Otevírané obory doktorského studia

pro akademický rok 2018/2019


Studijní program Fyzika

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent doktorského oboru 4F4 je odborník připravený pro samostatnou vědeckou práci v základním i aplikovaném výzkumu v interdisciplinárních oblastech mezi fyzikou, chemií a biologií. Má hluboké znalosti odpovídajících fyzikálních experimentálních a teoretických metod i znalosti v oblastech chemie (biologie) potřebné pro zapojení do vědeckých týmů s chemickým či biologickým zaměřením. Velmi dobře se uplatňuje v oborech biofyzika, biochemie, fyzikální chemie a chemická fyzika, makromolekulární fyzika a chemie, mikrobiologie i biologických směrech lékařského výzkumu na výzkumných akademických nebo vývojových pracovištích i jako vedoucí odborník v laboratořích zaměřených na fyzikálně-chemické či biologicko-fyzikální analýzy.

Detaily o oboru:

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent má hlubší znalosti z fyziky, didaktiky fyziky a pedagogicko-psychologických disciplín, resp. filozofie či historie fyziky a je připraven k samostatné vědecké práci v různých oblastech didaktiky fyziky nebo filozofie a historie fyziky. Při specializaci na didaktiku fyziky je absolvent schopen řešit problémy související s fyzikálním vzděláváním na základních a středních školách, navrhovat, realizovat a vyhodnocovat výzkum v oblasti vzdělávání ve fyzice. Absolventi se uplatní na katedrách připravujících učitele fyziky pro základní a střední školy, na vědeckých pracovištích, v pedagogických institucích, na řídicích místech v oblasti školství a jako velmi kvalitní učitelé základních, středních a vyšších odborných škol.

Detaily o oboru:

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Obor je věnován studiu fyzikálních vlastností kondenzovaných látek a materiálů. Důraz je položen na získání přehledu o základních fyzikálních disciplínách, jako jsou kvantová teorie, termodynamika a statistická fyzika, a o jejich aplikacích v teoretické a experimentální fyzice kondenzovaných látek. Absolvent je seznámen s moderními experimentálními metodami a technologickými postupy. Absolvent je flexibilní a nachází uplatnění zejména na pracovištích základního i aplikovaného fyzikálního, materiálového, chemického a biomedicínského výzkumu a vývoje, a na vysokých školách uvedeného zaměření. Absolvent má předpoklady pro působení v zahraničí, pro úspěšné podnikání a pro manažerskou či vedoucí funkci v průmyslových podnicích.

Detaily o oboru:

Fyzika nanostruktur

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent doktorského studijního oboru Fyzika nanostruktur bude mít široké znalosti fyzikálních vlastností různých typů nízkodimenzionálních struktur v polovodičích, kovových a dielektrických materiálech, jakož i biologických nanostruktur. Podle zaměření jeho disertační práce bude odborníkem v přípravě některých typů nanostruktur a v použití fyzikálních experimentálních metod pro jejich diagnostiku a studium. Absolventi studijního oboru se uplatní v základním fyzikálním, chemickém nebo biofyzikálním výzkumu, v aplikovaném materiálovém výzkumu (nové kovové, polovodičové a dielektrické materiály), v senzorice, ve výzkumu procesů katalýzy, v na-nofluidice, ve výzkumu nano- a mikromechanických systémů i v průmyslové nanotechnologii.

Detaily o oboru:

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Detaily o oboru:

Fyzika povrchů a rozhraní

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Student oboru získá široké vzdělání ve fyzice povrchů a tenkých vrstev,založené na znalosti fyzikálních vlastností povrchů a rozhraní pevných látek a fyzikálních procesů, které na nich probíhají. Naučí se používat moderní metody analýzy povrchů a získá praktické zkušenosti s řadou špičkových experimentálních technik využívaných na školicích pracovištích. Témata disertací se dotýkají základního výzkumu v oblasti fyziky materiálů a nanotechnologií. Experimentální přístup je spojen s řešením studovaných problémů na teoretické úrovni. Absolventi se uplatňují v domácích i zahraničních vědeckých institucích v oblasti materiálového výzkumu, nanotechnologií a díky speciálním znalostem z oblasti analýzy povrchů i v průmyslovém aplikovaném výzkumu.

Detaily o oboru:

Geofyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Ke studiu se mohou hlásit absolventi magisterského studia geofyziky, příbuzných geovědních oborů, ale i některých dalších přírodovědných a technických oborů. Studium zahrnuje rozšiřování obecných základů geofyziky a specializaci v některé z geofyzikálních disciplín. Obecný základ je zaměřen na některé pokročilé partie teoretické fyziky, zejména termomechaniku kontinua, šíření vln a teorii elektromagnetického pole. Posluchači se specializují v oblastech tíhového pole a tvaru Země, seismologie a stavby Země, geomagnetismu a geoelektřiny, nebo geodynamiky. Důraz je kladen na matematické a výpočetní metody a na zpracování rozsáhlých dat. Absolventi nacházejí uplatnění především na univerzitách a ve výzkumných ústavech.

Detaily o oboru:

Jaderná fyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru má hluboké vzdělání v moderní jaderné fyzice a je kvalifikovaným odborníkem v experimentální nebo teoretické větvi tohoto oboru. Nachází uplatnění především v základním výzkumu v akademických institucích, ale mnoho absolventů působí i v aplikačním výzkumu. Dosavadní zkušenost ukazuje, že typický absolvent daného oboru má značnou míru profesní adaptability zvláště díky získaným zkušenostem s týmovou prací a zkušenostem s využitím výpočetní techniky a moderních technologií.

Detaily o oboru:

Kvantová optika a optoelektronika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent doktorského studijního programu fyzika, oboru kvantová optika a optoelektronika, má kromě hlubokých znalostí ze specializace disertační práce i širší teoretické a experimentální znalosti celého oboru. Získané zkušenosti ze zahraničních pobytů, z práce s moderními technologiemi a výpočetní technikou vedou k jeho značné adaptabilitě. Většina absolventů nachází uplatnění v základním výzkumu v akademické sféře i v průmyslu. Mohou ale najít uplatnění i v dalších odvětvích včetně bankovnictví, obchodu a poradenství.

Detaily o oboru:

Matematické a počítačové modelování

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Držitel/ka diplomu absolvoval/a program kombinovaný mezi matematikou a fyzikou zaměřený na modelování ve fyzice pevných látek, kapalin, plynů a plazmatu. Podle tématu doktorské práce se věnoval/a buď kontinuálnímu, částicovému nebo hybridnímu modelování, s akcenty buď v matematice či fyzice. Kontinuální modelování je zaměřeno na mechaniku a termodynamiku tekutin i tuhých látek a matematickou a numerickou analýzu a řešení příslušných systémů parciálních diferenciálních rovnic. Částicové a hybridní modelování pak na studium makromolekul, tenkých vrstev, povrchů či plazmatu. Absolventi tohoto programu vykazují dobré znalosti matematiky, fyziky a počítačových metod, flexibilitu a schopnost reálné úlohy formulovat, analyzovat a numericky řešit.

Detaily o oboru:

Meteorologie a klimatologie

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent je schopen uplatnit se v základním i aplikovaném výzkumu v meteorologii a klimatologii i v širokém kontextu příbuzných geovědních oborů. Je připraven tvůrčím způsobem uplatňovat nabyté vědomosti, a to jak na akademických pracovištích, v resortním výzkumu, tak provozu. Uplatnění nalezne na všech pracovištích, kde je předmětem zájmu atmosféra a procesy v ní probíhající a dále např. v institucích, jejichž činnost se dotýká problematiky transportu a rozptylu znečišťujících látek v atmosféře a problémů s tím souvisejících. Absolvent kromě řady odborných předmětů absolvoval přednášky ze statistiky, numerické matematiky, chemismu atmosféry nebo fyziky a chemie aerosolů a je schopen nabyté znalosti používat i mimo rámec specializace.

Detaily o oboru:

Subjaderná fyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru má hluboké vzdělání v moderní subjaderné fyzice a je kvalifikovaným odborníkem v experimentální nebo teoretické větvi tohoto oboru. Nachází uplatnění především v základním výzkumu v akademických institucích. Absolventi mají zkušenosti z práce ve velkých mezinárodních vědeckých týmech nebo jsou připraveni se do nich začlenit. Dosavadní zkušenost ukazuje, že typický absolvent daného oboru má značnou míru profesní adaptability zvláště díky získaným zkušenostem s týmovou prací a zkušenostem s využitím výpočetní techniky a moderních technologií.

Detaily o oboru:

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Studenti oboru mají rozsáhlé znalosti matematiky a teoretické fyziky, resp. astronomie a astrofyziky, které si dále prohlubují v oblastech souvisejících s jejich disertační prací. Spektrum těchto specializací je velmi široké. Absolventi tak nacházejí uplatnění všude ve výzkumu na vysokých školách, v ústavech AV ČR a dalších vědeckých institucích u nás a v zahraničí. Univerzalita vzdělání a znalost počítačových metod jim dávají značnou flexibilitu při řešení konkrétních problémů, takže se osvědčují i v prakticky zaměřených zaměstnáních, při činnostech, které vyžadují logické myšlení a analýzu složitých úloh.

Detaily o oboru:

Studijní program Informatika

Diskrétní modely a algoritmy

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Cílem studia je získání znalostí a zkušeností z odborné a vědecké práce v širokém spektru diskrétní matematiky a teoretické informatiky: algebraických, geometrických, pravděpodobnostních a strukturálních metod v návaznosti na současné trendy jak teorie, tak i aplikací ve fyzice, biologii a dalších vědách. Absolvent oboru je schopen vědecké a odborné práce a řízení výzkumu v těchto oblastech.

Detaily o oboru:

Matematická lingvistika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi z počítačové, formální a klasické lingvistiky. Zvládá metody používané při automatickém zpracování jazyka a dovede je samostatně používat. Cílem studia je i dosažení specifických znalostí, které spočívají v zaměření na oblast jazyka, typ užívaných metod a systémy automatického zpracování jazyka. Absolventi mohou uplatnit výsledky svého studia v průmyslových firmách z oblasti informačních technologií v ČR i v zahraničí, a to zejména těch, které se zabývají zpracováním psaného a mluveného jazyka; uplatnění se týká výzkumu, vývoje, zavádění, údržby a obsluhy takových systémů. S absolventy SO se počítá i pro základní výzkum a pedagogickou činnost.

Detaily o oboru:

Počítačová grafika a analýza obrazu

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z oboru počítačové grafiky, vizualizace, analýzy obrazu a rozpoznávání objektů. Má přehled o současných metodách používaných v těchto oborech a umí je aplikovat při řešení konkrétních výzkumných i praktických úkolů.

Detaily o oboru:

Softwarové systémy

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent doktorského studia oboru Softwarové systémy disponuje odbornými znalostmi v klíčových oblastech informatiky (zejména databázové systémy, formální verifikace, informační systémy, softwarové inženýrství). Tyto znalosti je schopen rozvíjet samostatným i týmovým vědeckým výzkumem, aplikovat je v praxi a také předávat je ve výuce. Je si vědom nutnosti průběžné adaptace na podmínky a požadavky praxe v kontextu intenzivně se vyvíjejícího oboru a nutnosti systematického sledování světového vývoje. Uplatní se ve vědeckém výzkumu v národních i mezinárodních institucích, jako vysokoškolský pedagog i na řídících a expertních pozicích ve špičkovém softwarovém průmyslu (dosavadní historie uplatnění absolventů to velmi dobře dokládá).

Detaily o oboru:

Teoretická informatika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent má odborné znalosti v klíčových oblastech teoretické informatiky. Tyto znalosti dokáže použít a rozvíjet samostatnou i týmovou prací, použít je v praxi a v důležitých oborech IT a své znalosti umí předávat. Disponuje znalostmi a dovednostmi pro systematické získávání, kritické zpracování a aplikaci poznatků při řešení nových a složitých problémů (teoretických i aplikovaných) a při vývoji software. Je schopen sledovat vývoj svého oboru. Najde uplatnění ve výzkumných institucích a na VŠ v ČR i v zahraničí a ve firmách z oblasti IT na výzkumných, vývojových, expertních a řídících pozicích.

Detaily o oboru:

Studijní program Matematika

Algebra, teorie čísel a matematická logika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru je podle své specializace seznámen s moderními metodami a výsledky vybraných partií algebry, matematické logiky, teorie čísel a kryptologie. Pod vedením odborníků je připraven k samostatnému vědeckému výzkumu. Ve své specializaci nachází uplatnění nejen ve vědecké a pedagogické práci na univerzitách v ČR a v zahraničí, ale i v praxi, zejména v oblasti informační bezpečnosti.

Detaily o oboru:

Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Student doktorského studia v oboru Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury si před zahájením studia vybírá konkrétní zaměření. Znamená to, že studuje buďto topologii nebo geometrii. V případě topologie studuje buďto obecnou topologii nebo algebraickou topologii. V případě geometrie studuje diferenciální geometrii, která bývá velmi často doplněna studiem globální analýzy a algebraické topologie. Student je po absolvování studia připraven na výzkum v oblasti jeho zaměření a je rovněž seznámen s aplikačními výstupy. Má potřebné znalosti a zkušenosti s vědeckou prací, dostatečný přehled přes literaturu a kontakty s dalšími matematiky pracujícími v jeho oboru, včetně matematiků zahraničních.

Detaily o oboru:

Matematická analýza

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolventi si prohloubí znalosti získané během magisterského studia a získají rozsáhlé znalosti z teorie reálných funkcí a funkcionální analýzy nebo z teorie diferenciálních rovnic rozšířené o hlubší vědomosti související s tématem disertační práce. Získají a prokáží schopnost samostatné vědecké práce. Absolventi získají plnou kvalifikaci pro pedagogickou a vědeckou práci na katedrách matematiky vysokých škol a pro práci v řadě výzkumných ústavů. Získané schopnosti logického myšlení a samostatné tvořivé práce dávají absolventovi předpoklady i pro práci v jiných povoláních, kde se vyžadují aplikace matematiky nebo náročné logické a systémové myšlení.

Detaily o oboru:

Obecné otázky matematiky a informatiky

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Obor Obecné otázky matematiky a informatiky je určen zejména pro absolventy učitelského studia (kombinace s matematikou nebo informatikou) a učitele pedagogických a technických fakult, kteří vyučují matematiku, informatiku, resp. didaktiky těchto předmětů. Cílem je vychovat matematika, resp. informatika s širokým všeobecným rozhledem, který není cíleně připravován k vědecké práci v některém úzkém oboru, ale je erudován natolik, že ve svém středoškolském, resp. vysokoškolském působišti prokáže schopnost tvorby kvalitních učebních textů, je seznámen s historií matematiky, s výsledky moderních metod vyučování, důkladně se orientuje v odborné literatuře související s jeho specializací a své odborné výsledky pravidelně publikuje.

Detaily o oboru:

Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Absolventi mají pokročilé vědomosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a optimalizace, vycházející z abstraktní matematiky. Jsou schopni využívat nové vědecké poznatky, matematické metody a moderní výpočetní postupy, rozvíjet je s ohledem na řešený problém a kriticky je hodnotit. Díky hluboké znalosti pravděpodobnostních a statistických modelů jsou připraveni k tvůrčí práci v biomedicíně, průmyslu a zemědělství. S orientací v základech ekonomie přispívají k modelování složitých ekonomických systémů. Zaměstnání nacházejí v akademické sféře a v institucích s potřebou aplikovaného výzkumu a vývoje. Uplatní se i v ekonomické a finanční praxi, zejména v pojišťovnictví, bankovnictví a v poradenských firmách.

Detaily o oboru:

Vědecko-technické výpočty

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu doktorských studijních programů.

Uplatnění absolventů: Výpočtová neboli numerická matematika může být charakterizována jako část matematiky zabývající se zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Výpočtová matematika tedy realizuje přechod od čistě teoretické matematiky k prakticky použitelným výsledkům. Absolventi oboru Vědecko-technické výpočty získají hluboké znalosti v oblastech numerické a aplikované matematiky se zaměřením na různé sféry přírodních a technických věd, v oblasti tvořivé práce s počítačem, vytváření softwaru na vysoké úrovni a práce s počítačovými sítěmi, v oblasti počítačového modelování, simulace a řízení složitých struktur a procesů. Naleznou uplatnění především tam, kde se používá výpočetní technika.

Detaily o oboru:

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.