4F7 Geofyzika

Rada doktorského studijního oboru 4F7

Aktuální složení rady je na adrese http://mff.cuni.cz/phd/rdso/4f7 

Spolupracující ústavy

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Boční II/1401, 141 31 Praha 4 – Spořilov
http://www.ig.cas.cz/: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41, 182 09, Praha 8
http://www.irsm.cas.cz/:

Vypsaná témata

Jsou k nahlédnutí v SIS na adrese http://mff.cuni.cz/phd/temata/4f7 

Poskytovaná výuka

kód Předmět ZS LS
NGEO078 Mechanika kontinua   2/1 Z+Zk
NGEO069 Mechanika kontinua II   2/2 Z+Zk
NGEO005 Fourierova spektrální analýza   2/1 Z+Zk
NGEO029 Přehled geofyziky   2/1 Z+Zk
NGEO017 Tíhové pole a tvar Země   2/1 Z+Zk
NGEO082 Seismologie   2/1 Z+Zk
NGEO074 Fyzika zemětřesného zdroje   2/1 Z+Zk
NGEO080 Geomagnetismus a geoelektřina   3/1 Z+Zk
NGEO079 Geomagnetismus a geoelektřina II   2/0 Zk
NGEO022 Numerické metody ve Fortranu   3/1 Z+Zk
NGEO002 Šíření seismických vln   2/1 Z+Zk
NGEO057 Metody zpracování geofyzikálních dat   2/1 Z+Zk
NGEO015 Geotermika a radioaktivita Země   2/1 Z+Zk
NGEO076 Obrácené úlohy a modelování ve fyzice   2/0 Zk
NGEO081 Obrácené úlohy a modelování v geofyzice   2/2 Z+Zk
NGEO016 Stavba Země   3/0 Zk
NGEO084 Geodynamický seminář   0/2 Z 0/2 Z
NGEO083 Seismický seminář   0/3 Z 0/3 Z
NGEO032 Paprskové metody v seismice   2/1 Z+Zk
NDGF015 Dynamika pláště a litosféry pro doktorandy   2/0 Zk 2/0 Zk
NDGF014 Geomagnetismus a geoelektřina pro doktorandy   2/0 Zk 2/1 Z+Zk
NDGF013 Mechanika kontinua pro doktorandy   2/0 Zk
NDGF018 Okrajové úlohy pro určení tíhového pole a tvaru Země pro doktorandy   2/0 Zk 2/0 Zk
NDGF012 Rotace Země pro doktorandy   2/0 Zk 2/0 Zk
NDGF016 Seismologie pro doktorandy   2/0 Zk 2/1 Z+Zk
 

Seznam požadavků ke státní doktorské zkoušce

I. Širší základ
Předpokládají se znalosti obecných fyzikálních zákonitostí a pojmů. Znalosti z mechaniky hmotných bodů a tuhého tělesa, teorie potenciálu, mechaniky kontinua, šíření elastických vln, základy teorie elektromagnetického pole a termodynamiky budou zkoušeny především v rámci otázek z předmětů profilujících obor.

II. Pokročilé partie oboru

II.1. Povinná část

II.1.1 Základy geofyziky
Pohyby Země. Tíhové pole, tíhová měření a jejich redukce. Zemské slapy. Základní údaje o zemětřeseních. Seismicita Země. Šíření seismických vln. Popis magnetického pole Země, hlavní geomagnetické pole, variace. Paleomagnetismus. Zdroje a šíření tepla v Zemi. Konvekce v zemském plášti. Stáří hornin.

II.1.2 Stavba Země
Vlastní kmity Země a seismický referenční model. Průběh teploty, elektrické vodivosti a viskozity, fázové přechody v Zemi. Globální třírozměrné modely založené na seismické tomografii. Kontinentální drift, rozšiřování oceánského dna, desková tektonika.

II.2. Volitelná část
Doktorand volí jeden z následujících bloků:

II.2.1 Tíhové pole a tvar Země
Rotace Země a její časové změny. Rozvoj tíhového potenciálu. Geoid, sféroid, referenční elipsoid. Absolutní a relativní tíhová měření. Tíhové anomálie. Izostaze. Studium gravitačního pole Země pomocí umělých družic. Určování tvaru skutečného povrchu Země. Teorie zemských slapů.

II.2.2 Seismologie
Typy zemětřesení a jejich geografické rozložení. Makroseismická intenzita, magnitudo a energie zemětřesení. Fyzika zemětřesného ohniska. Seismicita. Seismické vlny, teorie jejich šíření. Seismické přístroje a observatoře. Strukturální seismologie.

II.2.3 Geomagnetismus a geoelektřina
Základní charakteristiky elektromagnetického pole Země a jeho časových změn. Paleomagnetismus. Studium elektrické vodivosti v zemské kůře a plášti. Dynamová teorie buzení magnetického pole Země. Fyzika ionosféry a magnetosféry.

II.2.4 Geodynamika
Energetická bilance Země. Reologie pláště a litosféry. Vyjádření zákonů zachování hmoty, hybnosti, momentu hybnosti a energie pro pohybující se kontinuum. Numerické modely konvekce v plášti. Postglaciální výzdvih. Dynamický geoid.

 

Doporučená literatura

 • Aki, P. K., Richards, P.: Quantitative Seismology. University Science Books, Sausalito, 2002.
 • Brokešová, J.: Asymptotic Ray Method in Seismology. A Tutorial. Matfyz Press, Praha, 2008.
 • Červený, V.: Seismic Ray Theory. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
 • Dahlen, F. A., Tromp, J.: Theoretical Global Seismology. Princeton University Press, Princeton, 1998.
 • Fowler, C. M. R.: The Solid Earth. Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
 • Lay, T., Wallace, T. C.: Modern Global Seismology. Academic Press, New York, 1995.
 • Merrill, R. T., McElhinny, M. W., McFadden, P. L.: The Magnetic Field of the Earth. Academic Press, San Diego, 1998.
 • Novotný, O.: Motions, Gravity Field and Figure of the Earth. UFBA, Salvador, Bahia, 1998.
 • Shearer, P. M.: Introduction to Seismology. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
 • Schubert, G. (ed.): Treatise on Geophysics. Elsevier, Amsterdam, 2007.
 • Schubert, G., Turcotte, D. L., Olson, P.: Mantle Convection in the Earth and Planets. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.