Interní grantový program Start

Program Start je novým programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK.

Program Start je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ.

Celková alokace UK na program je 224 246 880 Kč.

Cílem tohoto programu je podpořit internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu, rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovednosti studentů doktorského studia v oblastech praktického uplatnění soft skills.

Grantový program Start je realizován v anglickém jazyce.

Soutěžní podmínky

 • Návrhy projektu je možné podávat od 15. 9. 2020 12:00 hod. do 30. 10. 2020 12:00 hod.
 • Návrhy projektů budou podávány prostřednictvím informačního systému IS Věda, který bude zpřístupněn v září 2020
 • Délka realizace projektů bude vždy 24 měsíců (od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023)
 • Téma projektu nesmí být identické s tématem disertační práce kteréhokoliv člena týmu, výstupy projektu však lze pro disertační práci použít.
 • Finanční prostředky budou poskytovány formou stipendia nebo pracovně právního vztahu (PS,DPČ, DPP)
 • Zásady programu Start

Řešitelský tým

 • Řešitelský tým je tvořen studenty UK v doktorském studiu (prezenčním nebo kombinovaném), po celou dobu svého zapojení do řešení projektu. Účast řešitele v týmu končí dnem, ke kterému bylo jeho studium přerušeno nebo ukončeno.
 • Řešitelský tým je ve složení hlavní řešitel a až čtyři další řešitelé. Hlavní řešitel podává návrh projektu.
 • Účast hlavního řešitele musí být naplánována na celou dobu realizace projektu, účast dalších řešitelů může být v odůvodněných případech naplánována na kratší dobu realizace projektu.
 • Žádný řešitel nesmí být uveden ve více než jednom návrhu projektu.
 • Hlavní řešitel musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,5. Další řešitelé musí mít pro projekt vyhrazenu pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,1–0,5.
 • Celková výše pracovní kapacity jednotlivých řešitelů na UK (součet všech souběžných pracovních smluv, DPP, DPČ a plánované pracovní kapacity v rámci projektu) nesmí během celé doby realizace projektu přesáhnout 1,2 (na MFF pouze 1,0).
 • Každý řešitel s pracovní kapacitou odpovídající úvazku 0,3 a více musí během realizace projektu absolvovat vzdělávací nebo výzkumné aktivity v zahraničí (např. stáž, letní škola, výzkumný nebo vzdělávací pobyt) v minimální souhrnné délce 3 měsíce. Stáž lze rozložit na více pobytů v minimální délce 3 týdny jeden pobyt. Každý doktorand, který plánuje zahraniční cestu a pobírá pouze stipendium, bude muset mít s příslušnou katedrou DPP/DPČ, v rámci které bude na zahraniční cestu vyslán.
 • Každý řešitelský tým má svého mentora, který mu poskytuje metodickou a odbornou podporu a pomáhá s plánováním jednotlivých kroků při řešení projektu. Mentor je zpravidla držitelem titulu Ph.D., Th.D., CSc., DrSc. Mentor není řešitelem, ani vedoucím projektu a ani jej nehodnotí.

Návrh projektu

Návrh projektu se podává pouze v anglickém jazyce a musí obsahovat:

 • název projektu,
 • stručnou anotaci projektu (stručný, ale výstižný popis, čeho se projekt týká, co projekt řeší, jaký je jeho výzkumný cíl),
 • výzkumný cíl projektu (formulované téma, vědecká hypotéza a otázky k řešení, způsob ověření hypotézy),
 • údaje o členech řešitelského týmu (včetně výše pracovní kapacity),
 • životopisy všech řešitelů a mentora,
 • vzdělávací cíle všech řešitelů (letní škola, vzdělávací pobyt, jazykové kurzy, neformální vzdělávání v průběhu řešení grantu – např. komunikace v týmu, vedení týmu, komunikační dovednosti, praktické využití AJ apod.)
 • téma disertační práce každého řešitele (prohlášení každého řešitele, že téma projektu není identické s tématem jeho disertační práce)
 • v případě stáže i cílový stát (pokud je mimo EU) a popis stáže (instituce, plánované období měsíc/rok)
 • výstupy projektu (odborné články či publikace/monografie ve fázi odevzdání k recenznímu řízení; aktivní účast na odborné konferenci např. formou posteru; proškolení na práci s novým přístrojem či metodou využitelnou v další odborné činnosti - certifikace; účast na stáži)
 • způsob financování osobních nákladů řešitelů (nejlépe stipendium, ale lze i smlouvou resp. dohodou)
 • údaje o rozpočtu projektu včetně zdůvodnění.

Základní struktura rozpočtu

 • Celkový objem finančních prostředků na projekt tvoří násobky jednotkového nákladu na pracovní kapacitu odpovídající úvazku 0,1 za měsíc. Hodnota této jednotky je 7 986 Kč, z níž 4 700 Kč je určeno na personální náklady,
 • stipendijní náklady,
 • odměna pro mentora (40 000 Kč za celé období realizace projektu, včetně všech odvodů a odvodů zaměstnavatele),
 • cestovní náklady (náklady na stáž, popř. krátkodobé cesty v tuzemsku i zahraničí),
 • náklady na vzdělávání (poplatky za účastníka vzdělávacího programu apod.),
 • náklady na neinvestiční vybavení (materiál, služby apod.)
 • režijní náklady fakulty ve výši 15 % z celkového rozpočtu projektu.

Příklad výpočtu celkových finančních prostředků na grantový projekt

Jednotkový náklad na měsíc:

Jednotka grantu – pracovní kapacita/úvazekCelková výše jednotky na měsícz toho minimální personální náklady na řešitele na měsícdalší náklady (mentor, zahraniční pobyt, pomůcky a vybavení)min. režijní náklady 15 %
0,17 9864 7002 088,101 197,90

Řešitelský tým:
hlavní řešitel 0,5 pracovní kapacity/měsíc,
4 další řešitelé s celkovou pracovní kapacitou/měsíc 0,9 úvazku (0,25 + 0,25 + 0,2 + 0,2)
= celkem 1,4 pracovní kapacity na řešitelský tým/měsíc

Výpočet:
1,4 pracovní kapacity představuje 14 jednotek (pracovní kapacita celého řešitelského týmu musí vždy v součtu být v celých jednotkách)
14 × 7 986 = 111 804 Kč = celková výše finančních prostředků na měsíc
111 804 × 24 = 2 683 296 Kč na 24 měsíců realizace grantu

Hodnocení projektu

1. kolo – formální hodnocení (02. 11. 2020 – 06. 11. 2020)

 • V případě shodného tématu projektu s tématem disertační práce kteréhokoliv jeho řešitele – žádost vyřazena
 • V případě účasti řešitele ve více žádostech – žádost vyřazena
 • Ostatní formální chyby – žádost bude vrácena k úpravám (14 dnů)

2. kolo – hodnocení 2 hodnotiteli – max 100 bodů/hodnotitele (23. 11. 2020 – 06. 12. 2020)

 • celková kvalita projektu: 0 – 40 bodů
 • jasně definovaný výzkumný cíl předkládaného projektu, resp. vědecká hypotéza: 0 – 30 bodů
 • složení řešitelského týmu: 0 – 20 bodů
 • přiměřenost rozpočtu, včetně zdůvodnění: 0 – 10 bodů (předmětem hodnocení je: neinvestiční vybavení nutné pro řešení projektu, náklady na stáž, náklady na vzdělávání).

3. kolo – Komise Zpravodajů (14. 12. 2020 - 29. 01. 2021)

 • Za realizovatelnost a inovativnost přístupu projektu je přiděleno 0 – 60 bodů.

Vyhlášení výsledků 01. 02. 2021 – 26. 02. 2021

Realizace projektu

Každý měsíc hlavní řešitel zpracovává měsíční zprávu o realizaci projektu, kterou potvrzuje mentor a schvaluje projektový manažer fakulty (RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D. ). Zprávy o realizaci projektu probíhají v IS Věda.

Náležitosti Měsíční zprávy:

 • shrnutí práce celého týmu v daném měsíci včetně popisu změn v projektu a jejich zdůvodnění
 • popis činností v daném měsíci
 • popis pokroku v práci na výstupech
 • plán činností na další měsíc
 • možnost přiložení souborů (např. Zprávy ze stáže, osvědčení, certifikátů)

Náležitosti Závěrečné zprávy:

 • jedna za celý řešitelský tým – vyplňuje se elektronicky v IS Věda
 • shrnutí realizace grantu
 • vyhodnocení dosažení plánovaných výstupů
 • shrnutí činností realizačního týmu
 • shrnutí změn v projektu, vč. jejich zdůvodnění
 • naplnění vzdělávacích cílů pro jednotlivé řešitele
 • možnost přiložení souborů (např. osvědčení, certifikátů, Zprávy ze stáže)

Školení

První školení, kde budou vysvětleny základní principy grantového programu Start a finanční mechanismus projektů, bude probíhat ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 10:00 hod. přes aplikaci Zoom (doktorandům budou přístupové údaje zaslány hromadným mailem, další zájemci je obdrží na vyžádání – Zdenka.Bubenikova@mff.cuni.cz)

Druhé školení zaměřené na přípravu návrhu projektu v IS Věda bude probíhat 22. 9. 2020.

POZOR ZMĚNA! Druhé školení zaměřené na přípravu návrhu projektu v IS Věda bude probíhat v pondělí 21. 9. 2020 ve 14:00 hod, distanční formou prostřednictvím aplikace Zoom (doktorandům a školitelům budou přístupové údaje zaslány hromadným mailem, další zájemci je obdrží na vyžádání – Zdenka.Bubenikova@mff.cuni.cz).

Konzultace

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., projektový manažer
E-mail: Zdenka.Bubenikova@mff.cuni.cz
Telefon: 601 344 311

Informace UK

Opatření rektora č. 19/2020 – Zásady programu Start

Principles of the Start programme – Rector's Measure No. 19/2020

Metodiky

Manuál

Formuláře

Prezentace

FAQ (po přihlášení*)

Kontakty

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., projektový manažer
E-mail: Zdenka.Bubenikova@mff.cuni.cz
Telefon: 601 344 311


* Přihlášení přes CAS UK, obsah je dostupný pro uživatele z MFF UK. Pokud se vám i přes příslušnost k fakultě zobrazí chyba, napište prosím na www@matfyz.cuni.cz.