Bakalářské státní zkoušky studijního programu Informatika

Aktuality

  • Výsledky termínu 14. června 2022 byly rozeslány 14. června ve 20:05.
  • Výsledky termínu 21. června 2022 byly rozeslány 21. června v 18:10.

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce ve studijním programu Informatika probíhá v jednom ze dvou formátů – obhajoba s posterem nebo obhajoba s projekcí. Práce zadané pracovišti KDSS, KSI, KSVI, KTIML, SISAL a ÚFAL jsou zpravidla obhajovány s posterem. Práce zadané pracovišti KAM a IÚUK jsou zpravidla obhajovány s projekcí. Formát obhajoby je studentům sdělen spolu s pozvánkou na obhajoby.

V obou formátech je součástí obhajoby prostor k reakci na posudky vedoucího a oponenta a prostor k veřejné diskuzi. Komise doporučuje studentovi seznámit se s posudky vedoucího a oponenta ještě před obhajobou, posudky jsou k dispozici mimo jiné ve studentském informačním systému.

Práce je nutné odevzdat a přihlásit k obhajobě v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Součástí elektronického odevzdání je technická kontrola formátu odevzdávaných souborů podle směrnice děkana, tuto kontrolu je vhodné absolvovat s předstihem na zkušební verzi práce.

Obhajoba s posterem

Pro tento formát si student k bakalářské práci připraví poster, který před začátkem obhajoby umístí na určené místo v prostorách obhajob. Komise vede se studentem veřejnou rozpravu o obhajované bakalářské práci před takto připraveným posterem.

Příklady posterů
Adrián LachataDaniel DoušaDominik TáborskýJakub ŠťastaJakub Zíka
Jan ČermákJan PacovskýNatália TyrpákováOndřej KupkaPetr Fejfar
Robert HusákTomáš ŠvábVojtěch ŠípekDavid HonzátkoDmytro Holubyev
Jakub NáplavaJan HrachJan KlůjJan MilotaJan Novák
Lukáš JelínekLukáš MachalíkMarek BeňovičMarek LisýMarek Polák
Michal MojzíkMichal RosaOndřej CífkaOndřej ŠvecOskar Maxa
Pavel KalvodaPetr BělohlávekPetr MartišekŠimon RozsívalJan Horák
Jan HorešovskýMarek ŽidekMartin WirthRadek ZikmundVáclav Čamra

Na posteru je nutné uvést název práce, jméno autora práce a vedoucího práce, další detaily posteru jsou na uvážení studenta - diskuze je například zde. Postery budou umístěny v rámech o šířce 842 mm a výšce 1185 mm, viditelná plocha posteru má šířku 820 mm a výšku 1163 mm, tyto rozměry je nutné dodržet (rámy je možné si prohlédnout v prostorách školy). Není třeba, aby byl poster jedním listem velkoformátového tisku, je možná například instalace z menších listů. Postery jsou po obhajobě podle uvážení komise dále vystaveny, elektronické verze posterů jsou umístěny do repozitáře spolu se samotnou prací. Elektronická verze posteru ve formátu PDF se odevzdává mailem sekretářce komise paní Kateřině Hegrové.

Obhajoba s projekcí

Pro tento formát si student k bakalářské práci připraví slides, které v průběhu obhajoby promítne. Projekce slides je součástí veřejné rozpravy komise se studentem o obhajované bakalářské práci.

Detaily projekce slides jsou na uvážení studenta. Obhajoba vyhrazuje na projekci čas zhruba 10 až 15 minut. Slides by měly být v některém běžném elektronickém formátu (například PDF soubor) na běžném médiu (například USB stick). Elektronické verze slides jsou umístěny do repozitáře spolu se samotnou prací. Elektronická verze slides ve formátu PDF se odevzdává mailem sekretářce komise paní Kateřině Hegrové.

Průběh odborné části zkoušky

Na začátku odborné části zkoušky jsou všem studentům hromadně zadány zkušební otázky podle požadavků jejich studijních oborů. Otázky mohou testovat znalost libovolného tématu z požadavků studijního oboru a mohou se týkat definic, aplikací i důkazů – záměrem sledovaným při sestavování testu je pokrýt všechny zásadní tematické okruhy, použít přitom otázky různého charakteru a nastavit celkovou časovou náročnost na zhruba dvě až tři hodiny. Počet ani forma otázek proto nejsou pevně stanoveny, jako hrubé vodítko jsou ale níže k dispozici kompletní seznamy otázek z dřívejších zkušebních termínů. Pro studenty, kteří nastoupili studium do roku 2018, je k dispozici detailní rozpis témat bakalářské státní závěrečné zkoušky. Pro studenty, kteří nastoupili studium od roku 2019, platí seznam témat z příslušných studijních plánůdetailním rozpisem.

Po zadání otázek má student vyhrazen čas k písemné odpovědi. Rozvrh zkoušky je zvolen tak, aby v průměrném případě poskytoval značnou časovou rezervu, rychlost řešení otázek tak není zásadní faktor zkoušky. Písemné odpovědi odevzdá student nejpozději při vypršení časového limitu zkušební komisi, která je samostatně (bez další účasti studenta) zhodnotí. Hodnocení používá bodový systém, který sčítá body za správně odpovědi – přesné limity jsou určeny v zadání, jako hrubé vodítko úspěšné složení zkoušky vyžaduje zisk nejméně poloviny všech bodů a zisk určitého minima bodů z jednotlivých tematických skupin otázek.

Zkouška má přehledový charakter – hodnocení se soustředí na pochopení základních principů tématu, u kterých se vyžaduje odpovídající schopnost vyjadřování (formálně přesné definice a tvrzení, technicky správná terminologie, používání obvyklých notací) a vnímání souvislostí včetně aplikací. Naopak není vyžadována znalost technických detailů či složitých důkazů, odpovědi však nesmí skutečným detailům odporovat.

Výsledky zkoušky jsou studentovi oznámeny mailem na adresu uvedenou ve studijním informačním systému, součástí výsledků jsou odpovědi s vyznačeným hodnocením komise. Student může nejpozději do uplynutí následujícího pracovního dne od odeslání hodnocení požádat komisi o revizi hodnocení spolu s uvedením důvodů k revizi, komise v takovém případě shromáždí podklady a vyřídí žádost podle individuálního harmonogramu.

Ke zkoušce jsou nutné psací potřeby a průkaz identity. Nejsou dovoleny žádné pomůcky, které by mohly poskytovat výhodu při vypracování odpovědí (knihy, skripta, poznámky, kalkulátory, telefony, tablety a podobná elektronika). Zkouška nemá formální dress code, vzhledem k délce zkoušky se doporučuje počítat s potřebou občerstvení.


Příklady otázek
 Léto 2021 M IPodzim 2021 M I
Jaro 2020 M ILéto 2020 M IPodzim 2020 M I
Jaro 2019Léto 2019Podzim 2019 M I
Jaro 2018Léto 2018Podzim 2018
Jaro 2017Léto 2017Podzim 2017
Jaro 2016Léto 2016Podzim 2016
Jaro 2015Léto 2015Podzim 2015
Jaro 2014Léto 2014Podzim 2014
Jaro 2013Léto 2013Podzim 2013
Jaro 2012Léto 2012Podzim 2012