Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2018/2019 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat od 16. ledna do 24. dubna 2019, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v posluchárně M1 v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. Na kurz je třeba podat přihlášku a zaplatit poplatek 1 500 Kč.

Vytištěnou a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potvrzením o provedení platby odevzdejte na studijní oddělení v úředních hodinách nejpozději do 15. 1. 2019. Obratem obdržíte průkaz účastníka kurzu a případné potřebné informace. Na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cena za celý kurz: 1 500 Kč
Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 4

Bližší informace podají:
odborný vedoucí kurzu: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 222,
administrativní zajištění (přihláška, průkaz): Andrea Kadlecová
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.


Kurz bude probíhat v těchto termínech:

16. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
23. 1.
30. 1. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
6. 2.
13. 2. Komplexní čísla x)
20. 2. Komplexní čísla x)
27. 2. Kombinatorika
6. 3. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
13. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
20. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
27. 3. Kuželosečky
3. 4. Stereometrie
10. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
17. 4.
24. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá .