Archiv opatření vedení MFF UK z období březen – červen 2020


25. června 2020

Podmínky vstupu do budov MFF UK od 22. 6. 2020

Budovy Matematicko-fyzikální fakulty budou nadále přístupné studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy a dále těm osobám, které v těchto budovách plní své pracovní úkoly nebo se účastní akcí pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou či jejími pracovníky.

Při pobytu v budovách fakulty je nutno dodržovat veškerá v danou dobu platná hygienická opatření. Nadále platí požadavek vedení fakulty, aby studenti a návštěvníci podepisovali při vstupu do budovy čestné prohlášení o své bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním.

Za použití roušek je možná v posluchárnách přítomnost i více než 15 osob v závislosti na kapacitě dané posluchárny. Vedení doporučuje využívat tohoto rozvolnění zejména pro organizaci písemných forem kontroly studia, za podmínky, že budou nadále udržovány dvoumetrové rozestupy mezi přítomnými osobami.


18. června 2020

Všem uchazečům o studium v doktorských programech

Oznamujeme, že v důsledku posunu termínu podávání přihlášek do doktorských programů se posouvá i datum konání přijímacích zkoušek do těchto programů, a to na 28. a 29. 7.


15. června 2020

Doporučení vedení fakulty k zahraničním stykům

V souladu s rozvolňováním omezení nařízených Vládou ČR je již možno plánovat zahraniční cesty zaměstnanců MFF UK a přijímání zahraničních hostů, vždy však za podmínek specifikovaných Ministerstvem zdravotnictví.

Vysílání do zemí bezpečných (zelená barva na mapě) a zemí se středním rizikem nákazy (oranžová barva) je od 15. 6. 2020 plně v kompetenci vedoucích pracovišť. Vedení fakulty nadále žádá, aby vysílání do zemí s vysokým rizikem nákazy (červená barva) a do zemí mimo schengenský prostor bylo omezeno jen na nejnutnější výjimky a bylo konzultováno s děkanem fakulty. Všem pracovníkům vyjíždějícím do zahraničí je doporučeno registrovat se v systému DROZD. Pokud je s cestou spojena povinnost COVID-19 testu, jedná se o náklady související s pracovní cestou a budou hrazeny buď z účelových zdrojů (pokud to pravidla jejich poskytovatele dovolují) nebo z rozpočtu pracoviště. Zaměstnanci vysílaní na pracovní cestu jsou povinni se sami seznámit se všemi omezeními, která jsou pro výjezd z ČR a pro vstup do cílové a případně do tranzitních zemí v danou dobu platná.

Pro přijímání zahraničních pracovníků a hostů platí obdobně, že přijetí lze plánovat a uskutečnit v případě rezidentů bezpečných zemí (zelená barva), v případě rezidentů zemí se středním či vysokým rizikem nákazy (oranžová a červená barva) je třeba požádat o souhlas děkana fakulty. Případné požadované COVID-19 testy pro osoby, které nejsou zaměstnanci fakulty, nelze hradit z fakultních zdrojů.


27. května 2020

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK

Dne 20. 5. spustila 1. LF UK program testování studentů a zaměstnanců UK na koronavirus SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR, který by jim měl ulehčit návrat z možné karantény. Odběry probíhají v pondělí a ve středu v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti po předchozí rezervaci termínu. Cena pro studenty a zaměstnance UK je 1000 Kč. Podrobné informace lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie.


25. května 2020

Sdělení vedení fakulty

Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové,

s ulehčením sledujeme postupné rozvolňování omezujících opatření a reagujeme na ně. Ode dneška je přístupový systém budov v režimu "Otevřeno".

Všichni příchozí ale musí stále dodržovat platná hygienická opatření, mezi něž stále patří podpis čestného prohlášení o bezpříznakovosti virového onemocnění (vztahuje se na studenty a návštěvy) či povinnost organizovat aktivity tak, aby se na jednom místě nesetkávaly skupiny větší než 15 osob. Nad rámec těchto opatření vás žádáme o vyšší míru ohleduplnosti. Přestože již netrvá povinnost nosit roušky při výuce a zkoušení, noste je nadále, zejména pokud o to některý z přítomných účastníků setkání požádá.

Vzhledem k upravenému harmonogramu akademického roku 2019/20 ještě dobíhá výuka, ale řada přednášek již skončila a začíná se zkoušet. Na rozdíl od přímé výuky, kde jsme si na distanční způsob přednášek a cvičení poměrně rychle zvykli, u zkoušení se prezenční způsob jeví jako preferovaný. Apelujeme proto na zkoušející, rozvrhujte zkoušky tak, aby byla dodržena všechna hygienická opatření, a v maximální možné míře využívejte i distanční možnosti zkoušení pro studenty, kteří se nemohou k prezenční zkoušce snadno dostavit (např. zahraniční studenti v současné době pobývající mimo ČR). Studenty pak žádáme o shovívavost, pokud některé zkoušky (zejména státní závěrečné) nepůjde distančním způsobem zorganizovat, plánujte jejich složení v pozdějším termínu.

Přejeme všem studentkám a studentům úspěšné splnění povinností tohoto akademického roku. A děkujeme všem za ochotu a schopnost přizpůsobit se nezvyklým okolnostem tohoto semestru.

Za vedení MFF UK
Jan Kratochvíl, děkan
František Chmelík, proděkan pro studijní záležitosti
Vladislav Kuboň, proděkan pro koncepci studia


19. května 2020

Podmínky vstupu do budov MFF UK od 25. 5. 2020

Budovy budou přístupné studentům a zaměstnancům UK, ostatním osobám v případě, že v těchto budovách plní své pracovní úkoly anebo se účastní akcí pořádaných fakultou či fakultními pracovníky. Přístupový systém bude v režimu "Otevřeno".
Při pobytu v budovách fakulty je nutno dodržovat všechna v danou dobu platná hygienická opatření, mj. studenti a návštěvy musí při vstupu do budovy podepsat čestné prohlášení o bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním.

Organizace výuky po 25. 5. 2020

Výuka může probíhat prezenční formou v případě, že vsichni studenti mají reálnou možnost se výuky zúčastnit. Zkoušení probíhá jak prezenční, tak distanční formou.
Při prezenční výuce a zkoušení je nutno dodržovat všechna v danou dobu platná hygienická opatřeni, mj. studenti musí při vstupu do budovy podepsat čestné prohlášení o bezpříznakovosti nakažlivým onemocněním.


19. května 2020

Oznámení studijního proděkana – náhradní termín magisterské promoce

Náhradní termín magisterské promoce (původně 21. 4. 2020) byl stanoven na den 8. 7. 2020 v 9:00 hodin ve velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
Pokud Vám termín 8. 7. 2020 nevyhovuje, dejte prosím obratem vědět své studijní referentce a budete si moci diplom vyzvednout náhradním způsobem převzetí diplomu tj. bez promoce (na Vaši písemnou žádost).

Pokyny k organizaci promoce, které jste obdrželi při původním termínu promoce, zůstávají zatím v platnosti tzn., na promoci se dostavte minimálně 45 - 60 minut předem do přípravny před aulou.

Pokud jste si již tubus s diplomem vyzvedli dříve, přineste si ho prosím s sebou na promoci.

Promoce bude probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR v danou dobu platná.


18. května 2020

Informace pro uchazeče o mezifakultní studium s Filozofickou fakultou

Byly schváleny nové podmínky přijímacího řízení FF UK.

Aktualizace dalších informací na webu FF UK zde:
https://www.ff.cuni.cz/2020/05/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-15-5-2020/.


7. května 2020

Upozornění pro uchazeče o mezifakultní studium s Filozofickou fakultou

Upozorňujeme na změnu v organizaci přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2020/21. Původně plánované květnové termíny písemných zkoušek byly zrušeny a nově jsou stanoveny termíny konání všech přijímacích zkoušek na období června až července.

Podrobnosti naleznete zde:
https://www.ff.cuni.cz/2020/04/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-23-4-2020/.

Rovněž doporučujeme uchazečům sledovat i web FF a stránku přijímaček, kde budou informace rovněž aktualizovány:
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/


5. května 2020

Metodické pokyny k distanční výuce, distanční kontrole studia a státním zkouškám


4. května 2020

Reakce vedení MFF UK na Usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020

S účinností od 11. května 2020 je povolena výuka do 15 osob. Vedení fakulty však doporučuje pokračovat v distanční výuce tak, jak probíhala dosud, vzhledem k trvajícímu zákazu velkých přednášek a dalším logistickým problémům na straně studentů i vyučujících. Kontaktní výuku je nicméně možné obnovit u těch předmětů, kde s tím budou souhlasit všichni studenti – vážným důvodem proti může být nejen karanténa či nemožnost přicestovat, ale např. i obtížnost koordinace s v rozvrhu navazujícími distančně vyučovanými předměty.


30. dubna 2020

Sdělení uchazečům o bakalářské a navazující magisterské studium

Vedení fakulty rozhodlo o plošném upuštění od přijímacích zkoušek do všech programů bakalářského a navazujícího magisterského studia vyučovaných v českém jazyce. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste již nadále neposílali žádosti o upuštění od přijímacích zkoušek, protože jsou bezpředmětné. V současné době podnikáme formální kroky, aby se toto rozhodnutí promítlo do podmínek přijímacího řízení zveřejněných ve Studijním informačním systému. Zároveň upozorňujeme, že ostatní podmínky přijímacího řízení včetně všech termínů pro doložení podkladů nutných pro přijetí ke studiu zůstávají beze změny.

Upozornění pro uchazeče o doktorské studium

Vedení fakulty rozhodlo o posunutí termínů přihlášek do doktorského studia do programů v českém jazyce na 31. 5. 2020 a do programů v anglickém jazyce na 30. 6. 2020. V současné době podnikáme formální kroky, aby se tento posun promítl do podmínek přijímacího řízení zveřejněných ve Studijním informačním systému.


24. dubna 2020 18:00

Prohlášení vedení MFF UK k organizaci výuky a chodu fakulty od 27. 4. 2020

V návaznosti na aktuální vývoj opatření vlády ČR a Prohlášení Univerzity Karlovy bude provoz MFF UK probíhat od 27. 4. 2020 následovně:

  • Přednášky a cvičení budou i nadále probíhat výhradně distanční formou. V danou chvíli je při plánování výuky potřeba vycházet z předpokladu, že do konce semestru nebudou obnoveny velké přednášky v prezenční formě.
  • Budovy fakulty jsou od 27. 4. 2020 přístupny studentům všech ročníků, ovšem při zachování stávajících hygienických a organizačních pravidel (individuální konzultace, individuální návštěvy knihovny, práce v laboratořích, podpis čestného prohlášení při vstupu do budovy atd.).
  • Prodloužení semestru do 12. 6. 2020 neznamená, že všechny přednášky a cvičení musí probíhat až do tohoto data. Vyučující, kteří proberou látku předmětu dříve, mohou podle vlastního uvážení předmět ukončit před tímto datem.
  • Směrnice děkana č. 9/2020 umožňuje distanční zkoušení včetně státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací. Pokud distanční provedení zkoušky či zápočtu bude vyžadovat změnu podmínek splnění předmětu, garanti předmětů tyto změny uvedou v SIS do konce dubna 2020.
  • Případné další změny v organizaci výuky budou vedením MFF UK zváženy a oznámeny v návaznosti na vývoj opatření v České republice.

24. dubna 2020 14:00

Podmínky vstupu do budov MFF UK od 27. 4. 2020

Budovy jsou nadále přístupné jen zaměstnancům a studentům MFF UK, ostatním osobám jen na základě výjimky udělené děkanem nebo tajemníkem fakulty.
Přítomnost studentů je možná jen za účelem výpujčky či vrácení studijní literatury v knihovně, konzultace, zkoušení a laboratorní či experimentální práce, to vše za přítomnosti nejvýše 5 osob na jednom místě.
Pobyt v budovách je možný jen za dodržení všech vládou stanovených hygienických a dalších omezení.
Přístupový systém bude dále fungovat v režimu "ZAVŘENO".
Studenti při vstupu do budovy potvrdí podpisem prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v posledních čtrnácti dnech.


21. dubna 2020

Děkan MFF UK aktualizoval podmínky vstupu do budov ze dne 16. 3. 2020

Přístupový systém bude nadále fungovat v režimu "ZAVŘENO" s nově upravenou výjimkou vstupu studentů v závěrečném ročníku studia v těchto případech:

  • konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • laboratorní, experimentální práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Studenti při vstupu do budovy potvrdí podpisem prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Správa budov zajistí ve všech budovách dodržování podmínek vstupu a dostatek dezinfekčních prostředků.

Služby knihovny jsou zveřejněny na domácí stránce knihovny.


20. dubna 2020

Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020


20. dubna 2020

Upozornění pro uchazeče o doktorské studium

Vedení fakulty plánuje posunout termíny přihlášek do doktorského studia do programů v českém jazyce na 31. 5. 2020 a do programů v anglickém jazyce na 30. 6. 2020. V současné době podnikáme formální kroky, které tento posun umožní.


17. dubna 2020

Reakce fakulty na vládní plán rozvolňování restriktivních opatření

V souladu s umožněním osobní účasti studentů závěrečných ročníků na konzultacích, zkouškách a laboratorních meřeních v malých skupinách od 20. dubna 2020, a v souladu se Zakonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, ktery schválily Poslanecká sněmovna i Senát České republiky, vedení Matematicko-fyzikální fakulty plánuje úpravu harmonogramu akademického roku 2019/2020. Jako reálné se jeví prodloužení letního semestru, odklad termínů odevzdávání závěrečných prací a posun termínů státních závěrečných zkoušek o tři týdny. Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.


8. dubna 2020

Oznámení studijního proděkana – promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,
všechny termíny konání promocí, jak Bc., Mgr., Ph.D. a rigorózní jsou do odvolání zrušené. Promoce proběhnou v náhradních termínech, které budou včas oznámeny.


7. dubna 2020

Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)?


6. dubna 2020

Upozornění pro studenty, kteří plánují odevzdávat diplomové práce v květnovém termínu

Na svém zasedání dne 20. 3. kolegium děkana zatím potvrdilo termín 7. 5. 2020 pro odevzdávání diplomových prací, ale stanovilo, že vzhledem k současné situaci fakulta nebude trvat na odevzdání listinné verze práce.


31. března 2020 18:00

Sdělení k přijímacímu řízení


26. března 2020 16:30

Upozorňujeme, že rektor UK upravil svým Opatřením 11/2020 harmonogram akademického roku 2019/20. Děkan MFF UK včas stanoví nové termíny, které jsou v jeho kompetenci, s ohledem na vývoj situace. V tuto chvíli považuje vedení MFF UK jakékoliv další upřesňování za předčasné.


20. března 2020 16:00

Sdělení UK pro studenty a uchazeče o studium


19. března 2020 13:15

Podpora distančních forem studia

Od 18. 3. 2020 zavádí knihovna MFF UK možnost distančních výpůjček pro studenty, informace jsou na https://www.mff.cuni.cz/fakulta/lib/. Po dobu platnosti omezení pohybu osob v České republice hradí náklady na doručování po celém území ČR (včetně Prahy) fakulta.

Fakultní nakladatelství dává 20% slevu na vybrané tituly, viz matfyzpress.cz. Další, zejména elektronické přístupy, lze využít na odkazech https://ezdroje.cuni.cz/, https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=903http://kramerius5.nkp.cz/ (pro tituly Matfypressu http://kramerius5.nkp.cz/search?q=matfyzpress).


19. března 2020 10:30

Oznámení studijního proděkana – promoce

Vážené absolventky, vážení absolventi,

s ohledem na současnou situaci dochází k rušení promocí a náhradní termíny budou stanoveny až po ukončení všech mimořádných opatření.

S ohledem na vývoj situace v ČR a mimořádná opatření týkající se koronaviru nelze tento termín nyní definitivně potvrdit. O konání či zrušení promoce, včetně případných náhradních termínů, Vás budeme včas mailem informovat. Zatím se DEFINITIVNĚ ruší všechny promoce s datem konání v měsíci BŘEZNU.

Pokud by došlo ke zrušení Vašeho promočního termínu, bude stanoven náhradní termín, jakmile to situace dovolí. Pokud byste v takovém případě potřebovali fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promoce, můžete tak učinit na studijním oddělení ODE DNE PŮVODNĚ PLÁNOVANÉHO DATA PROMOCE. Dříve to bohužel nebude možné, protože k výrobě diplomů je třeba určitý čas.

I v případě, že se rozhodnete si diplom vyzvednout, máte i nadále možnost zúčastnit se náhradního termínu promoce.

Očekávajte proto prosím další informace začátkem měsíce dubna 2020.

Doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
proděkan pro studijní záležitosti


17. března 2020 11:30

Oznámení sekčních proděkanů

MatematikaFyzikaInformatika


16. března 2020 15:15

Děkan MFF UK stanovil následující podmínky přístupu do budov Matematicko-fyzikální fakulty

Od 17. 3. 2020 0:00 hod je umožněn vstup do všech budov MFF UK pouze zaměstnancům a studentům fakulty za účelem zajištění chodu fakulty, kontinuity vědecké a vyzkumné práce a přípravy distančních forem výuky. Jiným osobám je vstup do budov zakázán, výjimky povoluje děkan nebo tajemník fakulty. Veškerá výuka probíhá pouze distanční formou, naplánované zkoušky a obhajoby jsou odloženy. Přístupový systém bude v režimu "zavřeno", provoz vrátnic bude zachován, komunikace s nimi bude probíhat přes komunikační zařízení.

Tyto podmínky platí do odvolání.


16. března 2020 14:40

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu


13. března 2020 18:00

Dopis děkana MFF UK

Studentky a studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci fakulty,

situace, nařízení a omezení v ČR ohledně epidemie koronaviru COVID-19 se mění každým dnem. O jejich důsledcích pro život na naší fakultě vás informujeme na stránce mff.cuni.cz/koronavirus. Prosím, sledujte ji pravidelně.

V tuto chvíli je situace v ČR taková, že přes všechna omezující opatření zůstávají v chodu všechny základní procesy ve společnosti, a mezi ně patří i vzdělávání. V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví přechází Univerzita Karlova na distanční formy výuky. I když individuální konzultace, práce v odborných laboratořích a zkoušky mohou nadále probíhat, je nutné je omezit na skutečně nezbytné minimum. Knihovna a počítačové laboratoře jsou do odvolání uzavřené. O doporučených formách distančního vzdělávání budete průběžně informováni.

S vývojem situace lze očekávat, že státní instituce budou organizovat pomoc dobrovolníků postiženým oblastem. Vedení fakulty samozřejmě ocení, když studenti či zaměstnanci budou mít zájem se takových aktivit zúčastnit. Zaměstnancům chceme vyjít vstříc tím, že dobrovolnická práce po dobu stavu nouze bude chápána a honorována jako práce na fakultě, pokud bude schválena vedoucím pracoviště. Vyučující pak žádám, aby distanční výuku vedli takovou formou, která by nevyžadovala nutnost on-line připojení studentů v konkrétní čas.

Děkuji vám všem za pochopení a za práci v objektivně ztížených podmínkách.

Jan Kratochvíl
děkan MFF UK


13. března 2020 14:15

Informace studentům

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN s účinností od 11. 3. 2020 byla zakázána osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční, kombinované).

Očekáváme, že trvání nouzového stavu může být prodlouženo i na dobu delší než jeden měsíc. S ohledem na zachování výuky budou přednášky i cvičení pokračovat distanční formou (pomocí online přednášek, konzultací, záznamů z přednášek, domácích úkolů a kontrolované četby). Přechod bude postupný, s cílem obnovení pravidelné distanční výuky k 23. březnu a dokončení výuky v tomto semestru včetně závěrečných zkoušek a obhajob. Předpokládáme, že podle situace může dojít ke změně harmonogramu semestru a zpoždění v řádu týdnů. Jsme si vědomi, že systém výuky se na jednotlivých sekcích může lišit, proto Vám nejpozději v pondělí 16. 3. pošlou sekční proděkani prostřednictvím studijního oddělení podrobnější pokyny k průběhu distanční výuky v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých sekcí.


13. března 2020 13:40

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (13. 3. 2020)


12. března 2020 17:55

Prohlášení Univerzity Karlovy k nouzovému stavu (12. 3. 2020)


12. března 2020 17:10

Informace vedení fakulty k uzavření knihovny

Po vyhlášení nouzového stavu rozhodlo vedení MFF UK o úplném uzavření knihovny s účinností od 13. 3. 2020 až do odvolání. Pracovníci knihovny budou k dispozici k telefonické a mailové komunikaci.


11. března 2020 15:30

Výklad vedení UK k usnesení MZDR ze dne 10. 3.

Provoz pracovišť UK

Univerzita Karlova má za to, že je třeba, aby všechny budovy UK zůstaly otevřeny. Jednotlivá pracoviště nepřerušují svoji činnost, pouze akademičtí pracovníci přesouvají těžiště výkonu své pedagogické činnosti do formy distančního vzdělávání. Individuální formy výuky, jako konzultace, individuální laboratorní práce atd., mohou i nadále probíhat. V tomto ohledu záleží primárně na plněném úkolu a na rozhodnutí příslušné fakulty UK.

Kontrola studia

Vykonávání individuálních zkoušek zůstává zachováno. Ruší se kolektivní formy kontrol studia, jako písemné testy apod., u kterých dochází ke kumulaci většího počtu studentů. Individuální zkoušky, jakož i státní zkoušky, však mohou i nadále pokračovat.

Koleje a menzy

Zachován zůstává též provoz kolejí a menz. Ve vztahu k ubytovaným studentům apelujeme, aby se neshromažďovali a aby se věnovali samostudiu. Ke zvážení také necháváme, zda studenti odjedou domů. V takovém případě však apelujeme na racionální přístup k takovému rozhodnutí, aby studenti svým odjezdem neohrozili rizikové skupiny (prarodiče apod.).


11. března 2020 15:00

Omezení provozu knihovny MFF UK v souvislosti s aktuální situací

  1. Do odvolání jsou uzavřené studovny všech oddělení knihovny
  2. Úřední hodiny jsou do odvolání stanoveny na 8:30 - 15:00
  3. Výpůjční doby všech položek vypůjčených k dnešnímu dni se automaticky prodlužují o 1 měsíc

10. března 2020 16:00

Informace vedení fakulty k aktuální situaci

1) Děkan MFF UK ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví a rozhodnutím rektora UK s účinností od 10. 3. 2020 od 18.00 hodin do odvolání ruší kontaktní formu výuky a zakazuje osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách, seminářích, cvičeních a kurzech všech typů včetně CŽV a U3V.

Vyučujícím doporučujeme, aby zvolili vhodnou distanční formu výuky (webové stránky přednášek, doporučená literatura a samostudium, kontrolované domácí úkoly a projekty apod.). Studenti jsou povinni plnit veškerá zadání elektronicky a být v pravidelném kontaktu se svými vyučujícími.

Ruší se hromadné konzultační hodiny, individuální konzultace mohou probíhat po předchozí telefonické nebo mailové dohodě.

Naplánované obhajoby, doktorské zkoušky apod. se budou konat bez omezení.

2) Vědecko-výzkumná činnost fakulty bude probíhat bez omezení. Akademičtí a vědečtí pracovníci nechť docházejí do zaměstnání podle pokynů svých vedoucích. Běžný provoz děkanátu a správy budov bude zachován.

Důrazně žádáme vedoucí pracovníky, aby zaměstnance vysílali na zahraniční cesty jen ve výjimečně naléhavých případech. Obdobně žádáme o omezení přijímání zahraničních hostů.

Pracovníkům, kteří v danou dobu pobývají v zahraničí, doporučujeme registraci v systému DROZD (https://drozd.mzv.cz).

Ruší se všechny fakultní akce s předpokládanou účastí nad sto osob, v případě rušení dalších akcí menšího rozsahu budou kontaktováni přímo jejich organizátoři.

3) Kontakty studentů se studijním oddělením budou vedeny především telefonicky resp. elektronicky, osobní návštěvy na studijním oddělení budou omezeny na naprosto nezbytné minimum. Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.

Uchazeči o studium budou podávat své žádosti a doklady výlučně poštou.

4) Vedení fakulty bude nadále uveřejňovat informace o aktuálním vývoji na stránce https://mff.cuni.cz/koronavirus . Výše uvedená doporučení se mohou v souvislosti s vývojem situace měnit.


10. března 2020 15:30

Postup Univerzity Karlovy v návaznosti na dnes přijatá opatření ke koronaviru


10. března 2020 14:30

Do odvolání se ruší přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole.


10. března 2020 12:55

Ruší se soutěž Náboj, která měla proběhnout 13. března.


10. března 2020 12:40

Rozhodnutí rektora UK k současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN, se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). Doporučujeme dle typu a formy výuky zvážit možnosti distančního vzdělávání.

S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.

S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.


10. března 2020 11:15

Připravuje se zasedání krizového štábu UK. Stanovisko vedení UK a MFF UK by mělo být k dispozici v odpoledních hodinách.


10. března 2020 9:20

Studijní oddělení v souladu s pokynem rektora ze dne 9. 3. 2020 neprodleně ruší výuku v programech U3V na MFF.

Pracovní cesty:
V případech, kdy má pracovník zaplacené pojištění (např. celoroční karty) a byla zrušena akce prokazatelným způsobem, uplatní škodu (jízdenky, letenky) u pojišťovny - z cestovního pojištění (nutno řádně doložit).
V případech, kdy cestu zrušili pracovníci z důvodu obavy apod., je nutné požádat o částečnou náhradu za storno a náklad přeúčtovat na vrub TA 12 sekce a podklady předat k uplatnění pojistné náhrady.
Případy budeme řešit jednotlivě podle charakteru újmy - linka 1414.

Ke zrušení výuky a dalším významným omezením akcí UK dosud rektor nevydal žádný příkaz, pouze doporučení k omezení pracovních cest.

Za zajištění výuky a provozu, organizování případné práce z domova a dílčí omezení odpovídají vedoucí pracovišť.


7. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie


6. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Opakovaně žádáme, zvažte své cesty do Itálie (soukromé i služební) a nezvyšujte tak rizika nákazy.

Připomínáme, že o karanténě musí rozhodnout lékař a zaměstnanci náleží nemocenská.


3. března 2020

Výuka na fakultách a provoz Kolejí a menz

V tuto chvíli vedení UK neshledává důvod k plošnému či lokálnímu rušení výuky vzhledem k absenci potvrzené nákazy na Univerzitě Karlově. Také Koleje a menzy nadále ze stejného důvodu fungují ve standardním režimu.

Pokud studenti či zaměstnanci pobývali ze studijních i soukromých důvodů v rizikových oblastech (dle aktuálních informací publikovaných příslušnými orgány), doporučujeme postupovat v souladu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a řídili se jejich pokyny. Lékař/epidemiolog příslušné hygienické stanice rozhodne o dalším postupu.

V případě studentů, kolegů či zaměstnanců ze zahraničí doporučujeme kontaktovat Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, která poskytuje příslušné informace a doporučení v angličtině.

Konání kulturně-společenských akcí

Vedení UK s ohledem na aktuální situaci v ČR doporučuje plánované kulturně-společenské akce fakult a univerzity nerušit. Zároveň apeluje na všechny účastníky a hosty, aby – pokud se vrátili z rizikových oblastí nebo mají akutní zdravotní potíže – se těchto akcí neúčastnili. Těmto osobám garantuje vedení UK vrácení vstupného.

Vědecké aktivity

Výše zmíněný postup, který je popsán u kulturně-společenských akcí, se doporučuje uplatnit i pro konání konferencí či jiných vědeckých aktivit.

Současně se ale doporučuje, aby byla individuálně projednána účast osob, které jsou v rizikových oblastech rezidenty či v těchto oblastech pobývaly, s tím, že doporučujeme, aby se tyto osoby akcí neúčastnily.

 

Všechna výše uvedená doporučení činí vedení UK ve vztahu k aktuální situaci. Pokud dojde k dalšímu vývoji a zhoršení situace v ČR, mohou být změněna.