Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Aktuality

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na LS 2020/2021 - Austrálie, University of Queensland a University of Melbourne

Podání přihlášky

11. 05. 2020

15. 05. 2020

Požadované dokumenty prosím odevzdejte na OVZS k internímu termínu ve dvojím vyhotovení. Podrobnější informace byly zvěřejněny přes konferenci stud-l

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod na LS 2020/2021 - Izrael, Korejská republika, Lucembursko, USA, Kanada

Podání přihlášky

07. 05. 2020

15. 05. 2020

Požadované dokumenty prosím odevzdejte na OVZS k internímu termínu ve dvojím vyhotovení. Podrobnější informace byly zvěřejněny přes konferenci stud-l

Výzva FSP - CENTRAL

Podání návrhu

25. 04. 2020

30. 04. 2020

Požadované dokumenty prosím odevzdejte na OVZS k internímu termínu

GAČR - OPĚTOVNÉ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO VŠECHNY DRUHY PROJEKTŮ - tedy Standard, Junior star, LA, Mezinárodní, Expro

Podání návrhu

24. 04. 2020

04. 05. 2020

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se zadávací dokumentací, na formulářích webové aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky „_CZ_f.pdf“ zasílejte výhradně na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci.

Opatření predsednictva Grantové agentury ČR (GA ČR) ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020

Průběh řešení projektu

Dovolujeme si Vás upozornit na opatření, které GAČR přijala v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením pohybu a osobní komunikace. Cílem těchto opatření je usnadnit již tak náročnou situaci pro řešitelské týmy projektů běžících v 2020. Z tohoto důvodu došlo ke schválení přechodných změn, které ovlivňují průběh řešení grantového projektu a stanovení skladby způsobilých nákladů. Více informací najdete zde, anglicky zde

GAUK - závěrečné zprávy

Podání žádosti

01. 04. 2020

08. 04. 2020

Zprávy se vkládají prostřednictvím aplikace.

GAČR 2021 - standardní projekty

ZRUŠENO!

29. 03. 2020

08. 04. 2020

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr. styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem stvrzujícím pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu vyplývajícími) v případě jeho přijetí.