Soutěž univerzitních výzkumných center (UNCE)

Poskytovatel: Univerzita Karlova

Univerzitní výzkumná centra (UNCE) je účelovou podporou mladých perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.

  

UNCE 2024 – 2030

3. kolo center UNCE

Zahájení řešení: 1. ledna 2024

Doba řešení projektů: max. 6 let

Průběžná zpráva o činnosti centra se odevzdává:

  • za první tři roky řešení (do 28. února 2027),
  • za čtvrtý a pátý rok řešení (do 28. února 2029).

Průběžná kontrola činnosti centra se koná zejména prostřednictvím semináře s prezentacemi výsledků juniorů/juniorek. Tento seminář se koná alespoň jedenkrát ročně.

 

Detailnější informace naleznete v OR 19/2023 – Zásady univerzitních výzkumných center UNCE: https://cuni.cz/UK-12635.html" a také v Manuálu pro předkladatele soutěžních návrhů UNCE: https://cuni.cz/UK-9588.html.

 

Seznam projektů:

UNCE24/SCI/005 – Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky    

hl. řešitel – prof. RNDr. Josef MÁLEK, CSc., DSc., Matematický ústav UK         

 

UNCE24/SCI/008 - Centrum základů současné Informatiky

hl. řešitel – prof. Mgr. Michal KOUCKÝ, Ph.D., Informatický ústav UK

 

UNCE24/SCI/016 – Centrum částicové fyziky a kosmologie

hl. řešitel doc. Ing. Michal MALINSKÝ, Ph.D., Ústav částicové a jaderné fyziky

              

UNCE24/SCI/022 – Průniky algebry, geometrie a informatiky

hl. řešitel doc. Mgr. Libor BARTO, Ph.D., Katedra algebry

 

MFF je spoluřešitelem:

UNCE24/SSH/009 – Korpusové přístupy k jazykům

Filosofická fakulta – hl. řešitel

Spoluřešitel doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky

 

UNCE24/SSH/026 -  Jazyk, obraz, gesto: podoby diskurzivity

Filosofická fakulta – hl. řešitel            

Spoluřešitel prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Informatický ústav Univerzity Karlovy     

    

UNCE 2018 – 2023

Závěrečná zpráva ukončených projektů 2. kola center UNCE se vztahuje k celému období realizace. Vyplňuje se do předepsaného formuláře.

Závěrečnou zprávu předkládá příslušný koordinátor evidence aktivit (z OGAP MFF – Ing. Petr Bažant, CSc., MBA) prostřednictvím modulu PAS v IS Věda, po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a p. děkana.

Termín pro předložení závěrečné zprávy byl stanoven Rektorátem na 1. dubna 2024 ve 14:00 (do tří měsíců od ukončení), poté se systém uzavře. Interní termín pro zasílání ZZ emailem fakultnímu koordinátorovi IS Věda (petr.bazant@matfyz.cuni.cz) byl stanoven na 25. března 2024.

 

Závěrečná zpráva obsahuje zejména:

  1. souhrnný popis celkové činnosti centra včetně dosažených výsledků se stručným komentářem a zhodnocením celkového kariérního růstu juniorských řešitelů,
  2. údaje o počtu všech osob participujících na činnosti centra, platné ke dni 31. 12. 2023 (uvádějí se zvlášť za každou fakultu / VŠ ústav); zdůvodnění personálních změn, ke kterým došlo v roce 2023 (případně za celou dobu řešení); jmenný seznam v kategorii seniorů a juniorů,
  3. nejvýznamnější vědecké výsledky (výstupy) centra za celé období se zdůvodněním jejich přínosu a se zvýrazněním jmen juniorských autorů,
  4. přehled publikačních výstupů a dosažených výsledků za celé období u všech juniorských řešitelů.

Přehled vynaložených finančních prostředků, včetně evidence změn ve složení seniorů a juniorů a úplných údajů o dalších členech řešitelského kolektivu za rok 2023, vkládá příslušný koordinátor nebo referent evidence aktivit prostřednictvím modulu PAS informačního systému IS Věda po souhlasném vyjádření hlavního řešitele projektu a děkanů všech participujících fakult (ředitelů VŠ ústavů).

  

Opatření rektora č. 42/2022 s názvem Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů UNCE, Primus, SVV a GAUK pro rok 2023.

 

Archiv aktualit UNCE 2018 – 2023  

 

Seznam projektů, kde je příjemce Matematicko-fyzikální fakulta UK:

SCI/013 – Výzkum elementárních částic a atomového jádra

hlavní řešitel: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc., Ústav částicové a jaderné fyziky

 

SCI/023 – Univerzitní centrum matematického modelování, aplikované analýzy a výpočtové matematiky

prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., Matematická ústav UK

 

SCI/004 – Centrum základů moderní informatiky

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., Informatický ústav UK

 

SCI/022 – Algebraické a logické metody

prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Katedra algebry

 

SCI/010 – Centrum nano- a bio- fotoniky

prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky

 

*MFF spoluřešitelem *

UNCE/HUM/024 – Centrum didaktického výzkumu v přírodních vědách, matematice a jejich mezioborových souvislostech

hl. řešitel – Přírodovědecká fakulta UK

spoluřešitel z MFF UK: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., Katedra didaktiky matematiky

 

UNCE/HUM/009 – Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti

hl. řešitel – Fakulta sociálních věd UK

spoluřešitel – Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

     
Kontaktní osoba na OGAP MFF UK: Ing. Petr Bažant, CSc., MBA, e-mail: petr.bazant@matfyz.cuni.cz
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.