Pokyny pro uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem

1. Základní informace

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách, Řádem habilitačního řízení a  řízení ke jmenování profesorem Univerzity KarlovyPravidly pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.


2. Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě


3. Profil profesora na MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci

Profesor (při jmenování): Je mezinárodně respektovanou vědeckou a pedagogickou osobností.

Věda: Má ucelený vědecký program s výsledky, které si již získaly mezinárodní uznání doložené významnými odborníky oboru. V  rámci pracoviště je klíčovou osobností, která jej profiluje. Má za sebou řadu hojně citovaných publikací, vykazujících konzistenci v kvalitě a  relevanci tematického zaměření. Je zván k zastávání významných funkcí v dané komunitě, např. jako zvaný řečník, plenární řečník, člen programových či řídících výborů kvalitních mezinárodních konferencí. Své výrazné postavení v oboru může doložit také zvanými přehledovými články či monografiemi. Reprezentuje své pracoviště ve významných národních či mezinárodních grantových projektech.

Výuka: Formuje výuku a je zárukou její kvality v dané oblasti. Má vytvořenou vlastní vědeckou školu a jeho bývalí pregraduální a  postgraduální studenti by měli být úspěšní ať už v akademickém prostředí či mimo něj.

Služba: Má významné postavení ve službě mezinárodní akademické obci (např. editor odborného časopisu, organizátor či jiný klíčový funkcionář významné konference apod.). Výrazně se podílí na chodu svého pracoviště a je mentorem služebně mladších kolegů.

A Full Professor is an internationally recognized personality, both for her/his research and for educational activities.

Research: The applicant has a distinguished research programme with international recognition supported by letters written by distinguished experts in her/his research field. She/he has become a key and influential personality of the relevant Department. She/he has authored a number of highly cited publications relevant to her/his research programme. She/he has been recognized by the research community, for example by being an invited or plenary speaker and member of programme and steering committees at renowned international conferences. The distinguished position of the applicant will also be documented by authoring invited surveys, reviews, books or monographs. The applicant takes part in important national and international projects.

Teaching: The applicant has a leadership position in teaching and guarantees the quality of the education programmes in her/his research field, which she/he has created and/or substantially modified, effectively establishing a new “school of research.” His/her former undergraduate and graduate students are expected to be successful both inside and outside academia.

Service: The applicant assumes important roles in serving the international academic community (such as being an editor of a research journal, or as an organizer or other key role at important conferences). She/he plays an essential part in committees and the administrative and service activities of her/his Department and fulfils the role of mentor to her/his younger colleagues.


4. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a  řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

Pro udělení titulu profesora v určitém oboru bude fakulta doporučovat uchazeče splňující Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově.


5. Seznam požadovaných dokumentů pro jmenovací řízení

  • podepsaná přihláška (PDF, DOC, RTF) s aktuálním datem
  • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. RNDr., Ph.D., Dr., CSc., DrSc., DSc. apod.), stačí kopie ověřené tajemníkem fakulty
  • alespoň dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
  • strukturovaný životopis včetně popisu rolí v grantech (řešitel, spoluřešitel, člen řešitelského týmu) - vlastnoručně podepsaný (ve dvou exemplářích)
  • doklad o praxi (vydává osobní oddělení)
  • úplný výkaz pedagogické činnosti za posledních pět let - vlastnoručně podepsaný (ve dvou exemplářích)
  • seznam publikací s uvedením IF u periodik, kde existuje - vlastnoručně podepsaný (ve dvou exemplářích)
  • citační ohlas prací uchazeče uvedených v databázích WOS, SCOPUS, event. jiných doložitelných citací; k seznamu se přikládají kopie příslusných stránek WOS - dokumenty musí být vlastnoručně podepsané (ve dvou exemplářích)
  • přehled zahraničních pobytů nad 1 měsíc ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádí se účast na konferencích) s uvedením data a  délky - vlastnoručně podepsaný, nebo prohlášení o tom, že uchazeč žádné tuzemské ani zahraniční stáže neabsolvoval
  • nejvýznamnější vědecké, odborné práce, učebnice, učební texty

Úplnost podkladů prověří pověřený proděkan spolu s posouzením splnění stanovených kritérií.

Vědecká rada má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři) veškerou dokumentaci, kterou používala komise.

Uchazeč má právo při příležitosti profesorské přednášky předložit vědecké radě jakékoli další doplňující materiály v  tištěné podobě, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení osobnosti uchazeče a jeho díla.


6. Postup při jmenovacím řízení

Od 5. 10. 2017 je jmenovací řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace CHRES, viz Směrnice děkana č. 12/2017.

Od 1. 6. 2013 do 4. 10. 2017 bylo jmenovací řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace Habilion, viz Směrnice děkana č. 9/2013.


7. Doporučení k  habilitačním a profesorským přednáškám


8. Poplatky za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesoremCHRES