Bakalářské studium na MFF

Co lze na MFF studovat

Fakulta nabízí vysokoškolské vzdělání ve studijních programech fyzika, informatikamatematika a v jejich rámci i učitelskou kvalifikaci pro střední školy. Učitelství je možné nově zvolit jako dvouoborové studium, které kombinuje matematiku a vybraný obor Filozofické fakulty UK.

Všichni uchazeči o studium, kteří přicházejí ze středních škol, se zapisují do bakalářských studijních programů. Po ukončení bakalářského studia mohou jeho absolventi pokračovat v navazujících magisterských programech.

Od ak. roku 2015/2016 je možno studovat také nový studijní program Bioinformatika, uskutečňovaný ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK. (Přijímací řízení se řídí podmínkami PřF.)

Jak se na MFF studuje

Na fakultě studuje více než 3000 studentů; do nového akademického roku se vždy zapisuje zhruba 1000 studentů. Pro nastupující studenty pořádáme úvodní soustředění a zápis ve středisku UK na Albeři s bohatým doprovodným programem. Po dobu studia bydlí řada studentů v moderně vybavených kolejích 17. listopadu; v blízkosti většiny budov fakulty jsou studentské menzy. Bližší informace jsou uvedeny na adrese: http://www.cuni.cz/UK-300.html. Studenti mají k dispozici několik počítačových laboratoří s možností využití internetu a přístup k literatuře ve fakultní knihovně. Studenti experimentálních oborů se v praktikách seznamují s měřicími a diagnostickými zařízeními a metodami. Fakulta podporuje studijní výjezdy do zahraničí. Nejlepším studentům prezenční formy bakalářského a magisterského studia vyplácí stipendium za vynikající studijní výsledky (tzv. prospěchové stipendium). Studium je završeno slavnostní promocí.

Proč zvolit MFF

Vědecký potenciál fakulty je mj. dokumentován úspěchy v grantových soutěžích tuzemských i zahraničních. MFF se podle počtu publikací ve světových odborných časopisech umisťuje na předních místech mezi vědeckými institucemi v ČR. MFF UK participuje na řadě smluv uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a zahraničními univerzitami. Fakultní pracoviště nabízí služby související s jejich výzkumným programem v oblasti poradenství a školení, fyzikálního měření, analýzy materiálů návrhů měřicích aparatur, výroby optických a mechanických součástí, přípravy softwaru, matematického zpracování dat a v oblasti pojistné a finanční matematiky. Pracovníci kateder zaměřených na přípravu budoucích učitelů se také podílejí na dalším vzdělávání učitelů z praxe a tvorbě učebnic matematiky a fyziky pro základní i střední školy.

Absolventi se díky své univerzálnosti a schopnosti analytického myšlení, díky důkladné obeznámenosti s výpočetní technikou a díky znalosti angličtiny dobře uplatňují v základním a aplikovaném výzkumu, jako učitelé, v nejrůznějších oborech průmyslu, obchodu, bankovnictví a všude tam, kde lze využít tvůrčí invenci, schopnost rychle se učit a aplikovat své znalosti při řešení nových problémů.

Formy vysokoškolského studia na MFF

  • prezenční studium – je základní formou vysokoškolského studia.
  • kombinované studium – má studijní plány obsahově shodné s prezenčním studiem (kromě tělesné výchovy), časové rozvržení lze však upravit. Tato forma je určena především pro zaměstnané uchazeče, kteří nemají možnost navštěvovat pravidelně výuku. V kombinované formě studia jsou otevírány pouze učitelské studijní obory. Více zde.

Studijní programy, studijní obory a studijní plány

MFF nabízí uchazečům o studium v akademickém roce 2014/15 bakalářské studijní programy, navazující magisterské studijní programy a doktorské studijní programy ve fyzice, informatice a matematice. Bakalářské studijní programy se otevírají pouze v prezenční formě studia, s výjimkou oborů zaměřených na vzdělávání (učitelství). Obor finanční a pojistná matematika v navazujícím magisterském studijním programu Matematika se otevírá pouze v prezenční formě studia. MFF dále nabízí navazující magisterský studijní program Učitelství pro základní školy. V rámci jednotlivých studijních programů se většinou výuka člení do několika studijních oborů. Tyto obory se pak v některých případech dále člení do dílčích studijních plánů.

Programy bakalářského studia

Bakalářský studijní program vede k získání titulu „bakalář“ (Bc.). Bakalářské studium (prezenční i kombinované) trvá standardně 3 roky, maximálně 6 let. V oborech zaměřených na vzdělávání (které jsou základem pro budoucí přípravu na učitelské povolání) se student specializuje již od prvního roku studia. V ostatních případech se student rozhoduje o svém studijním oboru (v rámci studijního programu, do kterého byl přijat) obvykle od 2. studijního roku zápisem odpovídajících povinných a povinně volitelných předmětů. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce nebo bakalářského projektu. Bakalářské studium probíhá v těchto studijních programech:

  • Fyzika
  • Informatika
  • Matematika

Od ak. roku 2015/2016 je možno studovat také nový studijní program Bioinformatika, uskutečňovaný ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK. Uchazeči o tento program podávají přihlášky na Přírodovědeckou fakultu UK.

Studium učitelských oborů

Na MFF UK se připravují také učitelé. Klasické kombinace oborů nabízených na MFF UK jsou následující:

Jaké zvolit bakalářské studium?

Chcete-li se stát učitelem matematiky a fyziky, přihlaste se na obor Fyzika zaměřená na vzdělávání. V přihlášce zvolte studijní program Fyzika (B1701), studijní obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (7504R183). Na daném oboru budete studovat fyziku i matematiku; po jeho absolvování Vás pak čeká navazující magisterské studium, v němž budete současně studovat obory Učitelství fyziky a Učitelství matematiky. Ve výsledku z Vás bude plnohodnotný učitel fyziky a matematiky pro střední a základní školy (tj. budete mít aprobaci pro oba tyto předměty).

Chcete-li se stát učitelem matematiky a informatiky, zvolte v přihlášce studijní program Matematika (B1101), a vyberte dva studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (7504R015) a Informatika se zaměřením na vzdělávání (1802R023). Po absolvování bakalářského studia pak v navazujícím magisterském studiu budete současně studovat obory Učitelství matematiky a Učitelství informatiky. Nakonec budete plnohodnotným učitelem matematiky a informatiky pro střední a základní školy (tj. budete mít aprobaci pro oba tyto předměty).

Chcete-li se stát učitelem matematiky a deskriptivní geometrie, zvolte v přihlášce studijní program Matematika (B1101), a vyberte dva studijní obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (7504R015) a Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (7504R003). Po absolvování bakalářského studia pak v navazujícím magisterském studiu, budete současně studovat obory Učitelství matematiky a Učitelství deskriptivní geometrie. Nakonec budete plnohodnotným učitelem matematiky pro střední a základní školy a deskriptivní geometrie pro střední školy (tj. budete mít aprobaci z matematiky pro SŠ i ZŠ, z deskriptivní geometrie pro SŠ.)

Chcete-li se stát učitelem matematiky a dalšího vyučovacího předmětu, na následující stránce naleznete seznam možných kombinací nabízených na naší univerzitě, včetně informace o tom, na jakou fakultu si podat přihlášku.

Zejména upozorňujeme, že od ak. roku 2014/2015 je možné kombinovat studium učitelství matematiky s dalším oborem vyučovaným na Filozofické fakultě UK. V nabídce dvouoborového studia jsou anglistika a amerikanistika, český jazyk a literatura, filozofie, francouzská filologie, hispanistika, latinský jazyk a literatura a německý jazyk a literatura. U oborů dvouoborového studia se zaměřením na vzdělávání uskutečňovaných společně s Filozofickou fakultou UK je podmínkou přijetí také splnění podmínek stanovených Filozofickou fakultou UK pro odpovídající obor.

Bližší informace o učitelských studijních oborech jsou uvedeny ve studijních plánech v kapitole Učitelské studijní obory.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.