Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

Informace UK

Distanční výuka

Přeskočit tento oddíl

Fakultní kontakty

V případě potíží nebo podezření na onemocnění se obraťte primárně telefonicky nebo mailem na tyto kontaktní osoby.

Pro zaměstnance:
Mgr. Tomáš Jančák

Pro studenty:
JUDr. Dana Macharová

Pro studenty Bc. a Nmgr. studia:
Marcela Všechovská, Daniela Pysková

Pro studenty doktorského a anglického studia:
Ing. Daniela Rejnušová

Univerzitní kontakty

Info-email emergency@cuni.cz
(je obsluhován i o víkendu)

Info-linka 224 491 850
(pondělí–čtvrtek 9–17 hod, pátek 9–16 hod)

Státní zdravotní ústav

Nonstop help linky 724 810 106725 191 367

 

Sledujte průběžně také webové stránky Univerzity Karlovy, Ministerstva zdravotnictvíStátního zdravotního ústavu

31. března 2020 18:00

Sdělení k přijímacímu řízení


26. března 2020 16:30

Upozorňujeme, že rektor UK upravil svým Opatřením 11/2020 harmonogram akademického roku 2019/20. Děkan MFF UK včas stanoví nové termíny, které jsou v jeho kompetenci, s ohledem na vývoj situace. V tuto chvíli považuje vedení MFF UK jakékoliv další upřesňování za předčasné.


20. března 2020 16:00

Sdělení UK pro studenty a uchazeče o studium


19. března 2020 13:15

Podpora distančních forem studia

Od 18. 3. 2020 zavádí knihovna MFF UK možnost distančních výpůjček pro studenty, informace jsou na https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/. Po dobu platnosti omezení pohybu osob v České republice hradí náklady na doručování po celém území ČR (včetně Prahy) fakulta.

Fakultní nakladatelství dává 20% slevu na vybrané tituly, viz matfyzpress.cz. Další, zejména elektronické přístupy, lze využít na odkazech https://ezdroje.cuni.cz/, https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=903http://kramerius5.nkp.cz/ (pro tituly Matfypressu http://kramerius5.nkp.cz/search?q=matfyzpress).


19. března 2020 10:30

Oznámení studijního proděkana – promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,

s ohledem na současnou situaci dochází k rušení promocí a náhradní termíny budou stanoveny až po ukončení všech mimořádných opatření.

S ohledem na vývoj situace v ČR a mimořádná opatření týkající se koronaviru nelze tento termín nyní definitivně potvrdit. O konání či zrušení promoce, včetně případných náhradních termínů, Vás budeme včas mailem informovat. Zatím se DEFINITIVNĚ ruší všechny promoce s datem konání v měsíci BŘEZNU.

Pokud by došlo ke zrušení Vašeho promočního termínu, bude stanoven náhradní termín, jakmile to situace dovolí. Pokud byste v takovém případě potřebovali fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promoce, můžete tak učinit na studijním oddělení ODE DNE PŮVODNĚ PLÁNOVANÉHO DATA PROMOCE. Dříve to bohužel nebude možné, protože k výrobě diplomů je třeba určitý čas.

I v případě, že se rozhodnete si diplom vyzvednout, máte i nadále možnost zúčastnit se náhradního termínu promoce.

Očekávajte proto prosím další informace začátkem měsíce dubna 2020.

Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
proděkan pro studijní záležitosti


17. března 2020 11:30

Oznámení sekčních proděkanů

MatematikaFyzikaInformatika


16. března 2020 15:15

Děkan MFF UK stanovil následující podmínky přístupu do budov Matematicko-fyzikální fakulty

Od 17. 3. 2020 0:00 hod je umožněn vstup do všech budov MFF UK pouze zaměstnancům a studentům fakulty za účelem zajištění chodu fakulty, kontinuity vědecké a vyzkumné práce a přípravy distančních forem výuky. Jiným osobám je vstup do budov zakázán, výjimky povoluje děkan nebo tajemník fakulty. Veškerá výuka probíhá pouze distanční formou, naplánované zkoušky a obhajoby jsou odloženy. Přístupový systém bude v  režimu "zavřeno", provoz vrátnic bude zachován, komunikace s nimi bude probíhat přes komunikační zařízení.

Tyto podmínky platí do odvolání.


16. března 2020 14:40

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu


13. března 2020 18:00

Dopis děkana MFF UK

Studentky a studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci fakulty,

situace, nařízení a omezení v ČR ohledně epidemie koronaviru COVID-19 se mění každým dnem. O jejich důsledcích pro život na naší fakultě vás informujeme na stránce mff.cuni.cz/koronavirus. Prosím, sledujte ji pravidelně.

V tuto chvíli je situace v ČR taková, že přes všechna omezující opatření zůstávají v chodu všechny základní procesy ve společnosti, a  mezi ně patří i vzdělávání. V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví přechází Univerzita Karlova na distanční formy výuky. I  když individuální konzultace, práce v odborných laboratořích a zkoušky mohou nadále probíhat, je nutné je omezit na skutečně nezbytné minimum. Knihovna a počítačové laboratoře jsou do odvolání uzavřené. O  doporučených formách distančního vzdělávání budete průběžně informováni.

S vývojem situace lze očekávat, že státní instituce budou organizovat pomoc dobrovolníků postiženým oblastem. Vedení fakulty samozřejmě ocení, když studenti či zaměstnanci budou mít zájem se takových aktivit zúčastnit. Zaměstnancům chceme vyjít vstříc tím, že dobrovolnická práce po dobu stavu nouze bude chápána a honorována jako práce na fakultě, pokud bude schválena vedoucím pracoviště. Vyučující pak žádám, aby distanční výuku vedli takovou formou, která by nevyžadovala nutnost on-line připojení studentů v konkrétní čas.

Děkuji vám všem za pochopení a za práci v objektivně ztížených podmínkách.

Jan Kratochvíl
děkan MFF UK


13. března 2020 14:15

Informace studentům

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN s účinností od 11. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované).

Očekáváme, že trvání nouzového stavu může být prodlouženo i na dobu delší než jeden měsíc. S ohledem na zachování výuky budou přednášky i cvičení pokračovat distanční formou (pomocí online přednášek, konzultací, záznamů z přednášek, domácích úkolů a  kontrolované četby). Přechod bude postupný, s cílem obnovení pravidelné distanční výuky k 23. březnu a dokončení výuky v tomto semestru včetně závěrečných zkoušek a obhajob. Předpokládáme, že podle situace může dojít ke změně harmonogramu semestru a zpoždění v řádu týdnů. Jsme si vědomi, že systém výuky se na jednotlivých sekcích může lišit, proto Vám nejpozději v pondělí 16. 3. pošlou sekční proděkani prostřednictvím studijního oddělení podrobnější pokyny k průběhu distanční výuky v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých sekcí.


13. března 2020 13:40

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (13. 3. 2020)


12. března 2020 17:55

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (12. 3. 2020)


12. března 2020 17:10

Informace vedení fakulty k uzavření knihovny

Po vyhlášení nouzového stavu rozhodlo vedení MFF UK o úplném uzavření knihovny s účinností od 13. 3. 2020 až do odvolání. Pracovníci knihovny budou k dispozici k telefonické a mailové komunikaci.


11. března 2020 15:30

Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3.

Provoz pracovišť UK

Univerzita Karlova má za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.

Kontrola studia

Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.

Koleje a menzy

Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.).


11. března 2020 15:00

Omezení provozu knihovny MFF UK v souvislosti s aktuální situací

  1. Do odvolání jsou uzavřené studovny všech oddělení knihovny
  2. Úřední hodiny jsou do odvolání stanoveny na 8:30 - 15:00
  3. Výpůjční doby všech položek vypůjčených k dnešnímu dni se automaticky prodlužují o 1 měsíc

10. března 2020 16:00

Informace vedení fakulty k aktuální situaci

1) Děkan MFF UK ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví a  rozhodnutím rektora UK s účinností od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin do odvolání ruší kontaktní formu výuky a zakazuje osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách, seminářích, cvičeních a  kurzech všech typů včetně CŽV a U3V.

Vyučujícím doporučujeme, aby zvolili vhodnou distanční formu výuky (webové stránky přednášek, doporučená literatura a samostudium, kontrolované domácí úkoly a projekty apod.). Studenti jsou povinni plnit veškerá zadání elektronicky a být v pravidelném kontaktu se svými vyučujícími.

Ruší se hromadné konzultační hodiny, individuální konzultace mohou probíhat po předchozí telefonické nebo mailové dohodě.

Naplánované obhajoby, doktorské zkoušky apod. se budou konat bez omezení.

2) Vědecko-výzkumná činnost fakulty bude probíhat bez omezení. Akademičtí a vědečtí pracovníci nechť docházejí do zaměstnání podle pokynů svých vedoucích. Běžný provoz děkanátu a správy budov bude zachován.

Důrazně žádáme vedoucí pracovníky, aby zaměstnance vysílali na zahraniční cesty jen ve výjimečně naléhavých případech. Obdobně žádáme o omezení přijímání zahraničních hostů.

Pracovníkům, kteří v danou dobu pobývají v zahraničí, doporučujeme registraci v systému DROZD (https://drozd.mzv.cz).

Ruší se všechny fakultní akce s předpokládanou účastí nad sto osob, v případě rušení dalších akcí menšího rozsahu budou kontaktováni přímo jejich organizátoři.

3) Kontakty studentů se studijním oddělením budou vedeny především telefonicky resp. elektronicky, osobní návštěvy na studijním oddělení budou omezeny na naprosto nezbytné minimum. Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.

Uchazeči o studium budou podávat své žádosti a doklady výlučně poštou.

4) Vedení fakulty bude nadále uveřejňovat informace o aktuálním vývoji na stránce https://mff.cuni.cz/koronavirus . Výše uvedená doporučení se mohou v souvislosti s vývojem situace měnit.


10. března 2020 15:30

Postup Univerzity Karlovy v návaznosti na dnes přijatá opatření ke koronaviru


10. března 2020 14:30

Do odvolání se ruší přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole.


10. března 2020 12:55

Ruší se soutěž Náboj, která měla proběhnout 13. března.


10. března 2020 12:40

Rozhodnutí rektora UK k  současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN, se s  účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání.

S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.


10. března 2020 11:15

Připravuje se zasedání krizového štábu UK. Stanovisko vedení UK a MFF UK by mělo být k dispozici v odpoledních hodinách.


10. března 2020 9:20

Studijní oddělení v souladu s pokynem rektora ze dne 9. 3. 2020 neprodleně ruší výuku v programech U3V na MFF.

Pracovní cesty:
V případech, kdy má pracovník zaplacené pojištění (např. celoroční karty) a byla zrušena akce prokazatelným způsobem, uplatní škodu (jízdenky, letenky) u pojišťovny - z cestovního pojištění (nutno řádně doložit).
V případech, kdy cestu zrušili pracovníci z důvodu obavy apod., je nutné požádat o částečnou náhradu za storno a náklad přeúčtovat na vrub TA 12 sekce a podklady předat k uplatnění pojistné náhrady.
Případy budeme řešit jednotlivě podle charakteru újmy - linka 1414.

Ke zrušení výuky a dalším významným omezením akcí UK dosud rektor nevydal žádný příkaz, pouze doporučení k omezení pracovních cest.

Za zajištění výuky a provozu, organizování případné práce z domova a dílčí omezení odpovídají vedoucí pracovišť.


7. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z  Itálie


6. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z  Itálie

Opakovaně žádáme, zvažte své cesty do Itálie (soukromé i služební) a nezvyšujte tak rizika nákazy.

Připomínáme, že o karanténě musí rozhodnout lékař a zaměstnanci náleží nemocenská.


3. března 2020

Výuka na fakultách a  provoz Kolejí a menz

V tuto chvíli vedení UK neshledává důvod k plošnému či lokálnímu rušení výuky vzhledem k absenci potvrzené nákazy na Univerzitě Karlově. Také Koleje a menzy nadále ze stejného důvodu fungují ve standardním režimu.

Pokud studenti či zaměstnanci pobývali ze studijních i soukromých důvodů v rizikových oblastech (dle aktuálních informací publikovaných příslušnými orgány), doporučujeme postupovat v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. aby po příjezdu zůstali doma a  telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a řídili se jejich pokyny. Lékař/epidemiolog příslušné hygienické stanice rozhodne o dalším postupu.

V případě studentů, kolegů či zaměstnanců ze zahraničí doporučujeme kontaktovat Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, která poskytuje příslušné informace a  doporučení v angličtině.

Konání kulturně-společenských akcí

Vedení UK s ohledem na aktuální situaci v ČR doporučuje plánované kulturně-společenské akce fakult a univerzity nerušit. Zároveň apeluje na všechny účastníky a hosty, aby – pokud se vrátili z rizikových oblastí nebo mají akutní zdravotní potíže – se těchto akcí neúčastnili. Těmto osobám garantuje vedení UK vrácení vstupného.

Vědecké aktivity

Výše zmíněný postup, který je popsán u kulturně-společenských akcí, se doporučuje uplatnit i pro konání konferencí či jiných vědeckých aktivit.

Současně se ale doporučuje, aby byla individuálně projednána účast osob, které jsou v rizikových oblastech rezidenty či v těchto oblastech pobývaly, s tím, že doporučujeme, aby se tyto osoby akcí neúčastnily.

 

Všechna výše uvedená doporučení činí vedení UK ve vztahu k  aktuální situaci. Pokud dojde k dalšímu vývoji a zhoršení situace v ČR, mohou být změněna.