Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

INTER-EXCELLENCE

 

Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii.

Podprogramy:

 • INTER-ACTION
 • INTER-TRANSFER
 • INTER-COST
 • INTER-INFORM
 • INTER-VECTOR
 • INTER-EUREKA

INTER-EXCELLENCE II

 

Program podporuje rozvoj multilaterální spolupráce na poli VaVaI zapojením do existujících mezinárodních schémat podpory VaVaI,  posilování míry spolupráce podniků a výzkumných organizací na mezinárodních projektech VaVaI a rozvoj mezinárodní spolupráce podniků v oblasti inovací.

Podprogramy:

 • INTER-ACTION
 • INTER-COST
 • INTER-EUREKA

MOBILITY

 

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Mezinárodní projekty:

 • česko-německé
 • česko-francouzské
 • česko-rakouské

COST - Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu

 

Program COST se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Důraz je kladen na multidisciplinaritu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou podporovány networkingové aktivity, např. krátkodobé výměny výzkumníků, virtuální mobilita, pořádání konferencí a workshopů, školící programy, ale nikoli náklady na vlastní výzkum.

ERC CZ

 

Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu projektů tzv. „hraničního výzkumu“ (tj. projektů posunujících hranici poznání, které mohou být jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu) českých, mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků.

AKCE

„Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2023.

Podporované aktivity:
a) projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
b) společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
c) společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
d) přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
e) výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
f) finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKCE;
g) letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
h) letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
i) akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

Oprávněným žadatelem je veřejná vysoká škola. U všech aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (mladí výzkumní pracovníci
do 10 let po ukončení disertace).

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.