Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Rumunsko - stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv

Podání přihlášky

15. 03. 2019

Jedná se o studijní pobyty pro studenty všech stupňů studia a přednáškové pobyty pro VŠ učitele. Požadované dokumenty (viz stránky DZS) se odevzdávají přímo na adresu Akademické inf.agentury: DZS, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Lotyšsko - letní školy na základě mezinárodních smluv

Podání přihlášky

01. 03. 2019

Uchazeči musí odevzdat vyplněný návrh na vyslání, motivační dopis v českém jazyce, doklad o vykonaných zkouškách a zaslat je na adresu Akademické inf. agentury (DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1).

Fond mobility 2019 - jarní kolo

Podání žádosti

22. 03. 2019

29. 03. 2019

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek. , viz odkaz zde. Po vyplnění návrhu v aplikaci prosím o vytištění formuláře a zaslání na OVZS. V případě dofinancování nutno formulář podepsat správcem zdroje.

6. NÁRODNÍ VÝZVA PODPROGRAMU INTER-EUREKA LTE219

Podání návrhu

21. 03. 2019

28. 03. 2019

Návrhy se zasílají na OVZS v tištěné podobě a elektronicky na granty@dekanat.mff.cuni.cz. Nutné je zajistit si souhlas vedoucí/ho katedry a sekčního proděkana.

Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, program Inter-Action - česko-bavorské projekty VES19BAVORSKO

Podání návrhu

15. 03. 2019

22. 03. 2019

Návrhy se zasílají na OVZS v tištěné podobě a elektronicky na granty@dekanat.mff.cuni.cz. Nutné je zajistit si souhlas vedoucí/ho katedry a sekčního proděkana.

GAUK - závěrečné zprávy

Podání zprávy

03. 04. 2019

12. 04. 2019

Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10.1.2019.