Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

24. listopadu 2020, bod 2. b) upraven 25. listopadu

K situaci od 25. 11. 2020

1. Legislativní kontext

 • Usnesením vlády České republiky č. 1195 ze dne 20. 11. 2020 byl prodloužen nouzový stav pro území ČR v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 12. prosince 2020.
 • Dne 20. 11. 2020 vydala vláda ČR postupně tři usnesení, a sice č. 1197 pro období od 23. 11. do 24. 11., č. 1198 pro období od 25. 11. do 29. 11. a č. 1199 pro období od 30. 11. do 12. 12. 2020.

2. Opatření ve výuce na MFF v období 25. 11. – 12. 12. 2020

Usnesení č. 1197 nemění stávající podmínky provozu VŠ, následná dvě usnesení č. 1198 a č. 1199 nastavují z pohledu VŠ nové, ale v případě obou usnesení shodné podmínky. Lze tedy říci, že pokud vláda ČR nezmění do konce nouzového stavu své stanovisko, platí počínaje 25. 11. 2020 od 00:00 hod. do 12. 12. 2020 do 23:59 hod. pro výuku na MFF UK tento stav:

 1. je možné zkoušet prezenčně s omezením do 10 osob v jedné místnosti a jednom čase;
 2. v učitelských studijních programech spojených s pedagogickými praxemi je povolena účast na praktické výuce a praxi v mateřských, základních a středních školách pro studenty všech ročníků studia na MFF UK (s doporučeným počtem max. 15 osob);
 3. je povolena účast na laboratorní a experimentální výuce, ale pouze v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů; je tedy mj. povolena přítomnost studentů za účelem práce na bakalářské nebo diplomové práci;
 4. doktorandi všech ročníků studia se mohou vrátit k plnění studijních povinností svého ISP v plném rozsahu; prezenční výuka, v případě, že se jí neúčastní všichni zájemci, však musí být k dispozici i v online formě;
 5. pro studenty všech ročníků jsou povoleny individuální konzultace a individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury;

to vše za přísného dodržování všech hygienických podmínek, platných v daném místě a čase.

Nadále je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a také na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; zakázána je prezenční přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání a (v kontextu studia na MFF UK) jsou zakázány také sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

3. Ubytování na kolejích v období 25. 11. – 12. 12. 2020

Z výše uvedených usnesení č. 1198 a č. 1199 plyne, že nadále i po 25. 11. 2020 až do alespoň 12. 12. 2020 trvá zákaz poskytovat ubytování na kolejích studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost, s tím, že nově se výjimka uplatňuje i na studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedených písmen b), c) nebo d) v odst. 2.

Na základě této nově stanovené výjimky bude umožněno, aby od 25. 11. 2020 takto specifikovaní studenti buď realizovali svůj nástup na koleje (mají-li tento nástup stále odložen), nebo aby požádali o opětovné nastěhování a „odpečetění“ jejich pokoje. Pokud student požádá o opětovné nastěhování nejpozději do 30. 11. 2020, bude mu kolejné v plné výši účtováno až od 1. 12. 2020, a to bez ohledu na to, že k faktickému „odpečetění“ pokoje došlo i před tímto datem.

Studenti, na které se nevztahují výše uvedené výjimky, nebudou moci na kolej před 13. 12. 2020 nastoupit.

O jakýchkoli změnách z vládní úrovně či z úrovně UK, které by v období před 12. 12. 2020 v možnostech ubytování na kolejích případně nastaly, budeme operativně informovat.

4. Výhled stavu výuky na MFF UK na dobu do konce roku 2020

Krizový štáb MFF UK rozhodl na svém zasedání dne 20. 11. a per rollam po setkání studijních proděkanů UK dne 24. 11. potvrdil, že bude výuka na MFF UK až do konce roku 2020 ponechána v distančním režimu, a to i v případě, že by v mezičase nastala situace typu PES=3, která by teoreticky umožnila prezenční výuku v prvních ročnících ve skupinách maximálně 20 studentů.

Výjimkou může případně být (kromě výjimek uvedených v písmenech b), c), d) v odst. 2) i laboratorní a praktická výuka v prvních ročnících pro studenty s bydlištěm v Praze či blízkém okolí. O této možné výjimce bude krizový štáb MFF UK včas informovat.

Krizový štáb MFF UK současně upozorňuje všechny studenty, aby předběžně počítali s možností, že v prvním lednovém týdnu budou vyzváni k prezenční účasti v průběhu tzv. zápočtového týdne (posledního týdne před počátkem zkouškového období).

Vedení MFF UK nadále usiluje o možnost změny harmonogramu akademického roku: prodloužení zkouškového období o 2 týdny, tj. na dobu 11. 1. 2021 – 28. 2. 2021, tak, aby bylo možno vypsat dostatečný počet zkouškových termínů, s ohledem na předpokládaná omezení co se týče počtu přítomných studentů na jednom místě a v jednom čase. O výsledcích jednání s RUK v tomto bodě bude krizový štáb MFF UK neprodleně informovat.

M. Rokyta
na základě závěrů Krizového štábu MFF UK


9. listopadu 2020

Vyhlášení mimořádného stavu na UK

S účinností ode dne 5. 11. do odvolání, nejdéle však na 60 dnů, tj. do 3. ledna 2021, vyhlásil rektor UK svým Opatřením č. 46/2020 na celé Univerzitě Karlově mimořádný stav. Po dobu trvání mimořádného stavu na UK je možno postupovat podle čl. 66c až 66e novelizovaného Statutu Univerzity Karlovy, tedy zejména je možno v tam uvedených případech jednat distančním způsobem, rozhodovat per rollam a také na základě rozhodnutí předsedy nebo předsednictva zkrátit vnitřními předpisy stanovené procesní lhůty pro jednání fakultních orgánů.

M. Rokyta
děkan MFF UK


27. října 2020

K situaci od 28. 10. 2020

Hlavní činnosti na MFF UK zůstávají nadále zachovány ve stejném režimu, v jakém jsou popsány v aktuálně platných opatřeních ze dne 16. 10. 2020. V souvislosti s dalšími mimořádnými opatřeními platnými od 28. 10. bychom však rádi upozornili zaměstnance a studenty MFF UK zejména na Usnesení vlády ČR č. 1102 (o volném pohybu osob), případně č. 1103 (o veřejných provozovnách a hromadných akcích) a požádali je, aby dbali na jejich důsledné dodržování.

Zejména pak

 • žádáme všechny pracovníky, aby omezili osobní přítomnost na pracovišti na případy, kdy to je opravdu nezbytně nutné z důvodů zajištění chodu hlavních činností fakulty, a po dohodě s nadřízeným pracovníkem využívali práci z domova;
 • prosíme všechny zaměstnance, aby ve zvýšené míře využívali prostředky elektronické komunikace a elektronického oběhu dokumentů, zejména pomocí CIS/VERSO, Elektronického systému spisové služby UK (ESSS UK) resp. podle pravidel specifikovaných na stránce hospodářského oddělení.

Tabulku aktuální situace sledujte jako vždy na tomto odkazu.

Věříme, že všechna opatření, reflektující nelehkou situaci v ČR, přijmete s pochopením.

Krizový štáb COV-MFF


23. října 2020

K situaci od 22. 10. 2020

Usnesení vlády ČR č. 1078, č. 1079č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 nijak nezměnila předchozí opatření a usnesení regulující činnost a výuku na vysokých školách a ubytování studentů na kolejích. Hlavní činnosti na MFF UK proto zůstávají zachovány ve stejném režimu, v jakém jsou popsány v aktuálně platných opatřeních ze dne 16.10.2020

Ke změnám provozu na MFF UK dochází v těchto bodech:

 • V souladu s Příkazem děkana č. 6/2020 a vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci se nebude konat prezenční část Dne otevřených dveří (DOD), která byla naplánována na 26.11. V souladu s výše uvedeným příkazem se uskuteční pouze distanční část DOD, beseda o studiu, a to dne 24.11.
 • Po projednání v Kolegiu děkana dne 21.10. a po dohodě s vedoucím KTV se pro tento rok ruší konání Děkanského sportovního dne, který byl plánován na 12.11. V tento den je možno konat výuku v režimu, který bude v té době platný.
 • Z rozhodnutí UK se až do konce roku 2020 ruší konání všech promocí.
 • Vzhledem k aktuální situaci dochází také k omezení činnosti a úředních hodin hospodářského oddělení včetně pokladních hodin, v platnosti stále zůstává zrušení úředních hodin studijního oddělení.

Upozorňujeme na rozšířenou možnost testování studentů a zaměstnanců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat každý pracovní den v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny den po odběru. Studenti, zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci zaplatí za toto vyšetření pouze 1000 Kč. Další informace a registraci na vyšetření lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Přejeme všem zaměstnancům a studentům MFF UK co nejpevnější zdraví a neklesající trpělivost.

Krizový štáb COV-MFF


16. října 2020

Aktuálně platná omezení

Nadále platí zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce.

 • Výuka jednotlivých předmětů probíhá distančně podle Zásad distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21.
 • Výuka laboratorních a experimentálních předmětů, které měly povolenu prezenční výuku, je buď přerušena anebo přešla po dobu opatření na distanční formu.
 • Individuální konzultace nejsou povoleny.
 • Je povoleno konání prezenčních zkoušek za přítomnosti maximálně 10 osob. Vzhledem k častým změnám omezení a vývoji situace ale prezenční zkoušení nedoporučujeme.
 • Studenti, kteří se podílejí na pedagogické nebo vědecké činnosti na základě pracovně právního vztahu, uzavřeného s fakultou, mohou být i během omezení přítomni v budovách MFF UK a tuto činnost vykonávat (při dodržení aktuálně požadovaných hygienických opatření).
 • Jsou povoleny praxe studentů pedagogických programů v mateřských, základních a středních školách.
 • Vstup do knihoven je povolen pouze za účelem zápůjčky či vrácení literatury. Knihovna MFF UK nabízí možnost distančních výpůjček.
 • Počítačové laboratoře jsou uzavřeny.
 • Provoz kolejí je omezen.

Tabulku aktuální situace sledujte na tomto odkazu.

Z důvodů větší přehlednosti této stránky byly některé texty, jejichž obsah přestal být relevantní, odstraněny.

Krizový štáb COV-MFF


15. října 2020

Oznámení o omezeních platných od 14. 10.

Podle Usnesení vlády České republiky vyhlášená ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) trvá s účinností od 14. 10. do 1. 11. 2020 zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole s některými výjimkami.

Po dobu platnosti tohoto opatření zůstávají v platnosti Zásady distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21, zveřejněné zde níže 24. 9. 2020, s těmito změnami:

 • Je povoleno konání prezenčních zkoušek za přítomnosti maximálně 10 osob. Vzhledem k častým změnám těchto omezení ale doporučujeme i nadále plánovat nadcházející doktorské zkoušky a obhajoby v distanční formě.
 • Jsou povoleny praxe studentů pedagogických programů v mateřských, základních a středních školách.

Krizový štáb COV-MFF


13. října 2020

Výzva UK pro studenty ubytované na kolejích

Aktuální vyjádření MŠMT mj. i k ubytování na kolejích


9. října 2020

Oznámení o omezeních platných od 12. 10.

Zasedání Krizového štábu COV-MFF dne 9. 10. 2020 v dopoledních hodinách schválilo v reakci na vládní opatření níže uvedený text.

Podle usnesení vlády ČR č. 997 ze dne 8. října platí s účinností od 12. 10. do 25. 10. 2020 zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Výjimky ze zákazu existují pouze pro zdravotnické studijní programy.

Po dobu platnosti tohoto opatření zůstávají v platnosti Zásady distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21, zveřejněné zde níže 24. 9. 2020, s těmito změnami:

 • nelze konat jakékoli prezenční zkoušky ani obhajoby
 • nelze konat individuální konzultace
 • vstup do knihoven je povolen pouze za účelem zápůjčky či vrácení literatury
 • předměty, které měly povolenu prezenční výuku, lze vyučovat pouze distančně

Doktorské zkoušky a obhajoby mohou proběhnout distanční formou dle §5 Zákona č. 188/2020 Sb. Pro průběh doktorských zkoušek a obhajob lze využít stále platnou Metodiku UK z jara 2020.

Výuka laboratorních a experimentálních předmětů bude buď přerušena anebo přejde po dobu opatření vlády na distanční formu. Formu výuky těchto předmětů určí garant programu ve spolupráci s vyučujícím.

Studenti, kteří se podílejí na pedagogické nebo vědecké činnosti na základě pracovně právního vztahu, uzavřeného s fakultou, mohou být i během omezení přítomni v budovách MFF UK a tuto činnost vykonávat za dodržení přísných hygienických opatření.

Aktuální stav platných opatření naleznete jako vždy na tomto odkazu.

Věříme, že tato snad dočasná omezení, jejichž hlavním cílem je nepřipustit nekontrolovaný nárůst případů onemocnění Covid-19, přijmete s pochopením.

Krizový štáb COV-MFF


24. září 2020 10:45

Zásady distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21

Zasedání Krizového štábu COV-MFF dne 23. 9. 2020 ve večerních hodinách schválilo níže uvedený text, stanovující zásady a podmínky distanční formy výuky na MFF UK. Podrobnější technické informace k organizaci výuky, provozu učeben a fakulty během hygienických opatření budou postupně zveřejňovány v pravé části těchto stránek.

Dle Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 platí na území hl. m. Prahy zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce. Zákaz se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Z tohoto důvodu bude výuka na MFF UK od 29.9.2020 do odvolání probíhat distanční formou. Prezenční formou smějí probíhat pouze laboratorní a experimentální předměty (na základě povolení proděkana pro studijní záležitosti), individuální konzultace (za přítomnosti maximálně 2 studentů) a zkoušky, s omezením počtu účastníků uvedeným výše.

Závazná opatření

 1. Fakulta nestanovuje jednotné formy distanční výuky. Možnosti jejího provádění jsou například:
  • přímý on-line přenos výuky konané v posluchárně
  • přímý on-line přenos prezentace konané mimo posluchárnu
  • vystavený audio/video záznam prezentace
  • interaktivní diskuse nebo konzultace
  • instruktáž pomocí výukového softwaru (Moodle apod.)
  • kontrolovaná četba ze skript nebo z literatury
  • jakákoli jiná přiměřená forma
 2. Vyučující volí formu distanční výuky pro svůj předmět tak, aby byla technicky proveditelná, co nejlépe odpovídala charakteru předmětu a stylu výuky, umožňovala studentům účastnit se výuky a poskytovala možnost interakce s nimi.
 3. Vyučující co nejdříve zveřejní formu distanční výuky a odkazy na umístění studijních materiálů buď přímo v SISu anebo na jiné webové stránce, na níž bude v SISu uveden odkaz.
 4. Vyučující nejdéle do 14 dnů od zahájení výuky přizpůsobí požadavky k zápočtu a ke zkoušce zvolené formě distanční výuky. O interpretaci požadavků a termínech jejich plnění bude informovat studenty.
 5. Probíhá-li výuka přímým přenosem, koná se zpravidla v době stanovené rozvrhem. Výjimky jsou možné v případě, že nedojde k rozvrhovému konfliktu z hlediska vyučujícího, studentů nebo poslucháren. Trvalé změny pravidelného času výuky je nutné zaznamenat do rozvrhu.
 6. Přímý on-line přenos vystoupení vyučujícího během přednášek a cvičení musí být nahráván; záznam musí být k dispozici zapsaným studentům až do konce akademického roku (u cvičení není třeba nahrávat všechny paralelky). Požadavek nahrávání se netýká volných diskusí. Nahrávání studentů lze provádět jen s jejich souhlasem dle pravidel GDPR.
 7. Mezi doporučené platformy on-line výuky na MFF UK patří Zoom, MS Teams, Adobe Connect, Moodle. Je možné používat i jiné platformy, pokud je k tomu důvod. Technické detaily budou zveřejněny v pravé části Covidové stránky MFF UK.
 8. Off-line formy distanční výuky (audio/video záznamy, kontrolovaná četba) musí být doprovázeny interaktivní složkou (pravidelné diskuse, konzultace, ankety).
 9. Přípustné formy distanční výuky a softwarové platformy mohou být upřesněny sekčními proděkany, vedoucími pracovišť a garanty studijních programů v rámci jejich působnosti.
 10. Počítačové laboratoře budou uzavřeny. V odůvodněných případech může sekční proděkan rozhodnout o částečném otevření příslušných laboratoří za dodržení odpovídajících hygienických podmínek.

Doporučení pro vyučující

 • včas informujte studenty o tom, kdy, kde a jak budou poskytovány informace o výuce a studijní materiály
 • pamatujte na to, že pro studenty může být obtížné vyhledávat a sledovat informace o všech zapsaných předmětech; snažte se jim to usnadnit
 • požadujte po studentech nějakou formu pravidelné aktivity
 • snažte se udržet objem zadávané práce ve zvládnutelných mezích (s ohledem na další předměty, které mají studenti zapsané)
 • udržujte přiměřený kontakt se všemi zapsanými studenty, nechte si od nich poskytovat zpětnou vazbu ohledně kvality distanční výuky a zvládnutelnosti vašich požadavků
 • předem plánujte distanční metody pro případné zápočtové práce a zkoušky
 • využívejte možnosti vzdělávání ve využívání výukových on-line platforem a pedagogických metod distanční výuky

Rady pro studenty

 • vypracujte si systém pro sledování a kompilaci organizačních informací ze všech vašich předmětů, zaznamenávání termínů apod.
 • snažte se podle možností pravidelně věnovat studiu všech vašich předmětů, nenechte si nahromadit příliš mnoho práce
 • buďte v kontaktu se svými spolužáky a pomáhejte si navzájem s učením (ale nekopírujte řešení zadaných úloh jeden od druhého)
 • jestliže máte důvodné pochybnosti o kvalitě distanční výuky některého předmětu, dejte je najevo vyučujícímu, garantovi programu nebo vedoucímu pracoviště, které předmět zajišťuje – máme zájem problémy průběžně řešit, ale musíme o nich vědět

Krizový štáb COV-MFF


14. září 2020

Vedení MFF UK se na schůzi Kolegia děkana konané dne 11. 9. 2020 dohodlo na zveřejnění následujícího textu, reflektujícího současnou hygienickou situaci v ČR.

Organizační pokyny

 • Vedení MFF UK vyhlašuje zákaz vstupu do budov MFF UK pro osoby s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou. Ve vrátnicích budov budou v nejbližší době k dispozici bezdotykové teploměry, které si na požádání mohou vypůjčit zaměstnanci fakulty. Pracovníci vrátnice jsou oprávněni měřit teplotu příchozím a případně jim nepovolit vstup do budovy. V souvislosti s tímto opatřením ruší vedení fakulty povinnost podepisovat u vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Po vstupu do budov MFF UK mají všichni příchozí povinnost vydezinfikovat si ruce (tato povinnost platí ve všech veřejných budovách v Praze od 14. 9.); ve vstupech budov jsou na vybraných místech instalovány dávkovače dezinfekce.
 • V budovách fakulty je povinné nošení roušek či jiné ochrany úst a nosu. Tato povinnost neplatí v pracovnách, sedíte-li sami či v dostatečné vzdálenosti od svých standardních spolupracovníků. Omezte prosím pozdrav podáním rukou.
 • Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí, je nutno oznámit nejbližšímu nadřízenému, který o tom uvědomí fakultní kontaktní osobu, tajemníka Ing. A. Lísku, liska@dekanat.mff.cuni.cz.
 • Vedení fakulty nadále žádá, aby vysílání do zemí s vysokým rizikem nákazy a do zemí mimo schengenský prostor bylo omezeno jen na nejnutnější výjimky a bylo konzultováno s děkanem fakulty. Stejné opatření platí i pro přijímání zahraničních pracovníků a hostů. V případě dovolených doporučuje vedení fakulty pracovníkům silně zvážit cesty do rizikových zemí. Všem pracovníkům vyjíždějícím do zahraničí je doporučeno registrovat se v systému DROZD.
 • V řádu dnů bude jmenován Krizový štáb MFF UK jako poradní orgán děkana pro opatření související s onemocněním COVID-19.

Studium

 • O způsobu, jakým bude zahájena buď veškerá výuka nebo výuka jistých skupin předmětů, rozhodne Krizový štáb MFF UK nejpozději týden před zahájením standardní výuky. Žádné epidemiologické opatření ani nařízení z úrovně MŠMT nebo UK zatím nelimituje zahájení prezenční výuky v zimním semestru. Rektorát UK připravuje vydání obecných celouniverzitních opatření do 18. 9. a opatření z úrovně MFF UK budou následovat.
 • Vedení fakulty stále spatřuje výhodu v tom, kdyby se podařilo alespoň částečně zahájit výuku prezenční formou, zejména v případě prvních ročníků, pro které by mohla být distanční výuka vedená od prvního dne semestru zásadní komplikací pro jejich úspěšné studium.
 • Vzhledem k vývoji počtu nakažených v ČR lze však očekávat zpřísňování hygienických opatření a poměrně rychlá rozhodnutí o změně formy výuky na UK a MFF UK.
 • Už v této chvíli rozhodlo vedení fakulty o zrušení některých aktivit: do odvolání se ruší výuka v rámci Univerzity třetího věku, spolek Matfyzák se rozhodl odložit studentskou slavnost „Beánie“ a byla zrušena Imatrikulace studentů 1. ročníku. O způsobu náhrady imatrikulačního obřadu budou studenti včas uvědomeni studijním oddělením.

Upozornění pro vyučující

 • Buďte prosím připraveni na to, že výuka v zimním semestru může probíhat jak částečně prezenční, tak hybridní či plně distanční formou a že rozhodnutí o změně formy výuky může být operativní. Fakulta je na přechod na distanční výuku připravena, pokračující nákup hardware už této chvíli umožňuje distanční přenos z desítek poslucháren, k dispozici jsou výukové softwarové platformy dostupné z úrovně UK (MS Teams, Zoom, Moodle, atd.). Informace o nich najdete na stránce https://dl.cuni.cz/ nebo u správců IT systémů v budovách MFF UK.
 • Uvědomte si prosím, že i v případě prezenční výuky bude třeba připravit a zpřístupnit dostatečně kvalitní studijní materiály pro studenty, kteří se nemohou účastnit prezenční výuky, ať z důvodu nemoci, karantény či ztížené možnosti přeshraničního pohybu.
 • Upravte prosím požadavky k zápočtům tak, aby nevyžadovaly osobní přítomnost na výuce, zvažte množství těchto požadavků tak, aby i v případě nutnosti redukovat výuku v případě vážnější či delší hygienické komplikace byly rozumně splnitelné. Přemýšlejte předem o nejvhodnějším způsobu potenciální distanční výuky a připravujte se na ni (způsob distribuce studijních materiálů, způsob komunikace se studenty, nahrávání přednášek, využití softwarových platforem pro výuku, atd.)
 • Připravujte se na případné distanční zkoušení ve zkouškovém období zimního semestru a zvažte v té souvislosti také úpravu zkouškových požadavků.

Upozornění pro garanty programů a vedoucí pracovišť

 • Promyslete si prosím způsob komunikace s vyučujícími během semestru, zvažujte náhradní varianty výuky pro případ onemocnění pedagoga.
 • Připravte seznam předmětů, u kterých nebude distanční výuka proveditelná nebo by byla proveditelná jen s obtížemi a s výrazným dopadem na kvalitu výuky a informujte o tomto seznamu studijní proděkany MFF UK.

Druhá vlna onemocnění COVID-19 je zde a je potřeba tuto situaci vzít na vědomí. Výuka i vědecká mobilita, a také chod fakultní administrativy bude výrazně ztížen. Máme však již své zkušenosti s chodem fakulty ve ztížených podmínkách, způsobených první vlnou. Věříme, že také nadcházející semestr zvládneme.

Za vedení MFF UK
Mirko Rokyta, děkan


9. září 2020

Milí přátelé,

situace v Praze i celé České republice v souvislosti s onemocněním Covid-19 se nevyvíjí příznivě. S velkou pravděpodobností lze očekávat omezení plně prezenční formy výuky hned od počátku nového semestru. První schůze nového vedení MFF UK byla svolána mimořádně na tento pátek 11. 9. a diskuse o opatřeních souvisejících s výukou a provozem MFF UK vůbec bude jedním z hlavních bodů jednání. Koncem týdne tedy očekávejte podrobnější informace.

Již v této chvíli bych vás však chtěl požádat, abyste počínaje zítřkem respektovali nařízení vlády a nosili roušku či jinou vhodnou ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorách budov [nejen] MFF UK. Tato povinnost se pochopitelně nevztahuje na situaci, kdy sedíte ve své vlastní pracovně, týká se však toho, kdy navštívíte jinou pracovnu či prostoru MFF UK. Ukazuje se, že důsledné dodržování takzvaného "pravidla tří R", které zní: "ruce (tedy jejich důkladná hygiena), roušky, rozestupy", významně snižuje riziko nákazy nejen Vás, ale i osob, vyskytujících se ve Vaší blízkosti.

Na jaře se nám díky úsilí Vás všech podařilo úspěšně realizovat výuku a udržet běžný chod fakulty. Za to patří Vám všem poděkování. Věřím, že i nadcházející semestr zvládneme v rámci daných možností rozumně, s minimem onemocnění a s dobrou myslí.

Za vedení MFF UK
M. Rokyta, děkan


4. září 2020

Sdělení UK pro studenty a uchazeče o studium

Podrobnější informace vážící se k akademickému roku 2020/21 budou upřesněny v průběhu příštího týdne.


5. srpna 2020

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK


4. srpna 2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

s koncem první části zkouškového období letního semestru akademického roku 2019/20 vám všem děkujeme za zvýšené úsilí během tohoto semestru, i za dodržování zvýšených hygienických opatření. Díky vaší práci a disciplinovanosti jsme zvládli on-line přednášky a obhajoby, jakož i zkoušky s rouškami a rozestupy. A díky nim nenarušily chod fakulty koronavirové karantény ani onemocnění s komplikacemi.

S těžkým srdcem a smíšenými pocity jsme se rozhodli v letošním roce zrušit přípravné soustředění nastupujících studentů bakalářského studia na Albeři. Za současné situace v ČR to považujeme za jediné možné řešení. Besedy, testy a informační přednášky proběhnou před začátkem semestru v Praze. Doufáme a pevně věříme, že nový akademický rok zahájíme v posluchárnách a pracovnách pravidelnou výukou a standardní vědeckou prací.

Do té doby vám přejeme oddech a příjemné prožití letos krátkých prázdnin.

Za vedení MFF

Jan Kratochvíl


Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – červen 2020

 

Personální složení krizového štábu MFF UK je dáno Příkazem děkana č. 9/2020

 

Zákon č. 188/2020 Sb.

Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

 

Informace UK

 

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy

 

Informace Ministerstva vnitra k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR

 

Fakultní kontakty

Zaměstnanci

Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí, oznamte prosím nejbližšímu nadřízenému, který o tom uvědomí fakultní kontaktní osobu, tajemníka Ing. A. Lísku, liska@dekanat.mff.cuni.cz.

Studenti

V případě onemocnění, pozitivního testu nebo zahájení či ukončení nařízené karantény prosím oznamte emailem na adresu studijni@mff.cuni.cz své jméno a příjmení, program/obor studia, datum pozitivního testu/data nařízené karantény. Tyto údaje budou považovány za přísně důvěrné a budou používány jen k tomu, aby fakulta znala míru výskytu viru mezi studenty. Studijní oddělení poté uvědomí fakultní kontaktní osobu, tajemníka Ing. A. Lísku, liska@dekanat.mff.cuni.cz.

 

Sledujte průběžně také webové stránky Univerzity Karlovy, Ministerstva zdravotnictvíStátního zdravotního ústavu