Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Grantová agentura České republiky je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Grantová agentura je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Zajišťuje vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v základním výzkumu a následné poskytování podpory na řešení těchto projektů.

Příjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

GA16–09713S – Efektivní explorace prostoru propojených dat
Řešitel: Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

GA16–08111S – Efektivní zobrazování účinků polarizace světla v netriviálních scénách
Řešitel: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–06422S – Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Řešitel: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–06240S – Struktura a dynamika organokovových komplexů v biologickém prostředí.
Řešitel: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05762S – Elektrické a optické vlastnosti vesmírného prachu
Řešitel: RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05608S – Hledání perspektivních materiálů na pomezí mezi aluminidy železa a entropickými slitinami.
Řešitel: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05394S – Struktura koreferenčních řetězců v paralelních jazykových datech
Řešitel: Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04956S – Sluneční vítr jako přírodní laboratoř: struktura, turbulence a rázové vlny.
Řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04340S – Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy
Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05608S – Hledání perspektivních materiálů na pomezí mezi aluminidy železa a entropickými slitinami.
Řešitel: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–05394S – Struktura koreferenčních řetězců v paralelních jazykových datech
Řešitel: Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04956S – Sluneční vítr jako přírodní laboratoř: struktura, turbulence a rázové vlny.
Řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–04340S – Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémy
Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–03708S – Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech
Řešitel: prof. Lev B. Klebanov, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–02196S – Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu
Řešitel: Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–01312S – Paprskové metody pro elektromagnetické vlny v nehomogenních bianizotropních prostředích
Řešitel: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GA16–00580S – Hranice kvantové turbulence
Řešitel: Dr. Marco La Mantia, Ph.D.
Období řešení projektu: 2016–2018.

GJ15–14263Y – Tání ledu a transportní procesy v ledové slupce Europy
Řešitel: RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GJ15–08740Y – Generování spinových proudů na femtosekundové časové škále
Řešitel: RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GJ15–04774Y – Modelování závislosti veličin pomocí kopulí za přítomnosti kovariát
Řešitel: Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GJ15–01775Y – Emise velmi nízkých frekvencí ve vnitřní magnetosféře Země
Řešitel: RNDr. František Němec, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–20031S – Odkaz Zelliga S. Harrise: více lingvistické informace pro distribuční lexikální analýzu angličtiny a češtiny
Řešitel: Mgr. Silvie Cinková, PhD.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–19877S – Automatické modelování znalostí a plánů pro autonomní roboty
Řešitel: Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–18080S – Efektivní teorie pole: principy a fenomenologie
Řešitel: RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–15511S – Booleovské techniky v reprezentaci znalostí
Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–15077S – Rekombinace H3+ ve vybraných kvantových stavech při teplotách relevantních pro chladné mezihvězdné plazma – experimentální studie mezi 200 K a 30 K
Řešitel: Prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–14715S – Efektivní osvojování si mentálních modelů a stav vysokého zaujetí studenta – hledání souvislostí
Řešitel: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–11879S – Zotavovací procesy ve vybraných hořčíkových slitinách, připravených intenzívní plastickou deformací
Řešitel: Prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–11559S – Rozšířené formulace polytopů
Řešitel: M.Sc. Hans Raj Tiwary, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–10821S – Velikostní efekt při plastické deformaci materiálů
Řešitel: Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–10472S – Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků
Řešitel: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–10267S – Molekulární procesy ve vesmíru
Řešitel: Doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–09979S – Kombinování slov: Syntaktické vlastnosti českých víceslovných výrazů s tzv. lehkými slovesy
Řešitel: Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–09663S – Modelování dynamických finančních procesů se strukturálními změnami
Řešitel: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–08916S – Efektivní identifikace podgrafů při analýze webových grafů velikosti petabajtů
Řešitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–08819S – Stochastické procesy v nekonečně rozměrných prostorech
Řešitel: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–08218S – Teorie reálných funkcí a její aplikace v geometrii
Řešitel: Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–06894S – K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině
Řešitel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–06785S – Regulační úseky nukleových kyselin – polymorfismus, dynamika a interakce
Řešitel: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–06759S – Modelové systémy pro katalýzu na jednotlivých atomech
Řešitel: Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–05259S – Pasivace povrchů CdTe/CdZnTe detektorů záření
Řešitel: doc.Ing. Eduard Belas, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–04960S – SeLeCt – struktury, učení a kognice
Řešitel: Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–04816S – Celkový obraz hlavního pásu planetek – fyzikální vlastnosti planetek odvozené inverzí optické a infračervené fotometrie
Řešitel: Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–02938S – Stochastická dominance v úlohách operačního výzkumu
Řešitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–02363S – Gradiometrie v seismickém monitorování
Řešitel: RNDr. Johana Brokešová, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–02112S – Vícenásobné hvězdné soustavy jako nástroj k pochopení dynamického vývoje hvězd
Řešitel: Prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–01100S – 5f magnetismus v hydridech na bázi slitin gama-U
Řešitel: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–00863S – Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace
Řešitel: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GA15–00243S – Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích
Řešitel: Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.

GP14–29032P – Efektivní explorace chemického prostoru s využitím vícekriteriální optimalizace
Řešitel: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–28190P – Magnetická frustrace ve vzácnozeminných sloučeninách typu 221
Řešitel: RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–17102P – Užití fokusovaného iontového svazku pro mikroobrábění monokrystalů a studia jejich elektrických transportních vlastností
Řešitel: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–14715P – Laboratorní studium interakce kladných iontů s atomárním a molekulárním vodíkem
Řešitel: Mgr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–14649P – Laboratorní studium rekombinace astrofyzikálně významných iontů s elektrony
Řešitel: Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–14292P – Nasazení moderních paralelních architektur ve specifických oblastech databázových systémů
Řešitel: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–06989P – Kvaziuspořádání křivek vzhledem k otevřeným, monotónním a konfluentním zobrazením
Řešitel: Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–06548P – Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů
Řešitel: RNDr. David Mareček, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GP14–04892P – Deskriptivní teorie množin a otázky univerzálnosti v teorii Banachových prostorů
Řešitel: RNDr. Ondřej Kurka, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–25752S – Mikroskopické enviromentální determinanty a samoregulace přenosu energie ve fotosyntéze
Řešitel: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–15479S – Teorie reprezentací (strukturní rozklady a jejich meze)
Řešitel: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–14179S – Algoritmické, strukturální a složitostní aspekty konfigurací v rovině
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–13415S – Zvýšení korozní odolnosti biologicky odbouratelných hořčíkových slitin pomocí optimalizace mikrostruktury
Řešitel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–10799S – Hyperkrychlové, grafové a hypergrafové struktury
Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–10003S – Omezené typy výpočtů: algoritmy, modely, složitost
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–08124S – Rtg difraktometrie s vysokým rozlišením náhodných vrstevnatých systémů
Řešitel: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–04372S – Složitost zdrojů tektonických zemětřesení na různých časoprostorových škálách
Řešitel: RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–04145S – Vnitřní vývoj krátkoperiodických terestrických exoplanet
Řešitel: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–18392S – Růst a reálná struktura tenkých vrstev hexagonálních feritů s magnetoelektrickým jevem
Řešitel: doc. RNDr. Radomír Kužel CSc.
Období řešení projektu 2014–2016.

GA14–10625S – Obecně relativistická pole kompaktních astrofyzikálních zdrojů
Řešitel: doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GB14–37086G – Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.
Období řešení projektu: 2014–2018.

GB14–36566G – Multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů
Řešitel: doc.RNDr. Miloš Janeček CSc.
Období řešení projektu: 2014–2018.

GA14–19376S – Působení ICMEs a CIRs na zemskou magnetosféru.
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–17501S – Vlastnosti kosmického záření o velmi vysokých energiích
Řešitel: RNDr. Dalibor Nosek Dr.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GA14–02005S – Kryogenní helium jako pracovní látka pro studium klasické a kvantové turbulence
Řešitel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.

GC13–22367J – Vliv slunečního větru na strukturu a dynamiku magnetopauzy
Řešitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Období řešení projektu: 2013–2015.

GP13–03749P – Testy eficience investičních příležitostí
Řešitel: RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GP13–27340P – Generalized operads
Řešitel: Mgr. Martin Doubek, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GP13–12994P – Stochastické rezervování škod a statistická inference v pojišťovnictví
Řešitel: RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GP13–03351P – Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe)
Řešitel: PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GP13–12121P – Praktická verifikace programů s použitím kombinace statické a dynamické analýzy
Řešitel: RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GA13–26189S – Robustní a efektivní simulace transportu světla v libovolném prostředí
Řešitel: Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2016.

GP13–25185P – Působení jednotlivých druhů částic plazmatu na prachová zrnka: laboratorní a numerické simulace
Řešitel: Mgr. Ivana Richterová, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GP13–19733P – Modelování vlivu měst na regionální klima a čistotu ovzduší
Řešitel: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GA13–23392S – Vývoj a charakterizace nových teplotně citlivých polymerních hydrogelů
Řešitel: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Období řešení projektu: 2013–2016.

GA13–21988S – Enumerace v informatice a optimalizaci
Řešitel: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Období řešení projektu: 2013–2017.

GA13–20110S – Nové substráty a přístupy pro citlivý a reprodukovatelný biomolekulární senzing pomocí spektroskopie povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS)
Řešitel: doc. RNDr. Marek Procházka, Dr.
Období řešení projektu: 2013–2017.

GA13–19812S – Nové tvářené hořčíkové slitiny pro odlehčené konstrukce
Řešitel: Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2013–2016.

GA13–14743S – Prostory funkcí, váhové nerovnosti a interpolace II
Řešitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc. DSc.
Období řešení projektu: 2013–2017.

GA13–13671S – Detektory Rentgenova záření pro vysoké fotonové toky
Řešitel: doc. RNDr. Roman Grill, CSc.
Období řešení projektu 2013–2015.

GA13–12227S – Elektronové vlastnosti R2TIn8 a příbuzných tetragonálních sloučenin
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Javorský, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2015.

GA13–10660S – Intervalové metody pro optimalizační úlohy
Řešitel: Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Období řešení projektu 2013–2017.

GA13–10396S – Nové materiály pro planární palivové články
Řešitel: doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Období řešení projektu 2013–2016.

GA13–09853S – Aplikace nízkoteplotního plazmatu v klastrovém zdroji s agregací v plynu pro nanášení nanočástic, nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev
Řešitel: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
Období řešení projektu: 2013–2017.

GA13–09436S – Nedestruktivní mapování prostorového rozložení defektů v silně deformovaných materiálech
Řešitel: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013–2015.

GA13–08195S – Vysoce škálovatelné paralelní a distribuované metody zpracování vědeckých dat
Řešitel: prof. prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Období řešení projektu 2013–2015.

GA13–07117S – Statistické přístupy ke kvantovým mnohočásticovým systémům
Řešitel: prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr.
Období řešení projektu 2013–2017.

GA13–01832S – Obecná algebra a její souvislost s informatikou
Řešitel: Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013–2017.

GA13–01308S – Dynamika malých těles sluneční soustavy
Řešitel: prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
Období řešení projektu: 2013–2017.

GA13–00522S – Kvalitativní analýza a numerické řešení problémů proudění v obecně časově závislých oblastech s různými okrajovými podmínkami
Řešitel: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. Dr.h.c.
Období řešení projektu: 2013–2016.

GPP407/12/P152 – Vzdělávací efekty výukových simulací
Řešitel: Mgr. Cyril Brom, PhD.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP107/12/0921 – Nová generace slitin s nízkou hustotou připravených plynulým odléváním mezi válce
Řešitel: doc.RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2015.

GAP203/12/1201 – K&C: Kondo a Cooper supravodivost poblíž kvantově kritického bodu
Řešitel: RNDr. Jeroen Custers, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2016.

GAP201/12/0671 – Variační a numerická analýza v nehladké mechanice kontinua
Řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP204/12/0285 – Syntéza a vlastnosti masivních a tenkovrstevných hydridů na bázi f-kovů
Řešitel: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP201/12/0291 – Vlastnosti slabě diferencovatelných funkcí a zobrazení
Řešitel: doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP205/12/0720 – Role membránového potenciálu v laterální organizaci mikrodomén plazmatické membrány
Řešitel: doc. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP203/12/0665 – Molekulární rezonance a jejich dynamika
Řešitel: prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP201/12/1277 – Statistické modelování trendu pro závislá data
Řešitel: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GPP204/12/P352 – Vztah struktury a vlastností magnetických a multiferoických hexaferitů
Řešitel: Mgr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GCP108/12/J018 – Zpevnění a odpevnění v deformovaných kompozitech na bázi hořčíku
Řešitel: doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP201/12/0083 – Statistické procedury: Chování při konečných a nekonečných počtech pozorování
Řešitel: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP201/12/0290 – Topologické a geometrické vlastnosti Banachových prostorů a operátorových algeber
Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2016.

GPP201/12/P288 – Reprezentace grafů
Řešitel: Ida Kantor, M.Sc., PhD.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GPP406/12/P190 – Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe)
Řešitel: Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP208/12/0521 – Nezářivé relaxační procesy v ionizovaných atomárních a molekulových systémech
Řešitel: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2015.

GAP402/12/0558 – Eficience a řízení rizika při rozhodování
Řešitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GPP202/12/P297 – Synergické modelování adaptivních podobnostních měr pro potřeby multimediálního vyhledávání
Řešitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP406/12/0557 – Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině
Řešitel: doc. RNDr. Markéta Lopatková, PhD.
Období řešení projektu: 2012–2015.

GAP209/12/1774 – Role slunečního větru v procesech na magnetosférických hranicích
Řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2016.

GPP209/12/P658 – Čárové záření ve vnitřní magnetosféře Země
Řešitel: RNDr. František Němec, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP204/12/0853 – Ultrarychlá optická manipulace s magnetickým uspořádáním v polovodičích
Řešitel: doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP202/12/G061 – Centrum excelence – Institut teoretické informatiky
Řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.

GAP209/12/0233 – Experimentální astrochemie – reakce anionů
Řešitel: RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2016.

GAP203/12/0118 – Prostoročasy a pole ve vícerozměrné a klasické teorii gravitace
Řešitel: doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2016.

GPP204/12/P418 – Vzájemné působení supravodivosti a magnetismu v ternárních sloučeninách uranu
Řešitel: RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GPP101/12/P074 – Chování nestlačitelných materiálů tekutinového typu s tlakově závislými materiálovými koeficienty
Řešitel: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GPP202/12/P180 – Model checking paralelního software s využitím automatické dedukce object ownership vzorů
Řešitel: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GPP406/12/P175 – Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny
Řešitel: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP201/12/0436 – Teorie reálných funkcí a deskriptivní teorie množin III
Řešitel: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.

GAP406/12/0658 – Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu
Řešitel: PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2015.

GAP102/10/0148 Vliv inkluzí Te na účinnost radiačních detektorů CdTe a CdZnTe
Řešitel: doc. Ing. Jan Franc, DrSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP103/10/0783 Struktura a její využití při rozpoznávání
Řešitel: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP108/10/0648 Studium defektů v ikosaedrálních fázích v Mg slitinách
Řešitel: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP108/10/1006 Nové materiály s výrazným aplikačním potenciálem
Řešitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP108/11/0958 Výzkum bodových defektů v ZnO a studium jejich interakce s vodíkem a dusíkem
Řešitel: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011–2015.

GAP108/11/1267 Multiškálové studium procesů plastické deformace v materiálech metodou akustické emise
Řešitel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Období řešení projektu: 2011–2014.

GAP108/11/1396 Vliv substitučních příměsí a hranic zrn na vlastnosti nanokrystalických materiálů na bázi oxidu zirkonu
Řešitel: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
Období řešení projektu: 2011–2015.

GAP201/10/0472 Stochastická geometrie – nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie
Řešitel: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP201/10/0752 Stochastické časoprostorové systémy
Řešitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP202/11/0968 Podobnostní nemetrické vyhledávání v rozsáhlých komplexních databázích
Řešitel: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011–2014.

GAP203/10/0777 Vývoj křemíkových pixelových detektorů DEPFET pro nové částicové experimenty
Řešitel: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP203/11/0442 Vizualizace proudění kapalného helia
Řešitel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Období řešení projektu: 2011–2015.

GAP204/10/0035 Hyperjemné interakce v nanočásticích a nízkodimenzionálních oxidech železa
Řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP204/10/0330 Nanostrukturované materiály na bázi aktinoidů: teorie a experiment
Řešitel: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP204/11/1183 Kovové atomy na modelových površích oxidu ceru
Řešitel: Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011–2014.

GAP204/11/1206 Použití PFG NMR, stochastické rekonstrukce a molekulární simulace pro stanovení transportně-strukturních vlastností pokročilých porézních materiálů
Řešitel: RNDr. Jan Lang, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011–2014.

GAP208/10/1281 Vibrační a disociační dynamika molekulárních systémů v elektronovém kontinuu
Řešitel: RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP209/10/0537 Studium planetek inverzními metodami
Řešitel: Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP209/10/0715 Přesné fyzikální vlastnosti horkých hvězd získané studiem dvojhvězd a vícenásobných soustav
Řešitel: prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP209/10/0734 Zábleskové zdroje záření gama
Řešitel: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP209/10/1318 Kaustiky gravitačních čoček a nebodové zdroje
Řešitel: Mgr. David Heyrovský, A.M., Ph.D.
Období řešení projektu: 2010–2014.

GAP209/11/1412 Prach a jeho nabíjení v kosmických podmínkách: Laboratorní simulace
Řešitel: RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011–2015.

 

Spolupříjemce: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

GA15–21547S – Charakterizace magnetických nanostruktur optickými metodami
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Centrum nanotechnologií. Řešitel: Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.
Spoluřešitel: Prof. Ing. Štefan Višňovský, DrSc.

GA15–15609S – Ultra-jemnozrnné a nanokrystalické kovové materiály s vysokou pevností připravené slinovaním pulzním elektrickým proudem
Příjemce: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Řešitel: Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.
Spoluřešitel: Doc.RNDr. Přemysl Málek, CSc.

GA15–07690S – Parciální diferenční a diferenciální rovnice na mřížkách
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd. Řešitel: RNDr. Petr Stehlík, Ph.D.
Období řešení projektu: 2015–2017.
Spoluřešitel: RNDr. Antonín Slavík, PhD.

GA15–03777S – Vnějšími podmínkami indukované změny elektronové struktury vedoucí ke vzniku nových magnetických fází
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: RNDr. Zdeněk Arnold, CSc.
Období řešení projektu: 2015–2017.
Spoluřešitel: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.

GA15–00885S – Nové metody pro předpověď a vizualizaci sekundárních struktur ribozomálních ribonukleových kyselin – integrované řešení
Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Řešitel: Ing. Josef Pánek, PhD.
Období řešení projektu: 2015–2017.
Spoluřešitel: RNDr. David Hoksza, Ph.D.

GA14–30062S – Stavy topologických izolátorů vázané se spinovými stupni volnosti
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: Dr. Jan Honolka.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.

GA14–23274S – Nekonvenční příprava nanostrukturovaných oxidů kovů pomocí přetlakových a superkritických tekutin
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Institut environmentálních technologií. Řešitel: Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.

GA14–19503S – Barevnost a struktura grafů
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd. Řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

GA14–13368S – 2D struktury na bázi fosfonátů kovů: vztahy mezi uspořádáním a vlastnostmi studované pomocí experimentálních a výpočetních metod
Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Řešitel: Ing. Klára Melánová, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.

GA14–12449S – Vliv radiace na vybrané fyzikální vlastnosti perspektivních slitin pro jaderná zařízení
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Řešitel: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: Doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.

GA14–11384S – Automatizovaná formální analýza a verifikace programů se složitými datovými a řídicími strukturami s předem neomezenou velikostí
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií. Řešitel: Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

GA14–07983S – Struktura vakua v kvantově polních teoriích
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Řešitel: Ing. Petr Jizba, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.Spoluřešitel: Doc. Alfredo Iorio, PhD.

GA14–07234S – Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii
Příjemce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. Řešitel: RNDr. Miroslav Šiman, Ph.D.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

GA14–02476S – Variace, geometrie a fyzika
Příjemce: Ostravská univerzita v Ostravě / Přírodovědecká fakulta. Řešitel: David Saunders, PhD.
Období řešení projektu: 2014–2016.
Spoluřešitel: Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc..

GA13–30397S – Nové materiály pro magneto-optické aplikace
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Centrum nanotechnologií. Řešitel: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013–2016.
Spoluřešitel: RNDr. Martin Veis, Ph.D.

GA13–26526S – Nové DNA a RNA oligonukleotidy s fosfonothioátovými a fosfonoamidátovými internukleotidovými vazbami
Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Řešitel: Ing. Ivan Rosenberg, CSc.
Období řešení projektu 2013–2016.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.

GA13–13616S – Vyšetřování elastických vlastností materiálů připravených metodou intenzivní plastické deformace
Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Řešitel: Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013–2016.
Spoluřešitel: doc.RNDr. Miloš Janeček, CSc.

GA13–12386S – Fotovodivost a dynamika excitací v nanostrukturovaných a neuspořádaných polovodičích na ultrarychlé časové škále
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Řešitel: RNDr. Petr Kužel, Ph.D.
Období řešení projektu: 2013–2016.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.

GA13–11473S – Magnetické, feroelektrické a relaxační vlastnosti a jejich souvislost v relaxorových multiferoikách perovskitového typu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: Valentyn Laguta, DrSc.
Období řešení projektu: 2013–2016.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

GA13–00270S – Hybridní kompozity na bázi vodivých polymerů
Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Řešitel: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.
Období řešení projektu: 2013–2016.
Spoluřešitel: RNDr. Jan Prokeš, CSc.

GAP204/12/0897 – Role počátečních a otevřených okrajových podmínek v nerovnovážné dynamice elektronů v mesoskopických systémech
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: RNDr. Václav Špička, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

GAP209/12/0229 – Studium negravitačních mechanismů vývoje asteroidů pomocí fotometrických pozorování
Příjemce: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: Mgr. Petr Pravec, Dr.
Období řešení projektu: 2012–2016.
Spoluřešitel: prof. RNDr. David Vokrouhlický, CSc.

GAP205/12/G118 – Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
Příjemce: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Řešitel: doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.

GAP204/12/1360 – In-situ výzkum vlivu legovacích prvků na procesy plastické deformace hořčíkových slitin
Příjemce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Řešitel: RNDr. Petr Lukáš, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.

GAP201/12/G028 – Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku
Příjemce: Masarykova univerzita. Řešitel: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

GAP204/12/0692 – Magnetické polyfunkční materiály – nové přístupy teorie a experimentu
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: RNDr. Zdeněk Arnold, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2014.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.

GAP501/12/G055 – Centrum fotosyntetického výzkumu
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Řešitel: prof.RNDr. Frnatišek Vácha, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.

GAP103/12/G084 – Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze. Řešitel: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: RNDr.Pavel Pecina,Ph.D.

GAP108/12/1452 – Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky
Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. Řešitel: Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2015.
Spoluřešitel: doc.RNDr. Josef Pešička, CSc.

GAP204/12/0805 – Pokročilá materiálová řešení pro tenkovrstvé scintilátory a transformátory světla
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: Ing. Martin Nikl, CSc.
Období řešení projektu: 2012–2015.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.

GAP107/12/0121 – Mechanismus tvorby ultra jemné substruktury silnou plastickou deformací
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze. Řešitel: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2016.
Spoluřešitel: RNDr. Jaroslav Hron,Ph.D.

GAP402/12/G097 – DYME-Dynamické modely v ekonomii
Příjemce: CERGE UK. Řešitel: doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

GAP204/12/0595 Elektronové a strukturní vlastnosti trojrozměrných topologických izolantů
Příjemce: Masarykova univerzita. Řešitel: Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2014.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

GAP108/12/G043 – Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Řešitel: prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
Období řešení projektu: 2012–2018.
Spoluřešitel: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.

GAP208/12/0622 – Interakce organokovových protinádorových komplexů s nukleovými kyselinami a proteiny: studium sekvenční a substrátové selektivity
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Řešitel: Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D.
Období řešení projektu: 2012–2015.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.

GAP107/10/0438 Fyzikální a metalurgické aspekty deformačního chování aluminidů železa s extrémně nízkou plasticitou
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství . Řešitel: prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Období řešení projektu: 2010–2013,
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.

GAP107/11/1918 Výzkum nanočástic sulfidů zinku a kadmia deponovaných na fylosilikátech pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, doc. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011–2013.
Spoluřešitel: RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.

GAP108/10/1250 Multifunkční nanočástice: pokročilé metody přípravy a studium jejich fyzikálních vlastností
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta.
Období řešení projektu: 2010–2014.
Spoluřešitel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

GAP108/11/1057 Příprava, struktura a vlastnosti nanokompozitů vodivý polymer/fylosilikát
Příjemce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Centrum nanotechnologií. Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Období řešení projektu: 2011–2013.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, CSc.

GAP108/11/1312 Vytváření speciálních tenkých vrstev UV-Vis-NIR transparentních dielektric pomocí ablace repetičním kapilárním XUV laserem
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Řešitel: Ing. Ján Lančok, Ph.D.
Období řešení projektu: 2011–2015.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

GAP108/11/1350 Vlivy jádra a povrchu nanozrn na strukturní a fyzikální vlastnosti materiálů na bázi železa připravených mletim a mechanickým legováním.
Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Řešitel: Ing. Yvonna Jirásková, CSc.
Období řešení projektu: 2011–2014.
Spoluřešitel: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.

GAP201/11/0345 Nelineární funkcionální analýza
Příjemce: Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Řešitel: Dr. Petr Hájek, DrSc.
Období řešení projektu: 2011–2015.
Spoluřešitel: RNDr. Michal Johanis, Ph.D.

GAP201/11/0356 Riemannova, pseudo-Riemannova a afinní diferenciální geometrie
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta. Řešitel: prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
Období řešení projektu: 2011–2013.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.

GAP202/10/1333 NoSCoM: nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení
Příjemce: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. Řešitel: doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.
Spoluřešitel: Dr. Martin Plátek, CSc.

GAP204/10/1677 Magnetické vlastnosti uhlíkových nanotub v neutrálním a dopovaném stavu
Příjemce: Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Řešitel: RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.
Období řešení projektu: 2010–2014.
Spoluřešitel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

GAP204/11/1228 Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách a nanostrukturách
Příjemce: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Řešitel: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Období řešení projektu: 2011–2014.
Spoluřešitel: RNDr. Karel Carva, Ph.D.

GAP208/11/0105 Rozšíření metod vibrační optické aktivity pro oblast biomolekul
Příjemce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Řešitel: doc. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Období řešení projektu: 2011–2015.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

GAP209/11/0956 Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem
Příjemce: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta. Řešitel: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Období řešení projektu: 2011–2015.
Spoluřešitel: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.

GAP209/11/2405 Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení
Příjemce: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. Řešitel: RNDr. Radan Huth, DrSc.
Období řešení projektu: 2011–2014. Spolupříjemce: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.

GAP210/11/0117 Šíření seismických vln ve složitých prostředích – perturbační přístupy II
Příjemce: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Řešitel: RNDr. Ivan Pšenčík, CSc.
Období řešení projektu: 2011–2014.
Spoluřešitel: prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc.

GAP401/10/0690 Prameny evropské matematiky
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická. Řešitel: prof. PhDr. Petr Vopěnka, DrSc.
Období řešení projektu: 2010–2014.
Spoluřešitel: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.