Projekty

Členové naší skupiny vedli (vedou) nebo se podíleli (podílejí) na celé řadě výzkumných projektů. V současné době jsou na naší katedře řešeny následující projekty:

Standardní projekty:

Tento projekt je zaměřen na ad hoc syntéza nanomateriálů na bázi boru a uhlovodíkových plazmových polymerů s laditelnou strukturou, porozitou a prvkovým složením a jejich studium jako terčů pro laserem řízenou pB fúzi s konečným cílem experimentálně demonstrovat generaci intenzivních multiMeV alfa částic.

Cílem je vyvinout a prozkoumat nové postupy založené na vakuových depozičních technikách pro syntézu nanostrukturovaných vodivých polymerů (CP) a hybridních nanokompozitů CP/plasmonický kov a zkoumat na modelových látkách mechanismus jejich SERS aktivitu.
.

Tento projekt je zaměřen na syntézu a charaterizaci pokročilých nanokapalin s odporovými spínacími vlastnostmi s cílem připravit nanomateriály napodobující chování neuronových sítí. Bude proveden i pokus o realizaci 3D vodivosti v reálném systému.

V rámci tohoto projektu jsou vyvíjeny nové postupy využívající plynně agregační zdroje pro přípravu nanočástic oxidů kovů a hybridních nanomateriálů kov/oxid kovu. Probíhá studium vlivu parametrů depozičního procesu na vlastnosti syntetizovaných nanomateriálů a jejich využitelnost pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii.

Cílem tohoto projektu je zlepšení stability přípravy tenkých vrstev metodou PAVTD a jejího následného využití zejména pro studium základních procesů při plazmové polymeraci a při přípravě materiálů s jinak obtížně dosažitelnou strukturou na pomezí klasických a plazmových polymerů.

Tento projekt je zaměřen na studium a přípravu duálně citlivých polymerních hydrogelů se strukturou dvojitých sítí na bázi poly(N,N-diethylakrylamidu). Jeho cílem je studium vlivu strukturních parametrů hydrogelů na jejich fyzikální vlastnosti s cílem ladit parametry fázového přechodu S ohledem na aplikační potenciál připravených hydrogelů jsou sledovány zejména jejich botnací charakteristiky a procesy uvolňování molekul po fázovém přechodu.

V rámci tohoto projektu jsou vyvíjeny metody přípravy nanokapalin bez použití rozpouštědel, kombinující syntézu plazmonických nanočástic pomocí magnetronového rozprašování s kondenzací v plynu a jejich depozici do kapalných polymerů kompatibilních s vakuem. Očekávaným výsledkem projektu je získání nových poznatků a vývoj nové třídy nanokapalin na bázi polymerů a studium jevů fázové separace, optické odezvy, vlivu nanočástic na omezení segmentové dynamiky polymerů a chemických transformací probíhajících na rozhraní nanočástice/polymer.

Mezinárodní projekty:

Cílem tohoto projektu, který je řešen ve spolupráci s Osnabrück University, je vyvinout teorii a simulační metody pro kolektivní dynamiku v hustě zaplněných periodických strukturách se zaměřením na tvorbu a pohyb klastrů a solitonů, na jejich dynamiku v časově závislých potenciálech a nedokonale periodických strukturách a na to, jak generují pozorovatelné proudy částic

V rámci tohoto projektu, který probíhá ve spolupráci s CAU Kiel, je podpořena mobilita studentů a vědeckých pracovníků s cílem získat nové poznatky v oblasti odporového spínání v nanokapalinách.

Cílem této mezinárodní akce je překlenout propast mezi základním vývojem a praktickými aplikacemi technologií založených na porézních polovodičích a oxidech. 

Hlavním cílem teto akce je prozkoumat potenciál nízkoteplotního plazmatu jako zelené alternativy k konvenčním hnojivům v zemědělství a ke snížení potřeby pesticidů. Akce prozkoumá také použití plazmatu pro ošetření potravin a jejich obalů. Akce probíhá ve spolupráci s 27 členskými zemí.

Cílem tohoto projektu, orientovaného na základní materiálový výzkum, je vzájemně propojit pokročilé plazmové depoziční techniky a přípravu anodizovaných TiO2:X (X = Ag, Co, Cu, C) nanotrubic na površích s komplexní 3D geometrií pro progresivní využití světelného záření a label-free detekci. Tento projekt probíhá ve spolupráci s JČU (České Budějovice), Warsaw University of Technology (Polsko) a Polish Academy of Sciences.

Bilaterální česko-německé projekty:

Hlavním tématem tohoto projektu je výzkum samo-uspořádání a dynamického škálování interagujících volných i stísněných aktivních částic, konformační entropie a termodynamických toků, a pasivních částic v aktivních prostředích. Významným novým aspektem studovaných systémů je zahrnutí obecně zpožděné interakce mezi částicemi. Tento projekt je řešen ve spolupráci s Universität Leipzig.

Cílem tohoto projektu je propojit kolektivní chování s aktivační kinetikou indikátorové částice v periodických strukturách, přičemž hlavní pozornost bude věnována rozvoji univerzální teorie systémů s kontaktní interakcí, její zobecnění na krátkodosahové interakce za rámec interakce typu tuhých koulí a propracování teorie vícesložkové single-file difúze. Tento projekt je řešen ve spolupráci s Universität Osnabrück.

Juniorský grant:

Tento projekt je zaměřen na komplexní experimentální studium interakce nanočástic se substrátem ve smyslu především jejich implantace/depozice/odrazu v závislosti na vlastnostech a energii dopadajících nanočástic i na vlastnostech substrátu.

 

Předešlé projekty

Projekty GAČR:

COST:

KAN:

Další: