Poskytnutí informace na základě žádosti z 24. 8. 2021

Žadatel požádal dne 24. 8. 2021 o následující informace:

  1. Počet uchazečů, kteři se přihlásili do výběrového řízení na vedoucího katedry didaktiky matematiky vypsaného 15. 10. 2013 a výsledek hlasování komise v tomto výběrovém řízení.
  2. Počet uchazečů, kteři se přihlásili do výběrového řízení na vedoucího katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky vypsaného 15. 10. 2013 a výsledek hlasování komise v tomto výběrovém řízení.
 

Děkan fakulty na ni dal dne 7. 9. 2021 tyto odpovědi:

Ad 1)

Přihlásila se jediná uchazečka, doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., komise ji doporučila jmenovat vedoucí KDM na základě výsledku tajného hlasování, které skončilo poměrem hlasů 7-0-0 (Ano, Ne, zdrželo se).

Ad 2)

Přihlásili se dva uchazeči, doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., a uchazeč, kterého pro potřeby této odpovědi označím jako uchazeče "B". Devítičlenná komise hlasovala ve dvou kolech, v prvním z nich hlasovala o každém z uchazečů o pozici zvlášť; každý člen komise odpověděl na otázku „Souhlasím s tím, aby se pan X.Y. stal vedoucím KPMS“. Bylo dohodnuto, že pokud po prvním kole hlasování nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční počet (ze všech členů komise) odpovědí Ano, bude komise konstatovat, že žádný z uchazečů není na obsazované místo vhodný. Pokud po prvním kole hlasování získá právě jeden uchazeč nadpoloviční počet (ze všech členů komise) odpovědí Ano, doporučí komise do navrhované funkce právě tohoto uchazeče. Pokud po prvním kole hlasování získají oba uchazeči nadpoloviční počet (ze všech členů komise) odpovědí Ano, bude komise konstatovat, že oba uchazeči jsou vhodní pro navrhovanou funkci a přistoupí ke druhému kolu tajného hlasování, ve kterém stanoví preferenci pro právě jednoho z obou úspěšných uchazečů, čímž stanoví pořadí těchto uchazečů. Tento způsob hlasování jednomyslně schválil všichni členové komise.
Výsledek prvního kola tajného hlasování byl 6-1-2 (Ano, Ne, zdrželo se) v případě M. Kulicha, a 8-1-0 (Ano, Ne, zdrželo se) v případě uchazeče uchazeče "B".
Ve druhém kole tajného hlasování získal kandidát "B" 4 preference a kandidát Kulich získal 5 preferencí.