Bakalářské státní zkoušky studijního programu Informatika


Aktuality

2022-12-20Detailní znění požadavků současné akreditace pro budoucí termíny bylo upraveno.
2022-10-10Doplněno upozornění na možnost alternativního formátu zkoušky pro studenty dobíhající akreditace.
2022-10-10Zimní termíny státních zkoušek jsou předběžně plánovány na 2. února 2023 a 9. února 2023, obhajoby bakalářských prací na 7. února 2023. V závislosti na počtu přihlášených studentů se tato data mohou ještě změnit.
2022-09-14Výsledky dnešního termínu byly rozeslány v 19:30.
2022-09-06Výsledky dnešního termínu byly rozeslány v 17:30.
2022-08-03Podzimní termíny státních zkoušek současné akreditace budou 14. září 2022 pro všechny specializace. Podzimní termíny státních zkoušek dobíhající akreditace budou 6. září 2022 (matematika) a 14. září 2022 (informatika). Obhajoby bakalářských prací budou 12. září 2022.
2022-07-15Detailní znění požadavků současné akreditace bylo upraveno v kapitolách 1 a 2 společné informatiky.
  

Odborná zkouška

Na začátku odborné části zkoušky jsou všem studentům hromadně zadány zkušební otázky podle požadavků jejich studijních oborů. Otázky mohou testovat znalost libovolného tématu z požadavků studijního oboru a mohou se týkat definic, aplikací i důkazů – záměrem sledovaným při sestavování testu je pokrýt všechny zásadní tematické okruhy, použít přitom otázky různého charakteru a nastavit celkovou průměrnou časovou náročnost na zhruba dvě až tři hodiny. Počet ani forma otázek nejsou předem pevně stanoveny a mohou se mezi termíny lišit podle uvážení komise, jako hrubé vodítko jsou níže k dispozici typické počty otázek a kompletní seznamy otázek z dřívejších zkušebních termínů.

  • Pro studenty současné akreditace, kteří nastoupili studium od roku 2019, je detailní rozpis témat k dispozici zde. Odborná část zkoušky je jedna a zahrnuje témata ze společného okruhu matematika, společného okruhu informatika a specializace. Typicky je zadáno 8 samostatných otázek, které mohou být dále členěny.
  • Pro studenty dobíhající akreditace, kteří nastoupili studium do roku 2018. je detailní rozpis témat k dispozici zde. Odborné části zkoušky jsou dvě, jedna z matematiky, jedna z informatiky, každá část je organizována a hodnocena samostatně. Typicky je v každé části zadáno 9 samostatných otázek, které mohou být dále členěny.

Po zadání otázek má student vyhrazen čas k písemné odpovědi. Rozvrh zkoušky je zvolen tak, aby v průměrném případě poskytoval značnou časovou rezervu, rychlost řešení otázek tak není zásadní faktor zkoušky. Písemné odpovědi odevzdá student nejpozději při vypršení časového limitu zkušební komisi, která je samostatně (bez další účasti studenta) zhodnotí. Hodnocení používá bodový systém, který sčítá body za správně odpovědi – přesné limity jsou určeny v zadání, jako hrubé vodítko úspěšné složení zkoušky vyžaduje zisk nejméně poloviny všech bodů a případně zisk určitého minima bodů, zpravidla také blízkého polovině bodů, z jednotlivých tematických skupin otázek.

Zkouška má přehledový charakter – hodnocení se soustředí na pochopení základních principů tématu, u kterých se vyžaduje odpovídající schopnost vyjadřování (formálně přesné definice a tvrzení, technicky správná terminologie, používání obvyklých notací) a vnímání souvislostí včetně aplikací. Naopak není vyžadována znalost technických detailů či složitých důkazů, odpovědi však nesmí skutečným detailům odporovat.

Výsledky zkoušky jsou studentovi oznámeny mailem na adresu uvedenou ve studijním informačním systému, součástí výsledků jsou odpovědi s vyznačeným hodnocením komise. Student může nejpozději do uplynutí následujícího pracovního dne od odeslání hodnocení požádat komisi o revizi hodnocení spolu s uvedením důvodů k revizi, komise v takovém případě shromáždí podklady a vyřídí žádost podle individuálního harmonogramu.

Ke zkoušce jsou nutné psací potřeby a průkaz identity. Nejsou dovoleny žádné pomůcky, které by mohly poskytovat výhodu při vypracování odpovědí (knihy, skripta, poznámky, kalkulátory, telefony, tablety a podobná elektronika). Zkouška nemá formální dress code, vzhledem k délce zkoušky se doporučuje počítat s potřebou občerstvení.


U studentů dobíhající akreditace může komise při malém počtu přihlášených studentů zvolit alternativní formát zkoušky v podobě odborné rozpravy. Při odborné rozpravě klade komise studentovi otázky stejného typu a stejné hloubky jako při standardním formátu zkoušky, postup studenta však hodnotí průběžně a interaktivně. Zvolený formát zkoušky je studentům oznámen spolu s pozvánkou na konkrétní datum a čas zkoušky.


Příklady otázek
 Léto 2022 M I S1 S2 
 Léto 2021 M IPodzim 2021 M I
Jaro 2020 M ILéto 2020 M IPodzim 2020 M I
Jaro 2019Léto 2019Podzim 2019 M I
Jaro 2018Léto 2018Podzim 2018
Jaro 2017Léto 2017Podzim 2017
Jaro 2016Léto 2016Podzim 2016
Jaro 2015Léto 2015Podzim 2015
Jaro 2014Léto 2014Podzim 2014
Jaro 2013Léto 2013Podzim 2013
Jaro 2012Léto 2012Podzim 2012
   

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce ve studijním programu Informatika probíhá v jednom ze dvou formátů – obhajoba s posterem nebo obhajoba s projekcí. Práce zadané pracovišti KDSS, KSI, KSVI, KTIML, SISAL a ÚFAL jsou zpravidla obhajovány s posterem. Práce zadané pracovišti KAM a IÚUK jsou zpravidla obhajovány s projekcí. Formát obhajoby volí komise a je studentům sdělen spolu s pozvánkou na obhajoby.

V obou formátech je součástí obhajoby prostor k reakci na posudky vedoucího a oponenta a prostor k veřejné diskuzi. Komise doporučuje studentovi seznámit se s posudky vedoucího a oponenta ještě před obhajobou, posudky jsou k dispozici mimo jiné ve studijním informačním systému.

Práce je nutné odevzdat a přihlásit k obhajobě v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Součástí elektronického odevzdání je technická kontrola formátu odevzdávaných souborů podle směrnice děkana, tuto kontrolu je vhodné absolvovat s předstihem na zkušební verzi práce.

Obhajoba s posterem

Pro tento formát si student k bakalářské práci připraví poster, který před začátkem obhajoby umístí na určené místo v prostorách obhajob. Komise vede se studentem veřejnou rozpravu o obhajované bakalářské práci před takto připraveným posterem.


Příklady posterů
Jan BabušíkKateřina ČervinkováPatrik DokoupilDrahomír Hanák 
Josef KumstýřMatyáš LamprechtKarel MaděraOndřej Roztočil 
Martin SafkoMartin StudnaPatrícia SchmidtováRoman Sobkuliak 
Tomáš Smolka    
     

Na posteru je nutné uvést název práce, jméno autora práce a vedoucího práce, vhodný je také link na repozitář práce, další detaily posteru jsou na uvážení studenta - diskuze je například zde. Postery budou umístěny v rámech o šířce 842 mm a výšce 1185 mm, viditelná plocha posteru má šířku 820 mm a výšku 1163 mm, tyto rozměry je nutné dodržet (rámy je možné si prohlédnout v prostorách školy). Postery jsou po obhajobě podle uvážení komise dále vystaveny, elektronické verze posterů jsou umístěny do repozitáře spolu se samotnou prací. Elektronická verze posteru ve formátu PDF se odevzdává mailem sekretářce komise paní Kateřině Hegrové.

Obhajoba s projekcí

Pro tento formát si student k bakalářské práci připraví slides, které v průběhu obhajoby promítne. Projekce slides je součástí veřejné rozpravy komise se studentem o obhajované bakalářské práci.

Detaily projekce slides jsou na uvážení studenta. Obhajoba vyhrazuje na projekci čas zhruba 10 až 15 minut. Slides by měly být v některém běžném elektronickém formátu (například PDF soubor) na běžném médiu (například USB stick). Elektronické verze slides jsou umístěny do repozitáře spolu se samotnou prací. Elektronická verze slides ve formátu PDF se odevzdává mailem sekretářce komise paní Kateřině Hegrové.