Neplatí od 1. 5. 2022, viz Opatření děkana č. 10/2022.

Směrnice děkana č. 10/2018

Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření upřesňuje Opatření rektora č. 24/2018, Evidence tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy, pro podmínky MFF UK, ve smyslu jeho části V, čl. 11, odst. 2.

Čl. 2
Upřesnění organizačního zajištění sběru dat

Vedoucí pracoviště stanoví, zda pro dané pracoviště bude pořizování dat provádět zpracovatel jako zástupce všech autorů z daného pracoviště, nebo jednotliví autoři individuálně.

Čl. 3
Přechodná a závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.


Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 19. 9. 2018,
vydána dne 25. 9. 2018.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK