Oblast vzdělávání Matematika

Obecná poznámka, platná pro všechny programy oblasti vzdělávání Matematika

Součástí studijního plánu každého studenta nebo studentky doktorského studia v rámci doktorských studijních programů oblasti vzdělávání Matematika by mělo být vystoupení na konferenci. Vhodnou přípravou pro vystoupení na mezinárodní konferenci je vystoupení na interní konferenci Week of Doctoral Students of the School of Mathematics (WDS-M), kterou každoročně s tímto účelem pořádá matematická sekce, viz http://karlin.mff.cuni.cz/wds-m/. Vystoupení na WDS-M není všeobecnou povinností pro všechny studenty, ale je-li vystoupení na WDS-M zařazeno do individuálního studijního plánu studenta na daný akademický rok, stáva se pro něj povinným. Povinnost vystoupení na WDS-M je tak dána především rozhodnutím školitele resp. jeho dohodou s příslušným studentem či studentkou.