Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2018/2019 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat od 17. ledna do 25. dubna 2018, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v posluchárně M1 v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. Na kurz je třeba podat přihlášku a zaplatit poplatek 1 500 Kč.

Vytištěnou a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potvrzením o provedení platby odevzdejte na studijní oddělení v úředních hodinách nejpozději do 16. 1. 2018. Obratem obdržíte průkaz účastníka kurzu a případné potřebné informace. Na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cena za celý kurz: 1 500 Kč
Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 4

Bližší informace podají:
odborný vedoucí kurzu: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 222,
administrativní zajištění (přihláška, průkaz): Andrea Kadlecová
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.

V průběhu lekcí budou řešeny příklady z příslušného tématu a příklady podle přání a zájmu účastníků. Program kurzu bude sestaven z následujících partií středoškolské matematiky:

Matematika

17. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
24. 1.
31. 1. Kombinatorika
7. 2. Komplexní čísla x)
14. 2. Komplexní čísla x)
21. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
28. 2.
7. 3. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
14. 3. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
21. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
28. 3. Kuželosečky
4. 4. Stereometrie
11. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
18. 4.
25. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

x) Tato lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá .