INTER-EXCELLENCE II

INTER-EXCELLENCE II

Cíle programu I-E II jsou:

 • Strategická orientace mezinárodního VaVaI v ČR jako příspěvek k řešení společenských výzev ČR a k realizaci priorit ČR na poli VaVaI prostřednictvím spolupráce s mezinárodními partnery.
 • Rozvoj bilaterální spolupráce na poli VaVaI se strategickými zahraničními partnery, s nimiž má ČR uzavřenu platnou dohodu/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní či mezirezortní
  dohody pro aktivity VaVaI.
 • Česká republika v současné době registruje bezmála 80 platných (specifických) bilaterálních dohodo vědeckotechnické spolupráci mezivládního nebo mezirezortního charakteru.
 • Rozvoj multilaterální spolupráce na poli VaVaI zapojením do existujících mezinárodních schémat podpory VaVaI
 • Posilování míry spolupráce podniků a výzkumných organizací na mezinárodních projektech VaVaI.
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce podniků v oblasti inovací.
 • Růst úrovně rozvoje a řízení lidských zdrojů na poli mezinárodního VaVaI.

 

Programové období: 2021-2029

 

Délka trvání projektů: Maximálně 5 let, upřesněno v zadávací dokumentaci konkrétní veřejné soutěže.

 

Podprogramy:

 

Podprogram INTER-ACTION

 • Mezinárodní spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje založený na bilaterálních dokumentech mezivládního a mezirezortního charakteru
 • Projekty nejsou programově omezeny v kategorii výzkumu (obecně je tedy možno navrhnout, příp. řešit projekt v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje) ani tematicky;
 • uchazečem v podprogramu mohou být výzkumné organizace i malé, střední a velké podniky.
 • Podmínky konkrétní veřejné soutěže/výběru projektů na mezinárodní úrovni v příslušném podprogramu jsou obsaženy v textu vyhlášení veřejné soutěže/v textu výzvy k podávání návrhů projektů a v příslušné zadávací dokumentaci, spolu s dalšími informacemi a podklady nezbytnými pro zpracování a podání návrhu projektu.

Podprogram INTER-COST

 • Podprogram INTER-COST je navázán na mezinárodní program COST a podpoří ty projekty, které budou představovat přispění českých výzkumníků k naplnění cílů příslušné akce COST.
 • Zapojení do mezinárodního programu COST umožňuje příjemci podpory řešit projekty
  základního i aplikovaného výzkumu, za využití synergizujícího efektu národní podpory výzkumu v podprogramu INTER-COST a podpory koordinace a setkávání výzkumníků ze strany mezinárodního programu COST.
 • Účast v mezinárodním programu COST (participací na schválené akci COST) je nezbytnou podmínkou účasti uchazeče/příjemce v podprogramu
  INTER-COST.  

Podprogram INTER-EUREKA

 • Pro podporu mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi zapojením do mezinárodní sítě EUREKA a integrace mezinárodního rozměru do VaVaI aktivit podniků.
 • Projekt v síti EUREKA má dosah až k 47
  zemím celého světa (z toho k 41 členům sítě a dalším přidruženým zemím) a je tak vhodným nástrojem integrace mezinárodního rozměru do podnikového výzkumu malých, středních
  i velkých podniků, nezřídka ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (VVŠ, VVI i ostatních) na mezinárodním výzkumu. Výzkumná organizace v pozici dalšího účastníka projektu.
 • Projekty mohou probíhat na půdorysu multilaterálním i bilaterálním.
Kontaktní osoba

Bc. Daniel Šťastný

Tel: 95155 1688
E-mail: daniel.stastny@matfyz.cuni.cz

Termíny

16.5.2024

Konec lhůty pro podání návrhů projektů pro výběr projektů do programu LUEBR23

 

31. 5. 2024

 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže LUABA24

28. 6. 2024

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže LUAIZ24

31.7.2024

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže LUC24

 

Vyhlášené výzvy:

LUEBR23 - INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAM INTER-EUREKA (Výzvy GLOBALSTARS BRAZIL), návrhy lze podávat od 24.10.2023 do 16.5.2024

 

Návrh projektu je uchazečem zpracován v informačním systému programu INTER-EXCELLENCE – ISIX (dále jen „systém ISIX“) a podán do veřejné soutěže způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci

Projekty realizované v roce 2024 

 

Podprogram INTER-ACTION

Inter-Action Bavorsko

AQuaMaRINe: Aktuální problémy Kvantového Magnetismu řešené rozptylem inelastických neutronů (2022-2024)

RNDr. Petr Čermák, Ph.D.

LUABA22048

Inter-Action USA

Studium nových vlastností kvantových amplitud a jejich aplikace (2023-2027)

prof. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.

LUAUS23126

Inter-Action USA

Elektrodynamika magnetosfér a lonosfér Země, Jupiteru a Marsu (2023-2027)

prof. RNDr.Ondřej Santolík, Dr.

LUAUS23152

Inter-Action USA

Dynamika subdukčních desek a původ zemětřešení s hlubokým ohniskem (2023-2026)

doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.

LUAUS23233

Inter-Action USA

Univerzální reprezentace významu UMR (2023-2027)

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

LUAUS23283

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.