Fyzikální ústav UK

Oddělení optoelektroniky a magnetooptiky

Zaměřujeme se na výzkum elektrických, optických a detekčních vlastností širokopásových polovodičů CdTe, CdZnTe, GaAs, TiBr, SiC, metalorganických (MAPbBr3) a anorganických (CsPbBr3,) perovskitů (v laboratořích probíhá i růst krystalů) a přípravu nechlazených spektrálně citlivých detektorů rentgenového a gama záření. Pozornost věnujeme rovněž grafenu a objemovému grafitu. Studujeme také nové magnetické nanostruktury pro aplikace ve fotonických čipech, trojrozměrném zobrazování či přenosu a záznamu informace. Disponujeme experimentálním zázemím pro výzkum základních vlastností polovodičů, aparaturami na měření transportu náboje (Time-of-Flight), fotoluminiscence, optické absorpce, fotovodivosti a Pockelsova jevu s použitím He-Ne nebo laditelného titan-safírového laseru. Využíváme unikátní přístrojové vybavení pro optickou a magnetooptickou charakterizaci magnetických materiálů a jejich nanostruktur s vysokým spektrálním, prostorovým a časovým rozlišením v širokém teplotním rozsahu od 2,5 K do 800 K. Disponujeme vysoce modulárním systémem magnetronového naprašování v ultravysokém vakuu.

Kontakt

Personální obsazení