Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – prosinec 2020


30. prosince 2020

K situaci po 27. 12. 2020

1) Podmínky provozu vysokých škol v období mezi 27. 12. 2020 a 10. 1. 2021 jsou popsány v Usnesení vlády č. 1377 z 23. prosince 2020. V souladu s tím zůstává výuka na MFF UK až do konce zimního semestru v distančním režimu.

2) Krizový štáb považuje i nadále prezenční formu zkoušení za preferovanou a konstatuje, že nejen zmíněné usnesení vlády, ale i PES=5 povolují tuto formu až do počtu 10 v místnosti. Současně však členové krizového štábu vnímají komplikace, způsobené jak obtížným cestováním, tak nejistým ubytováním mimopražských studentů, či případnými nemocemi nebo karanténami v rodinách studentů i pedagogů či epidemiologickou situací obecně. Proto doporučujeme,

 • aby byli pedagogové připraveni zkoušet také distanční formou, zejména v případech, zohledňujících výše uvedené komplikace; další podrobnosti budou specifikovány v následném dopisu proděkana pro studijní záležitosti garantům studií a vedoucím pracovišť;
 • aby byli studenti připraveni na to, že některé zkouškové termíny se mohou uskutečnit prezenčně a jiné distančně, případně některé zkoušky pouze distančně, a aby se neostýchali kontaktovat své pedagogy v případě, že by uvítali jinou strukturu a charakter vypsaných termínů; podrobněji bude studenty informovat svým dopisem začátkem ledna opět proděkan pro studijní záležitosti.

Krizový štáb vidí jako zásadní podmínku zdárného průběhu zkouškového období dostatečnou komunikaci mezi pedagogy a studenty, a věří, že k takové komunikaci bude oboustranně docházet.

3) Dne 23. 12. 2020 byla vydána Směrnice děkana č. 25/2020, upravující harmonogram akademického roku 2020/21. Zkouškové období je prodlouženo o dva týdny, tj. do konce února 2021. Pedagogové, využijte prosím k vypisování termínů celé prodloužené zkouškové období. Současně upozorňujeme, že se také o dva týdny posouvá výuka v LS, nikoli však termíny zápisu předmětů, vyučovaných v LS.

4) Rozvrhová komise připravuje rozvrh výuky v letním semestru tak, aby byl přechod mezi různými formami výuky co nejsnadnější a bez nutnosti měnit místo a čas výuky jakéhokoli rozvrhovaného předmětu. Průběh vzniku rozvrhu je možno sledovat na tomto odkazu. Rozvrh bude zveřejněn v posledním lednovém týdnu.

Všem zaměstnancům a studentům MFF UK přejeme hodně trpělivosti, tolerance, sil a optimismu do nadcházejícího roku.

Krizový štáb MFF UK


18. prosince 2020

K situaci od 21. 12. 2020

1) Usnesením vlády č. 1335 bylo s účinností od 21. 12. 2020 zrušeno usnesení vlády č. 1263, (povolující provádět laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v libovolném ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů). Z toho důvodu zastavuje Krizový štáb MFF UK s platností od 21. 12. 2020 do odvolání výuku v předmětech, specifikovaných v bodě 2 vyhlášení Krizového štábu MFF UK ze 4. 12. 2020, pokud se tato výuka koná v jiných než posledních ročnících Bc. nebo NMgr. programů. Tím se výuka na MFF UK dostává do situace, popsané v bodě 2 textu Krizového štábu MFF UK ze dne 24. 11. 2020.

2) Situace po Novém roce je v této chvíli ne zcela jasná, stále však platí ustanovení, týkající se distančního zkoušení, která jsou obsahem dopisu proděkana pro studijní záležitosti ze dne 9. 12.

3) Vedení fakulty i Akademický senát MFF UK dne 16. 12. schválili text směrnice děkana, upravující harmonogram akademického roku 2020/21, zejména prodloužení zkouškového období v ZS o dva týdny. Zveřejnění této směrnice na příslušné stránce stále čeká na oficiální potvrzení předběžného souhlasu ze strany RUK.

4) Krizový štáb a zejména členové rozvrhové komise MFF UK intenzivně pracují na různých variantách rozvrhu pro letní semestr tak, aby byl přechod mezi těmito variantami co nejsnadnější a bez nutnosti měnit místo a čas výuky jakéhokoli rozvrhovaného předmětu. Varianty rozvrhu budou představeny fakultní veřejnosti cca ve druhé polovině ledna 2021.

Všem zaměstnancům a studentům MFF UK přejeme co nejklidnější konec roku 2020 a hodně trpělivosti, sil a optimismu do roku nadcházejícího.

Děkan MFF UK, vedení MFF UK, Krizový štáb MFF UK


4. prosince 2020

K situaci od 7. 12. 2020

 1. Usnesení vlády č. 1195 o vyhlášení nouzového stavu do 12. 12. 2020 je stále platné, usnesení č. 1199 však bylo zrušeno a bylo nahrazeno usnesením vlády č. 1263 ze dne 30. 11. 2020. Toto nové usnesení ponechává v platnosti všechna nařízení, zmíněná v bodě 2 textu Krizového štábu MFF UK ze dne 24. 11. s výjimkou zde níže uvedených opatření.

 2. Usnesení vlády č. 1263 počínaje 7. 12. 2020 dovoluje provádět laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v libovolném ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

  V souvislosti s tímto opatřením krizový štáb MFF UK a vedení MFF UK počínaje 7. 12. 2020 povolují provádět praktickou prezenční výuku v předmětech z níže uvedeného seznamu, pokud se vyučující rozhodne prezenční výuku těchto předmětů zahájit a pokud o tom vhodným způsobem informuje všechny zapsané studenty:

  KódNázev
  MFPL303Fyzika II pro biochemii
  NAFY001Mechanika a kontinuum
  NAFY012Praktická fyzika III – optika
  NAFY034Fyzikální metody a technika v biomedicíně I
  NBCM095Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I
  NDFY047Praktikum školních pokusů III
  NDFY051Heuristické metody ve výuce fyziky I
  NDFY056Heuristické metody ve výuce fyziky III
  NEVF106Mikroskopie povrchů a tenkých vrstev
  NEVF114Fyzika tenkých vrstev
  NEVF115Elektronika pro fyziky
  NEVF122Fyzika plazmatu
  NEVF123Kvantová elektronika a optoelektronika
  NEVF125Hmotnostní spektrometrie
  NEVF136Struktura povrchů a elektronová difrakce
  NEVF144Vysokofrekvenční technika ve fyzice
  NEVF171Metody operando
  NFPL074Praktické užití transmisní elektronové mikroskopie
  NFPL124Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav III
  NFPL136Speciální praktikum fyziky materiálů
  NFPL145Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I
  NFPL202Programování v LabVIEW pro fyziky
  NFPL307Praktické užití skenovací elektronové mikroskopie
  NFUF201Optika
  NFUF202Mechanika
  NFUF203Praktikum II - Elektřina a magnetismus
  NFUF303Praktický úvod do elektroniky
  NFUF402Praktikum školních pokusů I
  NFUF403Didaktika fyziky I
  NFUF801Fyzika I prakticky
  NOFY024Praktikum II - Elektřina a magnetismus
  NOFY030Fyzikální praktikum IV
  NOFY052Měřicí technika ve fyzice
  NOFY064Výpočetní technika ve fyzikálním experimentu
  NOOE046Speciální praktikum pro OOE I
  NOOE048Základy konstrukce a výroby optických prvků
  NOOE071Magnetooptika
  NUFY074Kurs praktické elektroniky
  NUFY113Optika krok za krokem
  NUFY125Tepelné jevy v experimentech
    
  NAIL028Úvod do robotiky
  NAIL126Základy robotiky
  NPGR039Animovaná a grafická tvorba
  NPRG037Programování mikrokontrolerů

  Při případné prezenční výuce je třeba dodržovat stanovená pravidla:

  • výuka se koná pouze v menších skupinách maximálně 20 studentů;
  • všichni přítomní dodržují striktně pravidlo 3R: „ruce, roušky, rozestupy“;
  • po každé výukové hodině dojde k desinfekci použitých přístrojů a zařízení.

  V předmětech, ve kterých bude prezenční výuka zahájena, bude tato probíhat turnusově: v první fázi, počínaje 7. 12. 2020, se prezenční výuky budou po dohodě s vyučujícím účastnit pouze studenti, kteří mohou bez problémů na výuku dojíždět. Účast studentů je dobrovolná. Ve druhé fázi (počínaje 4. 1. 2021) se budou prezenční výuky s tímtéž obsahem účastnit zbývající studenti. Studenti, kteří se z vážných důvodů nebudou moci účastnit takto proběhlé prezenční formy výuky, kontaktují garanta předmětu a dohodnou s ním způsob, jakým budou moci předmět absolvovat.

 3. Krizový štáb MFF UK konstatuje, že bez ohledu na skutečnost, že prezenční výuka v prvních ročnících studia za přítomnosti nejvýše 20 studentů je od 7. 12. 2020 usnesením vlády č. 1263 také povolena, ponechává v souladu se svým vyhlášením z 24. 11. i nadále výuku na MFF UK (s výjimkou výše vyjmenovaných praktických předmětů) až do konce roku 2020 v distančním režimu.

 4. Prezenční výuka ve větším rozsahu se nepředpokládá ani v posledním týdnu výuky v zimním semestru (4. 1. - 8. 1. 2021), v tomto týdnu se případně, dovolí-li to hygienická situace, budou moci konat prezenční kontroly studia, a to zejména v termínech, které korespondují s časem výuky příslušného předmětu.

 5. S ohledem na předpoklad, že od 4. 1. bude možná prezenční účast studentů na některých formách výuky a kontroly studia, žádáme studenty, aby počítali s osobní účastí na studiu hned od počátku ledna a zařídili k tomu vše potřebné. Provoz kolejí a menz UK počínaje 7. 12. 2020 upravuje aktuální vyhlášení vedení Kolejí a menz UK ze dne 3. 12. 2020.

 6. Upozorňujeme zaměstnance, že testování pedagogických pracovníků na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, plynoucí z Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020, se netýká zaměstnanců vysokých škol.

Krizový štáb MFF UK


24. listopadu 2020, bod 2. b) upraven 25. listopadu

K situaci od 25. 11. 2020

1. Legislativní kontext

 • Usnesením vlády České republiky č. 1195 ze dne 20. 11. 2020 byl prodloužen nouzový stav pro území ČR v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 12. prosince 2020.
 • Dne 20. 11. 2020 vydala vláda ČR postupně tři usnesení, a sice č. 1197 pro období od 23. 11. do 24. 11., č. 1198 pro období od 25. 11. do 29. 11. a č. 1199 pro období od 30. 11. do 12. 12. 2020.

2. Opatření ve výuce na MFF v období 25. 11. – 12. 12. 2020

Usnesení č. 1197 nemění stávající podmínky provozu VŠ, následná dvě usnesení č. 1198 a č. 1199 nastavují z pohledu VŠ nové, ale v případě obou usnesení shodné podmínky. Lze tedy říci, že pokud vláda ČR nezmění do konce nouzového stavu své stanovisko, platí počínaje 25. 11. 2020 od 00:00 hod. do 12. 12. 2020 do 23:59 hod. pro výuku na MFF UK tento stav:

 1. je možné zkoušet prezenčně s omezením do 10 osob v jedné místnosti a jednom čase;
 2. v učitelských studijních programech spojených s pedagogickými praxemi je povolena účast na praktické výuce a praxi v mateřských, základních a středních školách pro studenty všech ročníků studia na MFF UK (s doporučeným počtem max. 15 osob);
 3. je povolena účast na laboratorní a experimentální výuce, ale pouze v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů; je tedy mj. povolena přítomnost studentů za účelem práce na bakalářské nebo diplomové práci;
 4. doktorandi všech ročníků studia se mohou vrátit k plnění studijních povinností svého ISP v plném rozsahu; prezenční výuka, v případě, že se jí neúčastní všichni zájemci, však musí být k dispozici i v online formě;
 5. pro studenty všech ročníků jsou povoleny individuální konzultace a individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury;

to vše za přísného dodržování všech hygienických podmínek, platných v daném místě a čase.

Nadále je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a také na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob; zakázána je prezenční přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání a (v kontextu studia na MFF UK) jsou zakázány také sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

3. Ubytování na kolejích v období 25. 11. – 12. 12. 2020

Z výše uvedených usnesení č. 1198 a č. 1199 plyne, že nadále i po 25. 11. 2020 až do alespoň 12. 12. 2020 trvá zákaz poskytovat ubytování na kolejích studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost, s tím, že nově se výjimka uplatňuje i na studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedených písmen b), c) nebo d) v odst. 2.

Na základě této nově stanovené výjimky bude umožněno, aby od 25. 11. 2020 takto specifikovaní studenti buď realizovali svůj nástup na koleje (mají-li tento nástup stále odložen), nebo aby požádali o opětovné nastěhování a „odpečetění“ jejich pokoje. Pokud student požádá o opětovné nastěhování nejpozději do 30. 11. 2020, bude mu kolejné v plné výši účtováno až od 1. 12. 2020, a to bez ohledu na to, že k faktickému „odpečetění“ pokoje došlo i před tímto datem.

Studenti, na které se nevztahují výše uvedené výjimky, nebudou moci na kolej před 13. 12. 2020 nastoupit.

O jakýchkoli změnách z vládní úrovně či z úrovně UK, které by v období před 12. 12. 2020 v možnostech ubytování na kolejích případně nastaly, budeme operativně informovat.

4. Výhled stavu výuky na MFF UK na dobu do konce roku 2020

Krizový štáb MFF UK rozhodl na svém zasedání dne 20. 11. a per rollam po setkání studijních proděkanů UK dne 24. 11. potvrdil, že bude výuka na MFF UK až do konce roku 2020 ponechána v distančním režimu, a to i v případě, že by v mezičase nastala situace typu PES=3, která by teoreticky umožnila prezenční výuku v prvních ročnících ve skupinách maximálně 20 studentů.

Výjimkou může případně být (kromě výjimek uvedených v písmenech b), c), d) v odst. 2) i laboratorní a praktická výuka v prvních ročnících pro studenty s bydlištěm v Praze či blízkém okolí. O této možné výjimce bude krizový štáb MFF UK včas informovat.

Krizový štáb MFF UK současně upozorňuje všechny studenty, aby předběžně počítali s možností, že v prvním lednovém týdnu budou vyzváni k prezenční účasti v průběhu tzv. zápočtového týdne (posledního týdne před počátkem zkouškového období).

Vedení MFF UK nadále usiluje o možnost změny harmonogramu akademického roku: prodloužení zkouškového období o 2 týdny, tj. na dobu 11. 1. 2021 – 28. 2. 2021, tak, aby bylo možno vypsat dostatečný počet zkouškových termínů, s ohledem na předpokládaná omezení co se týče počtu přítomných studentů na jednom místě a v jednom čase. O výsledcích jednání s RUK v tomto bodě bude krizový štáb MFF UK neprodleně informovat.

M. Rokyta
na základě závěrů Krizového štábu MFF UK


9. listopadu 2020

Vyhlášení mimořádného stavu na UK

S účinností ode dne 5. 11. do odvolání, nejdéle však na 60 dnů, tj. do 3. ledna 2021, vyhlásil rektor UK svým Opatřením č. 46/2020 na celé Univerzitě Karlově mimořádný stav. Po dobu trvání mimořádného stavu na UK je možno postupovat podle čl. 66c až 66e novelizovaného Statutu Univerzity Karlovy, tedy zejména je možno v tam uvedených případech jednat distančním způsobem, rozhodovat per rollam a také na základě rozhodnutí předsedy nebo předsednictva zkrátit vnitřními předpisy stanovené procesní lhůty pro jednání fakultních orgánů.

M. Rokyta
děkan MFF UK


27. října 2020

K situaci od 28. 10. 2020

Hlavní činnosti na MFF UK zůstávají nadále zachovány ve stejném režimu, v jakém jsou popsány v aktuálně platných opatřeních ze dne 16. 10. 2020. V souvislosti s dalšími mimořádnými opatřeními platnými od 28. 10. bychom však rádi upozornili zaměstnance a studenty MFF UK zejména na Usnesení vlády ČR č. 1102 (o volném pohybu osob), případně č. 1103 (o veřejných provozovnách a hromadných akcích) a požádali je, aby dbali na jejich důsledné dodržování.

Zejména pak

 • žádáme všechny pracovníky, aby omezili osobní přítomnost na pracovišti na případy, kdy to je opravdu nezbytně nutné z důvodů zajištění chodu hlavních činností fakulty, a po dohodě s nadřízeným pracovníkem využívali práci z domova;
 • prosíme všechny zaměstnance, aby ve zvýšené míře využívali prostředky elektronické komunikace a elektronického oběhu dokumentů, zejména pomocí CIS/VERSO, Elektronického systému spisové služby UK (ESSS UK) resp. podle pravidel specifikovaných na stránce hospodářského oddělení.

Tabulku aktuální situace sledujte jako vždy na tomto odkazu.

Věříme, že všechna opatření, reflektující nelehkou situaci v ČR, přijmete s pochopením.

Krizový štáb COV-MFF


23. října 2020

K situaci od 22. 10. 2020

Usnesení vlády ČR č. 1078, č. 1079č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 nijak nezměnila předchozí opatření a usnesení regulující činnost a výuku na vysokých školách a ubytování studentů na kolejích. Hlavní činnosti na MFF UK proto zůstávají zachovány ve stejném režimu, v jakém jsou popsány v aktuálně platných opatřeních ze dne 16.10.2020

Ke změnám provozu na MFF UK dochází v těchto bodech:

 • V souladu s Příkazem děkana č. 6/2020 a vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci se nebude konat prezenční část Dne otevřených dveří (DOD), která byla naplánována na 26.11. V souladu s výše uvedeným příkazem se uskuteční pouze distanční část DOD, beseda o studiu, a to dne 24.11.
 • Po projednání v Kolegiu děkana dne 21.10. a po dohodě s vedoucím KTV se pro tento rok ruší konání Děkanského sportovního dne, který byl plánován na 12.11. V tento den je možno konat výuku v režimu, který bude v té době platný.
 • Z rozhodnutí UK se až do konce roku 2020 ruší konání všech promocí.
 • Vzhledem k aktuální situaci dochází také k omezení činnosti a úředních hodin hospodářského oddělení včetně pokladních hodin, v platnosti stále zůstává zrušení úředních hodin studijního oddělení.

Upozorňujeme na rozšířenou možnost testování studentů a zaměstnanců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat každý pracovní den v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny den po odběru. Studenti, zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci zaplatí za toto vyšetření pouze 1000 Kč. Další informace a registraci na vyšetření lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie.

Přejeme všem zaměstnancům a studentům MFF UK co nejpevnější zdraví a neklesající trpělivost.

Krizový štáb COV-MFF


16. října 2020

Aktuálně platná omezení

Nadále platí zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce.

 • Výuka jednotlivých předmětů probíhá distančně podle Zásad distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21.
 • Výuka laboratorních a experimentálních předmětů, které měly povolenu prezenční výuku, je buď přerušena anebo přešla po dobu opatření na distanční formu.
 • Individuální konzultace nejsou povoleny.
 • Je povoleno konání prezenčních zkoušek za přítomnosti maximálně 10 osob. Vzhledem k častým změnám omezení a vývoji situace ale prezenční zkoušení nedoporučujeme.
 • Studenti, kteří se podílejí na pedagogické nebo vědecké činnosti na základě pracovně právního vztahu, uzavřeného s fakultou, mohou být i během omezení přítomni v budovách MFF UK a tuto činnost vykonávat (při dodržení aktuálně požadovaných hygienických opatření).
 • Jsou povoleny praxe studentů pedagogických programů v mateřských, základních a středních školách.
 • Vstup do knihoven je povolen pouze za účelem zápůjčky či vrácení literatury. Knihovna MFF UK nabízí možnost distančních výpůjček.
 • Počítačové laboratoře jsou uzavřeny.
 • Provoz kolejí je omezen.

Tabulku aktuální situace sledujte na tomto odkazu.

Z důvodů větší přehlednosti této stránky byly některé texty, jejichž obsah přestal být relevantní, odstraněny.

Krizový štáb COV-MFF


15. října 2020

Oznámení o omezeních platných od 14. 10.

Podle Usnesení vlády České republiky vyhlášená ze dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) trvá s účinností od 14. 10. do 1. 11. 2020 zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole s některými výjimkami.

Po dobu platnosti tohoto opatření zůstávají v platnosti Zásady distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21, zveřejněné zde níže 24. 9. 2020, s těmito změnami:

 • Je povoleno konání prezenčních zkoušek za přítomnosti maximálně 10 osob. Vzhledem k častým změnám těchto omezení ale doporučujeme i nadále plánovat nadcházející doktorské zkoušky a obhajoby v distanční formě.
 • Jsou povoleny praxe studentů pedagogických programů v mateřských, základních a středních školách.

Krizový štáb COV-MFF


13. října 2020

Výzva UK pro studenty ubytované na kolejích

Aktuální vyjádření MŠMT mj. i k ubytování na kolejích


9. října 2020

Oznámení o omezeních platných od 12. 10.

Zasedání Krizového štábu COV-MFF dne 9. 10. 2020 v dopoledních hodinách schválilo v reakci na vládní opatření níže uvedený text.

Podle usnesení vlády ČR č. 997 ze dne 8. října platí s účinností od 12. 10. do 25. 10. 2020 zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Výjimky ze zákazu existují pouze pro zdravotnické studijní programy.

Po dobu platnosti tohoto opatření zůstávají v platnosti Zásady distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21, zveřejněné zde níže 24. 9. 2020, s těmito změnami:

 • nelze konat jakékoli prezenční zkoušky ani obhajoby
 • nelze konat individuální konzultace
 • vstup do knihoven je povolen pouze za účelem zápůjčky či vrácení literatury
 • předměty, které měly povolenu prezenční výuku, lze vyučovat pouze distančně

Doktorské zkoušky a obhajoby mohou proběhnout distanční formou dle §5 Zákona č. 188/2020 Sb. Pro průběh doktorských zkoušek a obhajob lze využít stále platnou Metodiku UK z jara 2020.

Výuka laboratorních a experimentálních předmětů bude buď přerušena anebo přejde po dobu opatření vlády na distanční formu. Formu výuky těchto předmětů určí garant programu ve spolupráci s vyučujícím.

Studenti, kteří se podílejí na pedagogické nebo vědecké činnosti na základě pracovně právního vztahu, uzavřeného s fakultou, mohou být i během omezení přítomni v budovách MFF UK a tuto činnost vykonávat za dodržení přísných hygienických opatření.

Aktuální stav platných opatření naleznete jako vždy na tomto odkazu.

Věříme, že tato snad dočasná omezení, jejichž hlavním cílem je nepřipustit nekontrolovaný nárůst případů onemocnění Covid-19, přijmete s pochopením.

Krizový štáb COV-MFF


24. září 2020 10:45

Zásady distanční výuky na MFF UK v zimním semestru 2020/21

Zasedání Krizového štábu COV-MFF dne 23. 9. 2020 ve večerních hodinách schválilo níže uvedený text, stanovující zásady a podmínky distanční formy výuky na MFF UK. Podrobnější technické informace k organizaci výuky, provozu učeben a fakulty během hygienických opatření budou postupně zveřejňovány v pravé části těchto stránek.

Dle Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 platí na území hl. m. Prahy zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce. Zákaz se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Z tohoto důvodu bude výuka na MFF UK od 29.9.2020 do odvolání probíhat distanční formou. Prezenční formou smějí probíhat pouze laboratorní a experimentální předměty (na základě povolení proděkana pro studijní záležitosti), individuální konzultace (za přítomnosti maximálně 2 studentů) a zkoušky, s omezením počtu účastníků uvedeným výše.

Závazná opatření

 1. Fakulta nestanovuje jednotné formy distanční výuky. Možnosti jejího provádění jsou například:
  • přímý on-line přenos výuky konané v posluchárně
  • přímý on-line přenos prezentace konané mimo posluchárnu
  • vystavený audio/video záznam prezentace
  • interaktivní diskuse nebo konzultace
  • instruktáž pomocí výukového softwaru (Moodle apod.)
  • kontrolovaná četba ze skript nebo z literatury
  • jakákoli jiná přiměřená forma
 2. Vyučující volí formu distanční výuky pro svůj předmět tak, aby byla technicky proveditelná, co nejlépe odpovídala charakteru předmětu a stylu výuky, umožňovala studentům účastnit se výuky a poskytovala možnost interakce s nimi.
 3. Vyučující co nejdříve zveřejní formu distanční výuky a odkazy na umístění studijních materiálů buď přímo v SISu anebo na jiné webové stránce, na níž bude v SISu uveden odkaz.
 4. Vyučující nejdéle do 14 dnů od zahájení výuky přizpůsobí požadavky k zápočtu a ke zkoušce zvolené formě distanční výuky. O interpretaci požadavků a termínech jejich plnění bude informovat studenty.
 5. Probíhá-li výuka přímým přenosem, koná se zpravidla v době stanovené rozvrhem. Výjimky jsou možné v případě, že nedojde k rozvrhovému konfliktu z hlediska vyučujícího, studentů nebo poslucháren. Trvalé změny pravidelného času výuky je nutné zaznamenat do rozvrhu.
 6. Přímý on-line přenos vystoupení vyučujícího během přednášek a cvičení musí být nahráván; záznam musí být k dispozici zapsaným studentům až do konce akademického roku (u cvičení není třeba nahrávat všechny paralelky). Požadavek nahrávání se netýká volných diskusí. Nahrávání studentů lze provádět jen s jejich souhlasem dle pravidel GDPR.
 7. Mezi doporučené platformy on-line výuky na MFF UK patří Zoom, MS Teams, Adobe Connect, Moodle. Je možné používat i jiné platformy, pokud je k tomu důvod. Technické detaily budou zveřejněny v pravé části Covidové stránky MFF UK.
 8. Off-line formy distanční výuky (audio/video záznamy, kontrolovaná četba) musí být doprovázeny interaktivní složkou (pravidelné diskuse, konzultace, ankety).
 9. Přípustné formy distanční výuky a softwarové platformy mohou být upřesněny sekčními proděkany, vedoucími pracovišť a garanty studijních programů v rámci jejich působnosti.
 10. Počítačové laboratoře budou uzavřeny. V odůvodněných případech může sekční proděkan rozhodnout o částečném otevření příslušných laboratoří za dodržení odpovídajících hygienických podmínek.

Doporučení pro vyučující

 • včas informujte studenty o tom, kdy, kde a jak budou poskytovány informace o výuce a studijní materiály
 • pamatujte na to, že pro studenty může být obtížné vyhledávat a sledovat informace o všech zapsaných předmětech; snažte se jim to usnadnit
 • požadujte po studentech nějakou formu pravidelné aktivity
 • snažte se udržet objem zadávané práce ve zvládnutelných mezích (s ohledem na další předměty, které mají studenti zapsané)
 • udržujte přiměřený kontakt se všemi zapsanými studenty, nechte si od nich poskytovat zpětnou vazbu ohledně kvality distanční výuky a zvládnutelnosti vašich požadavků
 • předem plánujte distanční metody pro případné zápočtové práce a zkoušky
 • využívejte možnosti vzdělávání ve využívání výukových on-line platforem a pedagogických metod distanční výuky

Rady pro studenty

 • vypracujte si systém pro sledování a kompilaci organizačních informací ze všech vašich předmětů, zaznamenávání termínů apod.
 • snažte se podle možností pravidelně věnovat studiu všech vašich předmětů, nenechte si nahromadit příliš mnoho práce
 • buďte v kontaktu se svými spolužáky a pomáhejte si navzájem s učením (ale nekopírujte řešení zadaných úloh jeden od druhého)
 • jestliže máte důvodné pochybnosti o kvalitě distanční výuky některého předmětu, dejte je najevo vyučujícímu, garantovi programu nebo vedoucímu pracoviště, které předmět zajišťuje – máme zájem problémy průběžně řešit, ale musíme o nich vědět

Krizový štáb COV-MFF


14. září 2020

Vedení MFF UK se na schůzi Kolegia děkana konané dne 11. 9. 2020 dohodlo na zveřejnění následujícího textu, reflektujícího současnou hygienickou situaci v ČR.

Organizační pokyny

 • Vedení MFF UK vyhlašuje zákaz vstupu do budov MFF UK pro osoby s příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšenou teplotou. Ve vrátnicích budov budou v nejbližší době k dispozici bezdotykové teploměry, které si na požádání mohou vypůjčit zaměstnanci fakulty. Pracovníci vrátnice jsou oprávněni měřit teplotu příchozím a případně jim nepovolit vstup do budovy. V souvislosti s tímto opatřením ruší vedení fakulty povinnost podepisovat u vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Po vstupu do budov MFF UK mají všichni příchozí povinnost vydezinfikovat si ruce (tato povinnost platí ve všech veřejných budovách v Praze od 14. 9.); ve vstupech budov jsou na vybraných místech instalovány dávkovače dezinfekce.
 • V budovách fakulty je povinné nošení roušek či jiné ochrany úst a nosu. Tato povinnost neplatí v pracovnách, sedíte-li sami či v dostatečné vzdálenosti od svých standardních spolupracovníků. Omezte prosím pozdrav podáním rukou.
 • Prokázané onemocnění COVID-19 či pozitivní test na SARS CoV-2 nebo zahájení či ukončení karantény, která byla nařízena hygienickou stanicí, je nutno oznámit nejbližšímu nadřízenému, který o tom uvědomí fakultní kontaktní osobu, tajemníka Ing. A. Lísku, liska@dekanat.mff.cuni.cz tajemnici Ing. Blanku Svobodovou (od 20. 1. 2021).
 • Vedení fakulty nadále žádá, aby vysílání do zemí s vysokým rizikem nákazy a do zemí mimo schengenský prostor bylo omezeno jen na nejnutnější výjimky a bylo konzultováno s děkanem fakulty. Stejné opatření platí i pro přijímání zahraničních pracovníků a hostů. V případě dovolených doporučuje vedení fakulty pracovníkům silně zvážit cesty do rizikových zemí. Všem pracovníkům vyjíždějícím do zahraničí je doporučeno registrovat se v systému DROZD.
 • V řádu dnů bude jmenován Krizový štáb MFF UK jako poradní orgán děkana pro opatření související s onemocněním COVID-19.

Studium

 • O způsobu, jakým bude zahájena buď veškerá výuka nebo výuka jistých skupin předmětů, rozhodne Krizový štáb MFF UK nejpozději týden před zahájením standardní výuky. Žádné epidemiologické opatření ani nařízení z úrovně MŠMT nebo UK zatím nelimituje zahájení prezenční výuky v zimním semestru. Rektorát UK připravuje vydání obecných celouniverzitních opatření do 18. 9. a opatření z úrovně MFF UK budou následovat.
 • Vedení fakulty stále spatřuje výhodu v tom, kdyby se podařilo alespoň částečně zahájit výuku prezenční formou, zejména v případě prvních ročníků, pro které by mohla být distanční výuka vedená od prvního dne semestru zásadní komplikací pro jejich úspěšné studium.
 • Vzhledem k vývoji počtu nakažených v ČR lze však očekávat zpřísňování hygienických opatření a poměrně rychlá rozhodnutí o změně formy výuky na UK a MFF UK.
 • Už v této chvíli rozhodlo vedení fakulty o zrušení některých aktivit: do odvolání se ruší výuka v rámci Univerzity třetího věku, spolek Matfyzák se rozhodl odložit studentskou slavnost „Beánie“ a byla zrušena Imatrikulace studentů 1. ročníku. O způsobu náhrady imatrikulačního obřadu budou studenti včas uvědomeni studijním oddělením.

Upozornění pro vyučující

 • Buďte prosím připraveni na to, že výuka v zimním semestru může probíhat jak částečně prezenční, tak hybridní či plně distanční formou a že rozhodnutí o změně formy výuky může být operativní. Fakulta je na přechod na distanční výuku připravena, pokračující nákup hardware už této chvíli umožňuje distanční přenos z desítek poslucháren, k dispozici jsou výukové softwarové platformy dostupné z úrovně UK (MS Teams, Zoom, Moodle, atd.). Informace o nich najdete na stránce https://dl.cuni.cz/ nebo u správců IT systémů v budovách MFF UK.
 • Uvědomte si prosím, že i v případě prezenční výuky bude třeba připravit a zpřístupnit dostatečně kvalitní studijní materiály pro studenty, kteří se nemohou účastnit prezenční výuky, ať z důvodu nemoci, karantény či ztížené možnosti přeshraničního pohybu.
 • Upravte prosím požadavky k zápočtům tak, aby nevyžadovaly osobní přítomnost na výuce, zvažte množství těchto požadavků tak, aby i v případě nutnosti redukovat výuku v případě vážnější či delší hygienické komplikace byly rozumně splnitelné. Přemýšlejte předem o nejvhodnějším způsobu potenciální distanční výuky a připravujte se na ni (způsob distribuce studijních materiálů, způsob komunikace se studenty, nahrávání přednášek, využití softwarových platforem pro výuku, atd.)
 • Připravujte se na případné distanční zkoušení ve zkouškovém období zimního semestru a zvažte v té souvislosti také úpravu zkouškových požadavků.

Upozornění pro garanty programů a vedoucí pracovišť

 • Promyslete si prosím způsob komunikace s vyučujícími během semestru, zvažujte náhradní varianty výuky pro případ onemocnění pedagoga.
 • Připravte seznam předmětů, u kterých nebude distanční výuka proveditelná nebo by byla proveditelná jen s obtížemi a s výrazným dopadem na kvalitu výuky a informujte o tomto seznamu studijní proděkany MFF UK.

Druhá vlna onemocnění COVID-19 je zde a je potřeba tuto situaci vzít na vědomí. Výuka i vědecká mobilita, a také chod fakultní administrativy bude výrazně ztížen. Máme však již své zkušenosti s chodem fakulty ve ztížených podmínkách, způsobených první vlnou. Věříme, že také nadcházející semestr zvládneme.

Za vedení MFF UK
Mirko Rokyta, děkan


9. září 2020

Milí přátelé,

situace v Praze i celé České republice v souvislosti s onemocněním Covid-19 se nevyvíjí příznivě. S velkou pravděpodobností lze očekávat omezení plně prezenční formy výuky hned od počátku nového semestru. První schůze nového vedení MFF UK byla svolána mimořádně na tento pátek 11. 9. a diskuse o opatřeních souvisejících s výukou a provozem MFF UK vůbec bude jedním z hlavních bodů jednání. Koncem týdne tedy očekávejte podrobnější informace.

Již v této chvíli bych vás však chtěl požádat, abyste počínaje zítřkem respektovali nařízení vlády a nosili roušku či jinou vhodnou ochranu úst a nosu ve všech vnitřních prostorách budov [nejen] MFF UK. Tato povinnost se pochopitelně nevztahuje na situaci, kdy sedíte ve své vlastní pracovně, týká se však toho, kdy navštívíte jinou pracovnu či prostoru MFF UK. Ukazuje se, že důsledné dodržování takzvaného "pravidla tří R", které zní: "ruce (tedy jejich důkladná hygiena), roušky, rozestupy", významně snižuje riziko nákazy nejen Vás, ale i osob, vyskytujících se ve Vaší blízkosti.

Na jaře se nám díky úsilí Vás všech podařilo úspěšně realizovat výuku a udržet běžný chod fakulty. Za to patří Vám všem poděkování. Věřím, že i nadcházející semestr zvládneme v rámci daných možností rozumně, s minimem onemocnění a s dobrou myslí.

Za vedení MFF UK
M. Rokyta, děkan


4. září 2020

Sdělení UK pro studenty a uchazeče o studium

Podrobnější informace vážící se k akademickému roku 2020/21 budou upřesněny v průběhu příštího týdne.


5. srpna 2020

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK


4. srpna 2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

s koncem první části zkouškového období letního semestru akademického roku 2019/20 vám všem děkujeme za zvýšené úsilí během tohoto semestru, i za dodržování zvýšených hygienických opatření. Díky vaší práci a disciplinovanosti jsme zvládli on-line přednášky a obhajoby, jakož i zkoušky s rouškami a rozestupy. A díky nim nenarušily chod fakulty koronavirové karantény ani onemocnění s komplikacemi.

S těžkým srdcem a smíšenými pocity jsme se rozhodli v letošním roce zrušit přípravné soustředění nastupujících studentů bakalářského studia na Albeři. Za současné situace v ČR to považujeme za jediné možné řešení. Besedy, testy a informační přednášky proběhnou před začátkem semestru v Praze. Doufáme a pevně věříme, že nový akademický rok zahájíme v posluchárnách a pracovnách pravidelnou výukou a standardní vědeckou prací.

Do té doby vám přejeme oddech a příjemné prožití letos krátkých prázdnin.

Za vedení MFF

Jan Kratochvíl


25. června 2020

Podmínky vstupu do budov MFF UK od 22. 6. 2020

Budovy Matematicko-fyzikální fakulty budou nadále přístupné studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy a dále těm osobám, které v těchto budovách plní své pracovní úkoly nebo se účastní akcí pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou či jejími pracovníky.

Při pobytu v budovách fakulty je nutno dodržovat veškerá v danou dobu platná hygienická opatření. Nadále platí požadavek vedení fakulty, aby studenti a návštěvníci podepisovali při vstupu do budovy čestné prohlášení o své bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním.

Za použití roušek je možná v posluchárnách přítomnost i více než 15 osob v závislosti na kapacitě dané posluchárny. Vedení doporučuje využívat tohoto rozvolnění zejména pro organizaci písemných forem kontroly studia, za podmínky, že budou nadále udržovány dvoumetrové rozestupy mezi přítomnými osobami.


18. června 2020

Všem uchazečům o studium v doktorských programech

Oznamujeme, že v důsledku posunu termínu podávání přihlášek do doktorských programů se posouvá i datum konání přijímacích zkoušek do těchto programů, a to na 28. a 29. 7.


15. června 2020

Doporučení vedení fakulty k zahraničním stykům

V souladu s rozvolňováním omezení nařízených Vládou ČR je již možno plánovat zahraniční cesty zaměstnanců MFF UK a přijímání zahraničních hostů, vždy však za podmínek specifikovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Vysílání do zemí bezpečných (zelená barva na mapě) a zemí se středním rizikem nákazy (oranžová barva) je od 15. 6. 2020 plně v kompetenci vedoucích pracovišť. Vedení fakulty nadále žádá, aby vysílání do zemí s vysokým rizikem nákazy (červená barva) a do zemí mimo schengenský prostor bylo omezeno jen na nejnutnější výjimky a bylo konzultováno s děkanem fakulty. Všem pracovníkům vyjíždějícím do zahraničí je doporučeno registrovat se v systému DROZD. Pokud je s cestou spojena povinnost COVID-19 testu, jedná se o náklady související s pracovní cestou a budou hrazeny buď z účelových zdrojů (pokud to pravidla jejich poskytovatele dovolují) nebo z rozpočtu pracoviště. Zaměstnanci vysílaní na pracovní cestu jsou povinni se sami seznámit se všemi omezeními, která jsou pro výjezd z ČR a pro vstup do cílové a případně do tranzitních zemí v danou dobu platná.

Pro přijímání zahraničních pracovníků a hostů platí obdobně, že přijetí lze plánovat a uskutečnit v případě rezidentů bezpečných zemí (zelená barva), v případě rezidentů zemí se středním či vysokým rizikem nákazy (oranžová a červená barva) je třeba požádat o souhlas děkana fakulty. Případné požadované COVID-19 testy pro osoby, které nejsou zaměstnanci fakulty, nelze hradit z fakultních zdrojů.


27. května 2020

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK

Dne 20. 5. spustila 1. LF UK program testování studentů a zaměstnanců UK na koronavirus SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR, který by jim měl ulehčit návrat z možné karantény. Odběry probíhají v pondělí a ve středu v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti po předchozí rezervaci termínu. Cena pro studenty a zaměstnance UK je 1000 Kč. Podrobné informace lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie.


25. května 2020

Sdělení vedení fakulty

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové,

s ulehčením sledujeme postupné rozvolňování omezujících opatření a reagujeme na ně. Ode dneška je přístupový systém budov v režimu "Otevřeno".

Všichni příchozí ale musí stále dodržovat platná hygienická opatření, mezi něž stále patří podpis čestného prohlášení o bezpříznakovosti virového onemocnění (vztahuje se na studenty a návštěvy) či povinnost organizovat aktivity tak, aby se na jednom místě nesetkávaly skupiny větší než 15 osob. Nad rámec těchto opatření vás žádáme o vyšší míru ohleduplnosti. Přestože již netrvá povinnost nosit roušky při výuce a zkoušení, noste je nadále, zejména pokud o to některý z přítomných účastníků setkání požádá.

Vzhledem k upravenému harmonogramu akademického roku 2019/20 ještě dobíhá výuka, ale řada přednášek již skončila a začíná se zkoušet. Na rozdíl od přímé výuky, kde jsme si na distanční způsob přednášek a cvičení poměrně rychle zvykli, u zkoušení se prezenční způsob jeví jako preferovaný. Apelujeme proto na zkoušející, rozvrhujte zkoušky tak, aby byla dodržena všechna hygienická opatření, a v maximální možné míře využívejte i distanční možnosti zkoušení pro studenty, kteří se nemohou k prezenční zkoušce snadno dostavit (např. zahraniční studenti v současné době pobývající mimo ČR). Studenty pak žádáme o shovívavost, pokud některé zkoušky (zejména státní závěrečné) nepůjde distančním způsobem zorganizovat, plánujte jejich složení v pozdějším termínu.

Přejeme všem studentkám a studentům úspěšné splnění povinností tohoto akademického roku. A děkujeme všem za ochotu a schopnost přizpůsobit se nezvyklým okolnostem tohoto semestru.

Za vedení MFF UK
Jan Kratochvíl, děkan
František Chmelík, proděkan pro studijní záležitosti
Vladislav Kuboň, proděkan pro koncepci studia


19. května 2020

Podmínky vstupu do budov MFF UK od 25. 5. 2020

Budovy budou přístupné studentům a zaměstnancům UK, ostatním osobám v případě, že v těchto budovách plní své pracovní úkoly anebo se účastní akcí pořádaných fakultou či fakultními pracovníky. Přístupový systém bude v režimu "Otevřeno".
Při pobytu v budovách fakulty je nutno dodržovat všechna v danou dobu platná hygienická opatření, mj. studenti a návštěvy musí při vstupu do budovy podepsat čestné prohlášení o bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním.

Organizace výuky po 25. 5. 2020

Výuka může probíhat prezenční formou v případě, že vsichni studenti mají reálnou možnost se výuky zúčastnit. Zkoušení probíhá jak prezenční, tak distanční formou.
Při prezenční výuce a zkoušení je nutno dodržovat všechna v danou dobu platná hygienická opatřeni, mj. studenti musí při vstupu do budovy podepsat čestné prohlášení o bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním.


19. května 2020

Oznámení studijního proděkana – náhradní termín magisterské promoce

Náhradní termín magisterské promoce (původně 21. 4. 2020) byl stanoven na den 8. 7. 2020 v 9:00 hodin ve velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
Pokud Vám termín 8. 7. 2020 nevyhovuje, dejte prosím obratem vědět své studijní referentce a budete si moci diplom vyzvednout náhradním způsobem převzetí diplomu tj. bez promoce (na Vaši písemnou žádost).

Pokyny k organizaci promoce, které jste obdrželi při původním termínu promoce, zůstávají zatím v platnosti tzn., na promoci se dostavte minimálně 45 - 60 minut předem do přípravny před aulou.

Pokud jste si již tubus s diplomem vyzvedli dříve, přineste si ho prosím s sebou na promoci.

Promoce bude probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR v danou dobu platná.


18. května 2020

Informace pro uchazeče o mezifakultní studium s Filozofickou fakultou

Byly schváleny nové podmínky přijímacího řízení FF UK.

Aktualizace dalších informací na webu FF UK zde:
https://www.ff.cuni.cz/2020/05/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-15-5-2020/.


7. května 2020

Upozornění pro uchazeče o mezifakultní studium s Filozofickou fakultou

Upozorňujeme na změnu v organizaci přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2020/21. Původně plánované květnové termíny písemných zkoušek byly zrušeny a nově jsou stanoveny termíny konání všech přijímacích zkoušek na období června až července.

Podrobnosti naleznete zde:
https://www.ff.cuni.cz/2020/04/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-23-4-2020/.

Rovněž doporučujeme uchazečům sledovat i web FF a stránku přijímaček, kde budou informace rovněž aktualizovány:
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/


5. května 2020

Metodické pokyny k distanční výuce, distanční kontrole studia a státním zkouškám


4. května 2020

Reakce vedení MFF UK na Usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020

S účinností od 11. května 2020 je povolena výuka do 15 osob. Vedení fakulty však doporučuje pokračovat v distanční výuce tak, jak probíhala dosud, vzhledem k trvajícímu zákazu velkých přednášek a dalším logistickým problémům na straně studentů i vyučujících. Kontaktní výuku je nicméně možné obnovit u těch předmětů, kde s tím budou souhlasit všichni studenti – vážným důvodem proti může být nejen karanténa či nemožnost přicestovat, ale např. i obtížnost koordinace s v rozvrhu navazujícími distančně vyučovanými předměty.


30. dubna 2020

Sdělení uchazečům o bakalářské a navazující magisterské studium

Vedení fakulty rozhodlo o plošném upuštění od přijímacích zkoušek do všech programů bakalářského a navazujícího magisterského studia vyučovaných v českém jazyce. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste již nadále neposílali žádosti o upuštění od přijímacích zkoušek, protože jsou bezpředmětné. V současné době podnikáme formální kroky, aby se toto rozhodnutí promítlo do podmínek přijímacího řízení zveřejněných ve Studijním informačním systému. Zároveň upozorňujeme, že ostatní podmínky přijímacího řízení včetně všech termínů pro doložení podkladů nutných pro přijetí ke studiu zůstávají beze změny.

Upozornění pro uchazeče o doktorské studium

Vedení fakulty rozhodlo o posunutí termínů přihlášek do doktorského studia do programů v českém jazyce na 31. 5. 2020 a do programů v anglickém jazyce na 30. 6. 2020. V současné době podnikáme formální kroky, aby se tento posun promítl do podmínek přijímacího řízení zveřejněných ve Studijním informačním systému.


24. dubna 2020 18:00

Prohlášení vedení MFF UK k organizaci výuky a chodu fakulty od 27. 4. 2020

V návaznosti na aktuální vývoj opatření vlády ČR a Prohlášení Univerzity Karlovy bude provoz MFF UK probíhat od 27. 4. 2020 následovně:

 • Přednášky a cvičení budou i nadále probíhat výhradně distanční formou. V danou chvíli je při plánování výuky potřeba vycházet z předpokladu, že do konce semestru nebudou obnoveny velké přednášky v prezenční formě.
 • Budovy fakulty jsou od 27. 4. 2020 přístupny studentům všech ročníků, ovšem při zachování stávajících hygienických a organizačních pravidel (individuální konzultace, individuální návštěvy knihovny, práce v laboratořích, podpis čestného prohlášení při vstupu do budovy atd.).
 • Prodloužení semestru do 12. 6. 2020 neznamená, že všechny přednášky a cvičení musí probíhat až do tohoto data. Vyučující, kteří proberou látku předmětu dříve, mohou podle vlastního uvážení předmět ukončit před tímto datem.
 • Směrnice děkana č. 9/2020 umožňuje distanční zkoušení včetně státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací. Pokud distanční provedení zkoušky či zápočtu bude vyžadovat změnu podmínek splnění předmětu, garanti předmětů tyto změny uvedou v SIS do konce dubna 2020.
 • Případné další změny v organizaci výuky budou vedením MFF UK zváženy a oznámeny v návaznosti na vývoj opatření v České republice.

24. dubna 2020 14:00

Podmínky vstupu do budov MFF UK od 27. 4. 2020

Budovy jsou nadále přístupné jen zaměstnancům a studentům MFF UK, ostatním osobám jen na základě výjimky udělené děkanem nebo tajemníkem fakulty.
Přítomnost studentů je možná jen za účelem výpujčky či vrácení studijní literatury v knihovně, konzultace, zkoušení a laboratorní či experimentální práce, to vše za přítomnosti nejvýše 5 osob na jednom místě.
Pobyt v budovách je možný jen za dodržení všech vládou stanovených hygienických a dalších omezení.
Přístupový systém bude dále fungovat v režimu "ZAVŘENO".
Studenti při vstupu do budovy potvrdí podpisem prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v posledních čtrnácti dnech.


21. dubna 2020

Děkan MFF UK aktualizoval podmínky vstupu do budov ze dne 16. 3. 2020

Přístupový systém bude nadále fungovat v režimu "ZAVŘENO" s nově upravenou výjimkou vstupu studentů v závěrečném ročníku studia v těchto případech:

 • konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • laboratorní, experimentální práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Studenti při vstupu do budovy potvrdí podpisem prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Správa budov zajistí ve všech budovách dodržování podmínek vstupu a dostatek dezinfekčních prostředků.

Služby knihovny jsou zveřejněny na domácí stránce knihovny.


20. dubna 2020

Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020


20. dubna 2020

Upozornění pro uchazeče o doktorské studium

Vedení fakulty plánuje posunout termíny přihlášek do doktorského studia do programů v českém jazyce na 31. 5. 2020 a do programů v anglickém jazyce na 30. 6. 2020. V současné době podnikáme formální kroky, které tento posun umožní.


17. dubna 2020

Reakce fakulty na vládní plán rozvolňování restriktivních opatření

V souladu s umožněním osobní účasti studentů závěrečných ročníků na konzultacích, zkouškách a laboratorních meřeních v malých skupinách od 20. dubna 2020, a v souladu se Zakonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, ktery schválily Poslanecká sněmovna i Senát České republiky, vedení Matematicko-fyzikální fakulty plánuje úpravu harmonogramu akademického roku 2019/2020. Jako reálné se jeví prodloužení letního semestru, odklad termínů odevzdávání závěrečných prací a posun termínů státních závěrečných zkoušek o tři týdny. Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.


8. dubna 2020

Oznámení studijního proděkana – promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,
všechny termíny konání promocí, jak Bc., Mgr., Ph.D. a rigorózní jsou do odvolání zrušené. Promoce proběhnou v náhradních termínech, které budou včas oznámeny.


7. dubna 2020

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)?


6. dubna 2020

Upozornění pro studenty, kteří plánují odevzdávat diplomové práce v květnovém termínu

Na svém zasedání dne 20. 3. kolegium děkana zatím potvrdilo termín 7. 5. 2020 pro odevzdávání diplomových prací, ale stanovilo, že vzhledem k současné situaci fakulta nebude trvat na odevzdání listinné verze práce.


31. března 2020 18:00

Sdělení k přijímacímu řízení


26. března 2020 16:30

Upozorňujeme, že rektor UK upravil svým Opatřením 11/2020 harmonogram akademického roku 2019/20. Děkan MFF UK včas stanoví nové termíny, které jsou v jeho kompetenci, s ohledem na vývoj situace. V tuto chvíli považuje vedení MFF UK jakékoliv další upřesňování za předčasné.


20. března 2020 16:00

Sdělení UK pro studenty a uchazeče o studium


19. března 2020 13:15

Podpora distančních forem studia

Od 18. 3. 2020 zavádí knihovna MFF UK možnost distančních výpůjček pro studenty, informace jsou na https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/. Po dobu platnosti omezení pohybu osob v České republice hradí náklady na doručování po celém území ČR (včetně Prahy) fakulta.

Fakultní nakladatelství dává 20% slevu na vybrané tituly, viz matfyzpress.cz. Další, zejména elektronické přístupy, lze využít na odkazech https://ezdroje.cuni.cz/, https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=903http://kramerius5.nkp.cz/ (pro tituly Matfypressu http://kramerius5.nkp.cz/search?q=matfyzpress).


19. března 2020 10:30

Oznámení studijního proděkana – promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,

s ohledem na současnou situaci dochází k rušení promocí a náhradní termíny budou stanoveny až po ukončení všech mimořádných opatření.

S ohledem na vývoj situace v ČR a mimořádná opatření týkající se koronaviru nelze tento termín nyní definitivně potvrdit. O konání či zrušení promoce, včetně případných náhradních termínů, Vás budeme včas mailem informovat. Zatím se DEFINITIVNĚ ruší všechny promoce s datem konání v měsíci BŘEZNU.

Pokud by došlo ke zrušení Vašeho promočního termínu, bude stanoven náhradní termín, jakmile to situace dovolí. Pokud byste v takovém případě potřebovali fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promoce, můžete tak učinit na studijním oddělení ODE DNE PŮVODNĚ PLÁNOVANÉHO DATA PROMOCE. Dříve to bohužel nebude možné, protože k výrobě diplomů je třeba určitý čas.

I v případě, že se rozhodnete si diplom vyzvednout, máte i nadále možnost zúčastnit se náhradního termínu promoce.

Očekávajte proto prosím další informace začátkem měsíce dubna 2020.

Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
proděkan pro studijní záležitosti


17. března 2020 11:30

Oznámení sekčních proděkanů

MatematikaFyzikaInformatika


16. března 2020 15:15

Děkan MFF UK stanovil následující podmínky přístupu do budov Matematicko-fyzikální fakulty

Od 17. 3. 2020 0:00 hod je umožněn vstup do všech budov MFF UK pouze zaměstnancům a studentům fakulty za účelem zajištění chodu fakulty, kontinuity vědecké a vyzkumné práce a přípravy distančních forem výuky. Jiným osobám je vstup do budov zakázán, výjimky povoluje děkan nebo tajemník fakulty. Veškerá výuka probíhá pouze distanční formou, naplánované zkoušky a obhajoby jsou odloženy. Přístupový systém bude v režimu "zavřeno", provoz vrátnic bude zachován, komunikace s nimi bude probíhat přes komunikační zařízení.

Tyto podmínky platí do odvolání.


16. března 2020 14:40

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu


13. března 2020 18:00

Dopis děkana MFF UK

Studentky a studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci fakulty,

situace, nařízení a omezení v ČR ohledně epidemie koronaviru COVID-19 se mění každým dnem. O jejich důsledcích pro život na naší fakultě vás informujeme na stránce mff.cuni.cz/koronavirus. Prosím, sledujte ji pravidelně.

V tuto chvíli je situace v ČR taková, že přes všechna omezující opatření zůstávají v chodu všechny základní procesy ve společnosti, a mezi ně patří i vzdělávání. V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví přechází Univerzita Karlova na distanční formy výuky. I když individuální konzultace, práce v odborných laboratořích a zkoušky mohou nadále probíhat, je nutné je omezit na skutečně nezbytné minimum. Knihovna a počítačové laboratoře jsou do odvolání uzavřené. O doporučených formách distančního vzdělávání budete průběžně informováni.

S vývojem situace lze očekávat, že státní instituce budou organizovat pomoc dobrovolníků postiženým oblastem. Vedení fakulty samozřejmě ocení, když studenti či zaměstnanci budou mít zájem se takových aktivit zúčastnit. Zaměstnancům chceme vyjít vstříc tím, že dobrovolnická práce po dobu stavu nouze bude chápána a honorována jako práce na fakultě, pokud bude schválena vedoucím pracoviště. Vyučující pak žádám, aby distanční výuku vedli takovou formou, která by nevyžadovala nutnost on-line připojení studentů v konkrétní čas.

Děkuji vám všem za pochopení a za práci v objektivně ztížených podmínkách.

Jan Kratochvíl
děkan MFF UK


13. března 2020 14:15

Informace studentům

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN s účinností od 11. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované).

Očekáváme, že trvání nouzového stavu může být prodlouženo i na dobu delší než jeden měsíc. S ohledem na zachování výuky budou přednášky i cvičení pokračovat distanční formou (pomocí online přednášek, konzultací, záznamů z přednášek, domácích úkolů a kontrolované četby). Přechod bude postupný, s cílem obnovení pravidelné distanční výuky k 23. březnu a dokončení výuky v tomto semestru včetně závěrečných zkoušek a obhajob. Předpokládáme, že podle situace může dojít ke změně harmonogramu semestru a zpoždění v řádu týdnů. Jsme si vědomi, že systém výuky se na jednotlivých sekcích může lišit, proto Vám nejpozději v pondělí 16. 3. pošlou sekční proděkani prostřednictvím studijního oddělení podrobnější pokyny k průběhu distanční výuky v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých sekcí.


13. března 2020 13:40

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (13. 3. 2020)


12. března 2020 17:55

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (12. 3. 2020)


12. března 2020 17:10

Informace vedení fakulty k uzavření knihovny

Po vyhlášení nouzového stavu rozhodlo vedení MFF UK o úplném uzavření knihovny s účinností od 13. 3. 2020 až do odvolání. Pracovníci knihovny budou k dispozici k telefonické a mailové komunikaci.


11. března 2020 15:30

Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3.

Provoz pracovišť UK

Univerzita Karlova má za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.

Kontrola studia

Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.

Koleje a menzy

Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.).


11. března 2020 15:00

Omezení provozu knihovny MFF UK v souvislosti s aktuální situací

 1. Do odvolání jsou uzavřené studovny všech oddělení knihovny
 2. Úřední hodiny jsou do odvolání stanoveny na 8:30 - 15:00
 3. Výpůjční doby všech položek vypůjčených k dnešnímu dni se automaticky prodlužují o 1 měsíc

10. března 2020 16:00

Informace vedení fakulty k aktuální situaci

1) Děkan MFF UK ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím rektora UK s účinností od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin do odvolání ruší kontaktní formu výuky a zakazuje osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách, seminářích, cvičeních a kurzech všech typů včetně CŽV a U3V.

Vyučujícím doporučujeme, aby zvolili vhodnou distanční formu výuky (webové stránky přednášek, doporučená literatura a samostudium, kontrolované domácí úkoly a projekty apod.). Studenti jsou povinni plnit veškerá zadání elektronicky a být v pravidelném kontaktu se svými vyučujícími.

Ruší se hromadné konzultační hodiny, individuální konzultace mohou probíhat po předchozí telefonické nebo mailové dohodě.

Naplánované obhajoby, doktorské zkoušky apod. se budou konat bez omezení.

2) Vědecko-výzkumná činnost fakulty bude probíhat bez omezení. Akademičtí a vědečtí pracovníci nechť docházejí do zaměstnání podle pokynů svých vedoucích. Běžný provoz děkanátu a správy budov bude zachován.

Důrazně žádáme vedoucí pracovníky, aby zaměstnance vysílali na zahraniční cesty jen ve výjimečně naléhavých případech. Obdobně žádáme o omezení přijímání zahraničních hostů.

Pracovníkům, kteří v danou dobu pobývají v zahraničí, doporučujeme registraci v systému DROZD (https://drozd.mzv.cz).

Ruší se všechny fakultní akce s předpokládanou účastí nad sto osob, v případě rušení dalších akcí menšího rozsahu budou kontaktováni přímo jejich organizátoři.

3) Kontakty studentů se studijním oddělením budou vedeny především telefonicky resp. elektronicky, osobní návštěvy na studijním oddělení budou omezeny na naprosto nezbytné minimum. Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.

Uchazeči o studium budou podávat své žádosti a doklady výlučně poštou.

4) Vedení fakulty bude nadále uveřejňovat informace o aktuálním vývoji na stránce https://mff.cuni.cz/koronavirus . Výše uvedená doporučení se mohou v souvislosti s vývojem situace měnit.


10. března 2020 15:30

Postup Univerzity Karlovy v návaznosti na dnes přijatá opatření ke koronaviru


10. března 2020 14:30

Do odvolání se ruší přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole.


10. března 2020 12:55

Ruší se soutěž Náboj, která měla proběhnout 13. března.


10. března 2020 12:40

Rozhodnutí rektora UK k současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN, se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání.

S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.


10. března 2020 11:15

Připravuje se zasedání krizového štábu UK. Stanovisko vedení UK a MFF UK by mělo být k dispozici v odpoledních hodinách.


10. března 2020 9:20

Studijní oddělení v souladu s pokynem rektora ze dne 9. 3. 2020 neprodleně ruší výuku v programech U3V na MFF.

Pracovní cesty:
V případech, kdy má pracovník zaplacené pojištění (např. celoroční karty) a byla zrušena akce prokazatelným způsobem, uplatní škodu (jízdenky, letenky) u pojišťovny - z cestovního pojištění (nutno řádně doložit).
V případech, kdy cestu zrušili pracovníci z důvodu obavy apod., je nutné požádat o částečnou náhradu za storno a náklad přeúčtovat na vrub TA 12 sekce a podklady předat k uplatnění pojistné náhrady.
Případy budeme řešit jednotlivě podle charakteru újmy - linka 1414.

Ke zrušení výuky a dalším významným omezením akcí UK dosud rektor nevydal žádný příkaz, pouze doporučení k omezení pracovních cest.

Za zajištění výuky a provozu, organizování případné práce z domova a dílčí omezení odpovídají vedoucí pracovišť.


7. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie


6. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Opakovaně žádáme, zvažte své cesty do Itálie (soukromé i služební) a nezvyšujte tak rizika nákazy.

Připomínáme, že o karanténě musí rozhodnout lékař a zaměstnanci náleží nemocenská.


3. března 2020

Výuka na fakultách a provoz Kolejí a menz

V tuto chvíli vedení UK neshledává důvod k plošnému či lokálnímu rušení výuky vzhledem k absenci potvrzené nákazy na Univerzitě Karlově. Také Koleje a menzy nadále ze stejného důvodu fungují ve standardním režimu.

Pokud studenti či zaměstnanci pobývali ze studijních i soukromých důvodů v rizikových oblastech (dle aktuálních informací publikovaných příslušnými orgány), doporučujeme postupovat v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a řídili se jejich pokyny. Lékař/epidemiolog příslušné hygienické stanice rozhodne o dalším postupu.

V případě studentů, kolegů či zaměstnanců ze zahraničí doporučujeme kontaktovat Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, která poskytuje příslušné informace a doporučení v angličtině.

Konání kulturně-společenských akcí

Vedení UK s ohledem na aktuální situaci v ČR doporučuje plánované kulturně-společenské akce fakult a univerzity nerušit. Zároveň apeluje na všechny účastníky a hosty, aby – pokud se vrátili z rizikových oblastí nebo mají akutní zdravotní potíže – se těchto akcí neúčastnili. Těmto osobám garantuje vedení UK vrácení vstupného.

Vědecké aktivity

Výše zmíněný postup, který je popsán u kulturně-společenských akcí, se doporučuje uplatnit i pro konání konferencí či jiných vědeckých aktivit.

Současně se ale doporučuje, aby byla individuálně projednána účast osob, které jsou v rizikových oblastech rezidenty či v těchto oblastech pobývaly, s tím, že doporučujeme, aby se tyto osoby akcí neúčastnily.

 

Všechna výše uvedená doporučení činí vedení UK ve vztahu k aktuální situaci. Pokud dojde k dalšímu vývoji a zhoršení situace v ČR, mohou být změněna.