Poskytnutí informace na základě žádosti z 4. 3. 2022

1. Zřizuje Vaše univerzita Konfuciův institut či program Konfuciovy třídy? Pokud ano, od kdy? Která čínská univerzita je partnerem při zřizování Konfuciova institutu nebo programu Konfuciovy třídy?

ODPOVĚĎ:
MFF UK nezřizuje

2. Uveďte prosím seznam čínských subjektů, se kterými spolupracujete (společnosti, veřejné instituce, univerzity, vládní instituce atd.).

ODPOVĚĎ:
OFS: Nejsem si vědoma toho, že bychom v oblasti působení OFS s čínskými subjekty spolupracovali.

3. Uveďte prosím veškeré smluvní dokumenty, na kterých je spolupráce založena (dohody, memoranda, prohlášení atd.).

ODPOVĚĎ:
Agreement on Graduate Student Exchange Program s College of Mathematics, Physics and Information Engineering, Zhejiang Normal University, platná od 26.9.2018, účinná od akad. roku 2018/2019 - 2020/2021. Dodatkem prodloužena do ak. roku 2023/2024.
Memorandum of Understanding between The Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences and All Member Institutions of the JUNO Collaboration on the JUNO Experim

4. Uveďte prosím seznam oblastí spolupráce s čínskými subjekty (tj. studijních oborů).

ODPOVĚĎ:

5. Uveďte prosím seznam výstupů spolupráce s čínskými subjekty (publikace, patenty, konference atd.).

ODPOVĚĎ:
V roce 2013 byl 1 patent registrovaný v Číně - CN102186588, CN002 - Patent Office - State Intellectual Property Office of the Peoples' Republic of China
Publikace v časopisech vydávaných v Číně se pohybují v jednotkách kusů za rok (2019 – 2, 2020 – 3, 2021 – 5)

6. Podílí se čínský partner na rozhodování o výzkumném zaměření vaší univerzity nebo má nějakou schopnost ovlivnit rozhodování ohledně studijních plánů, výzkumných grantů, studentských grantů nebo stáží?

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k ustanovením zákona č. 11/1998 Sb., o VVŠ, rozhoduje o věcech souvisejících s uskutečňováním studia, resp. studijních plánů, výzkumných grantů, studentských grantů nebo stáží sama. Totéž platí i o výzkumném zaměření naší fakulty.

7. Uveďte prosím počet studentů vyslaných na výměnný pobyt do Číny v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých ročníků a přijímajících institucí)

ODPOVĚĎ:
Nenašli jsme nikoho takového.

8. Uveďte prosím počet čínských studentů vyslaných na výměnné pobyty na Vaši univerzitu v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých ročníků a jejich domovských institucí)

ODPOVĚĎ:
2015/16: 1 student z Hefei University of Technology
2018/19: 23 studentů z Zhejiang Normal University
2018/19: 1 student z Huazhong University of Science and Technology
2019/20: 1 student z Jiangsu University of Technology

9. Uveďte prosím počet čínských studentů platících školné v jakémkoli typu programu na Vaší univerzitě v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021, včetně celkové výše tohoto školného

ODPOVĚĎ:
14 studentů, zaplatili 2.688 000,- Kč a 4.000,- EUR

10. Uveďte prosím počet akademiků vyslaných na pracovní nebo výměnný pobyt do Číny v období 1. 1. 2010 - 1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých let a přijímajících institucí)

ODPOVĚĎ:
Přehled vyslaných akademických pracovníků do Číny dle požadavku specifikovaného výše přiložen v souboru OUT_akad_ost.zamestnanci_2010-2021.xls, list ad otázka 10

11. Uveďte prosím počet čínských akademiků, vyslaných na pracovní nebo výměnné pobyty na Vaši univerzitu v období od 1. 1.2010 do 1. 12.2021 (s uvedením jednotlivých let a jejich vysílacích institucí)

ODPOVĚĎ:
Xinjiang University, School of Information Science and Engineering 2016, 5 lidí, z toho jeden na 3 měsíce, 1 na dva měsíce a 3 na kratší dobu (cca 2-3 týdny, ale přerušované cestami po Evropě) . O jejich pobytu by asi měly být záznamy v SISu.
Přehled přijatých akademických pracovníků z Číny dle požadavku specifikovaného výše přiložen v souboru xls

12. Založila vaše univerzita dvojitý studijní program (tzv. double degree program) s čínskou univerzitou? Pokud ano, uveďte prosím počet čínských studentů, kteří studovali na Vaší univerzitě takový „double degree” program v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021.

ODPOVĚĎ:
MFF je partnerem programu Erasmus Mundus Language and Communication Technologies, koordinovaného Sárskou univerzitou v Saarbrückenu, Německo. V letech 2011 – 2019 byla partnerem programu i Shanghai Jiao-Tong University. Na naší fakultě studovali v daném období dva čínští studenti.

13. Uveďte prosím počet čínských akademiků vyslaných na akce typu letních škol, které byly (spolu)pořádané Vaší univerzitou v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jednotlivých ročníků a jejich vysílacích institucí).

ODPOVĚĎ:
V r. 2019:
- 1 host workshopu STAT of ML s přednáškou: Cross-border Lending Network and Systemic Risk Across Global Stock Markets; z Xiamen University
- 14 účastníků na letní škole"Graphs and Networks in Context"; ze Zhejiang Normal University
- 1 host v rámci workshopu STAT of ML přednesl přednášku s názvem: "Exploring the dynamic relationships between Fintech and other Traditional Finance"; z National Chiao Tung University
V r. 2018: 1 účastník Doccourse 2018; ze Zhejiang Normal University
V r. 2017: 1 host na workshopu Analitic Combinatorics; z Fuzhou University, Center for Discrete Math
V r. 2016: 1 host na Doccourse 2016 přednesení přednášky: "Fractional Hedetmiemi´s conjecture, Chromatic Ramsey number and circular chromatic Ramsey number; ze Zhejiang Normal University
- r. 2020, 2021 a ani doposud v r. 2022 (tj. k 18.3.2022) host z Číny na MFF UK nebyl přijat

14. Které osoby (pracovní pozice) nebo orgány vaší univerzity se účastní procesu rozhodování o zahájení spolupráce s čínskou institucí?

ODPOVĚĎ:
Vedení fakulty

15. Existuje na Vaší univerzitě nějaký postup pro hodnocení případných rizik spolupráce s čínskými subjekty? Pokud ano, používají se v procesu hodnocení konkrétní kritéria?

ODPOVĚĎ:
Je projednáváno v rámci vedení fakulty

16. Existuje nějaký druh školení pro studenty vysílané z vaší univerzity do Číny ohledně případných problémů, kterým tam mohou čelit vzhledem k tamějšímu politickému režimu?

ODPOVĚĎ:
Studenty do Číny nevysíláme, viz výše

17. Uveďte prosím výši finančních příspěvků poskytnutých čínskými partnery Vaší univerzitě v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021.

ODPOVĚĎ:
v roce 2019 platba ve výši 771 299, 31 Kč; ( viz bod 13., kdy se účastnilo 14 osob z Číny letní školy"Graphs and Networks in Context" a přijeli ze Zhejiang Normal University.

18. Uveďte prosím seznam nefinančních příspěvků poskytnutých čínskými partnery Vaší univerzitě v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021.

ODPOVĚĎ:
neevidujeme

19. Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací zaměstnanců Vaší univerzity do Číny v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením přijímajících institucí).

ODPOVĚĎ:
Přehled přiložen v souboru OUT_akad_ost.zamestnanci_2010-2021.xls, list ad otázka 19

20. Uveďte prosím seznam pracovních cest a delegací z čínských institucí na Vaší univerzitu v období od 1. 1. 2010 do 1. 12. 2021 (s uvedením jejich domácích institucí).

ODPOVĚĎ:
Přehled shodný s přílohou xls IN_akad_ost.zamestnanci_2010-2021.xls


Přílohy: