Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Činnost odboru řídí proděkan pro vědu a zahraniční styky a tajemník fakulty.

Pracovníci odboru provádějí v širokém měřítku zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost v oblasti vědy a výzkumu na MFF. Zabývají se koncepcí rozvoje a podpory vědecké činnosti na MFF, zahrnující i zahraniční styky v rámci vědy. Odbor administruje zejména interní výzkumné a vědecké záměry UK jakož i národní/tuzemské grantové aktivity, programy EU a další zahraniční programy.

Odbor zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, agendu čestných doktorátů, hostujících a emeritních profesorů.

Přehled aktuálních termínů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

PEZ/ZAZ Mobility, Česko-bavorská spolupráce, Podunajská spolupráce

Podání zprávy

23. 01. 2019

30. 01. 2019

PEZ/ZAZ odevzdávejte v tištěné i elektronické podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Elektronicky na: granty@dekanat.mff.cuni.cz

PEZ/ZAZ INTER-EXCELLENCE

Podání zprávy

23. 01. 2019

30. 01. 2019

PEZ/ZAZ odevzdávejte v tištěné i elektronické podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Elektronicky na: granty@dekanat.mff.cuni.cz

INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION VES19IZRAEL

Podání návrhu

24. 01. 2019

31. 01. 2019

Návrhy projektů odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky v tištěné podobě (na kopii titulní strany návrhu zajistěte podpis vedoucího katedry a sekčního proděkana), zároveň zašlete elektronickou verzi na e-mail: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Formulář čestného prohlášení a plnou moc zajistí OVZS.

INTER-EXCELLENCE, INTER-COST LTC19

Podání návrhu

10. 12. 2018

17. 12. 2018

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt (odesílá OVZS). Návrhy projektů prosím zasílejte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz a rovněž v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky. K podání návrhu je nutný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (nejlépe vyjádřený jejich podpisem na kopii titulní stránky návrhu). Formulář čestného prohlášení a Plnou moc pro děkana k podpisu návrhu projektu zajistí OVZS.

Inter-Excellence, Inter-Action VES19CHINA

Podání žádosti

17. 12. 2018

27. 12. 2018

Návrhy projektů vč. všech příloh prosím zasílejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky v jednom vyhotovení + kopii podpisové stránky se souhlasem (připodepsáním) vedoucího pracoviště a sekčního proděkana. Rovněž je potřeba veškeré požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz

GAUK 2019 - pokračující projekty

Podání žádosti

17. 01. 2019

24. 01. 2019

Žádosti o pokračování se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs.

GAUK - závěrečné zprávy

Podání zprávy

03. 04. 2019

12. 04. 2019

Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz. Vyúčtování projektu prosím proveďte do 10.1.2019.