Postup při habilitačním řízení

1. uchazeč doručí (osobně resp. doporučeným dopisem) na OVZS všechny požadované dokumenty v požadované podobě *.
2. poté uchazeč obdrží e-mailem informace potřebné pro přístup do aplikace CHRES; v případě, že je zaměstnancem UK, použije své přístupové údaje z Centrální autentizační služby UK (CAS), v opačném případě obdrží přístupové údaje e-mailem; s využitím těchto údajů uloží požadované dokumenty do systému CHRES a zaručí se za to, že konečná elektronická a tištěná verze jsou identické.
3. OVZS provede kontrolu a v případě nedostatků vyzve uchazeče k jejich odstranění **.
4. uchazeč opraví případné nedostatky** a zaručí se za to, že konečná elektronická a tištěná verze návrhu jsou identické; od tohoto okamžiku již nebude mít přístup do aplikace pro změny vložených údajů.
5. dle Opatření rektora č. 15/2019 všechny habilitační práce projdou kontrolou originality. Kontrolu originality habilitační práce provádí OVZS ve spolupráci s Knihovnou MFF UK v systému Turnitin. Je-li k dispozici zkrácená verze habilitační práce, provádí se kontrola na této verzi, v opačném případě se kontrola provádí na plné verzi habilitační práce. Výsledkem kontroly je protokol ze systému Turnitin ve formátu PDF. Výsledek OVZS uloží do systému CHRES, kde je zpřístupněn členům habilitační komise a oponentům habilitační práce.
6. komise pro dané řízení je odhlasována na zasedání Vědecké rady MFF UK.
7. uchazeč má povinnost uhradit poplatek za habilitační řízení do 30 dnů od odhlasování komise pro dané řízení na zasedání Vědecké rady MFF UK – viz https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/predpisy/prikazy-a-smernice-dekana/smernice-dekana-c-1-2017 .
8. členové komise mají od doby ustanovení právo nahlížet do materiálů pro toto habilitační řízení v aplikaci CHRES až do ukončení řízení.
9. členové komise najmenují tři oponenty, kteří vypracují oponentské posudky na uchazečovu habilitační práci a vyjádří se ke kontrole originality. Oponenti zašlou posudky buď předsedovi komise, který je neprodleně předá na OVZS, nebo přímo na OVZS, a to nejpozději do 2 měsíců od oslovení oponentů se žádostí o vypracování posudku.
10. poté, co komise obdrží všechny oponentské posudky, do jednoho měsíce vytvoří a odhlasuje Stanovisko komise. Elektronickou verzi stanoviska komise vkládá předseda komise do formuláře v aplikaci CHRES, tištěnou verzi stanoviska zasílá předseda komise na OVZS a to 2krát s podpisy všech zúčastněných členů komise, v případě elektronického hlasování všech hlasujících členů komise. OVZS ji naskenuje a vloží do aplikace CHRES.
11. habilitační práce bude zveřejněna v Digitálním repozitáři UK, včetně posudků oponentů a výpisu ze zápisu z Vědecké rady, a to nejméně 5 dní před uchazečovou přednáškou a obhajobou habilitační práce na zasedání Vědecké rady – viz https://cuni.cz/UK-8701.html.
12. v okamžiku oznámení o konání vědecké rady, na které bude habilitační řízení projednáváno, získají všichni členové rady přístup ke čtení všech podkladů pro habilitační řízení.
13. uchazeč přednese přednášku na zasedání Vědecké rady MFF UK, o které bude informován s dostatečným předstihem. Dle doporučení VR MFF UK ze dne 3. 11. 2021 by měl být uchazeč připraven přednést přednášku v anglickém jazyce i vzhledem k časté přítomnosti zahraničních členů komisí, oponentů a hostů na zasedání VR MFF UK. Přednáška trvá 30 minut, během ní budou kolovat jeho materiály včetně posudků, Stanoviska komise a habilitační práce. Více informací zde: https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici/habilitacni-rizeni-a-rizeni-ke-jmenovani-profesorem/doporuceni-k-habilitacnim-a-profesorskym-prednaskam.
14. při kladném výsledku se veškeré materiály uchazeče odešlou na RUK UK k dalšímu řízení. Materiály se na RUK UK odesílají až po schválení Zápisu ze zasedání Vědecké rady MFF UK, které se schvaluje na dalším zasedání Vědecké rady MFF UK.
15. docenta jmenuje Rektor UK.

* http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legislativahttps://cuni.cz/UK-146.html#23

** https://cuni.cz/UK-146.html#23