Otevírané obory bakalářského studia

pro akademický rok 2018/2019

Informace o bakalářském studijním programu Bioinformatika uskutečňovaném společně s Přírodovědeckou fakultou najdete na této stránce.

Informace o bakalářských studijních programech nabízených v anglickém jazyce naleznete na speciální stránce.


Studijní program Fyzika

Aplikovaná fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Obor Aplikovaná fyzika připravuje studenty k nástupu do praxe po absolvování bakalářského studia. Studenti získají potřebné znalosti ze základních oborů fyziky a široké znalosti matematických a numerických metod se zaměřením na jejich používání. Důraz je kladen na výuku experimentální fyziky a provázání přednášek s praktickými cvičeními v laboratořích. Od třetího semestru se studentům doporučuje profilovat studium dle zvoleného tématického okruhu tak, aby byli schopni nastoupit do praxe s příslušným zaměřením, vybraným blokem přednášek, ke kterému jsou vedeni systémem neslučitelností a prerekvizit mezi předměty. 

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního oboru Aplikovaná fyzika má ucelené znalosti z experimentální fyziky a základů teoretické fyziky. Dále má znalosti matematiky a numerických metod v míře nezbytné pro praktické řešení problémů aplikované fyziky. Absolvent nalezne uplatnění všude tam, kde se předpokládá dobrá znalost různých experimentálních technik fyziky s důrazem na praktické aplikace, zpravidla bez ambicí na provádění pokročilého vědeckého výzkumu.

Detaily o oboru:

Fyzika zaměřená na vzdělávání

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí fyziky a matematiky, jejich vybraných aplikací a seznámí se se vznikem a vývojem základních fyzikálních pojmů. Současně získá pedagogické dovednosti, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele fyziky na střední a základní škole. Tyto znalosti a dovednosti může následně rozvíjet v navazujícícím magisterském studiu, které vede k získání řádné učitelské aprobace. Získané znalosti a dovednosti mohou absolventi uplatnit i mimo oblast školství. 

Uplatnění absolventů: Obor poskytuje všeobecné znalosti základů matematiky a fyziky. Absolvent disponuje také dovednostmi potřebnými pro aplikace získaných znalostí (včetně počítačové gramotnosti), má základní průpravu, jak zpřístupňovat fyzikální poznatky nespecialistům a je orientován i na komunikaci a práci s lidmi. Uplatní se v oblasti vzdělávání a všude tam, kde se matematika a fyzika uplatňuje v praxi. Je též připraven na navazující magisterské studium učitelství matematiky a fyziky.

Detaily o oboru:

Obecná fyzika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Obor obecná fyzika poskytuje základní znalosti z experimentální a teoretické fyziky, matematiky a programování. Ve třetím roce studia se studentovi doporučuje volbou povinně volitelných předmětů a tématu bakalářské práce orientovat jak na přípravu na navazující magisterské studium tak i na získání prakticky orientovaných znalostí v následujících zaměřeních: astronomie a astrofyzika, geofyzika, meteorologie a klimatologie, teoretická fyzika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, optika a optoelektronika, fyzika povrchů a ionizovaných prostředí, biofyzika a chemická fyzika, jaderná a subjaderná fyzika, matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice.

Uplatnění absolventů: Absolvent studijního oboru Obecná fyzika má ucelené znalosti v experimentální a teoretické fyzice pokrývající všechny obory fyziky. Současně získal i velmi solidní znalosti z matematiky a osvojil si i základy programování. Volbou povinně volitelných a volitelných předmětů měl student možnost získat prohloubené znalosti v jednom z deseti oborů fyziky. Vzhledem k šíři vzdělání, přizpůsobivosti a všeobecně oceňované schopnosti abstraktního a tvořivého myšlení je student výborně připraven jak na navazující magisterské studium, tak na zaměstnání v řadě prakticky orientovaných oborů, kde jsou tyto schopnosti vyžadovány.

Detaily o oboru:

Studijní program Informatika

Obecná informatika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Obor obecná informatika je určen především studentům se zájmem o široký teoretický základ informatiky i matematiky, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V rámci oboru si student volí jedno ze tří zaměření: Algoritmy a optimalizace, Diskrétní modely a struktury, Matematická lingvistika.

Uplatnění absolventů: Absolvent má přehled o základních teoriích, metodách a postupech informatiky, matematiky a jejich aplikacích, rozumí jim a je schopen je používat. To mu poskytuje výborné předpoklady pro navazující magisterské studium informatiky. V praxi může působit na jakékoliv pozici vyžadující logické myšlení (SW-analytik, finanční analytik, ap.), může zastávat také místo programátora nebo správce počítačových sítí či informačních systémů. 

Detaily o oboru:

Programování a softwarové systémy

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: V oboru je kladen důraz na pochopení principů a souvislostí ovlivňujících konstrukci softwarových systémů. Obor nabízí tři zaměření: Systémové programování, Počítačová grafika, Sítě a internetové technologie. Zaměření Systémové programování rozvíjí znalosti moderních programovacích jazyků a moderních nástrojů a postupů pro programování a poskytuje přehled moderních konstrukčních prvků počítačových systémů a jejich podpory v operačních systémech. Zaměření Sítě a internetové technologie se věnuje architekturám distribuovaných systémů a technologiím, které konstrukci těchto systémů umožňují. Zaměření Počítačová grafika poskytuje znalosti o zobrazovacích metodách a rozpoznávání obrazu.

Uplatnění absolventů: Absolvent má dobrý přehled o zásadních teoriích, metodách a postupech informatiky a matematiky a jejich aplikacích. Je schopen se snadno orientovat v běžných počítačových systémech a efektivně pracovat v prostředí rychlého rozvoje nových technologií, může programovat či spravovat softwarové systémy. Má také potřebný základ vědomostí pro úspěšné pokračování v navazujícím magisterském studiu informatiky.

Detaily o oboru:

Softwarové a datové inženýrství

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Obor nabízí škálu předmětů zaměřených na vývoj obecných, databázových, datově-intenzívních a webových aplikací, dále pak předměty zabývající se administrací operačních a databázových systémů. Vedle tohoto profilujícího zaměření nabízí obor také tradiční informatický základ, který absolventa připraví na navazující magisterské studium. V rámci oboru si student může vybrat ze dvou specializací – Softwarové inženýrství, Databáze a web. 

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru je specialistou v návrhu a vývoji software, je schopen jak programovat obecné aplikace, tak pracovat na aplikacích orientovaných na zpracování dat, dále na internetových aplikacích či webových službách. Z hlediska administrace softwarových systémů se absolvent dokáže orientovat v běžných softwarových, hardwarových a síťových architekturách, umí aplikace konfigurovat a propojovat do komplexnějších systémů. Má také dostatečný základ vědomostí pro navazující magisterské studium informatiky.

Detaily o oboru:

Studijní program Matematika

Finanční matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Prakticky orientovaný základ teoretických partií matematiky (algebra a kalkulus) spolu s nezbytnou počítačovou gramotností je doplněn speciálními profilujícími předměty z vybraných oblastí matematiky (pravděpodobnost, statistika, optimalizace, základy matematického modelování), z matematických metod ve financích a pojišťovnictví (matematika ve financích a pojišťovnictví, matematické metody ve financích, neživotní pojištění), a z oblastí nutných pro komunikaci v prostředí finančních institucí a státní správy (účetnictví, pojišťovací právo, bankovnictví, veřejné finance). Obor je nabízen převážně studentům, kteří po absolvování bakalářského studia chtějí odejít do praxe. 

Uplatnění absolventů: Bakalář finanční matematiky zná základní teoretické partie matematiky (algebra a kalkulus, pravděpodobnost a statistika, optimalizace) a ovládá aplikace matematických metod v bankovnictví a financích. Absolvent oboru zvládá výpočetní aspekty těchto metod a má praktické znalosti potřebné pro orientaci v prostředí finančních institucí a státní správy (právo, účetnictví, bankovnictví, veřejné finance). Studijní obor poskytuje soudobé teoretické a praktické poznatky umožňující absolventovi zastávat analytickou nebo manažerskou pozici.

Detaily o oboru:

Matematika pro informační technologie

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Jádrem výuky jsou obecné matematické předměty s důrazem na teoretické oblasti významné pro kryptografii. Ty jsou doplněny předměty z aplikované a teoretické kryptografie a předměty informatickými, s důrazem na zvládnutí potřebných programátorských dovedností. Obor nabízí kombinaci striktního matematického přístupu založeného na deduktivní metodě s přístupem algoritmickým.

Uplatnění absolventů: Absolvent rozumí teoretické podstatě současných i perspektivních systémů šifrování a utajování a umí s nimi prakticky pracovat. Může pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo se uplatnit v oblasti informačních technologií. Je seznámen s využitím kryptografie v současné společnosti, umí programovat a má aktivní znalosti základů několika oborů matematiky.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Anglistika – amerikanistika

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů a disciplín. Nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole.

Absolvent má ucelené, komplexní vzdělání, které mu poskytuje široké možnosti uplatnění a zároveň mu dovoluje se kvalifikovaně orientovat v oboru, aby mohl získané znalosti efektivně rozvíjet na úrovni potřebné pro další studium.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a reálií anglicky mluvících zemí a znalost odborné angličtiny ve filologických oborech. Má uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky se znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Zvládl jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk a literatura

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů a disciplín. Nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole.

Lingvistická složka oboru připravuje absolventa vybaveného důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v různých oblastech komunikace, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace věcných a uměleckých textů. V opoře o tyto poznatky je absolvent schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o jazyce aplikovat v praxi. V literárněvědné části oboru absolvent získá ucelenou představu nejen o oblasti dějin české literatury a literární teorie, ale také rámcově o oblasti literárněvědné bohemistiky jako oboru budovaného na celé škále metodologií filologické, sémiotické či filozofické orientace. Bezpečně užívá základních pojmů a termínů literární vědy – a to jak v oblasti dějin české literatury, v jejíchž obdobích se dokáže systematicky pohybovat, v oblasti praktické poetiky poezie, prózy a dramatu, tak v základních postupech ediční práce. Ovládá též základní postupy literární vědy.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent je vybaven důkladnými vědomostmi o současném jazyce, o jeho užívání v komunikaci, o základních konceptech jazykovědné metodologie a o nástrojích výkladu a interpretace textu. Má ucelenou představu o oblasti dějin české literatury a aplikované literární teorie, praktické poetiky a o základech ediční práce.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů, klíčových idejí, slavných problémů, jednotlivých disciplín, s jejich vzájemnými souvislostmi, se vztahy matematiky, astronomie, fyziky, umění a společenských věd. Současně nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole. Tyto znalosti a dovednosti může následně rozvíjet v navazujícím magisterském studiu, které vede k získání řádné učitelské aprobace. Tento obor v sobě zahrnuje také úplnou znalost základních zobrazovacích metod včetně vybraných aplikací (topografie, malířství, rekonstrukce staveb z fotografií, architektura). Student získá znalosti nejen v klasické deskriptivní geometrii, která je vyučována s podporou moderních softwarových nástrojů, ale i složitějších zobrazení prostoru na prostor (perspektivní reliéfy). Projektivní geometrie mu umožňuje chápání obecnějších geometrických vztahů mezi geometrickými objekty, a to nejen v eukleidovském prostoru. Přínosem je také poznání historie zobrazování prostoru od starověku až po současnost. Obor poskytuje hlubší vhled do uvedené geometrické problematiky, který může být dále rozšiřován v navazujícím magisterském studiu vedoucímu k učitelské aprobaci.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent se hlouběji seznámí se všemi základními zobrazovacími metodami i s projektivní geometrií a ovládá práci s grafickými programy. Má přehled o některých aplikacích geometrie v technické praxi, zejména v architektuře. Může dále pokračovat například v navazujícím magisterském studiu učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Filozofie

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů a disciplín. Nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole.

Absolvent je vědomostně a metodicky vybaven k tomu, aby využíval znalosti myšlenkové tradice ke kritickému hodnocení a formulování principiálních otázek a odpovědí. Dobře ovládá základní metodiku akademické práce a orientuje se jak v základních obdobích dějin filosofie (antická filosofie, patristika a scholastika, novověká filosofie, filosofie 19. a 20. století), tak ve filosofii soudobé (analytická tradice, současná kontinentální filosofie). Samozřejmostí je dobrá znalost dvou světových jazyků a znalost latiny a řečtiny na úrovni umožňující práci s klasickými filosofickými texty. Nejlepší ze studentů budou moci získané schopnosti a vědomosti dále rozvíjet v rámci navazujícího magisterského studia.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent má průpravu ve filozofii a příbuzných společenských vědách. Dokáže pracovat s odbornými texty různého zaměření a hlouběji promýšlet aktuální otázky. Je připraven navázat studiem v magisterském programu, zejména v oboru filozofie. Profesně se uplatní především v médiích, kultuře, státní správě a neziskovém sektoru.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Francouzská filologie

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů a disciplín. Nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole.

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky francouzského jazyka, dějin francouzské literatury, kultury a dějin Francie a dalších frankofonních zemí. Ovládá francouzštinu na úrovni C1 SERR, má základní znalost angličtiny a dalšího cizího jazyka.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky francouzského jazyka, literárních a kulturních dějin Francie. Ovládá francouzštinu na úrovni C1 a má znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k magisterskému studiu nebo k flexibilnímu uplatnění v širokém spektru prací.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Hispanistika

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů a disciplín. Nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole.

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, dějin španělské a hispanoamerické literatury, kultury a dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1 a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1 a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k magisterskému studiu nebo k flexibilnímu uplatnění v širokém spektru prací.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Informatika se zaměřením na vzdělávání

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Možné přijetí bez přijímací zkoušky (obě formy studia), podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů, klíčových idejí, slavných problémů, jednotlivých disciplín, s jejich vzájemnými souvislostmi, se vztahy matematiky, astronomie, fyziky, umění a společenských věd. Současně nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole. Tyto znalosti a dovednosti může následně rozvíjet v navazujícím magisterském studiu, které vede k získání řádné učitelské aprobace. Obor je určen především studentům se zájmem o informatiku a matematiku, kteří mají v úmyslu po absolvování bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství.

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky a informatiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Absolvent má přehled o základních metodách a postupech matematiky a informatiky a jejich aplikacích, rozumí jim a je schopen je používat. Je obeznámen s didaktikou obou studovaných oborů a má počáteční pedagogické zkušenosti. Absolvent je tak všestranně připraven zejména pro navazující magisterské studium učitelství matematiky a informatiky na středních školách, ale může pokračovat i v navazujícím magisterském studiu kteréhokoliv matematického či informatického oboru. V praxi může působit na jakékoliv pozici vyžadující logické myšlení, může zastávat také místo programátora nebo správce počítačových sítí či informačních systémů.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Latinský jazyk a literatura

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů a disciplín. Nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole.

Absolvent je pro odbornou činnost vybaven rozsáhlým souborem znalostí a dovedností z jazyka, literatury a historie i pomocných disciplín. V průběhu studia se seznámí se základními oblastmi a etapami antické, zvláště římské kultury – s dějinami, literaturou, uměním, s důležitými reáliemi v oblasti veřejné i soukromé a získá potřebné znalosti těchto oborů. V intenzivním kurzu získá solidní znalosti klasické latiny opřené o teoretické znalosti gramatiky a o četbu vybraných děl v originále. Je schopen porozumět latinsky psanému textu a náležitě jej interpretovat v daném kulturním kontextu. Disponuje rovněž znalostmi a dovednostmi pro odbornou práci v tomto oboru (dovede pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné práce, včetně práce s PC, ovládá aktivně jeden světový jazyk). Má přehledové znalosti v oborech příbuzných, kterým se speciálně věnoval v rámci volitelných předmětů (včetně základů klasické řečtiny).

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent bakalářského studia latiny dosáhl solidní úrovně jazykové kompetence i znalosti římské kultury – dějin, literatury a umění. Je schopen porozumět latinsky psanému textu a náležitě jej interpretovat v daném kulturním kontextu. Dovede pracovat s odbornou literaturou a aplikovat metody odborné práce.

Detaily o oboru:

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk a literatura

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru: Absolvent tohoto oboru získá všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámí se se vznikem a vývojem základních matematických pojmů a disciplín. Nabude pedagogických dovedností, které bezprostředně souvisejí s profesí učitele matematiky na střední škole.

Absolvent je připraven na komunikaci v současném německém jazyce slovem i písmem (produktivní znalost) na úrovni C1 podle SERR; disponuje prakticky orientovanými znalostmi geografických, kulturně-historických reálií a sociální kompetencí s ohledem na specifický diskurs (receptivní znalost), má znalosti interkulturních a pragmatických aspektů komunikace, základních proudů a žánrů německy psané literatury po r. 1945 a zná přední osobnosti německé kultury (Gutenberg, Luther, Goethe, Schiller atd.).

Uplatnění absolventů: Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole. Při řešení problémů je schopen využít jak klasických postupů, tak počítačových metod. Má přehled o nejdůležitějších aplikacích matematiky. Může dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro střední školy. Absolvent/absolventka disponuje znalostmi německého jazyka i komunikativními dovednostmi na úrovni C1 podle SERR. Orientace v historii, filozofii a kultuře německy mluvících zemí mu/jí umožňuje pracovat v kulturních institucích, nadacích, v médiích, v hospodářské sféře či v cestovním ruchu jako překladatel/ka, asistent/ka.

Detaily o oboru:

Obecná matematika

Forma studia: prezenční
Možné přijetí bez přijímací zkoušky, podmínky viz Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů.

Charakteristika oboru: Obor obecná matematika poskytuje posluchačům ucelený teoretický základ v širokém spektru matematických disciplin. Charakterizuje jej hloubka vhledu do jednotlivých oborů matematiky a důraz na rozvíjení logického a abstraktního myšlení. Studenti se nejprve seznámí se základními odvětvími matematiky (matematická analýza, algebra a geometrie, numerická matematika, pravděpodobnost a matematická statistika) a poté si posluchač volbou povinně volitelných předmětů a tématických okruhů státní závěrečné zkoušky prohloubí znalosti ve vybraných oblastech (Stochastika, Matematické struktury, Matematická analýza nebo Matematické modelování a numerická analýza). Hlavním cílem oboru je připravit absolventy pro navazující magisterské studium matematiky na UK nebo jiné vysoké škole. Mimo to se však studenti setkají i s praktickými aplikacemi matematických metod a naučí se své vědomosti používat pro řešení některých konkrétních problémů. Schopnost racionálně analyzovat problémy, abstrahovat od jejich méně důležitých aspektů a přesně a logicky myslet však najde uplatnění i v jiných než matematických oborech a v praktických zaměstnáních (ekonomika, technika, finanční sféra, přírodní vědy). 

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Obecná matematika má všeobecné vědomosti v základních matematických disciplínách, zejména v matematické analýze a v lineární algebře. Osvojil si principy matematického uvažování a logického myšlení, nejdůležitější teoretické výsledky umí přesně zformulovat nebo odvodit. Chápe vztahy a souvislosti mezi jednotlivými odvětvími matematiky. Teoretické poznatky umí použít k řešení vybraných praktických problémů. Je připravován především pro další studium matematiky a příbuzných oborů, ale své schopnosti přesného logického myšlení a tvůrčího řešení problémů může uplatnit i v řadě praktických zaměstnání.

Detaily o oboru:

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.