Pokyny pro uchazeče o zahájení habilitačního řízení

1. Základní informace

Habilitační řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách, Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity KarlovyPravidly pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.


2. Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě


3. Profil docenta na MFF UK v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci

Docent (při jmenování): Má prokázat mezinárodně srovnatelnou kvalitu ve vědě, výuce a výchově studentů a aktivní přístup k službě akademické obci.

Věda: Má jasně definovaný vlastní vědecký program. Má mezinárodní reputaci, kterou prokazuje způsobem typickým pro příslušný obor a kterou doloží významní odborníci oboru. Použité metriky v závislosti na oboru zahrnují např. (spolu)autorství kvalitních a adekvátně citovaných původních publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech či ve sbornících renomovaných konferencí, významný podíl na vytvoření recenzovaných artefaktů1), přednášky na uznávaných mezinárodních konferencích apod. Pozitivem je i autorství přehledových článků či kapitol v odborných monografiích. Uchazeč má zkušenost s grantovými aplikacemi u velkých národních či mezinárodních agentur a měl by vykázat úspěch jako řešitel v grantových soutěžích.

Výuka: Má zkušenost se samostatným vedením přednášky a měl by být dobře hodnocen studenty. Vede bakalářské nebo magisterské studenty, cení se zkušenost s vedením postgraduálních studentů.

Služba: Měl by mít za sebou službu mezinárodní vědecké komunitě např. formou recenzní práce pro časopisy, konference a grantové agentury, (spolu)organizace konferencí a workshopů, aktivní členství v odborných organizacích apod. Aktivně se podílí na chodu svého pracoviště.

An Associate Professor is an internationally accomplished researcher, has successful teaching experience and an active approach to service to the academic community.

Research: The applicant will have her/his own clearly defined research programme and international accomplishments proven in a way standard for her/his research field, supported by letters written by distinguished experts in the area. Depending on the area in question, quantitative metrics used will include (co-)authorship of original publications, adequately cited and published in international IF-journals or proceedings of renowned conferences; important contributions to the creation of reviewed artifacts1); invited talks at international conferences, etc. Authorship of survey or review papers and chapters in research books and monographs is also appreciated. The applicant will have submitted project applications to major national and international grant agencies and will have been a grant recipient at least at a national level.

Teaching: The applicant will have experience in teaching university courses, receiving for them good student evaluations, and in supervising undergraduate theses. Experience in the supervision of graduates is appreciated.

Service: The applicant is expected to have served the international research community, e.g., as a reviewer for journals, conferences, and grant agencies, as a (co-)organizer of conferences and workshops, and as an active member of professional organizations. She/he will actively participate in committees and the administrative and service activities of her/his Department.

1) acm.org/publications/policies/artifact-review-badging


4. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

Pro udělení titulu docenta v určitém oboru bude fakulta doporučovat uchazeče splňující Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově.


5. Seznam požadovaných dokumentů pro zahájení habilitačního řízení

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (PDF, DOC, RTF) s aktuálním datem
 • podepsaná přihláška (PDF, DOC, RTF) s aktuálním datem
  • do přihlášky se uvádí akreditovaný obor pro habilitační řízení v plném znění (např. Fyzika – didaktika fyziky); seznam akreditovaných oborů najdete zde.
 • ověřená kopie diplomů o absolvování magisterského a doktorského vzdělání na vysoké škole (typicky Mgr. a Ph.D.) v oboru habilitace
  • notářským ověřením
 • strukturovaný životopis - vlastnoručně podepsaný
  • uvádí se včetně názvu diplomové, rigorózní a disertační práce včetně jmen vedoucích práce, resp. školitelů
  • uvádí se včetně popisu rolí v grantech (řešitel, spoluřešitel, člen řešitelského týmu)
  • uvádí se včetně účasti na zvaných přednáškách, plenárních přednáškách, apod.
 • doklad o praxi (v případě zaměstnanců MFF UK vydává osobní oddělení)
 • úplný výkaz pedagogické činnosti za poslední tři roky - vlastnoručně podepsaný
  • včetně seznamu aktuálně vedených studentů v bakalářském, magisterském či doktorském stupni a v jakém akademickém roce studenti studium zahájili
  • včetně seznamu studentů v bakalářském, magisterském či doktorském stupni, které uchazeč vedl a v jakém akademickém roce studenti obhájili
 • seznam publikací s uvedením IF u periodik, kde existuje - vlastnoručně podepsaný
  • uchazeče žádáme o dodržení řazení publikací dle seznamu
  • u akreditovaných oborů "Didaktika a historie matematiky a informatiky" a "Fyzika - didaktika fyziky" se uchazeči řídí doporučenými hledisky a požadavky na uchazeče upravenými Směrnicí děkana č. 2/2020
 • citační ohlas prací uchazeče uvedených v databázích WOS, SCOPUS, event. jiných doložitelných citací
  • uchazeč uvede nejméně 5 svých nejlepších publikací a ke každé z nich výkaz z citací tak, aby pro fyzikální obory byl součet nejméně 20, pro informatické obory minimálně 15 a pro matematické obory minimálně 15
  • u akreditovaných oborů "Didaktika a historie matematiky a informatiky" a "Fyzika - didaktika fyziky" se uchazeči řídí doporučenými hledisky a požadavky na uchazeče upravenými Směrnicí děkana č. 2/2020
 • kopie příslušných stránek WOS - dokumenty musí být vlastnoručně podepsané
  • výpis se vytvoří na webových stránkách Web of Science, kde vytvoří výpis přes Create Citation Report. Uchazeč výpis dodá v kompletní verzi se spojnicovým grafem.
 • habilitační práce
  • 1x svázaná
  • za předpokladu, že habilitační práce je soubor uveřejněných vědeckých prací doplněných komentářem, odevzdává se práce taktéž
   • 1x elektronicky plná verze habilitační práce, včetně seznamu uveřejněných vědeckých prací s plnými bibliografickými údaji včetně DOI
   • 1x elektronicky zkrácená verze habilitační práce bez samotných uveřejněných vědeckých prací, ale včetně seznamu uveřejněných vědeckých prací s plnými bibliografickými údaji včetně DOI
  • za předpokladu, že habilitační práce je písemná práce či monografie, odevzdává se taktéž
   • 1x elektronicky
 • přehled zahraničních pobytů nad 1 měsíc v kuse ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádí se účast na konferencích) s uvedením data a délky - vlastnoručně podepsaný
  • pokud uchazeč neabsolvoval žádné pobyty, dodá prohlášení o tom, že žádné tuzemské ani zahraniční stáže neabsolvoval

Uchazeče žádáme o prostudování bodu 6. Postup při habilitačním řízení včetně odkazu.

Úplnost podkladů prověří pověřený proděkan spolu s posouzením splnění stanovených kritérií.

Vědecká rada má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři) veškerou dokumentaci, kterou používala komise.

Uchazeč má právo při příležitosti habilitační přednášky předložit vědecké radě jakékoli další doplňující materiály v tištěné podobě, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení osobnosti uchazeče a jeho díla.


6. Postup při habilitačním řízení

Od 5. 10. 2017 je habilitační řízení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vedeno výhradně s podporou aplikace CHRES.


7. Doporučení k habilitačním a profesorským přednáškám


8. Poplatky za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesoremCHRES