doc. RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.

Vedoucí katedry

Vzdělání

1998: Mgr. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

2003: Ph.D - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

2003: RNDr. - Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 

2014: doc. -  Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, Česká Republika 


Pracovní pozice

1997 –1999: odborný asistent na Ústavu Fyziky Atmosféry, AV ČR, Praha, Česká Republika 

2003 –2004: odborný asistent na KEVF MFF UK, Praha, Česká Republika 

2004 –2008: Společné výzkumné centrum Evropské komise Institut pro Zdraví a Ochranu Spotřebitele (EC-JRC-IHCP), Ispra, Itálie

Od 2008:   MFF UK, Praha, Česká Republika Vědecké zahraniční stáže:

1998: Technical University in Ghent, Belgium


Odborné vědecké zaměření

Fyzika plazmatu

Interakce plazmatu s povrchy

Plazmové polymery

Funkční nanomateriály

Příprava nanoklastrů a nanočástic


Výuka a další pedagogická činnost

Vedení studentů (obhájeno/studující):

Bakalářské práce: 7/2

Diplomové práce: 4/0

Disertační práce: 3/1

Vedené práce

Vypsané práce

Výuka


Další aktivity

 • Spolupředsedající sekce  F1. Nanomaterial-based Coatings and Structures konference International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF) (od 2022)
 • Předsedající 8th Plasma Science & Entrepreneurship Workshop, 2021, Praha, Česká Republika
 • Člen oborové rady "Aplikovaná fyzika", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
 • Člen organizačního výboru 5th German-Czech workshop on Nanomaterials, 2020, Dresden, Německo
 • Člen ediční rady časopisu Coatings (od 2019)
 • Člen lokálního organizačního výboru 17th Joint Vacuum Conference, 2018, Olomouc, Česká Republika
 • Člen organizačního výboru 4th German-Czech workshop on Nanomaterials, 2018, České Budejovice, Česká Republika.
 • Spolupředsedající 8th International Workshop on Polymer Metal Nanocomposite, 2017, Praha, Česká Republika
 • Člen programového výboru 43rd European Physical Society Conference on Plasma Physics, 2016, Leuven, Belgie
 • Spolukoordinátor sekce Plasma Deposition of Thin Films and Coatings na konferenci EUROMAT 2013, Seville, Španělsko.
 • Člen poradního výboru časopisu Journal of Physics D: Applied Physics (od 2017)
 • Člen oborové rady Počítačové metody ve vědě a technice, ÚJEP, Ústí nad Labem (od 2017 do 2019).
 • Oponent odborných článků (Acta Biomaterialia, Scientific Reports, Thin Solid Films, Surface & Coatings Technology, Vacuum, Plasma Processes and Polymers, Applied Surface Science, Journal of Physics D: Applied Physics, New Journal of Physics, Plasma Physics and Controlled Fusion… )
 • Oponent projektů grantových agentur The Fund for Scientific Research-FNRS, Grant Agency of Charles University, MŠMT, CERIC-ERIC
 • Koordinátor projektů Erasmus+ (Aalborg University, Bologna University)

Vědecký výstup a publikační aktivita:

Publikace dle WoS: 162

Kapitoly v knihách: 7

Patenty: 2

Užitný vzor: 2

h-index: 33


Zvané a keynote přednášky:

 • 35th IEEE International Conference on Plasma Science, 15-19 June, 2008 – Karlsruhe, Germany.
 • 17th International Colloquium on Plasma Processes, 22-26 June, 2009 - Parc Chanot, Marseille, France.
 • 13th International Conference on Plasma Surface Engineering, 10-14 Septemeber, 2012 - Garmisch-Partenkirchen, Germany.
 • 26th Symposium on Plasma Physics and Technology, 16-19 June 2014 - Prague, Czech Republic
 • E-MRS Spring Meeting and Exhibit, 2-6 May, 2016 - Lille, France.
 • 6th International Conference on Advanced Plasma Technologies, 11-15 December, 2016 - Siem Reap, Cambodia.
 • iPlasmaNano-VII, 16-20 October, 2016, Vravrona, Greece.
 • 17th Conference on Plasma Physics and Applications,  15-20 June, 2017 - Magurele, Romania.
 • E-MRS Spring Meeting and Exhibit, 18-22 June 2018 - Strasbourg, France.
 • 26th PolyChar, 10-13 September 2018 - Tbilisi, Georgia.
 • 46th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF), 19-24 May 2019, San Diego, USA.
 • 46th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS), 8-12 July 2019, Milano, Italy.
 • Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials, 10-11 February 2020, Prague, Czech Republic
 • 10th International Workshop on Functional Nanocomposites, 7-10 September 2021, Varese, Italy
 • Internation Online Conference of Nano Materials. 12-14 August 2022, Kottayam, India
 • 242nd ECS Meeting. 9-13 October 2022, Atlanta, USA
 • XII - iPlasmanano, 5-9 December 2023, Guadeloupe, France

Řešené projekty:

 • Hlavní řešitel projektu GAČR 24-12197S "Nanomateriály na bázi vodivých polymerů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii"
 • Hlavní řešitel projektu GAČR 22-16667S "Syntéza nanomateriálů na bázi oxidů kovů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí plazmových plynně agregačních zdrojů"
 • Spoluřešitel projektu GAČR 21-05030K „Opticky polopropustné nanostruktury oxidu titanu na površích s komplexní geometrií pro zvýšení fotokonverze a citlivosti snímačů“
 • Spoluřešitel projektu GAČR GA16-14024S  „Výzkum růstu tenkých nanostrukturovaných vrstev připravovaných pomocí plazmových technologií“, který byl hodnocen jako Vynikající.

Člen týmu projektů GAČR::

  • GAČR 21-12828S „Plazmatem podpořená syntéza nanokapalin na bázi kapalných polymerů“
  • GA17-22016S „Výzkum komplexního na plazmatu založeného plynového agregačního zdroje nanočástic jádro-slupka a heterostrukturovaných nanočástic“
  • GA18-10897S „Nové přístupy v povrchem zesílené optické spektroskopii pro vysoce citlivý a specifický biosenzing"
  • GA13-09853S“ Aplikace nízkoteplotního plazmatu v klastrovém zdroji s agregací v plynu pro nanášení nanočástic, nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev“
  • GBP205/12/G118 „Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti“
  • KAN101120701 „Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace“ (hodnocení Vynikající)

 

 • Člen týmu projektů MŠMT (projekty COST):
  • LTC17062 „Nanokompozitní vrstvy na bázi nanočástic hydrogenizovaného uhlíku“
  • LD12066 „Zvýšení biokompatibility materiálů plazmovými technikami za atmosferického tlaku pro biolékařské aplikace“
  • LD11032 „Nanokomposity, nanostrukturované vrstvy a plasmová modifikace zlepšující polymerní nanomateriály pro balení potravin“

Hobby

Cestování, vaření