Katedra makromolekulární fyziky byla založena jako Katedra polymerů v roce 1974. V současné době na naší katedře probíhá výzkum v oblastech fyziky nanomateriálů, fyziky polymerů a makromolekulárních látekteoretické fyziky.

Aktuality

Mobility 2024
10. únor 2024

Z. KrtoušV. Březina získali finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s jejich stážemi na prestižních zahraničních pracovištích:

  • V. Březina: Peter-Debye-Institute fro Soft Matter Physics, Uni Leipzig, Německo
  • Z. Krtouš: University of California, Santa Barbara, USA
V2O5 SERS
10. únor 2024

Nanočástice oxidů kovů mají velmi široké uplatnění v nejrůznějších oblastech. Jak jsme ukázali v právě vyšlé publikaci v časopise Ceramics International, zajímavou aplikací nanočástic V2O5 je jejich využití jako platformy pro neplazmonickou povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii.  

Nový projekt GAČR
10. únor 2024

V rámci mezinárodního vědeckého projektu jsme se podíleli na vývoji a přípravě nových semi-transparentních titan oxidových nanotubulárních povlaků dopovaných stříbrem s laditelnou morfologií. Výsledky této studie byly publikovány v časopise ACS Applied Nano Materials.

Antivirální povlaky
10. únor 2024

Jak ukázala nedávná epidemie COVID-19 pro zajištění bezpečnosti je nutné mít k dispozici materiály umožňující efektivní likvidaci virů. O. Kylián se ve spolupráci s JU podílel na vývoji unikátního antivirálního povlaku na respirátory, který je založen na galvanické korozi mědi. Více je možné nalézt v publikaci vyšlé v časopise ACS Applied Nano Materials.

Nový projekt GAČR
11. prosinec 2023

Od 1. ledna 2024 budou na naší katedře řešeny 2 nové projekty GAČR:

  • Plazmatem podpořená syntéza hybridních nanomateriálů pro laserem řízenou proton-borovou jadernou fúzi (A. Shukurov)

  • Nanomateriály na bázi vodivých polymerů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (O.Kylián)

Nový projekt GAČR
10. prosinec 2023

Kovové nanokapaliny skládající se z Ag nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdroje a poly(ethylenglykolu) prokázaly memristivní (paměťový) efekt. Nanočástice tvoří 3D vodivé můstky v elektrickém poli. Elektrický proud procházející můstky má skokový charakter, připomínající proces přenosu informací v biologických neuronových sítích. Tato studie byla publikována v Advanced Functional Materials

iPlasmaNano
10. prosinec 2023

O.Kylián přednesl na konferenci XII iPlasmaNano, která probíhala na francouzkém ostrově Gaudeloupe,  zvanou přednášku s názvem "Magnetron-based gas aggregation sources of nanoparticles: state-of-the-art, challenges and future perspectives".

Invited Talk
1. prosinec 2023

Na 13th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering v Busanu v Koreji přednesl profesor Andrey Shukurov pozvanou přednášku na téma ‘One-Step Sputter-Driven Synthesis of Metal Nitride Nanoparticles and Nanofluids’.

.

Marco
6. říjen 2023

Marco Tosca, Ph.D. student ze skupiny prof. Shukurova, zvítězil v soutěži nejlepších posterů na 3rd International Workshop on Proton-Boron Fusion konaném v Praze a Dolních Břežanech, Česká republika. Marco získal první cenu za poster „Nanoparticles of Plasma Polymerized Hexane Targets for Laser- Driven Proton-Boron Fusion“. Naše nejsrdečnější gratulace!

Cu/Ag nanočástice
2. říjen 2023

Na naší katedře byl vyvinut originální systém pro efektivní přípravu bi-metalických nanočástic, který využívá cylindrický tyčový magnetron. Výsledky studia tohoto nového zdroje nanočástic byly právě přijaty do časopisu Vacuum.

Detaily je možné nalázt zde.

dimers
1. říjen 2023

Mechanismus vzniku nanočástic v plynových agregačních zdrojích je stále předmětem určitých kontroverzí. V právě vyšlém článku v časopise Surface and Coatings Technology, který vznikl v úzké spolupráci s Jihočeskou univerzitou, ukazujeme, že důležitou roli při formování nanočástic hrají dimery odprašované z magnetronového terče.

.

Nový projekt GAČR
1. říjen 2023

Od prvního října je na naší katedře pod vedením Dr. Ryabova řešen nový mezinárodní projekt GAČR zaměřený na studium transportních procesů zprostředkovaných klastry v přeplněných periodických strukturách. Tento projekt je řešn ve spolupráci s Osnabrück University, Německo.

Odraz nanočástic
30. srpen 2023

Členové naší katedry se v hojném počtu zúčastnili konference 11th International Workshop on Functional Nanocomposites pořádané v německém Plönu. V rámci tohoto již tradičního workshopu mimo jiné přednesl Dr. J. Kousal zvanou přednášku s názvem "Exploration of the gap between classical and plasma polymers: fundamental and applied science opportunities".

Active particles
30. srpen 2023

Když se velké množství aktivních Brownovkských částic rozhodne plavat na stejné místo tak se jednoduše zaseknou a utvoří koloidní krystal. Co se se ale stane pokud částice vidí svůj cíl s časovým zpožděním? Náš článek uveřejněný v časopise EPL ukazuje, že v takovém případě krystal s roustoucím zpožděním projde řadou něčekaných a fascinujících dynamických fází, na které se můžete podívat zde.

Studenti
30. září 2023

Grantulujeme našim studentům a studentkám k úspěšným obhajobám jejich bakalářských, magisterských a disertačních prací.

Všem přejeme další úspěchy nejen na poli vědy, ale i v soukromémk životě! 

Odraz nanočástic
30. srpen 2023

Je možné řízeně měnit tvar niobových nanočástic produkovaných pomocí plynového agregačního zdroje? Na tuto otázku jsme se pokusili odpovědět experimentálně i teoreticky ve článku s názvem A multi-timescale model predicts the spherical-to-cubic morphology crossover of magnetron-sputtered niobium nanoparticles, který právě vyšel v časopise Applied Surface Science.