Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol

Cíl: Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce

 

Specifický cíl B: Tvorba nových studijních programů v progresivních oborech.

 

Název projektu: Transformace pro VŠ na UK: Doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie

 

Číslo projektu:  NPO_UK_MSMT-16602/2022

 

Období řešení: 07/2022 – 06/2024

Kontaktní osoba

Koordinátor: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Projektová manažerka: Romana Pohořalá

 

 

 

 

 

 

Anotace projektu:  

 

Bioinformatika i výpočetní biologie, do které lze zahrnout i oblasti jako systémová biologie, neuroinformatika, bioimaging či počítačový vývoj léčiv, jsou dynamicky se rozvíjející oblasti stojící na softwarových a datově orientovaných výpočetních přístupech umožňující zpracovat a analyzovat rapidně rostoucí množství biomolekulárních dat. S ohledem na potřeby vychovávat odborníky v této oblasti UK v minulých letech akreditovala bakalářský a magisterský studijní program bioinformatika. Cílem projektu je akreditovat a podpořit start doktorského studijního programu Bioinformatika a výpočetní biologie na UK navazujícího na zmíněné pregraduální programy. Projekt staví na třech pilířích vedoucích k vytvoření atraktivního programu, který bude kvalitně materiálně zajištěn a bude vykazovat vysokou uplatnitelnost absolventů jak v akademické, tak komerční sféře.

První pilíř projektu vede k samotnému vytvoření programu, kdy budou vytipováni špičkoví odborníci s expertízami pokrývající šíři oborů studijního programu. Tito se budou podílet na programu jako členové oborové rady a školitelé. V rámci této fáze jsou též definovány hlavní oblasti zájmu a provázány jak na jednotlivé experty, tak na výuku zajišťovanou na UK.

Druhý pilíř se zaměřuje na životaschopnost programu, a to zajištěním výpočetního zázemí, vytvořením platformy pro setkávání studentů programu vzájemně i s experty v doméně, a v neposlední řadě i propagací programu mezi potenciálními zájemci a doménovými odborníky.

Třetí pilíř zahrnuje identifikace firem z oblasti biotechnologií, biomedicíny, nebo farmaceutického výzkumu v ČR a bude vytvořena platforma pro jejich propojení se studijním programem ať už formou firemních seminářů, stáží nebo dalších forem spolupráce.

Projekt všechny tyto tři pilíře rozvíjí současně a integruje je do společného cíle, kterým je vytvoření akademicky atraktivního studijního programu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.