Fond Karla Urbánka
pro studijní pobyty v akademickém roce 2018/19


 1. Fond Karla Urbánka (dále jen Fond) je zřízen za účelem podpory studia studentů MFF UK -doktorského studijního programu Fyzika, Informatika a Matematika, na amerických univerzitách nebo výzkumných institucích.

 1. O podporu může žádat student doktorských studijních programů Fyzika, Informatika a Matematika v prezenční nebo kombinované formě studia, který k datu uzávěrky pro podávání žádostí absolvoval zkoušku z angličtiny.

 1. Podpora z prostředků z Fondu je omezena na úhradu cestovních a pobytových nákladů vybraných uchazečů formou cestovních příkazů nebo faktur za ubytování. Prostředky Fondu nemohou být použity k úhradě školného. Shora je výše podpory ohraničena částkou 22.000 USD.

 1. Délka studijního pobytu hrazeného z prostředků Fondu je minimálně jeden semestr, maximálně jeden akademický rok.

 1. Žadatel spolu se žádostí o poskytnutí podpory z fondu předloží:
  1. CV uchazeče,
  2. podrobný studijní program pro dobu pobytu v USA,
  3. jméno a stručné CV pracovníka, který garantuje vědeckou část projektu na americké straně,
  4. ekonomickou rozvahu, ze které vyplyne požadovaná výše podpory; rozvaha bude zahrnovat nejen prostředky požadované z Fondu, ale i další (vlastní prostředky, prostředky Fondu mobility UK atd.), pokud jsou sdruženy k úhradě pobytu,
  5. vyjádření přijímající instituce v USA, že navrhovaný studijní program je možné realizovat,
  6. a případně potvrzení, že instituce v USA poskytne uchazeči na jeho pobyt finanční nebo věcnou podporu, pokud ji ekonomická rozvaha předpokládá.

 1. Veškeré dokumenty zmíněné v předchozím bodě budou předloženy v anglickém jazyce.

 1. Žadatel doručí svou vlastnoručně podepsanou žádost nejpozději do čtvrtku 31. května 2018 na sekretariát děkana MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2.

 1. O udělení podpory rozhoduje na základě doporučení výběrové komise děkan.

 1. Uchazeč, který nebyl vybrán kvůli nedostatku finančních prostředků, se může o podporu ucházet v následujícím kole. Požadované dokumenty musí předložit znovu.

 1. Podporu není možno poskytnout opakovaně.


Praha dne 2. ledna 2018


Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.