Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

Přeskočit na informace k testování

16. března 2021

K situaci na MFF počínaje 17. 3. 2021

 

1. Obecné informace

Počínaje 17. 3. upravuje Krizový štáb MFF UK podmínky vstupu do budov fakulty níže specifikovaným způsobem. Místo seznamů osob s povolením vstupu byla zvolena cesta specifikace činností, které (za současného splnění podmínky „test nebo očkování nebo prodělaný Covid“) opravňují nejen zaměstnance, ale i studenty a další osoby ke vstupu do budovy. Kontrola splnění podmínek ke vstupu, včetně kontroly a evidence příslušných potvrzení, je v pravomoci vedoucích pracovišť.

Prosíme, aby doba pobytu v budově odpovídala délce a důležitosti příslušné konkrétní činnosti a aby v rámci pobytu v budově docházelo k minimálnímu množství osobních kontaktů. Věříme, že uvedená opatření pochopíte nejen jako snahu omezit počet osob v budově či omezit cestování mezi místem bydliště a budovami MFF UK (které je jedním z podstatných rizikových faktorů), ale i snahu najít rozumný model, který nezpůsobí výrazné omezení důležitých činností fakulty.

 

2. Vstup do budov MFF UK

Do budov MFF UK mohou počínaje 17. 3. 2021 do odvolání vstoupit pouze ty osoby, jejichž činnost patří do alespoň jednoho z níže uvedených okruhů:

 • zajištění nezbytných činností souvisejících s provozními záležitostmi budov – za rozdělení příslušných osob do směnného provozu a jeho nastavení zodpovídá vedoucí SB či jím pověření správci v budovách;
 • zajištění nutných stavebních a jiných technických prací, které nemohou být odloženy – zodpovídá vedoucí SB;
 • zajištění nezbytných administrativních činností děkanátu, které nelze vykonávat z domova – za rozdělení příslušných osob do směnného provozu a jeho nastavení zodpovídají vedoucí oddělení děkanátu po konzultaci s tajemnicí MFF UK;
 • zajištění nezbytných administrativních činností pracovišť, které nelze vykonávat z domova – za nastavení omezeného provozu s minimálním potkáváním osob zodpovídá příslušný vedoucí pracoviště;
 • zajištění výuky, kterou není možné konat z domova ať už kvůli nutnosti použít speciální techniku nebo kvůli riziku významné degradace výukového procesu – zodpovídají vedoucí pracovišť včetně posouzení jednotlivých nestandardních případů a organizace výuky tak, aby bylo minimalizováno potkávání osob na pracovišti;
 • zajištění experimentů nutných k dokončení závěrečných prací studentů, kteří plánují konat obhajobu do konce tohoto akademického roku a nemohou potřebné experimenty dokončit jiným způsobem – vedoucí pracovišť/laboratoří zodpovídají za to, že studenti omezí přítomnost na nezbytně dlouhou dobu při minimalizaci kontaktů a dodržování všech ostatních opatření;
 • zajištění nezbytného provozu laboratoří a techniky, která se neobejde bez zásahu či kontroly obsluhy; dále běžících experimentů, které nemohou být přerušeny a vyžadují přítomnost osob – za rozdělení osob do směnného provozu zodpovídá vedoucí příslušného pracoviště;

a současně

 • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 • nebo předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
 • nebo prokáží, že prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci.

Potvrzení o tom, že nastal jeden z výše uvedených tří případů, budou archivována na pracovištích jako listinná nebo elektronická kopie příslušného dokumentu.

 

3. Testování

Upřesnění možností testování (podrobněji viz též text na této stránce z 10. 3. 2021):

 • Adresa pro rezervaci na testování zaměstnanců UK v ulici Studničkova (Albertov) je testovani.cuni.cz. Podrobnosti o podmínkách testování a rezervace byly poslány mailem dne 14. 3.
 • V lokalitách Troja, Malá Strana a Karlín se bude možno pravidelně nechat otestovat mobilní jednotkou UK. O konkrétních datech přítomnosti této jednotky v dané lokalitě budou pracovníci příslušných budov včas uvědomováni.
 • Stále je možno obstarat si případně test i na některém z veřejných testovacích stanovišť, např. https://book.anygence.com/, https://testovani.uzis.cz/Antigen, nebo https://www.covidpass.cz/cs-CZ/chci-test/; Zejména s první z uvedených adres jsou dobré zkušenosti.
 

Děkujeme za trpělivost a přejeme pevné nervy.

Krizový štáb MFF UK


10. března 2021

Opatření Krizového štábu MFF UK ze dne 10. 3. 2021

Krizový štáb MFF UK na základě Opatření rektora č. 8/2021 (Mimořádné opatření k organizaci práce, s účinností od 10. 3. 2021), a Opatření rektora č. 9/2021 (Mimořádné opatření ke vstupu na pracoviště v objektech UK s účinností od 17. 3. 2021) rozhodl o následujících pravidlech omezeného fungování fakulty.

Obecná situace

Základním smyslem níže uvedených opatření je požadavek, aby zaměstnanci buď byli na nařízeném Home Office, nebo aby byla jejich občasná přítomnost na pracovišti podpořena aktuálním negativním testem, absolvovaným očkováním nebo jiným doložitelným druhem získané imunity. Výjimky specifikuje text níže v závislosti na časovém období.

I v případě odůvodnitelné přítomnosti na pracovištích žádáme všechny zaměstnance, aby co nejvíce omezili setkávání s jinými osobami a dodržovali přísná hygienická pravidla včetně zákazu konzumace v blízkosti dalších osob. Vedoucí pracovníky žádáme, aby se pokusili zorganizovat přítomnost zaměstnanců tak, aby jich v jedné chvíli bylo na pracovišti co nejméně.

Období od 10. 3. do 16. 3. 2021

Opatřením rektora č. 8/2021 je s účinností od 10. 3. 2021 nařízena práce z domova všem zaměstnancům UK. Přístup na pracoviště je tímto opatřením umožněn pouze ve výjimečných případech ve vztahu k plnění důležitých úkolů, které nesnesou odkladu, nebo činnosti, které nelze provádět z domova. V takových případech je oprávněn konkrétním zaměstnancům povolit výjimku a umožnit výkon práce na příslušném pracovišti děkan.

K provedení tohoto opatření KŠ MFF UK stanovuje:

 • S platností od 10. 3. od 20:00 do odvolání budou uzavřeny všechny budovy MFF UK, vstup bude umožněn na čip. Veškerá výuka včetně činností s tím spojených (zkoušky, konzultace) se bude dít výhradně distanční formou.
 • Na pracovištích sekcí požádají děkana o výše uvedenou výjimku po konzultaci se sekčním proděkanem vedoucí pracovišť, a to vyhotovením seznamu, který cestou sekčních proděkanů předají děkanovi. Vedoucí pracovišť zodpovídají za dodržování omezení přístupu.
 • Za organizaci provozu děkanátu zodpovídá tajemnice, která po dohodě s vedoucími oddělení a oddělením nadřízenými proděkany stanoví vhodný směnný provoz tak, aby byly zabezpečeny nutné činnosti fakulty. Za organizaci provozu správy budov zodpovídá její vedoucí.
 • Po přechodnou dobu 10. - 12. 3. a výhradně po dohodě s vedoucím pracoviště mohou i pracovníci nemající tuto výjimku na nezbytně nutnou dobu navštívit pracoviště za účelem vyzvednutí věcí nutných pro práci z domova a jejich odvozu do místa Home Office.

Období od 17. 3. do odvolání

V souladu s Opatřením rektora č. 9/2021 bude vstup do budov MFF UK povolen pouze těm osobám, které

 • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
 • mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
 • prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19;

a současně nejeví žádné příznaky onemocnění. Potvrzení o tom, že nastal jeden z výše uvedených případů, budou archivována na pracovištích ve fyzické kopii či elektronicky.

Současně opět apelujeme na to, aby i po 17. 3. pracovníci výrazně omezili přítomnost na pracovištích a zůstávali až do odvolání na Home Office, a to i v případě, že pro ně platí jedna ze tří výše uvedených možností – spolehlivost antigenních testů u bezpříznakových stavů je nevelká.

Testování

Doporučujeme všem zaměstnancům v maximální míře využívat veřejná odběrová místa a možnost rezervace k odběru. Antigenní test na přítomnost Sars-COV-2 lze absolvovat jednou za 3 dny a je plně hrazen veřejným zdravotním pojištěním. Vzhledem k očekávanému zájmu o testování doporučujeme registraci na testy s předstihem.

Konkrétní možnosti testování:

 • Rezervací například na některém z odkazů https://testovani.uzis.cz/Antigen, https://book.anygence.com/ nebo https://www.covidpass.cz/cs-CZ/chci-test/; rezervací na konkrétní čas omezíte či zcela vyloučíte rizikové čekání ve frontách.
 • Již ve středu 10. 3. a v pátek 12. 3. bude v provozu odběrové antigenní centrum na Albertově (Studničkova ulice), a to pouze pro zájemce ze strany zaměstnanců Univerzity Karlovy. Provozní doba je od 8:00 do 16:00 hodin. Testování se v tyto dny provádí bez předchozí rezervace. Zájemci o testování se na místě musejí prokázat platnou pracovní smlouvou či zaměstnaneckou kartičkou.
 • Od pondělí 15. 3. včetně bude výše uvedené odběrové centrum Albertov v provozu vždy v pondělí, ve středu a pátek od 8:00 do 16:00 hodin, s možností rezervovat se na odběr. Odkaz na tuto rezervaci poskytneme, jakmile bude znám.
 • UK postupně zajistí mobilní testovací laboratoře, které budou zpravidla 1× týdně provádět testy v jednotlivých budovách MFF UK. O harmonogramu činnosti mobilních laboratoří budou pracoviště informována, jakmile bude stanoven.

Vážení přátelé, věříme, že uvedená opatření přijmete s pochopením. Nárůst nemocnosti jsme v posledním týdnu zaznamenali i na MFF UK i navzdory tomu, že se většina z nás chová rozumně a odpovědně. Chovejme se prosím rozumně a odpovědně ještě chvíli a věřme, že toto dočasné omezení bude jedním z faktorů, který nám v dohledné době umožní návrat k normálnímu fakultnímu životu.

Krizový štáb MFF UK


28. února 2021

K situaci od 1. 3. 2021

S ohledem na aktuální situaci a skutečnost, že usnesením vlády č. 196 byl vyhlášen v ČR další nouzový stav platný od 27. 2. 2021 po 30 dnů, tj. do neděle 28. 3. 2021 včetně, vydává vedení MFF UK a Krizový štáb MFF UK následující prohlášení.

 1. Přítomnost na pracovišti: důrazně doporučujeme co nejvíce omezit pobyt v budovách MFF UK s využitím práce na Home Office po dohodě s vedoucím pracovníkem a na základě jeho pověření. Pokud je přítomnost pracovníků na pracovišti nezbytná zejména z provozních důvodů, doporučujeme zavést vhodný „směnný provoz“ oddělených skupin pracovníků. Pracovníci, přítomní v budovách MFF UK, budou dbát na to, aby se v jedné místnosti vyskytoval vždy současně co nejmenší počet osob. Při pobytu v budově jsou všechny osoby povinny používat ochranu dýchacích cest (ideálně respirátor třídy FFP2), a to i v pracovně či kanceláři, pokud se v ní nachází více než jedna osoba.
 2. Potvrzení o možnosti cesty do budov MFF UK: usnesení vlády č. 216 stanovuje na období od 1. 3. do (zatím) 21. 3. 2021 povinnost písemného potvrzení vydaného MFF UK pro účely cesty zaměstnanců do práce, mají-li tito zaměstnanci trvalý pobyt nebo bydliště mimo katastr hl m. Prahy. Pro tyto osoby platí:
  • Zaměstnanci, kteří mají platný zaměstnanecký průkaz, se mohou případné kontrole prokázat tímto průkazem.
  • Ostatní zaměstnanci, bydlící mimo Prahu, vyplní potvrzení (ke stažení docx nebo pdf), nechají si je potvrdit podpisem a razítkem buď na pracovišti nebo po dohodě i na děkanátu a budou se jím případné kontrole prokazovat. V případě digitálně podepsaného dokumentu je nutné jej mít ke kontrole v originální elektronické podobě, nikoli vytištěný.
  • Dočasné opatření: pokud není možno zajistit, aby zaměstnanci měli uvedené písemné potvrzení již v pondělí 1. 3. či ve dnech bezprostředně následujících, navrhuje RUK dočasně řešit tento problém čestným prohlášením (docx nebo pdf, v nouzi i psané rukou), které si na daný den vystaví zaměstnanec sám.
 3. Zkoušení, konzultace: i když je usnesením vlády č. 200 stále ještě povoleno prezenční zkoušení na vysokých školách do počtu 10 osob, stejně jako individuální konzultace za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka, vedení MFF UK důrazně doporučuje využívat v maximální míře distanční formy těchto aktivit. Jiné prezenční formy setkávání se studenty nejsou povoleny.
 4. Výuka: veškerá výuka v LS, kterou zahajujeme 1. březnem 2021, bude až do odvolání probíhat výhradně v distančním režimu. Výjimky pro některé druhy zejména praktické výuky nelze bohužel alespoň v prvních třech týdnech semestru očekávat.
 5. Knihovny: usnesením vlády č. 217 je zakázán jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor alespoň třídy FFP2.
 6. Testování: Doporučujeme všem zaměstnancům a studentům MFF UK, aby využili práva podstoupit každé tři dny bezplatný antigenní test. Testy podstupujte pokud možno alespoň jednou za 14 dní, lépe jednou týdně. Seznam odběrových míst lze nalézt na adrese https://testovani.uzis.cz/Antigen. Objednávejte se prosím na tyto testy s dostatečným předstihem.
 7. Očkování: zaměstnanců vysokých škol se zatím bohužel netýká možnost registrace na očkování zaměstnanců škol a školských zařízení. Tuto informaci potvrdilo děkanovi fakulty telefonicky MŠMT dopoledne dne 27. 2. 2021, stejnou informaci sdělil fakultám rektorát UK v mailu, který byl poslán v odpoledních hodinách téhož dne. Pokud by se cokoli v tomto ohledu změnilo, budeme o tom neprodleně informovat.

Ústřední krizový štáb UK zasedá až v průběhu dne 1. 3. 2021. V případě, že by bylo nutno výše uvedený text pozměnit nebo doplnit, učiníme tak ve večerních hodinách dne 1. 3.

Sledujte také tradiční aktuální Tabulku aktuálního stavu akcí a činností na MFF UK.

Přejeme co nejvíce trpělivosti v nadcházejících nelehkých dnech.

Krizový štáb MFF UK


4. února 2021

Výuka v letním semestru 2020/21

Výuka v letním semestru začne zcela jistě distanční formou. Nelze však vyloučit, že v závislosti na aktuální situaci budeme moci v průběhu semestru přejít na částečně prezenční formu výuky. Příprava rozvrhu na LS počítala s oběma těmito variantami a pokud v průběhu semestru dojde k situaci, kdy bude možné přejít na částečně prezenční výuku, budete o tom uvědoměni s dostatečným předstihem.

Více informací můžete nalézt na těchto (fakultních) odkazech:

Obecné informace k výuce poskytne také zajímavý web www.karlovkaonline.cz, na kterém naleznete tipy pro výuku i metodiku distančního zkoušení. Tamtéž naleznete i dokument UK „Hybridní jaro“. Ze zajímavých odkazů v něm uvedených lze zmínit například

Věříme, že vyzbrojeni zkušeností z minulých semestrů i patřičnou dávkou trpělivosti zvládneme všichni i další netypický semestr, s nadějí, že mnoho takových už nás nečeká.

Krizový štáb MFF UK


11. ledna 2021

Zkouškové období ZS 2020/21

Na základě usnesení vlády ČR č. 13 z 7. ledna 2021 se poněkud upravují podmínky provozu vysokých škol, stanovené vládou 23. 12. 2020 a následně MFF UK. Vše, co bylo napsáno ve vyjádření krizového štábu z 30. 12. 2020, zůstává v platnosti, zmíněné nařízení vlády č. 13 však navíc povoluje konat prezenční přijímací zkoušky za účasti nejvýše 10 osob, a účast na prezenčních individuálních konzultacích, ale vždy za přítomnosti pouze 1 studenta a 1 akademického pracovníka. Platnost všech těchto opatření je vládou zatím stanovena na období 11. – 22. 1. 2021. Není asi potřeba dodávat, že u všech prezenčních aktivit je potřeba dodržovat přísná hygienická opatření, včetně nošení roušek či respirátorů.

Dne 4. 1. 2021 rozeslal proděkan pro studijní záležitosti dva dopisy, o kterých mluví vyjádření krizového štábu z 30. 12. 2020. Jde o dopis pro pedagogy, který byl poslán všem vedoucím pracovišť a garantům studií, a dopis pro studenty, který byl poslán všem studentům. Dnes, první den zkouškového období, raději ještě jednou na tyto dopisy upozorňujeme – obsahují podrobnější informace o průběhu zkouškového období. Zejména bychom chtěli zdůraznit, že vedení MFF UK nepřikazuje jednotnou formu, jakou mají zkoušky probíhat. Spoléháme na flexibilitu a vstřícnost pedagogů i studentů a schopnost komunikovat a domluvit se.

Držíme všem palce a věříme, že i toto další nestandardní zkouškové období všichni zvládneme.

Krizový štáb MFF UK


Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – prosinec 2020

Tabulka aktuálního stavu akcí a činností na MFF

Aktualizace platná od 12. 4. 2021

Testování pro zaměstnance UK

Rezervaci pro odběrové místo na Albertově i mobilní testování (Karlín, Malá Strana, Troja) lze provést na testovani.cuni.cz. Na místo odběru doporučujeme přijít s předvyplněným potvrzením o výsledku testu, věc to urychlí. Zaměstnanci, kteří nemají možnost se předem registrovat, mohou předvyplnit toto potvrzení o výsledku testu.


Termíny testování (Albertov i mobilní) jsou k dispozici v rezervačním systému, další informace pak na webu UK.

Zpět nahoru

Personální složení krizového štábu MFF UK
(Dodatek č. 1 k příkazu děkana č. 9/2020)

Novela Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách

S účinností od 1. 1. 2021 vstupuje v platnost novela zákona o vysokých školách, specifikující zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích.

Fakultní kontakty

 

Zaměstnanci

Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí, oznamte prosím nejbližšímu nadřízenému, který o tom uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou, prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Studenti

V případě onemocnění, pozitivního testu nebo zahájení či ukončení nařízené karantény prosím oznamte emailem na adresu studijni@mff.cuni.cz své jméno a příjmení, program/obor studia, datum pozitivního testu/data nařízené karantény. Tyto údaje budou považovány za přísně důvěrné a budou používány jen k tomu, aby fakulta znala míru výskytu viru mezi studenty. Studijní oddělení poté uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou, prostřednictvím tohoto formuláře.

Sledujte průběžně také webové stránky Univerzity Karlovy, Ministerstva zdravotnictvíStátního zdravotního ústavu