Neplatí od 1. 5. 2022, viz Opatření děkana č. 10/2022.

Směrnice děkana č. 2/2013

Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření upřesňuje Opatření rektora č. 18/2012, o evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti, (dále jen Opatření rektora) pro podmínky MFF UK, ve smyslu čl. 3, odst. 5 Opatření rektora.

Čl. 2

Upřesnění organizačního zajištění sběru dat

Kromě povinností stanovených Opatřením rektora v Čl. 3, odst.7, stanoví vedoucí základní součásti fakulty, zda pro danou součást bude pořizování dat provádět zpracovatel jako zástupce všech autorů z dané součásti, nebo jednotliví autoři individuálně.

Zodpovědnost autora za správnost záznamů (Čl. 4, odst. 1.b), Opatření rektora) a za respektování autorských práv v případě vložení textu výsledku do systému OBD (Čl. 2, odst. 7, Opatření rektora) není tímto nijak dotčena. Záznamy o publikacích je podle Čl. 2., odst. 5.c) Opatření rektora nutné pořizovat průběžně, vždy do 3 měsíců od data vydání, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok. Na publikacích je nutné uvádět afiliaci ve tvaru uvedeném v čl. 4, odst. 6., Opatření rektora a v jeho Příloze č. 2, tedy v nezkrácené formě česky: „Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta“, anglicky: „Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics“, ve zkrácené formě česky: „MFF UK“, anglicky: „Charles Univ, Fac Math & Phys“.

Čl. 3

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2013.

Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.
Směrnice byla vydána dne 28. ledna 2013.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan