Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

28. února 2021

K situaci od 1. 3. 2021

S ohledem na aktuální situaci a skutečnost, že usnesením vlády č. 196 byl vyhlášen v ČR další nouzový stav platný od 27. 2. 2021 po 30 dnů, tj. do neděle 28. 3. 2021 včetně, vydává vedení MFF UK a Krizový štáb MFF UK následující prohlášení.

 1. Přítomnost na pracovišti: důrazně doporučujeme co nejvíce omezit pobyt v budovách MFF UK s využitím práce na Home Office po dohodě s vedoucím pracovníkem a na základě jeho pověření. Pokud je přítomnost pracovníků na pracovišti nezbytná zejména z provozních důvodů, doporučujeme zavést vhodný „směnný provoz“ oddělených skupin pracovníků. Pracovníci, přítomní v budovách MFF UK, budou dbát na to, aby se v jedné místnosti vyskytoval vždy současně co nejmenší počet osob. Při pobytu v budově jsou všechny osoby povinny používat ochranu dýchacích cest (ideálně respirátor třídy FFP2), a to i v pracovně či kanceláři, pokud se v ní nachází více než jedna osoba.
 2. Potvrzení o možnosti cesty do budov MFF UK: usnesení vlády č. 216 stanovuje na období od 1. 3. do (zatím) 21. 3. 2021 povinnost písemného potvrzení vydaného MFF UK pro účely cesty zaměstnanců do práce, mají-li tito zaměstnanci trvalý pobyt nebo bydliště mimo katastr hl m. Prahy. Pro tyto osoby platí:
  • Zaměstnanci, kteří mají platný zaměstnanecký průkaz, se mohou případné kontrole prokázat tímto průkazem.
  • Ostatní zaměstnanci, bydlící mimo Prahu, vyplní potvrzení (ke stažení docx nebo pdf), nechají si je potvrdit podpisem a razítkem buď na pracovišti nebo po dohodě i na děkanátu a budou se jím případné kontrole prokazovat. V případě digitálně podepsaného dokumentu je nutné jej mít ke kontrole v originální elektronické podobě, nikoli vytištěný.
  • Dočasné opatření: pokud není možno zajistit, aby zaměstnanci měli uvedené písemné potvrzení již v pondělí 1. 3. či ve dnech bezprostředně následujících, navrhuje RUK dočasně řešit tento problém čestným prohlášením (docx nebo pdf, v nouzi i psané rukou), které si na daný den vystaví zaměstnanec sám.
 3. Zkoušení, konzultace: i když je usnesením vlády č. 200 stále ještě povoleno prezenční zkoušení na vysokých školách do počtu 10 osob, stejně jako individuální konzultace za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka, vedení MFF UK důrazně doporučuje využívat v maximální míře distanční formy těchto aktivit. Jiné prezenční formy setkávání se studenty nejsou povoleny.
 4. Výuka: veškerá výuka v LS, kterou zahajujeme 1. březnem 2021, bude až do odvolání probíhat výhradně v distančním režimu. Výjimky pro některé druhy zejména praktické výuky nelze bohužel alespoň v prvních třech týdnech semestru očekávat.
 5. Knihovny: usnesením vlády č. 217 je zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor alespoň třídy FFP2.
 6. Testování: Doporučujeme všem zaměstnancům a studentům MFF UK, aby využili práva podstoupit každé tři dny bezplatný antigenní test. Testy podstupujte pokud možno alespoň jednou za 14 dní, lépe jednou týdně. Seznam odběrových míst lze nalézt na adrese https://testovani.uzis.cz/Antigen. Objednávejte se prosím na tyto testy s dostatečným předstihem.
 7. Očkování: zaměstnanců vysokých škol se zatím bohužel netýká možnost registrace na očkování zaměstnanců škol a školských zařízení. Tuto informaci potvrdilo děkanovi fakulty telefonicky MŠMT dopoledne dne 27. 2. 2021, stejnou informaci sdělil fakultám rektorát UK v mailu, který byl poslán v odpoledních hodinách téhož dne. Pokud by se cokoli v tomto ohledu změnilo, budeme o tom neprodleně informovat.

Ústřední krizový štáb UK zasedá až v průběhu dne 1. 3. 2021. V případě, že by bylo nutno výše uvedený text pozměnit nebo doplnit, učiníme tak ve večerních hodinách dne 1. 3.

Sledujte také tradiční aktuální Tabulku aktuálního stavu akcí a činností na MFF UK.

Přejeme co nejvíce trpělivosti v nadcházejících nelehkých dnech.

Krizový štáb MFF UK


4. února 2021

Výuka v letním semestru 2020/21

Výuka v letním semestru začne zcela jistě distanční formou. Nelze však vyloučit, že v závislosti na aktuální situaci budeme moci v průběhu semestru přejít na částečně prezenční formu výuky. Příprava rozvrhu na LS počítala s oběma těmito variantami a pokud v průběhu semestru dojde k situaci, kdy bude možné přejít na částečně prezenční výuku, budete o tom uvědoměni s dostatečným předstihem.

Více informací můžete nalézt na těchto (fakultních) odkazech:

Obecné informace k výuce poskytne také zajímavý web www.karlovkaonline.cz, na kterém naleznete tipy pro výuku i metodiku distančního zkoušení. Tamtéž naleznete i dokument UK „Hybridní jaro“. Ze zajímavých odkazů v něm uvedených lze zmínit například

Věříme, že vyzbrojeni zkušeností z minulých semestrů i patřičnou dávkou trpělivosti zvládneme všichni i další netypický semestr, s nadějí, že mnoho takových už nás nečeká.

Krizový štáb MFF UK


11. ledna 2021

Zkouškové období ZS 2020/21

Na základě usnesení vlády ČR č. 13 z 7. ledna 2021 se poněkud upravují podmínky provozu vysokých škol, stanovené vládou 23. 12. 2020 a následně MFF UK. Vše, co bylo napsáno ve vyjádření krizového štábu z 30. 12. 2020, zůstává v platnosti, zmíněné nařízení vlády č. 13 však navíc povoluje konat prezenční přijímací zkoušky za účasti nejvýše 10 osob, a účast na prezenčních individuálních konzultacích, ale vždy za přítomnosti pouze 1 studenta a 1 akademického pracovníka. Platnost všech těchto opatření je vládou zatím stanovena na období 11. – 22. 1. 2021. Není asi potřeba dodávat, že u všech prezenčních aktivit je potřeba dodržovat přísná hygienická opatření, včetně nošení roušek či respirátorů.

Dne 4. 1. 2021 rozeslal proděkan pro studijní záležitosti dva dopisy, o kterých mluví vyjádření krizového štábu z 30. 12. 2020. Jde o dopis pro pedagogy, který byl poslán všem vedoucím pracovišť a garantům studií, a dopis pro studenty, který byl poslán všem studentům. Dnes, první den zkouškového období, raději ještě jednou na tyto dopisy upozorňujeme – obsahují podrobnější informace o průběhu zkouškového období. Zejména bychom chtěli zdůraznit, že vedení MFF UK nepřikazuje jednotnou formu, jakou mají zkoušky probíhat. Spoléháme na flexibilitu a vstřícnost pedagogů i studentů a schopnost komunikovat a domluvit se.

Držíme všem palce a věříme, že i toto další nestandardní zkouškové období všichni zvládneme.

Krizový štáb MFF UK


Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – prosinec 2020

 

Personální složení krizového štábu MFF UK (Dodatek č. 1 k příkazu děkana č. 9/2020)

 

Novela Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách

S účinností od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost novela zákona o vysokých školách, specifikující zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích.

 

Informace UK

 

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy

 

Informace Ministerstva vnitra k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR

 

Fakultní kontakty

Zaměstnanci

Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí, oznamte prosím nejbližšímu nadřízenému, který o tom uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou.

Studenti

V případě onemocnění, pozitivního testu nebo zahájení či ukončení nařízené karantény prosím oznamte emailem na adresu studijni@mff.cuni.cz své jméno a příjmení, program/obor studia, datum pozitivního testu/data nařízené karantény. Tyto údaje budou považovány za přísně důvěrné a budou používány jen k tomu, aby fakulta znala míru výskytu viru mezi studenty. Studijní oddělení poté uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou.

 

Sledujte průběžně také webové stránky Univerzity Karlovy, Ministerstva zdravotnictvíStátního zdravotního ústavu