Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)

Specifický vysokoškolský výzkum

 

Specifickým vysokoškolským výzkumem (SVV) se rozumí výzkum prováděný především studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. SVV je určena pro plošnou podporu studentů, zejména doktorandů. Žadatelem může být i akademický pracovník.

 

Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

 

Nedílnou součástí každého podaného návrhu je:

  • Popis studentského vědeckého projektu
  • Strukturovaný životopis hlavního řešitele obsahující seznam jeho nejdůležitějších 10 prací za posledních 10 let

Doporučený rozsah pro každý z obou dokumentů je jedna strana A4, maximálně však dvě strany.

 

Typ projektu: 

  • Studentský vědecký PROJEKT
  • Studentská vědecká KONFERENCE

 

Výše podpory:

  • Studentský vědecký PROJEKT – nejvýše 3 000 000 Kč pro jeden kalendářní rok
  • Studentská vědecká KONFERENCE – nejvýše 1 000 000 pro jeden kalendářní rok

 

Doba řešení: 1 rok

Kontaktní osoba

Marie Křížková

Tel.: 95155 1681
Email: marie.krizkova@matfyz.cuni.cz

Termíny

   
   
   
   
Školení

 Více informací k nové výzvě a k závěrečným zprávám naleznete na webových stránkách UK.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.