Bakalářské státní zkoušky studijního programu Informatika

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce ve studijním programu Informatika probíhá v jednom ze dvou formátů – obhajoba s posterem nebo obhajoba s projekcí. Práce zadané pracovišti KDSS, KSI, KSVI, KTIML, SISAL a ÚFAL jsou zpravidla obhajovány s posterem. Práce zadané pracovišti KAM a IÚUK jsou zpravidla obhajovány s projekcí. Formát obhajoby je studentům sdělen spolu s pozvánkou na obhajoby.

V obou formátech je součástí obhajoby prostor k reakci na posudky vedoucího a oponenta a prostor k veřejné diskuzi. Komise doporučuje studentovi seznámit se s posudky vedoucího a oponenta ještě před obhajobou, posudky jsou k dispozici mimo jiné ve studentském informačním systému.

Obhajoba s posterem

Pro tento formát si student k bakalářské práci připraví poster, který před začátkem obhajoby umístí na určený stojan. Komise vede se studentem veřejnou rozpravu o obhajované bakalářské práci před takto připraveným posterem. Po obhajobě budou postery ještě zhruba dva týdny vystaveny v prostorách školy.

Příklady posterů
Adrián Lachata Daniel Douša Dominik Táborský Jakub Šťasta Jakub Zíka
Jan Čermák Jan Pacovský Natália Tyrpáková Ondřej Kupka Petr Fejfar
Robert Husák Tomáš Šváb Vojtěch Šípek David Honzátko Dmytro Holubyev
Jakub Náplava Jan Hrach Jan Klůj Jan Milota Jan Novák
Lukáš Jelínek Lukáš Machalík Marek Beňovič Marek Lisý Marek Polák
Michal Mojzík Michal Rosa Ondřej Cífka Ondřej Švec Oskar Maxa
Pavel Kalvoda Petr Bělohlávek Petr Martišek Šimon Rozsíval  

Detaily posteru jsou na uvážení studenta, detailní diskuze je například zde. Stojan dovoluje instalaci posteru na plochu zhruba 110 cm širokou a 140 cm vysokou, poster se upevňuje špendlíky, ty jsou na začátku obhajoby k dispozici. Není třeba, aby byl poster jedním listem velkoformátového tisku, je možná například instalace z menších listů.

Obhajoba s projekcí

Pro tento formát si student k bakalářské práci připraví slides, které v průběhu obhajoby promítne. Projekce slides je součástí veřejné rozpravy komise se studentem o obhajované bakalářské práci.

Detaily projekce slides jsou na uvážení studenta. Obhajoba vyhrazuje na projekci čas zhruba 10 až 15 minut. Slides by měly být v některém běžném elektronickém formátu (například PDF soubor) na běžném médiu (například USB stick).

Průběh odborné části zkoušky

Na začátku odborné části zkoušky jsou všem studentům hromadně zadány zkušební otázky podle požadavků jejich studijních oborů. Otázky mohou testovat znalost libovolného tématu z požadavků studijního oboru a mohou se týkat definic, aplikací i důkazů – záměrem sledovaným při sestavování testu je pokrýt všechny zásadní tematické okruhy, použít přitom otázky různého charakteru a nastavit celkovou časovou náročnost na zhruba dvě až tři hodiny. Počet ani forma otázek proto nejsou pevně stanoveny, jako hrubé vodítko jsou ale níže k dispozici kompletní seznamy otázek z dřívejších zkušebních termínů.

Po zadání otázek má student vyhrazen čas k písemné odpovědi. Rozvrh zkoušky je zvolen tak, aby v průměrném případě poskytoval značnou časovou rezervu, rychlost řešení otázek tak není zásadní faktor zkoušky. Písemné odpovědi odevzdá student nejpozději při vypršení časového limitu zkušební komisi, která je samostatně (bez další účasti studenta) zhodnotí. Hodnocení používá bodový systém, který sčítá body za správně odpovědi – přesné limity jsou určeny v zadání, jako hrubé vodítko úspěšné složení zkoušky vyžaduje zisk nejméně poloviny všech bodů a zisk určitého minima bodů z jednotlivých tematických skupin otázek.

Zkouška má přehledový charakter – hodnocení se soustředí na pochopení základních principů tématu, u kterých se vyžaduje odpovídající schopnost vyjadřování (formálně přesné definice a tvrzení, technicky správná terminologie, používání obvyklých notací) a vnímání souvislostí včetně aplikací. Naopak není vyžadována znalost technických detailů či složitých důkazů, odpovědi však nesmí skutečným detailům odporovat.

Výsledky zkoušky jsou studentovi oznámeny mailem na adresu uvedenou ve studijním informačním systému, součástí výsledků jsou odpovědi s vyznačeným hodnocením komise. Student může do uplynutí tří pracovních dnů od odeslání hodnocení požádat komisi o revizi hodnocení spolu s uvedením důvodů k revizi, komise v takovém případě shromáždí podklady a vyřídí žádost podle individuálního harmonogramu.

Příklady otázek
Jaro 2017 Léto 2017 Podzim 2017
Jaro 2016 Léto 2016 Podzim 2016
Jaro 2015 Léto 2015 Podzim 2015
Jaro 2014 Léto 2014 Podzim 2014
Jaro 2013 Léto 2013 Podzim 2013
Jaro 2012 Léto 2012 Podzim 2012