Neplatí od 1. 5. 2022, viz Opatření děkana č. 10/2022.

Směrnice děkana č. 12/2018

K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení


1. Návrhy projektů

S ohledem na odlišnosti jednotlivých grantových soutěží je nezbytné, aby se navrhovatel/spolunavrhovatel projektu podrobně seznámil s podmínkami aktuálně vyhlášené soutěže a s jejími pravidly v aktuálním znění, obvykle vymezenými v zadávací dokumentaci.

Návrhy vědecko-výzkumných projektů předkládají navrhovatelé z MFF UK na Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS) v souladu s interními instrukcemi vydávanými vždy k aktuální výzvě poskytovatele a dostupnými z konference ozvs-l, resp. na webových stránkách OVZS.

Interní instrukce obsahují způsob předkládání projektů na OVZS a zejména stanovují interní termín pro předložení návrhů projektů k formální kontrole a odeslání předepsaným způsobem poskytovateli. Interní termín stanovuje proděkan pro vědu a zahraniční styky a tento termín je závazný. V případě mimořádných situací o změně termínu rozhoduje děkan. Interní instrukce rovněž zahrnují povinnosti pro spolunavrhovatele grantových projektů.

Plánování mzdových prostředků je upraveno Směrnicí děkana č. 11/2018. Závazná pravidla pro plánování a odvod doplňkových (režijních) nákladů z účelových zdrojů jsou obsažena ve Směrnici děkana č. 1/2014.

Všechny návrhy projektů podléhají schválení vedoucím pracoviště a sekčním proděkanem.

S návrhem projektu předkládá navrhovatel i spolunavrhovatel na OVZS i jeho kopii (ve formě stanovené v aktuální interní instrukci) pro evidenci a archivaci MFF UK s jeho podpisem stvrzujícím pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci.


2. Přidělení projektů

Smlouvy či Rozhodnutí o poskytnutí podpory, jejich dodatky a smlouvy o účasti na řešení projektů po jejich odsouhlasení řešitelem/spoluřešitelem se předkládají k podpisu statutárnímu zástupci fakulty výhradně prostřednictvím OVZS. Řešitelé/spoluřešitelé jsou povinni se důkladně seznámit se zněním uvedených dokumentů a řídit se ustanoveními v nich obsaženými.


3. Nakládání s podporou na řešení projektu

Při čerpání prostředků jsou řešitelé/spoluřešitelé projektů povinni dodržovat základní skladbu prostředků uvedenou ve smlouvě či rozhodnutí a podporu čerpat rovnoměrně v průběhu celého roku v souladu s předpisy o hospodaření a se schváleným projektem.

Pokud nastane podstatná změna okolností, které by mohly ovlivnit řešení projektu a čerpání přidělené podpory, je řešitel/spoluřešitel povinen bez prodlení informovat poskytovatele prostřednictvím statutárního zástupce fakulty. Tyto informace se shromažďují na OVZS.


4. Dílčí zpráva a závěrečná zpráva o řešení grantového projektu,
průběžné a závěrečné hodnocení projektu

Zprávy o průběhu řešení grantového projektu předkládají řešitelé z MFF UK na OVZS v souladu s interními instrukcemi vždy za aktuální hodnotící období. Interní instrukce obsahuje způsob předkládání zpráv na OVZS a zejména stanovuje interní termín pro jejich předložení k formální kontrole a odeslání předepsaným způsobem poskytovateli. Interní termín je závazný.

Řešitelům a spoluřešitelům všech grantových projektů řešených na MFF UK se ukládá věnovat náležitou pozornost závěrům průběžného hodnocení projektu, které mohou obsahovat informace a doporučení důležité pro úspěšné pokračovaní řešení projektu. Stejnou pozornost je třeba věnovat závěrečnému hodnocení grantových projektů.

Řešitelé a spoluřešitelé projektů jsou povinni bezprostředně po každém hodnotícím období informovat statutárního zástupce fakulty prostřednictvím OVZS o výsledku hodnocení průběhu řešení grantového projektu. Kopii hodnocení v elektronické podobě zasílají řešitelé/spoluřešitelé na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz. Nesplnění této povinnosti je považováno za porušení pracovních povinností.


5. Změny v řešení projektu

O všech změnách týkajících se řešení grantového projektu a podléhajících podle příslušné zadávací dokumentace písemné žádosti příjemce poskytovateli je třeba informovat OVZS bezprostředně poté, co situace vyžadující změnu nastala. OVZS předá žádost poskytovateli prostřednictvím statutárního zástupce fakulty.


6. Evidence výsledků grantových projektů

Evidence výsledků grantových projektů je upravena Směrnicí děkana č. 10/2018.


7. Grantové projekty zahraničních poskytovatelů

O záměru žádat o podporu grantového projektu zahraničního poskytovatele, či účastnit se takového projektu a řešit jej na MFF UK, informuje pracovník MFF UK vedoucího příslušného pracoviště a sekčního proděkana, formální náležitosti návrhu konzultuje s OVZS, kterému rovněž předává kopii návrhu, resp. elektronický přístup k návrhu a informuje jeho prostřednictvím statutárního zástupce fakulty o přidělení grantového projektu a způsobu jeho administrování na fakultě.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.


Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 19. 9. 2018,
vydána dne 25. 9. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK


1 příloha


Příloha

1. Identifikační údaje příjemce
Příjemce: Univerzita Karlova
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Právní forma subjektu: VVS (veřejná vysoká škola)
Obchodní jméno: Univerzita Karlova
Typ organizace podle Rámce: VO – výzkumná organizace
Adresa sídla: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Identifikátor datové schránky: piyj9b4
telefon: +420 224 491 111
www adresa: https://www.cuni.cz
organizační jednotka: Matematicko-fyzikální fakulta
zkratka názvu: MFF UK
kód organizační jednotky: 11320
statutární orgán: jméno, příjmení tituly, rektor

2. Bankovní spojení organizace pro přijímání prostředků státního rozpočtu (účelové dotace):
název a adresa banky: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČ: 48136450
kód banky: 0710
číslo účtu: 94–61023011

3. Údaje pro převod finančních prostředků mezi příjemcem a spolupříjemcem:
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ:00216208
zastoupená: jméno, příjmení, tituly, děkan fakulty
jednající na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, Václavské nám.
číslo účtu: 38330021/0100