Schválil dne 29. 11. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK