109. Katedra fyziky kondenzovaných látek

Hlavním zaměřením Katedry fyziky kondenzovaných látek (dříve: Katedra elektronových struktur) je studium struktury a elektronových vlastností materiálů. Struktura a mikroskopické elektronové vlastnosti tenkých vrstev, magnetických multivrstev a intermetalických sloučenin s f- a d-elektrony jsou zkoumány metodami rozptylu rentgenového záření, synchrotronového záření a pomocí rozptylu neutronových svazků. Objemové vlastnosti, speciálně pak magnetické chování, transportní, termodynamické a kohezní vlastnosti, fázové transformace a difúzní procesy jsou měřeny v široké oblasti teplot, vnějších tlaků a magnetických polí. Výzkum moderních materiálů, např. nanokrystalických prášků, dvojdimenzionálních povrchových struktur, kapalných krystalů a uhlíkových materiálů, si nelze představit bez národní a mezinárodní spolupráce. Teoretické oddělení naší katedry se věnuje popisu kvantové koherence v polovodičových slitinách vybuzené femtosekundovými pulzy, mezoskopické teorii tření a fyzice granulárních systémů. Dále se zabýváme elektronovou strukturou intermetalických sloučenin s možností aplikace v počítačovém materiálovém průmyslu a studiem moderních oxidů a borokarbidů vzácných zemin a přechodových kovů. V poslední době se též zaměřujeme na výzkum zředěných magnetických polovodičů a magnetických multivrstev. Katedra garantuje výuku fyziky pevných látek se speciálním zaměřením na kvantovou teorii, krystalografii, difrakční metody strukturní analýzy a na metody experimentálního studia materiálových vlastností. Takto široce pojatý základ vzdělání umožňuje našim studentům velký výběr vlastního budoucího výzkumného působení nejen v rámci fyziky, ale i v chemii, biologii, biofyzice, materiálové vědě, v inženýrských technologiích, atp.

Ke Karlovu 2026/5, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1393
E-mail: miksova@mag.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Zástupce vedoucího katedry
Tajemnice a sekretářka katedry

Místnosti

Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
přízemí:
F 008, F 012, F 013, F 017, F 042, F 043, F 046, F 047, F 048, F 049, F 051, F 052, F 053, F 054, F 060, F 061, F 062, F 064, F 065, F 066, F 067, F 068, F 070, F 071, F 072, F 073, F 074, F 081, F 083, F 084, F 087, F 088, F 089, F 090, F 091
1. patro:
F 106, F 107, F 108, F 111, F 112, F 113, F 150, F 151, F 152, F 153
Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
L 066
Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. suterén:
V -117