Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Programové období: 2021 – 2027

Alokace: 90 mld. Kč

Priorita 1: výzkum a vývoj (43 mld. Kč)

Priorita 2: vzdělávání (47 mld. Kč → 19 mld. na VŠ)

Výzkum a vývoj

V oblasti VaV se budou podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.

Intervence budou zahrnovat podporu rozvoje výzkumu a vývoje s vysokým potenciálem uplatnění v praxi, podporu spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, podporu rozvoje motivačního a internacionalizovaného prostředí v jednotlivých výzkumných organizacích. Podpora bude směřována také do systémového rozvoje implementace EOSC (European Open Science Cloud), a to jak budováním potřebné infrastruktury, tak rozvojem lidských zdrojů. Předpokládá se rovněž pokračování v úspěšném financování rozvoje regionálních inovačních ekosystémů (projekty tzv. smart akcelerátorů) a rozvoj implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace ČR.

OP JAK se bude věnovat i podpoře výzkumných projektů s vysokým aplikačním potenciálem, které přispějí k řešení problematiky udržitelného rozvoje. V neposlední řadě by jeho prostřednictvím mělo dojít i k financování rozvoje klíčových výzkumných infrastruktur (včetně tzv. velkých výzkumných infrastruktur) a excelentních výzkumných projektů orientovaného výzkumu postavených na špičkových výzkumných týmech, záměrech s vysokým potenciálem generování špičkových výsledků výzkumu a vývoje a doplněných tou nejkvalitnější výzkumnou infrastrukturou.

OP JAK bude rovněž pokračovat v intervencích komplementárních s evropským programem Horizont Evropa, a to zejména prostřednictvím podpory vysoce kvalitních projektů programu Marie Sklodowska Curie Actions a komplementární podpory projektů programu Teaming.

 

Vzdělávání

V oblasti vzdělávání je podpora vysokých škol plánována prostřednictvím výzev financovaných z ESF+ a ERDF, které budou mít návaznost na strategické záměry jednotlivých VŠ, povedou ke zvýšení kvality vzdělávání, k adaptabilitě absolventů na výzvy 21. století, ke zlepšení přístupnosti vzdělávání (díky podpoře studentů se specifickými potřebami) i k rozvoji celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Předpokládány jsou aktivity cílící na nastavení procesů, změny ve studijních programech, školení pracovníků, plánována je také specifická podpora budoucích učitelů, investice do úprav výukových prostor, vybavení a pořízení potřebných pomůcek atd.

Více informací o OP JAK naleznete na webových stánkách MŠMT.

Kontaktní osoba

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
Tel.: 95155 1680
Email: zdenka.bubenikova@matfyz.cuni.cz

Výzvy

 

 

Vyhlášení výzvy: 14. 7. 2022

Termín odevzdání žádosti: 16. 1. 2023 do 14:00 hod 

Interní termín kontroly žádosti: 6. 1. 2023

Alokace: 8 mld. Kč

Maximální výše podpory na 1 projekt: 500 mil. Kč

Minimální výše podpory na 1 projekt: 50 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na 1 projekt: 95 - 100 %

Počet projektů za UK: max. 5 (3 ve spolupráci s MFF)

Délka realizace projektů: 36 - 72 měsíců

Nejzazší datum ukončení řešení projektu: 30. 6. 2028

 

  • Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských (Mgr. a Bc.) studijních programů „Nábyteček“

 

Vyhlášení výzvy: listopad 2022

Termín odevzdání žádosti: březen 2023

Alokace: 3 mld. Kč

Počet projektů za UK: zřejmě 1 celouniverzitní (fakulty dodají podklady k potřebné infrastruktuře)

FAQ

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení podpory grantů a projektů.