Bakalářské a diplomové práce

Úplný seznam aktuálně vypsaných bakalářskýchdiplomových prací je možné nalézt v SISu. Nicméně, další práce je možné vypsat po domluvě dle zájmu a zaměření studentů. V tomto případě je možné kontaktovat přímo vybraného školitele či se obrátit na naší katedru (kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz), kde Vám rádi poskytneme další informace, domluvíme schůzku, provedeme laboratořemi … a třeba si dáme i spolu kávu :-)

Pro lepší představu o tom, jaké problematice se studenti mohou na naší katedře věnovat, jsme rozdělili témata vypisovaných prací do následujících okruhů:

 

Fyzika nanomateriálů

V oblasti studia fyziky nanomateriálů jsou vypisované studentké práce zaměřeny na přípravu a charakterizaci různých typů nanomateriálů (nanočástic, nanokompozitů, nanokapalin, nanostruktur ...). Tyto práce si dle svého konkrétního zadání kladou za cíl vyvíjet nové a aplikačně využitelné nanomateriály (např. anbibakteriální povlaky, platformy pro biodetekci, nanomateriály pro palivové články), pochopit vztah mezi jejich strukturou a funkčními vlastnosti, či porozumět a popsat mechanismus jejich vzniku. Mimoto je možné nabídnout i práce, při kterých se vyvíjí nové depoziční aparatury, či software pro jejich ovládání nebo pro vyhodnocování dat.

Fyzika makromolekulárních látek a supramolekulárních systémů

Je řešena aktuální problematika teplotně citlivých polymerů/hydrogelů, která je enormně důležitá například pro vývoj „smart“ systémů pro řízené uvolňování léčiv, problematika polymerních vodičů a polovodičů, které hrají nenahraditelnou roli ve fotovoltaice a flexibilní elektronice, či pro vývoj pokročilých detektorů, i témata týkající se vývoje a charakterizace nových typů plazmových polymerů s laditelnými vlastnostmi. Studujeme i interakce plazmatu s polymery a biologickými systémy (např. bakterie, bílkoviny, semena) s cílem zlepšit jejich funkční vlastnosti (např. jejich schopnost navazovat biologicky aktivní molekuly), popřípadě ovlivnit a kontrolovat jejich biologickou funkci (např. sterilizace bakterií, zvýšení klíčivosti semen). Kromě makromolekul se zabýváme interakcemi v menších molekulárních systémech. V nich sledujeme vznik supramolekulárních komplexů, které nachází uplatnění např. při detekci různých organických látek v roztoku.

Teoretická fyzika

Experimentální výzkum je doplněn i o teoretické práce. Ty se na naší katedře zabývají moderními směry výzkumu v oblastech stochastického modelování, neorvnovážných přechodů v biofyzice a chemii, dynamikou a termodynamikou molekulárních motorů, fluktuacemi v kvantových systéméch i problematikou tzv. aktivní hmoty.