Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

SVV Průběžné zprávy za rok 2018

Podání zprávy

24. 01. 2019

31. 01. 2019

Závěrečnou zprávu spolu se slovním zhodnocením projektu, seznamem publikačních výstupů a seznamem členů řešitelského týmu doručte na OVZS do stanoveného interního termínu. Zkontrolujte si prosím, zda uváděné čerpání souhlasí s čerpáním v účetním systému.

GAČR ZAZ 2018

Podání zprávy

23. 01. 2019

31. 01. 2019

Zprávu vygenerovanou z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf v nezměněné podobě (pdf je označeno vodotiskem "FINAL", název obsahuje znaky "_zz.PDF") je třeba odeslat na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.

GAČR PEZ 2018

Podání zprávy

09. 01. 2019

15. 01. 2019

Zprávu vygenerovanou z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf v nezměněné podobě (pdf je označeno vodotiskem "FINAL", název obsahuje znaky „_DZ.pdf“)je třeba odeslat na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz.

PEZ/ZAZ Mobility, Česko-bavorská spolupráce, Podunajská spolupráce

Podání zprávy

23. 01. 2019

30. 01. 2019

PEZ/ZAZ odevzdávejte v tištěné i elektronické podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Elektronicky na: granty@dekanat.mff.cuni.cz

PEZ/ZAZ INTER-EXCELLENCE

Podání zprávy

23. 01. 2019

30. 01. 2019

PEZ/ZAZ odevzdávejte v tištěné i elektronické podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Elektronicky na: granty@dekanat.mff.cuni.cz

INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION VES19IZRAEL

Podání návrhu

24. 01. 2019

31. 01. 2019

Návrhy projektů odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky v tištěné podobě (na kopii titulní strany návrhu zajistěte podpis vedoucího katedry a sekčního proděkana), zároveň zašlete elektronickou verzi na e-mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Formulář čestného prohlášení a plnou moc zajistí OVZS.

GAUK 2019 - pokračující projekty

Podání žádosti

17. 01. 2019

24. 01. 2019

Žádosti o pokračování se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs.

GAUK - závěrečné zprávy

Podání zprávy

03. 04. 2019

12. 04. 2019

Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10.1.2019.