Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

19. 11. 2021

K aktuální situaci

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci vyhlašuje Krizový štáb MFF UK následující opatření.

1. Výuka

Prezenční výuka tělesné výchovy se s platností od úterý 23. 11. pozastavuje. Pracovníci KTV vyrozumí během pondělí 22. 11. studenty o případné náhradní formě výuky či upravených podmínkách pro udělení zápočtu.

Výuka ostatních předmětů zůstává zatím v prezenční formě za zpřísněných hygienických podmínek (viz níže).

2. Podmínky pobytu v budovách MFF UK

Všude uvnitř budov je pro všechny osoby s platností od pondělí 22. 11. povinné nošení respirátorů třídy FFP2. Sejmutí respirátoru je možné

 • v pracovnách a kancelářích, sedíte-li sami či ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru od svých standardních spolupracovníků;
 • u pedagogických pracovníků při poskytování vzdělání, ale pouze ve chvílích, kdy jsou od studentů dostatečně vzdáleni (typicky ve velkých posluchárnách) a zároveň by výuka vedená v respirátoru výrazně ovlivnila její kvalitu;
 • na nezbytnou dobu při konzumaci jídel a nápojů.

Zavedení směnného provozu a využití práce z domova je v kompetenci vedoucích pracovišť resp. vedoucích oddělení děkanátu.

Krizový štáb MFF UK


15. 11. 2021

Situace k 15. 11. 2021

1. Všechna opatření specifikovaná ve vyhlášeních Krizového štábu z 25. 10. a 4. 11. zůstávají v platnosti s tím, že druhý bod paragrafu „1. Ochrana dýchacích cest“ z 25. 10. (o výjimce při nošení respirátorů) zní s platností od 15. 11. takto:

 • studenty při vzdělávání, pokud je jich v učebně přítomno méně než 50 a zároveň sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni s rozestupem alespoň 1,5 metru.

Krizový štáb však silně doporučuje, aby s ohledem na zhoršující se hygienickou situaci zvážily všechny osoby nošení respirátoru uvnitř budov i v těch situacích, kdy to nařízení vlády nevynucují.

2. Věnujte prosím pozornost Předběžnému plánu přechodu na hybridní výuku, který bude uplatněn ve chvíli, kdy si to hygienická situace na MFF UK vyžádá.

Krizový štáb MFF UK


4. 11. 2021

K situaci po 3. 11. 2021

1. Děkanský sportovní den

S ohledem na současnou epidemickou situaci se Děkanský sportovní den, plánovaný na pátek 12. listopadu, ruší. V uvedený den je možno konat standardně rozvrhovanou výuku za předpokladu, že se na jejím konání vyučující se zapsanými studenty v předstihu dohodli a studenti se jí mohou účastnit.

2. Den otevřených dveří

S ohledem na současnou epidemickou situaci se bude Den otevřených dveří 2021, plánovaný na úterý 23. listopadu, v souladu s čl. 6 Opatření děkana č. 4/2021, konat distančně formou on-line besedy o studiu s dotazy, obdobně jako v minulém roce. Z tohoto důvodu se ruší výuka v posluchárně N1 (pavilon IMPAKT) dne 23. listopadu počínaje 12:00. V uvedený den je možno konat ve všech ostatních posluchárnách MFF UK standardně rozvrhovanou výuku za předpokladu, že se na konání výuky, která měla být kvůli DOD zrušena, vyučující se zapsanými studenty v předstihu dohodli a studenti se jí mohou účastnit. V souladu s čl. 7 výše zmíněného opatření se také ruší veškeré další prezenční aktivity související s DOD, a to bez ohledu na stadium jejich příprav. Prezentace pracovišť bude realizována OPMK prostřednictvím už dříve připravených videí.

3. Výuka

Krizový štáb MFF UK a vedení fakulty považuje za nejvyšší prioritu zachování výuky v prezenční formě, dokud to epidemická situace na MFF UK dovolí nebo dokud nebude přechod na distanční či částečně distanční výuku nařízen. Vyzýváme však členy akademické obce, aby byli v případě potřeby připraveni k (částečně) distanční výuce přejít.

V souvislosti s tím vyhlašuje Krizový štáb MFF UK následující opatření:

 1. Členové rozvrhové komise připraví scénář přechodu na částečně distanční výuku zejména pro povinné přednášky, které navštěvuje větší počet studentů či kde není možné zajistit dostatečné rozestupy. Není vyloučeno, že některé přednášky by bylo v takovém případě nutno časově posunout, aby vznikl dostatečný prostor pro cestu studentů na navazující prezenční výuku či z předcházející prezenční výuky. Prosíme členy akademické obce, aby při plánování těchto úprav vyšli členům rozvrhové komise pokud možno vstříc. Plán těchto úprav bude v dohledné době zveřejněn v pravém sloupci covidové stránky. Na tuto skutečnost upozorníme mailem.
 2. V případě onemocnění pedagoga či většího počtu studentů daného předmětu je možné situaci řešit některou ze standardních cest: suplováním, přechodem na dočasnou distanční výuku dle rozvrhu (pokud to nekoliduje s prezenční výukou jiných předmětů), přímým přenosem distanční výuky do posluchárny, v níž by se konala výuka prezenční, poskytnutím off-line nahrávek či záznamů výuky z minulého roku atd. O dočasných změnách způsobu výuky informujte vedoucího pracoviště a garanta programu a pokud je to z rozvrhových důvodů třeba, konzultujte je s rozvrhovou komisí.
 3. Případné rozhodnutí o přechodu na částečně nebo i plně distanční výuku na MFF UK bude vycházet především z dobré znalosti aktuální situace na MFF UK. Každý zaměstnanec, který obdrží pozitivní výsledek testu na covid, je povinen o tom okamžitě informovat svého nadřízeného pracovníka, který to neprodleně oznámí tajemnici MFF UK prostřednictvím tohoto formuláře. Studenti oznamují pozitivní testy emailem na adresu studijni@mff.cuni.cz.
 4. V zájmu zachování prezenční výuky po co nejdelší dobu znovu důrazně žádáme všechny studenty i pedagogy, aby důsledně dodržovali stanovená hygienická pravidla, zejména nošení respirátorů ve všech společných prostorách a při výuce všude tam, kde není možné trvale zaručit dostatečné rozestupy a pravidelné větrání.

4. Organizace akcí mimo výuku

S ohledem na vysokou prioritu udržení prezenční výuky Krizový štáb nedoporučuje plánovat na období do konce výuky v zimním semestru v prostorách fakulty nové akce, které přímo nesouvisejí s výukovým procesem. Zejména nedoporučujeme na takových akcích podávat jídla a pití. V případě, že již nelze z organizačních důvodů naplánovanou akci zrušit nebo by její rušení vyžadovalo vracení finančních prostředků, doporučujeme při konání akce dodržovat všechna hygienická opatření ve zvýšené míře, včetně dodržování větších rozestupů při případné konzumaci jídel a nápojů. Provoz restauračních zařízení MFF UK, poskytujících zaměstnancům a studentům obědy (Profesní dům, bufet Troja) zatím zůstává neomezen, apelujeme však na dodržování přísných hygienických pravidel, a pokud je to možné, i dodržování rozestupů při konzumaci.

Na základě doporučení OPMK a proděkana pro PRopagaci Krizový štáb nedoporučuje pořádat jakákoliv soustředění či další pobytové akce související s korespondenčními semináři či soutěžemi. V případě, že již nelze z organizačních důvodů naplánovanou akci zrušit, nebo by její zrušení vyžadovalo vracení finančních prostředků, musejí se všichni její účastníci včetně organizátorů, bez ohledu na očkování, prokázat na začátku akce platným negativním PCR testem ne starším 72 hodin. Do 5 dnů po skončení akce zašlou organizátoři skeny potvrzení o negativních PCR testech od všech účastníků (tj. vč. organizátorů) hromadně na OPMK (e-mail: pr@mff.cuni.cz). Dodatečné náklady spojené s PCR testy nebude fakulta proplácet. Do odvolání také doporučujeme plánované soutěže pro žáky SŠ a ZŠ, pokud to je možné, přesunout do on-line prostředí, ve kterém proběhl i minulý ročník. Případné dotazy k soustředěním nebo soutěžím je možno směřovat na vedoucího OPMK.

Přejeme všem zaměstnancům i studentům MFF UK co nejpevnější zdraví, vzájemnou ohleduplnost a adekvátní dávku trpělivosti.

Krizový štáb MFF UK


25. 10. 2021

K situaci po 25. 10. 2021

1. Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátoru třídy FFP2 nebo obdobného ochranného prostředku (např. KN95) je povinné ve všech vnitřních (tj. nikoli pouze „společných vnitřních“) prostorách fakulty.
Povinnost nosit respirátory se však do odvolání nevztahuje na:

 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter nošení ochranného prostředku neumožňuje (zejména jde o tělocvik),
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni s rozestupem alespoň 1,5 metru,
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • akademické pracovníky při poskytování vzdělávání, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti, pokud jsou od sebe vzdáleny alespoň 1,5 metru.

2. Bezinfekčnost

 • Obecné podmínky pro vstup do budov zůstávají stejné jako doposud (tj. studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou ubytováni na kolejích; zaměstnanci nemusejí prokazovat bezinfekčnost v případě, kdy vstupují do budovy za účelem výkonu svých pracovních povinností).
 • Všechny osoby, které jeví příznaky respiračního onemocnění mají však i nadále zakázán vstup do budov MFF UK.
 • Krizový štáb doporučuje, aby se na všech akcích v prostorách fakulty, které nesouvisejí s pedagogickou, tvůrčí nebo administrativní činností vykonávanou v rámci pracovní náplně daných osob či povinností daných studijními plány, vyžadovalo od zúčastněných osob splnění podmínky O-T-N.

3. Podmínka O-T-N a její podoba po 1. 11. 2021

Podmínku O-T-N (očkování–test–prodělaná nemoc), kterou lze prokázat bezinfekčnost všude tam, kde se splnění této podmínky vyžaduje, splňují s platností od 1. 11. osoby, které:

 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který doloží, nebo
 • absolvovaly nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který doloží, nebo
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

4. Obecné poznámky nejen k výuce

V této chvíli vedení MFF UK stále výrazně preferuje výuku v její prezenční formě, a to tak dlouho, jak to bude možné – počítaje v to nejen situaci, kdy dojde k omezení prezenční formy výuky z vládní nebo univerzitní úrovně, ale i situaci, kdy by případný nárůst nemocnosti na MFF UK opuštění plně prezenční formy výuky vynutil.

Rádi bychom proto požádali všechny osoby pobývající v budovách MFF UK, aby důsledně dodržovaly nejen všechna platná hygienická opatření, ale aby také jednaly podle principu vzájemné ohleduplnosti. V to lze počítat i vhodnou formu izolace, pokud kdokoli pocítí jakékoli respirační obtíže nebo bude mít teplotu, a také nošení respirátoru i v situaci, kdy to striktně řečeno není „povinné“, ale přesto je to vhodné, či o to bude někým ze svého okolí požádán.

Prosíme také, aby studenti i zaměstnanci i nadále oznamovali fakultě onemocnění, pozitivní test nebo zahájení či ukončení nařízené karantény podle pokynů uvedených pod nadpisem „Fakultní kontakty“ v pravém sloupci covidové stránky.

Věříme, že všechna tato opatření nám pomohou udržet výuku v její prezenční formě co nejdéle.

Krizový štáb MFF UK


27. 9. 2021

Začátek výuky v ZS 2021/22

1. Vstup do budov

Osoby, vstupující do budov MFF UK, nemusejí až do odvolání dokládat bezinfekčnost (tedy splnění některé z podmínek „očkování-prodělaná nemoc-negativní test“). Bezinfekčnost bude třeba prokazovat jen při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) za účasti více než 20 osob, a ubytování na kolejích (více na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz). Vstup do budov je i nadále zakázán osobám, které jeví příznaky respiračního onemocnění.

2. Respirátory

Všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru. Výjimku mají také pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání a mající dostatečný odstup od studentů.

3. Výuka v ZS

Výuka v ZS 2021/22 je zahájena dne 29. 9. 2021, a to prezenční formou za dodržení výše uvedených podmínek. Pro další (podrobnější) informace doporučujeme

Přejeme šťastné vykročení do nového akademického roku a držíme všem palce, abychom se vídali prezenčně v budovách MFF UK co nejdéle.

Krizový štáb MFF UK


13. 9. 2021

K situaci v polovině září 2021

1. Obecné informace

Na základě vládního rozhodnutí ze dne 10. 9. nemusejí počínaje 13. 9. 2021 studenti, vstupující do budov MFF UK, dokládat bezinfekčnost (tedy splnění některé z podmínek „očkování-prodělaná nemoc- negativní test“) za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách. Bezinfekčnost bude třeba prokazovat jen při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) za účasti více než 20 osob, a ubytování na kolejích (více na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz).

2. Respirátory

Všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru. Výjimku mají také pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání.

Krizový štáb MFF UK


2. 7. 2021

K situaci v prvních červencových dnech

1) Obecné informace

Ke dni 1. 7. skončila povinnost zaměstnavatelů testovat zaměstnance. Mobilní testovací týmy UK ukončily svou činnost, je zrušeno testovací místo na Albertově. Dne 25. 6. skončil mimořádný stav na UK a Opatřením rektora č. 27/2021 byla zrušena i nařízená práce z domova. Vstup do budov MFF UK není od 1. 7. 2021 regulován žádnou obecně platnou podmínkou, s omezeními specifikovanými níže.

2) Respirátory

Všechny osoby ve vnitřních prostorách musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru.

3) Výuka, vzdělávání, zkoušky

Pokyny z vládní úrovně i z úrovně UK nejsou zcela jednoznačně interpretovatelné zejména co se týče provozu knihoven, studoven a počítačových labů. Krizový štáb MFF UK na základě dostupných informací stanovuje:

 • Pro účast na činnostech, majících charakter vzdělávání (přednášky, semináře, konzultace - bez omezení počtu osob), a pro účast na zkoušce (pokud je v dané chvíli v místnosti přítomno maximálně 10 osob), nejsou kromě výše uvedeného ustanovení o respirátorech dána žádná další pravidla.
 • Pro účast na zkoušce, u níž je přítomno více než 10 osob, a účast na promocích je nutné:
  • prokázat se negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
  • nebo předložit certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od dávky, která ukončuje očkovací schéma, uplynulo alespoň 14 dnů (pozor, pouze jedna očkovací dávka u dvoudávkového schématu od 9. 7. nestačí);
  • nebo prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního AG nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dnů; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci.
 • V případě pobytu v knihovně nebo studovně zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor; v případě vstupu do studovny je potřeba navíc prokázat bezinfekčnost některým ze tří výše uvedených způsobů. V obou případech také platí omezení, určující, že v knihovně nebo studovně může pobývat maximálně 1 osoba na 10 m2.
 • Provoz počítačových labů je možný; otevření počítačového labu je v kompetenci jejich správců, pokud bude po takovém otevření dostatečná poptávka ze strany studentů. Na pobyt v labech se vztahují stejné podmínky jako na pobyt v knihovně.

4) Dovolená a návrat z ní

Situace není příliš nakloněna cestám do zahraničí. V případě, že se pro takovou cestu rozhodnete, sledujte prosím především aktuální opatření vlády ČR a vlád cílových zemí týkající se podmínek odjezdu a zejména návratu zpět do ČR. Současně prosíme, abyste věnovali pozornost klasifikaci jednotlivých zemí podle míry rizika nákazy na stránce ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. V závislosti na barvě země v této klasifikaci může být vládou v té které chvíli nařízeno předložení negativního testu při návratu do zaměstnání. I z toho důvodu, že jak seznam zemí, tak podmínky pro absolvování testu se mohou rychle měnit, doporučujeme, abyste pro jednoduchost zvážili podstoupení takového kontrolního testu vždy po návratu ze zahraničí, i když by v jistých verzích opatření byl vládou nařízen jen pro jisté země či skupiny osob.

Děkujeme za trpělivost se všemi možnými omezeními i jejich ne zcela konzistentním vývojem, přejeme pevné nervy, a to, abyste během léta načerpali hodně sil do dalších měsíců.

Krizový štáb MFF UK


Archiv opatření vedení MFF UK z období leden – červen 2021

Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – prosinec 2020

Hlášení o onemocnění

 

Zaměstnanci

Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 oznamte prosím nejbližšímu nadřízenému, který o tom uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou, prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Studenti

V případě onemocnění nebo pozitivního testu prosím oznamte emailem na adresu studijni@mff.cuni.cz své jméno a příjmení, program/obor studia, datum pozitivního testu. Tyto údaje budou považovány za přísně důvěrné a budou používány jen k tomu, aby fakulta znala míru výskytu viru mezi studenty. Studijní oddělení poté uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou, prostřednictvím tohoto formuláře.

Tabulka aktuálního stavu akcí a činností na MFF

Aktualizace platná od 14. 9. 2021

Sledujte průběžně také webové stránky Univerzity Karlovy, Ministerstva zdravotnictvíStátního zdravotního ústavu

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208