Neplatí od 14. 4. 2023, viz Opatření děkana č. 6/2023.

Směrnice děkana č. 1/2014 o doplňkových (režijních) nákladech

Touto směrnicí se stanovují pro všechny zaměstnance fakulty závazná pravidla pro plánování a odvod doplňkových (režijních) nákladů (dále jen režie) z účelových zdrojů. Tato směrnice neupravuje odvody režie ze zdrojů, u kterých poskytovatel v zadávací dokumentaci stanoví jiný způsob výpočtu, prokazování a účtování nepřímých nákladů (projekty EU, operační programy apod.).

1. Zaměstnanci fakulty (bez ohledu na to, zda jsou navrhovateli, a tedy budoucími řešiteli, nebo spolunavrhovateli, a tedy budoucími spoluřešiteli) plánují v návrhu projektu režii v maximální výši, jakou příslušný poskytovatel (grantová agentura, ministerstvo apod.) připouští.

2. Objem přípustných režijních nákladů za příslušný rok a všechny zdroje vygeneruje oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS) podle smluvních ujednání nejpozději do 30. 6. příslušného roku. U českých zdrojů bude odvod proveden hospodářským oddělením na základě předpisu OVZS (opatřeném podpisem proděkana pro vědu) ve prospěch střediska REŽIE. Předpisy budou předávány hospodářskému oddělení průběžně po připsání jednotlivých zdrojů ve prospěch fakulty. U víceletých zdrojů vytvoří OVZS předpis na přípustnou sjednanou režii příslušnou pro účetní období a skutečná výše bude odvozena a zaúčtována hospodářským oddělením až po zjištění skutečných nákladů příslušného roku, které jsou základem pro výpočet režie.

3. Závěrečné ustanovení

Tato směrnice ruší Směrnici děkana č. 7/2012.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. dubna 2014.

Navrhovatelé: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky,
Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení.

Směrnice byla schválena dne 26. 3. 2014,
vydána dne 27. 3. 2014.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK