Archiv opatření vedení MFF UK z období červenec 2021 – březen 2022

11. 3. 2022

K situaci po 14. 3. 2022

Počínaje 14. 3. 2022 končí povinnost nosit uvnitř budov MFF UK respirátory; jejich nošení však v jistých situacích doporučujeme, podrobnější informace je k dispozici na stránce, specifikující aktuální podmínky vstupu do budov MFF UK a pobytu v nich.

Výuka všech předmětů včetně TV probíhá i nadále v prezenčním režimu, jak o tom hovoří dopis proděkana Kulicha z 9. února tohoto roku.

Žádná další omezení související s epidemií Covid-19 v této chvíli neklademe; spoléháme se přitom na vzájemnou ohleduplnost například při konzumaci potravin a nápojů.

Děkujeme všem za trpělivost a přejeme co nejklidnější průběh dalších dnů a týdnů.

Krizový štáb MFF UK


23. 2. 2022

Obnovení prezenční výuky TV

S ohledem na vývoj hygienické situace je na MFF UK obnovena výuka TV v prezenční formě počínaje dnem 28. února 2022. Ostatní opatření týkající se činností v budovách MFF UK zůstávají beze změny.

Krizový štáb MFF UK


10. 2. 2022

Informace k začátku výuky v letním semestru 2021/2022

Vládou nařízená povinnost testovat zaměstnance zaměstnavatelem končí 18. února. Nadále však na MFF UK trvají podmínky vstupu do budov MFF UK a pobytu v nich.

Výuka odborných předmětů v letním semestru začíná 14. února, a to primárně v prezenční formě. Je však potřeba počítat s možnými nestandardními situacemi, věnujte proto prosím pozornost dopisu proděkana pro studijní záležitosti doc. Kulicha, který vše specifikuje podrobněji.

Prezenční výuka tělesné výchovy zůstává ještě první dva týdnu semestru pozastavena. V případě, že se hygienická situace bude vyvíjet dle očekávání, bude výuka TV obnovena v prezenční formě počínaje dnem 28. února. Zprávu o zahájení prezenční výuky TV potvrdíme na této stránce nejpozději 23. února. Podrobnosti o situaci v prvních dvou týdnech semestru zjistíte na stránkách KTV.

Věříme, že se situace bude nadále zlepšovat a že se v dohledné době dočkáme plně prezenční výuky bez zásadnějších omezení.

Děkujeme všem za trpělivost a přejeme úspěšný vstup do letního semestru.

Krizový štáb MFF UK


31. 1. 2022

K výjimce z testování zaměstnanců od 31. 1. 2022

Všechna opatření, specifikovaná v textu „K testování zaměstnanců od 17. ledna 2022“ ze dne 14. 1. 2022 zůstávají i nadále v platnosti. Dochází k jediné úpravě, a sice v části „4. Poznámky“, bod b) zmíněného textu: Testovat se nemusí také osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Viz též https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zamestnancu, část V., odst. 1d)

Krizový štáb MFF UK


14. 1. 2022

K testování zaměstnanců od 17. ledna 2022

1. Obecné informace

 1. Vládou nařízená povinnost testovat zaměstnance dle potřeby až dvakrát týdně se týká všech osob s pracovně právním vztahem k MFF UK (tedy majících pracovní smlouvu) nebo DPP či DPČ (dále jen „zaměstnanci“) v případě jejich přítomnosti v budovách fakulty. Studentů bez pracovně právního vztahu k MFF UK se testování netýká.
 2. Testy (antigenního typu) budou počínaje 17. 1. až do odvolání pravidelně distribuovány do budov MFF UK. Pro zaměstnance děkanátu zůstanou testy ve vrátnici budovy Ke Karlovu 3, kde si je tito vyzvednou proti podpisu. Útvarům REPRO, PROFDUM, KNIH, SB, KJP, KTV budou testy doručeny fakultní poštou přímo do daných lokalit; pracovištím sekcí budou doručeny fakultní poštou do sídel jejich sekretariátů s výjimkou „rozdělených“ pracovišť sekcí, sídlících ve více lokalitách – v těchto případech bude distribuce testů pro dané pracoviště rozdělena podle těchto lokalit a příslušně označena. Ve všech těchto případech si testy zaměstnanci vyzvednou na sekretariátech pracovišť, případně (u „rozdělených“ pracovišť) u osoby, kterou za tím účelem pověří vedoucí pracoviště.
 3. V lokalitách Ke Karlovu 3, Malostranské náměstí 25, Sokolovská 83 a V Holešovičkách 2 budou v průběhu pátku dne 14. 1. 2022 zřízena bezdozorová testovací místa, opatřená stolem, desinfekčními prostředky, schránkou (pytlem) na kontaminovaný odpad a návodem na jeho likvidaci. Od hlavních vchodů těchto budov povedou k testovacím místům informační cedule s šipkami. Testovací místa mohou sloužit k samotestování zaměstnanců, jsou však především místem, kde by měly být likvidovány případné pozitivní testy.

2. Proces testování (pokyny pro zaměstnance)

 1. Na určeném místě (viz bod 1b) výše) si zaměstnanec vyzvedne test. Pozor, dodávky testů mohou obsahovat více typů antigenních testů – zde je návod na typ 1 (test v samostatném balení) a návod na typ 2 (test, který přichází v balících po 25 ks). [Doplněno 17. ledna: návod na typ 3 (test VivaDiag).] Návody budou také k dispozici na testovacích místech. V případě samostatné pracovny je možno samotest provést v pracovně. V případě, že jde o sdílenou pracovnu, nebo při jakémkoli hygienickém riziku pro okolí doporučujeme provádět testy na testovacím místě k tomu určeném.
 2. Zaměstnanci, kteří mají přístup do CAS, potvrdí poté na https://testovani.cuni.cz v horní liště pod záložkou „Samotesty” datum provedení testu a jeho výsledek, jak pozitivní, tak negativní. V případě negativního výsledku systém vygeneruje potvrzení v pdf, které platí pro potřeby osobní přítomnosti na pracovišti tři dny. (Uvedená funkcionalita bude spuštěna 17. 1. 2022.) Zaměstnanci bez přístupu do CAS oznámí výsledek testu, jak pozitivní, tak negativní, pověřené osobě na pracovišti, která dále postupuje podle bodu 3 níže.
 3. Zaměstnanec opakuje testy dle potřeby, nejvýše však 2x týdně, a tak, aby jeho přítomnost v budově vždy spadala do některého z třídenních období po provedení negativního samotestu.
 4. V případě pozitivního výsledku testu zaměstnanec nahlásí tuto skutečnost vedoucímu pracoviště a opustí budovu. V takovém případě mu bude nařízena karanténa v délce 5 dnů. Doporučujeme v takovém případě nechat si provést kontrolní PCR test (očkované osoby by měly mít počínaje 17. 1. nárok na 5 bezplatných PCR testů měsíčně). V případě, že PCR test bude negativní a zaměstnanec nepociťuje žádné příznaky, oznámí tuto skutečnost vedoucímu pracoviště a karanténa mu bude automaticky ukončena. V případě pozitivního PCR nahlaste prosím tuto novou skutečnost tajemnici pomocí obvyklého formuláře, dostupného též z covidové stránky.
 5. Likvidaci negativního samotestu není nutné provádět na speciálním místě (i když se to doporučuje). Likvidaci pozitivního samotestu je nutné provést na testovacím místě dle tam uvedeného návodu.
 6. Hlášení hygienické stanici o pozitivním „zaměstnaneckém“ antigenním testu dané osoby provede centrálně UK.

3. Postup v případě zaměstnanců bez přístupu do CAS

Testování zaměstnanců, kteří nemají přístup do CAS, musí být evidováno ručně (nejlépe v excelové tabulce) příslušným vedoucím pracovníkem či jím pověřenou osobou. U každého takového je potřeba evidovat

 • Jméno a příjmení
 • Zdravotní pojišťovnu
 • Datum narození
 • Číslo pojištěnce
 • Datum a čas provedení testu
 • Výsledek testu
 • Kontaktní telefon

V případě, že bude zaměstnanec, který nemá přístup do CAS, pozitivní, nahlásí to jeho vedoucí na adresu petr.bulicek@ruk.cuni.cz.

4. Poznámky

 1. Výše popsaný proces je součástí vládou nařízeného testování zaměstnanců zaměstnavatelem. Distribuované testy by neměly sloužit k jinému účelu než k testování zaměstnanců MFF UK v budovách MFF UK.
 2. Výjimky z testování jsou z vládní úrovně popsány poněkud nekonzistentně a z úrovně MFF UK doporučujeme netestovat se pouze v případě, že se vzhledem k povaze práce po celou dobu pobytu v budově zcela jistě nesetkáte s jinou osobou nebo pokud jste podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR test s negativním výsledkem nebo pokud jste „zaměstnanecký“ test s negativním výsledkem prodělali během předchozích tří dnů u jiného zaměstnavatele. Vládní podmínku, že se netestují „zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 24h antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem“ považujeme za zmatečnou s ohledem na třídenní platnost samotestu v zaměstnání. (Viz též K výjimce z testování zaměstnanců od 31. 1. 2022.)
 3. V případě, že je přítomnost zaměstnance důležitá v den „d“, ve kterém by již neplatil předchozí provedený test, doporučujeme si provést nový samotest raději v den „d-1“.
 4. Finanční rozvaha celého systému přídělu testů je postavena na tom, že budou do CAS nebo prostřednictvím seznamů osob dle bodu 3 vykazovány všechny použité testy, negativní i pozitivní. Jen takto vykázané testy mohou být UK pojišťovnou proplaceny.
 5. Zásobování testy bude průběžné a přestože si MFF UK zakoupila z vlastních zdrojů jistou rezervu, prosíme, aby nebyly zaměstnancům vydávány testy „do zásoby“.
 6. S ohledem na nejistou vypovídací hodnotu Ag testů se nemění podmínky vstupu do budov MFF UK a pobytu v nich. I nadále tedy platí např. povinnost nosit respirátory s výjimkou explicitně vyjmenovaných případů. Upozorňujeme také na Opatření rektora č. 2/2022, zejména na jeho články 2, 3, 5 a doporučujeme se řídit jejich ustanovením.

Věříme, že tuto konkretizaci vládních nařízení přijmete s pochopením a trpělivostí.

Krizový štáb MFF UK


5. 1. 2022

Ke zkouškovému období ZS 2021-22

Věnujte prosím pozornost dopisu studijního proděkana M. Kulicha a krizového štábu, který se týká průběhu zkouškového období.

Aktuální podmínky vstupu do budov a pobytu v budovách jsou zde.

K případnému centrálnímu testování zaměstnanců, které by mělo probíhat od 17. 1. 2022: čekáme na pokyny a upřesnění z UK a dáme vědět, jakmile budou.

Přejeme dobrý vstup do nového roku a co nejklidnější průběh zkouškového období.

Krizový štáb MFF UK


3. 12. 2021

K situaci ve výuce v předvánočním období

S ohledem na nelepšící se epidemickou situaci zavádíme na MFF UK s platností od čtvrtka 9. 12. 2021 následující variantu hybridní výuky:

 • Prezenční výuka tělesné výchovy zůstává nadále pozastavena.
 • Veškerá další výuka zůstává v prezenční formě, s tím, že část výuky (zejména přednášky) zároveň umožní distanční účast studentů. To znamená, že výuka se i nadále koná ve standardním rozvrhem stanovené posluchárně a stanoveném čase, ale vybrané předměty jsou současně buď on-line přenášeny z posluchárny (Zoom, MS Teams), nebo jsou nahrávány a videozáznam je zveřejněn, případně obojí.
 • Konkrétní seznam předmětů (zejména přednášek), u kterých podporu distanční účasti vyžadujeme a u kterých ji doporučujeme, je spolu s dalšími podrobnostmi uveden na tomto odkazu (viz též pravý sloupec covidové stránky).
 • Cílem uvedených opatření je snížit počet osob tam, kde to představuje epidemické riziko a zároveň umožnit studentům sledování takto určené výuky prezenčně či distančně, dle jejich volby.

K provedení této úpravy je třeba, aby v období 3. – 8. 12. 2021:

 • vyučující příslušných předmětů kontaktovali (v případě, že dosud nemají s přenosem z poslucháren či nahráváním výuky zkušenosti) správce AV techniky v daných posluchárnách;
 • vyznačili sami nebo s pomocí lokálních rozvrhářů v SIS u daného rozvrhového lístku způsob distanční podpory výuky, a také datum, od kterého bude výuka takto vedena - Postup úpravy rozvrhového lístku je tento: SIS -> Rozvrh NG -> příslušný rozvrhový lístek -> Upravit údaje -> Veřejná poznámka k rozvrhu -> Uložit, případně pomohou rozvrháři. V principu není nutné čekat až do 9. 12., pokud je zavedení takové úpravy u daného předmětu bezproblémové.

Prosíme také vyučující zejména prvních ročníků, aby seznámili studenty s tím, jakým způsobem se mohou v případě online přenášené výuky na tuto připojit; ne všichni mohou ze středních škol znát nejčastěji na MFF UK používaný Zoom. Připojovací údaje k Zoom session lze studentům předat například poznámkou u rozvrhového lístku v poli „Vzkaz přihlášeným studentům“ nebo pomoci Nástěnky v SISu (při zakládání nástěnkového lístku je potřeba správné nastavit pole „Přístup“).

Informace o zavedení výuky s distanční podporou bude také rozeslána všem zaměstnancům a všem studentům mailem. Studenty prosíme, aby informace o distanční podpoře dané výuky sami aktivně v SIS vyhledávali, případně zjišťovali přímým dotazem u svých pedagogů nebo spolužáků.

Věříme, že situaci závěru semestru všichni zvládneme, neprožijeme vánoční svátky v izolaci a především se ve zdraví sejdeme po Novém roce.

Krizový štáb MFF UK


19. 11. 2021

K aktuální situaci

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci vyhlašuje Krizový štáb MFF UK následující opatření.

1. Výuka

Prezenční výuka tělesné výchovy se s platností od úterý 23. 11. pozastavuje. Pracovníci KTV vyrozumí během pondělí 22. 11. studenty o případné náhradní formě výuky či upravených podmínkách pro udělení zápočtu.

Výuka ostatních předmětů zůstává zatím v prezenční formě za zpřísněných hygienických podmínek (viz níže).

2. Podmínky pobytu v budovách MFF UK

Všude uvnitř budov je pro všechny osoby s platností od pondělí 22. 11. povinné nošení respirátorů třídy FFP2. Sejmutí respirátoru je možné

 • v pracovnách a kancelářích, sedíte-li sami či ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru od svých standardních spolupracovníků;
 • u pedagogických pracovníků při poskytování vzdělání, ale pouze ve chvílích, kdy jsou od studentů dostatečně vzdáleni (typicky ve velkých posluchárnách) a zároveň by výuka vedená v respirátoru výrazně ovlivnila její kvalitu;
 • na nezbytnou dobu při konzumaci jídel a nápojů.

Zavedení směnného provozu a využití práce z domova je v kompetenci vedoucích pracovišť resp. vedoucích oddělení děkanátu.

Krizový štáb MFF UK


15. 11. 2021

Situace k 15. 11. 2021

1. Všechna opatření specifikovaná ve vyhlášeních Krizového štábu z 25. 10. a 4. 11. zůstávají v platnosti s tím, že druhý bod paragrafu „1. Ochrana dýchacích cest“ z 25. 10. (o výjimce při nošení respirátorů) zní s platností od 15. 11. takto:

 • studenty při vzdělávání, pokud je jich v učebně přítomno méně než 50 a zároveň sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni s rozestupem alespoň 1,5 metru.

Krizový štáb však silně doporučuje, aby s ohledem na zhoršující se hygienickou situaci zvážily všechny osoby nošení respirátoru uvnitř budov i v těch situacích, kdy to nařízení vlády nevynucují.

2. Věnujte prosím pozornost Předběžnému plánu přechodu na hybridní výuku, který bude uplatněn ve chvíli, kdy si to hygienická situace na MFF UK vyžádá.

Krizový štáb MFF UK


4. 11. 2021

K situaci po 3. 11. 2021

1. Děkanský sportovní den

S ohledem na současnou epidemickou situaci se Děkanský sportovní den, plánovaný na pátek 12. listopadu, ruší. V uvedený den je možno konat standardně rozvrhovanou výuku za předpokladu, že se na jejím konání vyučující se zapsanými studenty v předstihu dohodli a studenti se jí mohou účastnit.

2. Den otevřených dveří

S ohledem na současnou epidemickou situaci se bude Den otevřených dveří 2021, plánovaný na úterý 23. listopadu, v souladu s čl. 6 Opatření děkana č. 4/2021, konat distančně formou on-line besedy o studiu s dotazy, obdobně jako v minulém roce. Z tohoto důvodu se ruší výuka v posluchárně N1 (pavilon IMPAKT) dne 23. listopadu počínaje 12:00. V uvedený den je možno konat ve všech ostatních posluchárnách MFF UK standardně rozvrhovanou výuku za předpokladu, že se na konání výuky, která měla být kvůli DOD zrušena, vyučující se zapsanými studenty v předstihu dohodli a studenti se jí mohou účastnit. V souladu s čl. 7 výše zmíněného opatření se také ruší veškeré další prezenční aktivity související s DOD, a to bez ohledu na stadium jejich příprav. Prezentace pracovišť bude realizována OPMK prostřednictvím už dříve připravených videí.

3. Výuka

Krizový štáb MFF UK a vedení fakulty považuje za nejvyšší prioritu zachování výuky v prezenční formě, dokud to epidemická situace na MFF UK dovolí nebo dokud nebude přechod na distanční či částečně distanční výuku nařízen. Vyzýváme však členy akademické obce, aby byli v případě potřeby připraveni k (částečně) distanční výuce přejít.

V souvislosti s tím vyhlašuje Krizový štáb MFF UK následující opatření:

 1. Členové rozvrhové komise připraví scénář přechodu na částečně distanční výuku zejména pro povinné přednášky, které navštěvuje větší počet studentů či kde není možné zajistit dostatečné rozestupy. Není vyloučeno, že některé přednášky by bylo v takovém případě nutno časově posunout, aby vznikl dostatečný prostor pro cestu studentů na navazující prezenční výuku či z předcházející prezenční výuky. Prosíme členy akademické obce, aby při plánování těchto úprav vyšli členům rozvrhové komise pokud možno vstříc. Plán těchto úprav bude v dohledné době zveřejněn v pravém sloupci covidové stránky. Na tuto skutečnost upozorníme mailem.
 2. V případě onemocnění pedagoga či většího počtu studentů daného předmětu je možné situaci řešit některou ze standardních cest: suplováním, přechodem na dočasnou distanční výuku dle rozvrhu (pokud to nekoliduje s prezenční výukou jiných předmětů), přímým přenosem distanční výuky do posluchárny, v níž by se konala výuka prezenční, poskytnutím off-line nahrávek či záznamů výuky z minulého roku atd. O dočasných změnách způsobu výuky informujte vedoucího pracoviště a garanta programu a pokud je to z rozvrhových důvodů třeba, konzultujte je s rozvrhovou komisí.
 3. Případné rozhodnutí o přechodu na částečně nebo i plně distanční výuku na MFF UK bude vycházet především z dobré znalosti aktuální situace na MFF UK. Každý zaměstnanec, který obdrží pozitivní výsledek testu na covid, je povinen o tom okamžitě informovat svého nadřízeného pracovníka, který to neprodleně oznámí tajemnici MFF UK prostřednictvím tohoto formuláře. Studenti oznamují pozitivní testy emailem na adresu studijni@mff.cuni.cz.
 4. V zájmu zachování prezenční výuky po co nejdelší dobu znovu důrazně žádáme všechny studenty i pedagogy, aby důsledně dodržovali stanovená hygienická pravidla, zejména nošení respirátorů ve všech společných prostorách a při výuce všude tam, kde není možné trvale zaručit dostatečné rozestupy a pravidelné větrání.

4. Organizace akcí mimo výuku

S ohledem na vysokou prioritu udržení prezenční výuky Krizový štáb nedoporučuje plánovat na období do konce výuky v zimním semestru v prostorách fakulty nové akce, které přímo nesouvisejí s výukovým procesem. Zejména nedoporučujeme na takových akcích podávat jídla a pití. V případě, že již nelze z organizačních důvodů naplánovanou akci zrušit nebo by její rušení vyžadovalo vracení finančních prostředků, doporučujeme při konání akce dodržovat všechna hygienická opatření ve zvýšené míře, včetně dodržování větších rozestupů při případné konzumaci jídel a nápojů. Provoz restauračních zařízení MFF UK, poskytujících zaměstnancům a studentům obědy (Profesní dům, bufet Troja) zatím zůstává neomezen, apelujeme však na dodržování přísných hygienických pravidel, a pokud je to možné, i dodržování rozestupů při konzumaci.

Na základě doporučení OPMK a proděkana pro PRopagaci Krizový štáb nedoporučuje pořádat jakákoliv soustředění či další pobytové akce související s korespondenčními semináři či soutěžemi. V případě, že již nelze z organizačních důvodů naplánovanou akci zrušit, nebo by její zrušení vyžadovalo vracení finančních prostředků, musejí se všichni její účastníci včetně organizátorů, bez ohledu na očkování, prokázat na začátku akce platným negativním PCR testem ne starším 72 hodin. Do 5 dnů po skončení akce zašlou organizátoři skeny potvrzení o negativních PCR testech od všech účastníků (tj. vč. organizátorů) hromadně na OPMK (e-mail: pr@mff.cuni.cz). Dodatečné náklady spojené s PCR testy nebude fakulta proplácet. Do odvolání také doporučujeme plánované soutěže pro žáky SŠ a ZŠ, pokud to je možné, přesunout do on-line prostředí, ve kterém proběhl i minulý ročník. Případné dotazy k soustředěním nebo soutěžím je možno směřovat na vedoucího OPMK.

Přejeme všem zaměstnancům i studentům MFF UK co nejpevnější zdraví, vzájemnou ohleduplnost a adekvátní dávku trpělivosti.

Krizový štáb MFF UK


25. 10. 2021

K situaci po 25. 10. 2021

1. Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátoru třídy FFP2 nebo obdobného ochranného prostředku (např. KN95) je povinné ve všech vnitřních (tj. nikoli pouze „společných vnitřních“) prostorách fakulty.
Povinnost nosit respirátory se však do odvolání nevztahuje na:

 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter nošení ochranného prostředku neumožňuje (zejména jde o tělocvik),
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni s rozestupem alespoň 1,5 metru,
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • akademické pracovníky při poskytování vzdělávání, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti, pokud jsou od sebe vzdáleny alespoň 1,5 metru.

2. Bezinfekčnost

 • Obecné podmínky pro vstup do budov zůstávají stejné jako doposud (tj. studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou ubytováni na kolejích; zaměstnanci nemusejí prokazovat bezinfekčnost v případě, kdy vstupují do budovy za účelem výkonu svých pracovních povinností).
 • Všechny osoby, které jeví příznaky respiračního onemocnění mají však i nadále zakázán vstup do budov MFF UK.
 • Krizový štáb doporučuje, aby se na všech akcích v prostorách fakulty, které nesouvisejí s pedagogickou, tvůrčí nebo administrativní činností vykonávanou v rámci pracovní náplně daných osob či povinností daných studijními plány, vyžadovalo od zúčastněných osob splnění podmínky O-T-N.

3. Podmínka O-T-N a její podoba po 1. 11. 2021

Podmínku O-T-N (očkování–test–prodělaná nemoc), kterou lze prokázat bezinfekčnost všude tam, kde se splnění této podmínky vyžaduje, splňují s platností od 1. 11. osoby, které:

 • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který doloží, nebo
 • absolvovaly nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který doloží, nebo
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba izolace podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

4. Obecné poznámky nejen k výuce

V této chvíli vedení MFF UK stále výrazně preferuje výuku v její prezenční formě, a to tak dlouho, jak to bude možné – počítaje v to nejen situaci, kdy dojde k omezení prezenční formy výuky z vládní nebo univerzitní úrovně, ale i situaci, kdy by případný nárůst nemocnosti na MFF UK opuštění plně prezenční formy výuky vynutil.

Rádi bychom proto požádali všechny osoby pobývající v budovách MFF UK, aby důsledně dodržovaly nejen všechna platná hygienická opatření, ale aby také jednaly podle principu vzájemné ohleduplnosti. V to lze počítat i vhodnou formu izolace, pokud kdokoli pocítí jakékoli respirační obtíže nebo bude mít teplotu, a také nošení respirátoru i v situaci, kdy to striktně řečeno není „povinné“, ale přesto je to vhodné, či o to bude někým ze svého okolí požádán.

Prosíme také, aby studenti i zaměstnanci i nadále oznamovali fakultě onemocnění, pozitivní test nebo zahájení či ukončení nařízené karantény podle pokynů uvedených pod nadpisem „Fakultní kontakty“ v pravém sloupci covidové stránky.

Věříme, že všechna tato opatření nám pomohou udržet výuku v její prezenční formě co nejdéle.

Krizový štáb MFF UK


27. 9. 2021

Začátek výuky v ZS 2021/22

1. Vstup do budov

Osoby, vstupující do budov MFF UK, nemusejí až do odvolání dokládat bezinfekčnost (tedy splnění některé z podmínek „očkování-prodělaná nemoc-negativní test“). Bezinfekčnost bude třeba prokazovat jen při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) za účasti více než 20 osob, a ubytování na kolejích (více na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz). Vstup do budov je i nadále zakázán osobám, které jeví příznaky respiračního onemocnění.

2. Respirátory

Všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru. Výjimku mají také pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání a mající dostatečný odstup od studentů.

3. Výuka v ZS

Výuka v ZS 2021/22 je zahájena dne 29. 9. 2021, a to prezenční formou za dodržení výše uvedených podmínek. Pro další (podrobnější) informace doporučujeme

Přejeme šťastné vykročení do nového akademického roku a držíme všem palce, abychom se vídali prezenčně v budovách MFF UK co nejdéle.

Krizový štáb MFF UK


13. 9. 2021

K situaci v polovině září 2021

1. Obecné informace

Na základě vládního rozhodnutí ze dne 10. 9. nemusejí počínaje 13. 9. 2021 studenti, vstupující do budov MFF UK, dokládat bezinfekčnost (tedy splnění některé z podmínek „očkování-prodělaná nemoc- negativní test“) za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách. Bezinfekčnost bude třeba prokazovat jen při akademických obřadech (promocích, imatrikulacích) za účasti více než 20 osob, a ubytování na kolejích (více na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=13167&locale=cz).

2. Respirátory

Všechny osoby ve společných vnitřních prostorách budov musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru. Výjimku mají také pedagogičtí pracovníci při poskytování vzdělávání.

Krizový štáb MFF UK


2. 7. 2021

K situaci v prvních červencových dnech

1) Obecné informace

Ke dni 1. 7. skončila povinnost zaměstnavatelů testovat zaměstnance. Mobilní testovací týmy UK ukončily svou činnost, je zrušeno testovací místo na Albertově. Dne 25. 6. skončil mimořádný stav na UK a Opatřením rektora č. 27/2021 byla zrušena i nařízená práce z domova. Vstup do budov MFF UK není od 1. 7. 2021 regulován žádnou obecně platnou podmínkou, s omezeními specifikovanými níže.

2) Respirátory

Všechny osoby ve vnitřních prostorách musí používat respirátor FFP2 nebo obdobný ochranný prostředek (např. KN95). Výjimku z této povinnosti mají studenti a akademičtí pracovníci při aktivitách, jejichž charakter objektivně neumožňuje použití ochranných prostředků (například sport). Další výjimka je stanovena pro výuku a zkoušky, kdy jsou studenti usazeni na místech a je dodržena minimální vzdálenost alespoň cca 1,5 metru.

3) Výuka, vzdělávání, zkoušky

Pokyny z vládní úrovně i z úrovně UK nejsou zcela jednoznačně interpretovatelné zejména co se týče provozu knihoven, studoven a počítačových labů. Krizový štáb MFF UK na základě dostupných informací stanovuje:

 • Pro účast na činnostech, majících charakter vzdělávání (přednášky, semináře, konzultace - bez omezení počtu osob), a pro účast na zkoušce (pokud je v dané chvíli v místnosti přítomno maximálně 10 osob), nejsou kromě výše uvedeného ustanovení o respirátorech dána žádná další pravidla.
 • Pro účast na zkoušce, u níž je přítomno více než 10 osob, a účast na promocích je nutné:
  • prokázat se negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
  • nebo předložit certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od dávky, která ukončuje očkovací schéma, uplynulo alespoň 14 dnů (pozor, pouze jedna očkovací dávka u dvoudávkového schématu od 9. 7. nestačí);
  • nebo prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, přičemž od prvního pozitivního AG nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dnů; v případě, že daná osoba už nemá příslušný pozitivní test, může použít čestné prohlášení o prodělané nemoci.
 • V případě pobytu v knihovně nebo studovně zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor; v případě vstupu do studovny je potřeba navíc prokázat bezinfekčnost některým ze tří výše uvedených způsobů. V obou případech také platí omezení, určující, že v knihovně nebo studovně může pobývat maximálně 1 osoba na 10 m2.
 • Provoz počítačových labů je možný; otevření počítačového labu je v kompetenci jejich správců, pokud bude po takovém otevření dostatečná poptávka ze strany studentů. Na pobyt v labech se vztahují stejné podmínky jako na pobyt v knihovně.

4) Dovolená a návrat z ní

Situace není příliš nakloněna cestám do zahraničí. V případě, že se pro takovou cestu rozhodnete, sledujte prosím především aktuální opatření vlády ČR a vlád cílových zemí týkající se podmínek odjezdu a zejména návratu zpět do ČR. Současně prosíme, abyste věnovali pozornost klasifikaci jednotlivých zemí podle míry rizika nákazy na stránce ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/. V závislosti na barvě země v této klasifikaci může být vládou v té které chvíli nařízeno předložení negativního testu při návratu do zaměstnání. I z toho důvodu, že jak seznam zemí, tak podmínky pro absolvování testu se mohou rychle měnit, doporučujeme, abyste pro jednoduchost zvážili podstoupení takového kontrolního testu vždy po návratu ze zahraničí, i když by v jistých verzích opatření byl vládou nařízen jen pro jisté země či skupiny osob.

Děkujeme za trpělivost se všemi možnými omezeními i jejich ne zcela konzistentním vývojem, přejeme pevné nervy, a to, abyste během léta načerpali hodně sil do dalších měsíců.

Krizový štáb MFF UK


Archiv opatření vedení MFF UK z období leden – červen 2021

Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – prosinec 2020