Čj. UKMFF/309227/2020


Směrnice děkana č. 14/2020

O KONTROLE A EVIDENCI JADERNÝCH MATERIÁLŮ


Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vlastní jaderné materiály (dále JM). Jedná se o přírodní a ochuzený uran a thorium ve formě čistých kovů a sloučenin, určených k základnímu výzkumu. Tyto jsou umístěny v budově Ke Karlovu 5, Praha 2 - Nové Město.

Tato směrnice definuje odpovědnost za provádění zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a vyhlášky č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich, v platném znění.

Za Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy nese tuto odpovědnost vedoucí evidence jaderných materiálů, pověřený písemně děkanem fakulty; zastupuje ho osoba pověřená rovněž písemně děkanem fakulty.

Vedoucí evidence JM je podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 374/2016 Sb. odpovědný za:

 • souhrnné vedení evidence, provádění kontroly a fyzické inventury
 • kontrolu a zabezpečení dodržování předpisů o evidenci a kontrole jaderného materiálu a veškerý způsob evidence
 • zabezpečení jaderného materiálu proti zcizení
 • fyzickou kontrolu a zaznamenání každého příjmu a odeslání jaderných materiálů
 • dodržuje zásady a formu styku se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB), eventuálně s jinými organizacemi
 • vedení dokladové inventury jaderných materiálů na formuláři č. 1
 • zpracování evidenčních zpráv o pohybu jaderných materiálů na formuláři č. 2
 • vedení provozních a evidenčních záznamů a na vyzvání SÚJB organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury jaderných materiálů a zasílá Soupis fyzické inventury JM na formuláři č. 3
 • uchovávání písemností Úřadu, Komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů u držitele povolení nejméně po dobu 5 let
 • provádění periodické kontroly souladu fyzického stavu JM s provozními záznamy a vedení záznamů o jejich pohybu
 • vystavování zprávy o změně inventury do 5 dnů od vzniku dané skutečnosti
 • doprovod inspektorů Úřadu, Komise a Agentury při inspekci
 • v případě poškození, zcizení nebo ztráty JM nahlášení této skutečnosti SÚJB a sepsání o události protokol
 • fyzickou kontrolu dodávky JM a jejich odesílání pouze těm případným držitelům povolení, kteří mají oprávnění k nakládání s JM podle rozhodnutí SÚJB.

S ohledem na kategorii a evidované množství JM není nutné uvažovat o zařazení výše uvedených jaderných materiálů do kategorií podle vyhlášky č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, v platném znění.

Jaderný materiál lze v ČR předávat pouze osobám, které jsou držiteli povolení k nakládání s jadernými materiály podle § 9 odst. 5 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Jaderný materiál lze dovážet do ČR nebo vyvážet z ČR jen na základě povolení SÚJB dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

 

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 21/2018, o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy evropských společenství, a vstupuje v platnost dnem vydání.

 

Směrnice byla schválena dne 20. 7. 2020,
vydána dne 20. 7. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK