Opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

13. 9. 2021

K situaci v polovině září 2021

1. Obecné informace

Na základě vládního rozhodnutí ze dne 10. 9. nemusejí počínaje 13. 9. 2021 studenti, vstupující do budov MFF UK, dokládat bezinfekčnost (tedy splnění některé z podmínek „očkování-prodělaná nemoc- negativní test“) za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách. Bezinfekčnost bude třeba prokazovat jen při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) za účasti více než 20 osob, a ubytování na kolejích (více na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz).

2. Respirátory

Všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru. Výjimku mají také pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání.

Krizový štáb MFF UK


2. 7. 2021

K situaci v prvních červencových dnech

1) Obecné informace

Ke dni 1. 7. skončila povinnost zaměstnavatelů testovat zaměstnance. Mobilní testovací týmy UK ukončily svou činnost, je zrušeno testovací místo na Albertově. Dne 25. 6. skončil mimořádný stav na UK a Opatřením rektora č. 27/2021 byla zrušena i nařízená práce z domova. Vstup do budov MFF UK není od 1. 7. 2021 regulován žádnou obecně platnou podmínkou, s omezeními specifikovanými níže.

2) Respirátory

Všechny osoby ve vnitřních prostorách musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru.

3) Výuka, vzdělávání, zkoušky

Pokyny z vládní úrovně i z úrovně UK nejsou zcela jednoznačně interpretovatelné zejména co se týče provozu knihoven, studoven a počítačových labů. Krizový štáb MFF UK na základě dostupných informací stanovuje:

  • Pro účast na činnostech, majících charakter vzdělávání (přednášky, semináře, konzultace - bez omezení počtu osob), a pro účast na zkoušce (pokud je v dané chvíli v místnosti přítomno maximálně 10 osob), nejsou kromě výše uvedeného ustanovení o respirátorech dána žádná další pravidla.
  • Pro účast na zkoušce, u níž je přítomno více než 10 osob, a účast na promocích je nutné:
    • prokázat se negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
    • nebo předložit certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od dávky, která ukončuje očkovací schéma, uplynulo alespoň 14 dnů (pozor, pouze jedna očkovací dávka u dvoudávkového schématu od 9. 7. nestačí);
    • nebo prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního AG nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dnů; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci.
  • V případě pobytu v knihovně nebo studovně zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor; v případě vstupu do studovny je potřeba navíc prokázat bezinfekčnost některým ze tří výše uvedených způsobů. V obou případech také platí omezení, určující, že v knihovně nebo studovně může pobývat maximálně 1 osoba na 10 m2.
  • Provoz počítačových labů je možný; otevření počítačového labu je v kompetenci jejich správců, pokud bude po takovém otevření dostatečná poptávka ze strany studentů. Na pobyt v labech se vztahují stejné podmínky jako na pobyt v knihovně.

4) Dovolená a návrat z ní

Situace není příliš nakloněna cestám do zahraničí. V případě, že se pro takovou cestu rozhodnete, sledujte prosím především aktuální opatření vlády ČR a vlád cílových zemí týkající se podmínek odjezdu a zejména návratu zpět do ČR. Současně prosíme, abyste věnovali pozornost klasifikaci jednotlivých zemí podle míry rizika nákazy na stránce ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. V závislosti na barvě země v této klasifikaci může být vládou v té které chvíli nařízeno předložení negativního testu při návratu do zaměstnání. I z toho důvodu, že jak seznam zemí, tak podmínky pro absolvování testu se mohou rychle měnit, doporučujeme, abyste pro jednoduchost zvážili podstoupení takového kontrolního testu vždy po návratu ze zahraničí, i když by v jistých verzích opatření byl vládou nařízen jen pro jisté země či skupiny osob.

Děkujeme za trpělivost se všemi možnými omezeními i jejich ne zcela konzistentním vývojem, přejeme pevné nervy, a to, abyste během léta načerpali hodně sil do dalších měsíců.

Krizový štáb MFF UK


Archiv opatření vedení MFF UK z období leden – červen 2021

Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – prosinec 2020

Tabulka aktuálního stavu akcí a činností na MFF

Aktualizace platná od 14. 9. 2021

Fakultní kontakty

 

Zaměstnanci

Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí, oznamte prosím nejbližšímu nadřízenému, který o tom uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou, prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Studenti

V případě onemocnění, pozitivního testu nebo zahájení či ukončení nařízené karantény prosím oznamte emailem na adresu studijni@mff.cuni.cz své jméno a příjmení, program/obor studia, datum pozitivního testu/data nařízené karantény. Tyto údaje budou považovány za přísně důvěrné a budou používány jen k tomu, aby fakulta znala míru výskytu viru mezi studenty. Studijní oddělení poté uvědomí fakultní kontaktní osobu, Ing. Blanku Svobodovou, prostřednictvím tohoto formuláře.

Personální složení krizového štábu MFF UK
(Dodatek č. 1 k příkazu děkana č. 9/2020)

Sledujte průběžně také webové stránky Univerzity Karlovy, Ministerstva zdravotnictvíStátního zdravotního ústavu