START

START byl realizován v rámci projektu
Grantová schémata na UK pod operačním programem
Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935.

Cílem programu START bylo podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech praktického uplatnění soft skills.  Program podporoval dvou a vícečlenné řešitelské týmy, řešitelé byli studenty UK v doktorském studiu.

 

Návrhy projektů byly zadány a administrace řešení vybraných projektů probíhala v informačním systému IS Věda.

Přijaté projekty jsou zde, další informace o programu Start naleznete na webových stánkách UK zde.

Kontaktní osoba

Petr Bažant
Tel: 95155 1684, 602 632 124
petr.bazant@matfyz.cuni.cz

Termíny

Všechny řešené projekty byly zahájeny 1. 4. 2021 a ukončeny 31. 3. 2023.

Vedoucí i členové řešitelského týmu připravovali měsíčně zprávy o postupu řešení projektu a plnění zadaných cílů. Každou zprávu schvaloval mentor projektového týmu a fakultní i univerzitní referent programu.

Dokumenty

Soutěžní podmínky, proces hodnocení projektů i pravidla při realizaci jsou v dokumentu Zásady Programu Start (Opatření rektora č. 19/2020 a 11/2021)

 

FAQ

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.