Archiv opatření vedení MFF UK z období leden – červen 2021

10. 6. 2021

K situaci od 10. 6. 2021

1. Vstup do budov

Vstup do budov MFF UK není počínaje 10. 6. 2021 omezen žádnými podmínkami, které se týkají charakteru činností. S ohledem na skutečnost, že mimořádný stav na UK byl prodloužen do 25. 6. 2021 a stále také (do odvolání) platí Opatření rektora č. 8/2021 o práci na Home Office, doporučujeme nicméně vždy zvážit důvody, pro které chcete v budově pobývat.

Nadále však zůstávají v platnosti již dříve stanovené podmínky pro vstup do budovy zdravotního charakteru, tedy to, že vstup je povolen pouze osobám, které

 1. se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 2. nebo prokáží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci;
 3. nebo byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  2. nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  3. nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Potvrzení o provedeném očkování (a to i o očkování první dávkou) lze většinou získat na serveru https://ocko.uzis.cz/.

V případě zaměstnanců MFF UK se i nadále evidují kopie dokladů zmiňovaných v bodech a), b) c) výše na pracovištích, v případě studentů a dalších osob se tyto pouze prokáží uvedeným dokladem osobě, u které konají zkoušku, zápočet či jinou kontrolu studia, konzultaci nebo jinou aktivitu.

2. Ochrana dýchacích cest

Všechny osoby v budovách MFF UK jsou povinny používat ochranu dýchacích cest respirátorem třídy nejméně FFP2. Tato povinnost se však s platností od 8. 6. 2021 do odvolání nevztahuje na

 1. zkoušené a zkoušející při zkoušce nebo pedagogy a studenty při konzultaci či jiné činnosti, související s výukou nebo kontrolou studia při dodržení rozestupů alespoň cca 1,5 metru; upravené pokyny pro konání zkoušek v LS 2020/21 najdete zde.
 2. zaměstnance fakulty ve své vlastní pracovně (laboratoři) při dodržení rozestupu alespoň cca 1,5 metru.

3. Služební cesty

Před žádostí o vyslání na služební cestu je cestovatel povinen si zjistit a zvážit podmínky pro vstup do dané země i návrat z ní, tak, aby cesta i návrat mohl proběhnout bez komplikací. Tyto informace lze nalézt na stránce
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/,
na odkazu „Rozcestník informací k cestování do zahraničí“.

Současně prosíme, abyste věnovali pozornost klasifikaci jednotlivých zemí podle míry rizika nákazy na stránce ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

Do zemí, které jsou v dané chvíli označené jako země s extrémním rizikem nákazy a zákazem vstupu není možné cestovat vůbec. Povolení cesty do ostatních zemí je v kompetenci osoby, která schvaluje cestovní příkaz.

Po návratu z jakékoli zahraniční cesty zvažte, zda před vstupem do prostor fakulty neabsolvujete pro jistotu kontrolní PCR test, a to zejména tehdy, když předpokládáte setkání s větším počtem osob (zkouškový termín apod.).

 

Krizový štáb MFF UK


25. 5. 2021

K situaci v posledním květnovém týdnu

1. Vstup do budov

Vstup do budov MFF UK je počínaje 24. 5. 2021, v souladu s Přílohou č. 1 usnesení vlády ČR ze dne 21. 5. 2021 č. 474 povolen osobám, které

 1. se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 2. nebo prokáží, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci;
 3. nebo byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
  2. nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
  3. nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Současně však stále platí omezení, plynoucí z Opatření rektora č. 8/2021. Vstup do budov je tedy stále omezen podmínkami, které byly specifikovány v bodě „2. Vstup do budov MFF UK“ ve vyhlášení Krizového štábu MFF UK ze dne 16. 3. 2021 s tím, že navíc je povolen vstup do budov za účelem provádění všech činností, uvedených v odstavci „Výuka a zkoušení“ z vyhlášení krizového štábu MFF UK ze dne 20. 5. 2021, či aktivní účasti na nich.

V případě zaměstnanců MFF UK se evidují kopie dokladů zmiňovaných v bodech a), b) c) výše na pracovištích, v případě studentů a dalších osob se tyto pouze prokáží uvedeným dokladem osobě, u které konají zkoušku, zápočet či jinou kontrolu studia, konzultaci nebo jinou aktivitu, pro kterou jsou oprávněny vstoupit do budovy.

2. Knihovny

Dne 31. 5. 2021 se otevřou všechny pobočky knihovny MFF UK. Vstup do knihovny se bude řídit stejnými pravidly jako vstup do budovy v dané chvíli; zejména půjde o povinnost nasazeného respirátoru a prokázání bezinfekčnosti nějakým v té době platným způsobem.

Otevírací doba knihovny je stanovena takto:
PO 9-13
ST 9-13
PÁ 9-13

Upozorňujeme všechny čtenáře, že na vracení knih mohou využít návratové boxy před knihovnami. Studovny je možno navštívit na všech pobočkách, vstup však bude možný pouze pro studenty a zaměstnance UK, nikoliv pro širokou veřejnost. Kapacita studoven bude omezená s ohledem na počet studijních míst a 15 m2 plochy na osobu a bude nutno dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Ve zcela výjimečných případech a pouze po předchozí domluvě bude možné i předání objednaných knih před budovou. Distanční výpůjčky budou nadále v platnosti, viz https://www.mff.cuni.cz/cs/knihovna/aktuality/distancni-vypujcky-z-knihovny-mff-uk.

Krizový štáb MFF UK


20. 5. 2021

K závěru semestru a ke zkouškovému období v LS 2020/2021

1. Výuka a zkoušení

Přestože je od 24. 5. možné podle nařízení vlády ČR vést výuku i prezenčním způsobem, neotevírá MFF UK plošně tuto možnost a doporučuje dokončit veškerou výuku (s výjimkou již konané praktické a laboratorní výuky) distanční formou. V případě potřeby je možná prezenční výuka menších seminářů, vždy však jen po vzájemné dohodě vyučujících a studentů a s uvážením možností studentů na výuku se dostavit. Individuální konzultace je možné vést prezenčně při zachování rozestupu 1,5 metru.

Zkoušky, zápočty a jiné formy kontroly studia je možné provádět prezenční i distanční formou, tedy včetně „předtermínů“. Podrobnější pokyny k provedení těchto kontrol studia specifikuje ve svém textu proděkan pro studijní záležitosti.

Upozorňujeme pedagogy, aby při rezervaci poslucháren pro zkoušky, zápočty či jiné kontroly studia využívali v SIS stanovenou kapacitu posluchárny maximálně cca z 25 % – 30 %, tak, aby bylo možno zajistit předepsané rozestupy.

2. Vstup do budov

Upozorňujeme, že Opatření rektora č. 8/2021 zůstává nadále v platnosti. Vstup do budov je tedy stále omezen podmínkami, které byly specifikovány v bodě „2. Vstup do budov MFF UK“ ve vyhlášení Krizového štábu MFF UK ze dne 16. 3. 2021.

Navíc je však od 24. 5. povolen vstup do budov za účelem provádění všech činností, uvedených v předchozím odstavci „Výuka a zkoušení“ či aktivní účasti na nich. I pro tento vstup však nadále platí podmínka „negativní test nebo dokončené očkování nebo prodělaná nemoc“ (podrobněji opět v textu proděkana pro studijní záležitosti).

Samozřejmostí je dodržování zesíleného pravidla RRRR, tedy „ruce-respirátory-rozestupy-rozum“.

 

Přejeme všem zaměstnancům i studentům dobré a úspěšné zakončení semestru, s vírou, že by mohl být posledním plně kovidovým.

Krizový štáb MFF UK


5. 5. 2021

K situaci od 10. 5. 2021

1. Vstup do budov, výuka

V souladu s Přílohou č. 1 k usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021, je počínaje 10. 5. 2021 dovolena přítomnost studentů v budovách MFF UK, pokud tato přítomnost souvisí s

 1. účastí na praktické výuce studentů, a to ve všech ročnících studia, při dodržení rozestupu minimálně 1,5 metru;
 2. účastí na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba);
 3. účastí na zkoušce, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru (počet osob je tedy dán kapacitou místnosti, nikoli absolutním číslem).

V souvislosti s touto skutečností budou počínaje 10. 5. budovy MFF UK uvedeny do režimu „Otevřeno“. Vstup všech osob do budovy je nadále podmíněn tím, že tyto osoby:

 • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 • nebo předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od závěrečné dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
 • nebo prokáží, že prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci.

Uvedená potvrzení evidují v případě zaměstnanců jejich vedoucí pracovišť či jimi pověřené osoby, v případě studentů ověří tyto skutečnosti pedagog či jiná osoba, garantující či konající nebo dozorující výuku či zkoušku nebo se kterou student konzultuje.

Organizaci konkrétní praktické výuky domluví se studenty vyučující pedagog s tím, že účast na prezenční praktické výuce zůstává do konce běžné semestrální výuky dobrovolná a závisí také na možnostech ubytování studentů na kolejích; dojíždějícím studentům je nutné nabídnout i blokovou formu výuky v červnu a případně červenci. Ve výjimečných a odůvodněných případech je nutné nabídnout vhodnou náhradní formu dané praktické výuky.

Upozorňujeme na to, že nadále platí opatření rektora, preferující práci na Home Office, a tedy že vstup do budov zůstává omezen pouze na aktivity související s výše uvedenými činnostmi ad a), b) c), nebo s činnostmi, které jsou popsány v bodě „2. Vstup do budov MFF UK“ z prohlášení Krizového štábu MFF UK ze dne 16. března 2021. Žádáme také všechny osoby, pobývající v budově, aby i nadále dodržovaly zesílené pravidlo RRRR, tedy „ruce-respirátory-rozestupy-rozum“.

2. Testování

Testování studentů a zaměstnanců je stále realizováno prostřednictvím odběrového centra na Albertově a mobilních testovacích týmů. Testuje se nadále denně na Albertově, Po-Pá 7:00 – 17:00 a So-Ne 9:00 – 16:00. Rezervace na tyto termíny i na termíny, které poskytují mobilní testovací jednotky, lze učinit na obvyklé univerzitní stránce. Dle doporučení UK lze také zvážit využití odběrového centra Všeobecné fakultní nemocnice, kde mají volnou kapacitu 300 lidí denně a nabízejí tuto kapacitu k využití univerzitě. Je možné tam přijít i bez rezervace, ta je však případně možná na: https://www.vfn.cz/aktuality/odberove-centrum-na-testovani-covid-19/. Lze rovněž i nadále využít potvrzení z jakéhokoli veřejného či mimouniverzitními zaměstnavateli organizovaného testovacího místa.

Krizový štáb MFF UK


3. 5. 2021

K situaci od 3. 5. 2021

1. Testování a vstup do budov

V týdnu 3. 5.-7. 5. se ve výuce na MFF UK nic nemění, tj. zejména zůstávají zavřené budovy. Pro testování studentů, organizované UK, platí vyhlášení Krizového štábu MFF UK z 23. dubna 2021, pro zaměstnance a další osoby pak zůstává v platnosti vyhlášení Krizového štábu MFF UK z 16. března 2021.

Vstup do budovy je stále vázán na negativní test, AG nebo PCR, ne starší 7 dnů. Upozorňujeme, že za účelem vstupu do budovy je možno předložit jak negativní test z odběrových míst, organizovaných UK, tak test z veřejných odběrových míst. Každý občan ČR má nárok na bezplatný AG test jednou za tři dny.

2. Očkování akademických pracovníků

Spuštění registrace pro očkování dne 3. 5. 2021 se týká v této chvíli pouze akademických pracovníků, a to bez věkového omezení. Registrace je možná od 3. května 2021 do 15. června 2021 na webu https://crs.uzis.cz/, podrobnosti o registraci se lze dočíst zde. Jako kód pro registraci do tohoto systému slouží unikátní kód přidělený Univerzitě Karlově. Tímto kódem se budou registrovat zaměstnanci UK bez ohledu na to, na jaké fakultě působí. Kód obdrží v separátním mailu všichni akademičtí pracovníci MFF UK. Jejich seznam podle údajů ze zaměstnaneckého oddělení je uvedený v tabulce, zaslané všem zaměstnancům sekcí mailem.

Pozor, zmíněný unikátní kód slouží z definice k registraci všech akademických pracovníků UK, proto je nutné s ním zacházet jako s důvěrným údajem, u něhož je nezbytné zabránit neoprávněnému nakládání, zveřejnění či poskytnutí mimo okruh osob, kterým je určen.

Poté, co se konkrétní zaměstnanec UK zaregistruje s kódem UK k očkování v Centrálním rezervačním systému, bude mu fakultou vystaveno potvrzení o zaměstnání. Tímto potvrzením se akademický pracovník následně prokáže na očkovacím místě, kde budou údaje ověřeny oproti občanskému či jinému průkazu totožnosti. Bez předložení tohoto potvrzení nebude možné očkování realizovat.

Byli jsme požádáni, aby byla priorita dána skupinám akademických pracovníků mladším než 55 let. Doporučuje se, aby osoby ve věkové kategorii 55 a více let přednostně využívaly registraci k očkování dle věkových kategorií. Upozorňujeme také, že ti, kteří se již registrovali k očkování podle věkových kategorií, nemohou využít registraci pro akademické pracovníky.

Fakulta dále apeluje na vedení UK, aby se na MŠMT zasadilo o otevření registrace na očkování všech zaměstnanců vysokých škol, omezení registrace pouze na akademické pracovníky nepovažujeme za šťastné.

Věříme, že všichni akademičtí pracovníci využijí možnosti nechat se naočkovat a přispějí tím k rychlejšímu zahájení prezenční výuky a prezenčního zkoušení.

Přejeme všem dobrý vstup do očkovací etapy fakultního života.

Krizový štáb MFF UK


23. dubna 2021

K situaci od 26. 4. 2021

 1. Podle Přílohy č. 1 k usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021 se rozvolnění v oblasti výuky na MFF UK od 26. 4. týká pouze praktické výuky a praxe studentů posledních ročníků, jde tedy pouze o několik předmětů s minimálním počtem zapsaných posluchačů. Po dohodě s odpovědnými pedagogy a studenty se proto v období 26. 4. – 2. 5. neotevírá na MFF UK žádná prezenční výuka.

 2. Budovy MFF UK zůstávají i v posledním dubnovém týdnu uzavřeny a pro vstup zaměstnanců platí stejné podmínky, jako byly specifikovány v textu krizového štábu MFF UK ze dne 16. 3. 2021.

 3. Studenti mohou počínaje 26. 4. do budov MFF UK vstoupit za účelem konzultace (pouze jeden student a jeden pedagog) nebo v případě, že se účastní prezenční zkoušky, při které se v místnosti nachází maximálně 10 osob. V obou těchto případech lze do budovy vstoupit pouze s negativním testem (AG nebo PCR) ne starším 7 dnů. Tento test předloží student konzultujícímu pedagogovi či zkoušejícímu k náhledu.

 4. Mobilní týmy pro testování zaměstnanců budou přistaveny na obvyklých místech v obvyklých časech. Na Albertově (ul. Studničkova) se mohou testovat jak zaměstnanci tak studenti, testování je pro období od 24. 4. do 2. 5. posíleno, testovat se bude denně. O víkendu se testuje od 9:00 do 16:00, v pracovní dny je to od 7:00 do 17:00. Rezervace jsou již otevřeny na adrese https://testovani.cuni.cz.

 5. Další možností pro studenty jsou mobilní testovací týmy, které budou působit ve čtvrtek 29. 4. na koleji Hvězda a v pátek 30. 4. na koleji Otava. Rezervace na tyto termíny jsou již také spuštěny na stejné adrese. Bližší informace lze najít na tomto odkazu.

Již tradičně děkujeme za trpělivost a přejeme co nejpěknější jarní počasí.

Krizový štáb MFF UK


16. března 2021

K situaci na MFF počínaje 17. 3. 2021

 

1. Obecné informace

Počínaje 17. 3. upravuje Krizový štáb MFF UK podmínky vstupu do budov fakulty níže specifikovaným způsobem. Místo seznamů osob s povolením vstupu byla zvolena cesta specifikace činností, které (za současného splnění podmínky „test nebo očkování nebo prodělaný Covid“) opravňují nejen zaměstnance, ale i studenty a další osoby ke vstupu do budovy. Kontrola splnění podmínek ke vstupu, včetně kontroly a evidence příslušných potvrzení, je v pravomoci vedoucích pracovišť.

Prosíme, aby doba pobytu v budově odpovídala délce a důležitosti příslušné konkrétní činnosti a aby v rámci pobytu v budově docházelo k minimálnímu množství osobních kontaktů. Věříme, že uvedená opatření pochopíte nejen jako snahu omezit počet osob v budově či omezit cestování mezi místem bydliště a budovami MFF UK (které je jedním z podstatných rizikových faktorů), ale i snahu najít rozumný model, který nezpůsobí výrazné omezení důležitých činností fakulty.

 

2. Vstup do budov MFF UK

Do budov MFF UK mohou počínaje 17. 3. 2021 do odvolání vstoupit pouze ty osoby, jejichž činnost patří do alespoň jednoho z níže uvedených okruhů:

 • zajištění nezbytných činností souvisejících s provozními záležitostmi budov – za rozdělení příslušných osob do směnného provozu a jeho nastavení zodpovídá vedoucí SB či jím pověření správci v budovách;
 • zajištění nutných stavebních a jiných technických prací, které nemohou být odloženy – zodpovídá vedoucí SB;
 • zajištění nezbytných administrativních činností děkanátu, které nelze vykonávat z domova – za rozdělení příslušných osob do směnného provozu a jeho nastavení zodpovídají vedoucí oddělení děkanátu po konzultaci s tajemnicí MFF UK;
 • zajištění nezbytných administrativních činností pracovišť, které nelze vykonávat z domova – za nastavení omezeného provozu s minimálním potkáváním osob zodpovídá příslušný vedoucí pracoviště;
 • zajištění výuky, kterou není možné konat z domova ať už kvůli nutnosti použít speciální techniku nebo kvůli riziku významné degradace výukového procesu – zodpovídají vedoucí pracovišť včetně posouzení jednotlivých nestandardních případů a organizace výuky tak, aby bylo minimalizováno potkávání osob na pracovišti;
 • zajištění experimentů nutných k dokončení závěrečných prací studentů, kteří plánují konat obhajobu do konce tohoto akademického roku a nemohou potřebné experimenty dokončit jiným způsobem – vedoucí pracovišť/laboratoří zodpovídají za to, že studenti omezí přítomnost na nezbytně dlouhou dobu při minimalizaci kontaktů a dodržování všech ostatních opatření;
 • zajištění nezbytného provozu laboratoří a techniky, která se neobejde bez zásahu či kontroly obsluhy; dále běžících experimentů, které nemohou být přerušeny a vyžadují přítomnost osob – za rozdělení osob do směnného provozu zodpovídá vedoucí příslušného pracoviště;

a současně

 • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 • nebo předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
 • nebo prokáží, že prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci.

Potvrzení o tom, že nastal jeden z výše uvedených tří případů, budou archivována na pracovištích jako listinná nebo elektronická kopie příslušného dokumentu.

 

3. Testování

Upřesnění možností testování (podrobněji viz též text na této stránce z 10. 3. 2021):

 • Adresa pro rezervaci na testování zaměstnanců UK v ulici Studničkova (Albertov) je testovani.cuni.cz. Podrobnosti o podmínkách testování a rezervace byly poslány mailem dne 14. 3.
 • V lokalitách Troja, Malá Strana a Karlín se bude možno pravidelně nechat otestovat mobilní jednotkou UK. O konkrétních datech přítomnosti této jednotky v dané lokalitě budou pracovníci příslušných budov včas uvědomováni.
 • Stále je možno obstarat si případně test i na některém z veřejných testovacích stanovišť, např. https://book.anygence.com/, https://testovani.uzis.cz/Antigen, nebo https://www.covidpass.cz/cs-CZ/chci-test/; Zejména s první z uvedených adres jsou dobré zkušenosti.
 

Děkujeme za trpělivost a přejeme pevné nervy.

Krizový štáb MFF UK


10. března 2021

Opatření Krizového štábu MFF UK ze dne 10. 3. 2021

Krizový štáb MFF UK na základě Opatření rektora č. 8/2021 (Mimořádné opatření k organizaci práce, s účinností od 10. 3. 2021), a Opatření rektora č. 9/2021 (Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK s účinností od 17. 3. 2021) rozhodl o následujících pravidlech omezeného fungování fakulty.

Obecná situace

Základním smyslem níže uvedených opatření je požadavek, aby zaměstnanci buď byli na nařízeném Home Office, nebo aby byla jejich občasná přítomnost na pracovišti podpořena aktuálním negativním testem, absolvovaným očkováním nebo jiným doložitelným druhem získané imunity. Výjimky specifikuje text níže v závislosti na časovém období.

I v případě odůvodnitelné přítomnosti na pracovištích žádáme všechny zaměstnance, aby co nejvíce omezili setkávání s jinými osobami a dodržovali přísná hygienická pravidla včetně zákazu konzumace v blízkosti dalších osob. Vedoucí pracovníky žádáme, aby se pokusili zorganizovat přítomnost zaměstnanců tak, aby jich v jedné chvíli bylo na pracovišti co nejméně.

Období od 10. 3. do 16. 3. 2021

Opatřením rektora č. 8/2021 je s účinností od 10. 3. 2021 nařízena práce z domova všem zaměstnancům UK. Přístup na pracoviště je tímto opatřením umožněn pouze ve výjimečných případech ve vztahu k plnění důležitých úkolů, které nesnesou odkladu, nebo činnosti, které nelze provádět z domova. V takových případech je oprávněn konkrétním zaměstnancům povolit výjimku a umožnit výkon práce na příslušném pracovišti děkan.

K provedení tohoto opatření KŠ MFF UK stanovuje:

 • S platností od 10. 3. od 20:00 do odvolání budou uzavřeny všechny budovy MFF UK, vstup bude umožněn na čip. Veškerá výuka včetně činností s tím spojených (zkoušky, konzultace) se bude dít výhradně distanční formou.
 • Na pracovištích sekcí požádají děkana o výše uvedenou výjimku po konzultaci se sekčním proděkanem vedoucí pracovišť, a to vyhotovením seznamu, který cestou sekčních proděkanů předají děkanovi. Vedoucí pracovišť zodpovídají za dodržování omezení přístupu.
 • Za organizaci provozu děkanátu zodpovídá tajemnice, která po dohodě s vedoucími oddělení a oddělením nadřízenými proděkany stanoví vhodný směnný provoz tak, aby byly zabezpečeny nutné činnosti fakulty. Za organizaci provozu správy budov zodpovídá její vedoucí.
 • Po přechodnou dobu 10. - 12. 3. a výhradně po dohodě s vedoucím pracoviště mohou i pracovníci nemající tuto výjimku na nezbytně nutnou dobu navštívit pracoviště za účelem vyzvednutí věcí nutných pro práci z domova a jejich odvozu do místa Home Office.

Období od 17. 3. do odvolání

V souladu s Opatřením rektora č. 9/2021 bude vstup do budov MFF UK povolen pouze těm osobám, které

 • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 • mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
 • prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19;

a současně nejeví žádné příznaky onemocnění. Potvrzení o tom, že nastal jeden z výše uvedených případů, budou archivována na pracovištích ve fyzické kopii či elektronicky.

Současně opět apelujeme na to, aby i po 17. 3. pracovníci výrazně omezili přítomnost na pracovištích a zůstávali až do odvolání na Home Office, a to i v případě, že pro ně platí jedna ze tří výše uvedených možností – spolehlivost antigenních testů u bezpříznakových stavů je nevelká.

Testování

Doporučujeme všem zaměstnancům v maximální míře využívat veřejná odběrová místa a možnost rezervace k odběru. Antigenní test na přítomnost Sars-COV-2 lze absolvovat jednou za 3 dny a je plně hrazen veřejným zdravotním pojištěním. Vzhledem k očekávanému zájmu o testování doporučujeme registraci na testy s předstihem.

Konkrétní možnosti testování:

 • Rezervací například na některém z odkazů https://testovani.uzis.cz/Antigen, https://book.anygence.com/ nebo https://www.covidpass.cz/cs-CZ/chci-test/; rezervací na konkrétní čas omezíte či zcela vyloučíte rizikové čekání ve frontách.
 • Již ve středu 10. 3. a v pátek 12. 3. bude v provozu odběrové antigenní centrum na Albertově (Studničkova ulice), a to pouze pro zájemce ze strany zaměstnanců Univerzity Karlovy. Provozní doba je od 8:00 do 16:00 hodin. Testování se v tyto dny provádí bez předchozí rezervace. Zájemci o testování se na místě musejí prokázat platnou pracovní smlouvou či zaměstnaneckou kartičkou.
 • Od pondělí 15. 3. včetně bude výše uvedené odběrové centrum Albertov v provozu vždy v pondělí, ve středu a pátek od 8:00 do 16:00 hodin, s možností rezervovat se na odběr. Odkaz na tuto rezervaci poskytneme, jakmile bude znám.
 • UK postupně zajistí mobilní testovací laboratoře, které budou zpravidla 1× týdně provádět testy v jednotlivých budovách MFF UK. O harmonogramu činnosti mobilních laboratoří budou pracoviště informována, jakmile bude stanoven.

Vážení přátelé, věříme, že uvedená opatření přijmete s pochopením. Nárůst nemocnosti jsme v posledním týdnu zaznamenali i na MFF UK i navzdory tomu, že se většina z nás chová rozumně a odpovědně. Chovejme se prosím rozumně a odpovědně ještě chvíli a věřme, že toto dočasné omezení bude jedním z faktorů, který nám v dohledné době umožní návrat k normálnímu fakultnímu životu.

Krizový štáb MFF UK


28. února 2021

K situaci od 1. 3. 2021

S ohledem na aktuální situaci a skutečnost, že usnesením vlády č. 196 byl vyhlášen v ČR další nouzový stav platný od 27. 2. 2021 po 30 dnů, tj. do neděle 28. 3. 2021 včetně, vydává vedení MFF UK a Krizový štáb MFF UK následující prohlášení.

 1. Přítomnost na pracovišti: důrazně doporučujeme co nejvíce omezit pobyt v budovách MFF UK s využitím práce na Home Office po dohodě s vedoucím pracovníkem a na základě jeho pověření. Pokud je přítomnost pracovníků na pracovišti nezbytná zejména z provozních důvodů, doporučujeme zavést vhodný „směnný provoz“ oddělených skupin pracovníků. Pracovníci, přítomní v budovách MFF UK, budou dbát na to, aby se v jedné místnosti vyskytoval vždy současně co nejmenší počet osob. Při pobytu v budově jsou všechny osoby povinny používat ochranu dýchacích cest (ideálně respirátor třídy FFP2), a to i v pracovně či kanceláři, pokud se v ní nachází více než jedna osoba.
 2. Potvrzení o možnosti cesty do budov MFF UK: usnesení vlády č. 216 stanovuje na období od 1. 3. do (zatím) 21. 3. 2021 povinnost písemného potvrzení vydaného MFF UK pro účely cesty zaměstnanců do práce, mají-li tito zaměstnanci trvalý pobyt nebo bydliště mimo katastr hl m. Prahy. Pro tyto osoby platí:
  • Zaměstnanci, kteří mají platný zaměstnanecký průkaz, se mohou případné kontrole prokázat tímto průkazem.
  • Ostatní zaměstnanci, bydlící mimo Prahu, vyplní potvrzení (ke stažení docx nebo pdf), nechají si je potvrdit podpisem a razítkem buď na pracovišti nebo po dohodě i na děkanátu a budou se jím případné kontrole prokazovat. V případě digitálně podepsaného dokumentu je nutné jej mít ke kontrole v originální elektronické podobě, nikoli vytištěný.
  • Dočasné opatření: pokud není možno zajistit, aby zaměstnanci měli uvedené písemné potvrzení již v pondělí 1. 3. či ve dnech bezprostředně následujících, navrhuje RUK dočasně řešit tento problém čestným prohlášením (docx nebo pdf, v nouzi i psané rukou), které si na daný den vystaví zaměstnanec sám.
 3. Zkoušení, konzultace: i když je usnesením vlády č. 200 stále ještě povoleno prezenční zkoušení na vysokých školách do počtu 10 osob, stejně jako individuální konzultace za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka, vedení MFF UK důrazně doporučuje využívat v maximální míře distanční formy těchto aktivit. Jiné prezenční formy setkávání se studenty nejsou povoleny.
 4. Výuka: veškerá výuka v LS, kterou zahajujeme 1. březnem 2021, bude až do odvolání probíhat výhradně v distančním režimu. Výjimky pro některé druhy zejména praktické výuky nelze bohužel alespoň v prvních třech týdnech semestru očekávat.
 5. Knihovny: usnesením vlády č. 217 je zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor alespoň třídy FFP2.
 6. Testování: Doporučujeme všem zaměstnancům a studentům MFF UK, aby využili práva podstoupit každé tři dny bezplatný antigenní test. Testy podstupujte pokud možno alespoň jednou za 14 dní, lépe jednou týdně. Seznam odběrových míst lze nalézt na adrese https://testovani.uzis.cz/Antigen. Objednávejte se prosím na tyto testy s dostatečným předstihem.
 7. Očkování: zaměstnanců vysokých škol se zatím bohužel netýká možnost registrace na očkování zaměstnanců škol a školských zařízení. Tuto informaci potvrdilo děkanovi fakulty telefonicky MŠMT dopoledne dne 27. 2. 2021, stejnou informaci sdělil fakultám rektorát UK v mailu, který byl poslán v odpoledních hodinách téhož dne. Pokud by se cokoli v tomto ohledu změnilo, budeme o tom neprodleně informovat.

Ústřední krizový štáb UK zasedá až v průběhu dne 1. 3. 2021. V případě, že by bylo nutno výše uvedený text pozměnit nebo doplnit, učiníme tak ve večerních hodinách dne 1. 3.

Sledujte také tradiční aktuální Tabulku aktuálního stavu akcí a činností na MFF UK.

Přejeme co nejvíce trpělivosti v nadcházejících nelehkých dnech.

Krizový štáb MFF UK


4. února 2021

Výuka v letním semestru 2020/21

Výuka v letním semestru začne zcela jistě distanční formou. Nelze však vyloučit, že v závislosti na aktuální situaci budeme moci v průběhu semestru přejít na částečně prezenční formu výuky. Příprava rozvrhu na LS počítala s oběma těmito variantami a pokud v průběhu semestru dojde k situaci, kdy bude možné přejít na částečně prezenční výuku, budete o tom uvědoměni s dostatečným předstihem.

Více informací můžete nalézt na těchto (fakultních) odkazech:

Obecné informace k výuce poskytne také zajímavý web www.karlovkaonline.cz, na kterém naleznete tipy pro výuku i metodiku distančního zkoušení. Tamtéž naleznete i dokument UK „Hybridní jaro“. Ze zajímavých odkazů v něm uvedených lze zmínit například

Věříme, že vyzbrojeni zkušeností z minulých semestrů i patřičnou dávkou trpělivosti zvládneme všichni i další netypický semestr, s nadějí, že mnoho takových už nás nečeká.

Krizový štáb MFF UK


11. ledna 2021

Zkouškové období ZS 2020/21

Na základě usnesení vlády ČR č. 13 z 7. ledna 2021 se poněkud upravují podmínky provozu vysokých škol, stanovené vládou 23. 12. 2020 a následně MFF UK. Vše, co bylo napsáno ve vyjádření krizového štábu z 30. 12. 2020, zůstává v platnosti, zmíněné nařízení vlády č. 13 však navíc povoluje konat prezenční přijímací zkoušky za účasti nejvýše 10 osob, a účast na prezenčních individuálních konzultacích, ale vždy za přítomnosti pouze 1 studenta a 1 akademického pracovníka. Platnost všech těchto opatření je vládou zatím stanovena na období 11. – 22. 1. 2021. Není asi potřeba dodávat, že u všech prezenčních aktivit je potřeba dodržovat přísná hygienická opatření, včetně nošení roušek či respirátorů.

Dne 4. 1. 2021 rozeslal proděkan pro studijní záležitosti dva dopisy, o kterých mluví vyjádření krizového štábu z 30. 12. 2020. Jde o dopis pro pedagogy, který byl poslán všem vedoucím pracovišť a garantům studií, a dopis pro studenty, který byl poslán všem studentům. Dnes, první den zkouškového období, raději ještě jednou na tyto dopisy upozorňujeme – obsahují podrobnější informace o průběhu zkouškového období. Zejména bychom chtěli zdůraznit, že vedení MFF UK nepřikazuje jednotnou formu, jakou mají zkoušky probíhat. Spoléháme na flexibilitu a vstřícnost pedagogů i studentů a schopnost komunikovat a domluvit se.

Držíme všem palce a věříme, že i toto další nestandardní zkouškové období všichni zvládneme.

Krizový štáb MFF UK


Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – prosinec 2020