Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

GAUK - závěrečné zprávy

Podání žádosti

01. 04. 2020

08. 04. 2020

Zprávy se vkládají prostřednictvím aplikace.

Stipendijní program Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Fellowship

Podání přihlášky

30. 03. 2020

Výše stipendia je 7 000 USD. Podrobnější informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách

Fond pro podporu strategických partnerství v roce 2020

Podání návrhu

27. 01. 2020

31. 01. 2020

Návrhy včetně všech příloh odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

GAČR - závěrečné zprávy za rok 2019

Podání zprávy

23. 01. 2020

03. 02. 2020

Zprávy vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf v nezměněné podobě (pdf je označeno vodotiskem "FINAL", název obsahuje znaky „_ZZ.pdf“) je třeba odeslat na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.

SVV - závěrečné zprávy za rok 2019 a návrhy nových projektů (2020-2022)

Podání zprávy/návrhu

23. 01. 2020

31. 01. 2020

Zprávy a návrhy včetně požadovaných příloh prosím zasílejte do interního termínu na Oddělení pro vědu a zahraniční styky jak v listinné, tak elektronické podobě.

Průběžné a závěrečné zprávy projektů Mobility

Podání zprávy

23. 01. 2020

30. 01. 2020

Zprávy se odesílají datovou schránkou, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Doručte prosím požadované dokumenty do interního termínu, aby bylo možné zajistit včas podpis pana děkana.

Průběžné a závěrečné zprávy programu Inter-Excellence

Podání zprávy

23. 01. 2020

30. 01. 2020

Zprávy se odesílají datovou schránkou, odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Doručte prosím požadované dokumenty do interního termínu, aby bylo možné zajistit včas podpis pana děkana.

GAUK - pokračující projekty

Podání žádosti

20. 01. 2020

27. 01. 2020

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace.

GAČR - dílčí zprávy za rok 2019

Podání zprávy

09. 01. 2020

16. 01. 2020

Zprávy vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf v nezměněné podobě (pdf je označeno vodotiskem "FINAL", název obsahuje znaky „_DZ.pdf“) je třeba odeslat na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2020/2021 - rozpis kvót

Podání přihlášky – dle jednotlivých zemí

Informace získáte na webu Domu zahraniční spolupráce. V případě nutnosti podpisu na přihlášce ze strany MFF se prosím obraťte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.