Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Mobility MŠMT ČR - Polsko

Podání návrhu

10. 06. 2019

18. 06. 2019

Návrh projektu odevzdávejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky a v elektronické podobě zasílejte spolu s přílohami na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Povinnou přílohou je i formulář čestného prohlášení, který obsahuje název konkrétního projektu a musí být podepsán panem rektorem. Proto prosíme o zaslání názvu projektu co nejdříve (před interním termínem), abychom stihly zajistit podpis na rektorátu. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky).

Austrálie, JAR - výměnné pobyty v letním semestru 2019/2020

Podání přihlášky

09. 05. 2019

15. 05. 2019

K výběrovému řízení doložte: životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil), motivační dopis (včetně uvedení období/délky studia), konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě, doporučující dopis z Vaší katedry, výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ, studijní průměr za celé, studium na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu. Žádosti se odevzdávají na OVZS.

Izrael, Korejská republika - výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod - letní semestr 2019/2020

Podání přihlášky

09. 05. 2019

15. 05. 2019

K výběrovému řízení je potřeba předložit na OVZS následující dokumenty v AJ: životopis, motivační dopis, slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium na na VŠ, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů v ČJ.

MŠMT Mobility Česko-Francie 2020-2021

Podání přihlášky

21. 06. 2019

28. 06. 2019

Návrh projektu odevzdávejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky a v elektronické podobě zasílejte spolu s přílohami na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Povinnou přílohou je i formulář čestného prohlášení, který obsahuje název konkrétního projektu a musí být podepsán panem rektorem. Proto prosíme o zaslání názvu projektu co nejdříve (před interním termínem), abychom stihly zajistit podpis na rektorátu. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky).

Stipendia na základě mezinárodních smluv - Německo, DAAD

Podání přihlášky

30. 04. 2019

Přihlášky se podávají elektronicky na portálu DAAD a v tištěné verzi zasílají do sídla AIA (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1).

MŠMT Mobility Česko-Německo 2020-2021

Podání návrhu

24. 05. 2019

31. 05. 2019

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu.Na české straně se podává formou datové zprávy, jejíž odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS). Kompletní návrhy vč. všech příloh zasílejte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, v listinné podobě (není nutné zasílat i přílohy) na OVZS. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky).

INTER-EXCELLENCE, program Inter-Action Indie, 19LTAIN

Podání návrhu

24. 07. 2019

31. 07. 2019

Návrhy v elektronické podobě vč. všech příloh zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, v listinné podobě potom na Oddělení pro vědu a zahraniční styky (stačí návrh projektu bez příloh). Nezapomeňte prosím na kopii titulní strany návrhu zajistit připodepsání vedoucího katedry a sekčního proděkana (dle směrnice děkana č. 12/2018).

MŠMT Mobility Česko-Rakousko 2020-2021

Podání návrhu

23. 04. 2019

30. 04. 2019

Návrhy v elektronické podobě vč. všech příloh zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, v listinné podobě potom na Oddělení pro vědu a zahraniční styky (stačí návrh projektu bez příloh). Nezapomeňte prosím na kopii titulní strany návrhu zajistit připodepsání vedoucího katedry a sekčního proděkana (dle směrnice děkana č. 12/2018).

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

Podání přihlášky

01. 11. 2019

Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium

Podání přihlášky

01. 11. 2019

Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek; C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.